Dau­gė­ja val­di­nin­kų, pa­bran­gin­tas šal­tas van­duo, kri­ti­kos strė­lės – par­ti­ne pa­va­din­tai „Dzū­ki­jos van­de­nų” val­dy­bai (20)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Zitos Stankevičienės nuotr.
Ne vie­nam Alytaus miesto ta­ry­bos na­riui di­din­ti val­di­nin­kų skai­čių savivaldybės administracijoje, tuo me­tu, kai mies­te ma­žė­ja gy­ven­to­jų, at­ro­dė ne­la­bai su­pran­ta­ma. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Spa­lio 28-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je nu­spręs­ta: ma­žė­jant gy­ven­to­jų skai­čiui, val­di­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je tu­ri dau­gė­ti, iš vie­ti­nio iž­do pa­di­din­tos iš­mo­kas se­niū­nai­čiams, pa­bran­gin­tas šal­tas van­duo ir nuo­te­kų tvar­ky­mas. Tad Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je vie­niems gy­ven­to­jams, ypač esan­tiems val­džio­je ar prie val­džios, gy­ve­ni­mas ge­rė­ja, bet dau­gu­ma di­des­niais mo­kes­čiais spau­džia­ma į kam­pą. Ta­ry­bos na­riai kri­ti­kos strė­lių ne­gai­lė­jo sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Dzū­ki­jos van­de­nys“ val­dy­bai, ku­riai va­do­vau­ja mies­to me­ro Ne­ri­jaus Ce­siu­lio at­sto­vau­ja­mos So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos na­rys.

„Gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo be­veik 10 tūks­tan­čių, val­di­nin­kų dau­gė­ja, nė­ra lo­gi­kos“

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė spa­lio 28-ąją vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je pri­sta­tė spren­di­mo pro­jek­tą, ku­riuo nuo at­ei­nan­čių me­tų va­sa­rio ad­mi­nist­ra­ci­jo­je vie­toj 180 čia esa­mų pa­rei­gy­bių at­si­ras­tų 182, vie­toj 19-os ad­mi­nist­ra­ci­jos sky­rių 20. Pa­rei­gy­bių skai­čiaus di­di­ni­mas su­si­jęs su nau­jo – Ver­slo sky­riaus at­si­ra­di­mu. To­kiu bū­du da­li­ja­mas da­bar ad­mi­nist­ra­ci­jo­je esan­tis Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­rius.

Kaip ta­ry­bos po­sė­dy­je sa­kė O.Ba­le­vi­čiū­tė, at­ski­ras Ver­slo sky­rius dirb­tų su eko­no­mi­nės plėt­ros pro­gra­mų ren­gi­mu, in­ves­tuo­to­jų pa­ieš­ka, Pra­mo­nės par­ko plėt­ra, ben­dra­dar­biau­tų su vie­šą­ja įstai­ga „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“, or­ga­ni­zuo­tų in­ves­tuo­to­jų ir ver­slo įmo­nių ap­tar­na­vi­mą vie­no lan­ge­lio prin­ci­pu, bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams su­teik­tų vi­są rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją apie mies­te lais­vus skly­pus, so­cia­li­nę ap­lin­ką.

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė tei­gė, jog nau­jo sky­riaus at­si­ra­di­mui yra pri­ta­ru­si Aly­taus mies­to ver­slo plėt­ros ko­or­di­na­vi­mo ta­ry­ba.

Kad Ver­slo sky­rius rei­ka­lin­gas, tvir­ti­no ir mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, pa­brėž­da­mas, jog ver­slas yra Aly­taus va­rik­lis.

Ta­čiau ne vie­nam ta­ry­bos na­riui di­din­ti val­di­nin­kų skai­čių, tuo me­tu, kai mies­te ma­žė­ja gy­ven­to­jų, at­ro­dė ne­la­bai su­pran­ta­ma. „Prieš de­šimt me­tų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je bu­vo 172 dar­buo­to­jai, per tą lai­ką gy­ven­to­jų su­ma­žė­jo be­veik 10 tūks­tan­čių, val­di­nin­kų dau­gė­ja, nė­ra lo­gi­kos. Da­ry­kim tą sky­rių, bet iš vi­di­nių re­sur­sų. Ky­la įta­ri­mų, kad taip bus ku­ria­mos dar­bo vie­tos kaž­ku­riems par­ti­niams“, – pik­ti­no­si Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vas Čes­lo­vas Dau­gė­la.

Ta­ry­bos frak­ci­jos „Spren­­di­mai ir at­sa­ko­my­bė“ va­do­vas Si­gi­tas Le­o­na­vi­čius nu­ro­dė ir kon­kre­tų vi­di­nį re­sur­są, kaip ga­li bū­ti ku­ria­mas nau­jas Ver­slo sky­rius: „Su­ma­žin­ki­te ko­mu­ni­ka­ci­jos specialistų, ku­rių yra trys ir ku­rie bė­gio­ja pas­kui me­rą.“

Miš­riai ta­ry­bos na­rių gru­pei va­do­vau­jan­tis Va­le­ri­jus Ven­cius įvar­di­jo dar vie­ną vi­di­nį re­sur­są ku­riant nau­ją sky­rių – me­ro pa­ta­rė­jų, ku­rių da­bar irgi yra trys, ma­ži­ni­mą.

„Spren­di­mams ir at­sa­ko­my­bei“ pri­klau­san­tis Ge­di­mi­nas Dauk­šys kon­ser­va­to­riams ir ki­tiems ta­ry­bos na­riams pri­mi­nė pa­ža­dus prieš sa­vi­val­dos rin­ki­mus ma­žin­ti ad­mi­nist­ra­ci­nį apa­ra­tą ir siū­lė pa­gal­vo­ti, ką da­bar no­ri­ma pa­da­ry­ti.

Ta­čiau dau­gu­mos ta­ry­bos na­rių bal­sų už­te­ko, kad val­di­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je pa­dau­gė­tų ir čia bū­tų įsteig­tas nau­jas Ver­slo sky­rius.

 

Li­ko ne­nu­skriaus­ti se­niū­nai­čiai

Kai pa­ti mies­to val­džia pa­si­ma­lo­ni­no pa­pil­do­mais eta­tais, ne­li­ko nu­skriaus­ti ir prie val­džios esan­tys se­nū­nai­čiai. Spa­lio 28-ąją po­sė­džia­vu­si mies­to ta­ry­ba nuo at­ei­nan­čių me­tų sau­sio jiems pa­di­di­no veik­los iš­lai­dų me­tų ket­vir­čio dy­dį.

Iki šiol se­niū­nai­čiai sa­vo veik­lai – ku­rui, pa­što, in­ter­ne­to, kan­ce­lia­ri­nėms iš­lai­doms per ket­vir­tį iš mies­to biu­dže­to gau­na 90 eu­rų. Nuo at­ei­nan­čių me­tų šis ket­vir­ti­nis iš­lai­dų dy­dis iš­au­ga iki 150 eu­rų.

Iš­plės­ti­nė­je se­niū­nai­čių su­ei­go­je bu­vo nu­spręs­ta kreip­tis į mies­to ta­ry­bą dėl jų veik­los iš­lai­dų dy­džio pa­kė­li­mo ir ta­ry­ba tam pri­ta­rė.

Aly­taus mies­te yra 14 se­niū­nai­ti­jų.

 

Pa­di­din­ta šal­to van­dens kai­na

Nuo gruo­džio Aly­tu­je šal­tas van­duo, nuo­te­kų tvar­ky­mas kar­tu su ap­skai­tos prie­tai­sų prie­žiū­ros mo­kes­čiu, ne­pai­sant, kad pas­ta­ra­sis ir ma­žė­ja, šios pa­slau­gos kai­na gy­ven­to­jams ir įmo­nėms di­dė­ja vi­du­ti­niš­kai 3,27 proc. Tam bu­vo pri­tar­ta spa­lio 28-ąją vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je.

Kaip ta­ry­bos na­riams aiš­ki­no sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mos ben­dro­vės „Dzū­ki­jos van­de­nys“ Eko­no­mi­kos ir plėt­ros de­par­ta­men­to va­do­vas To­mas Va­lat­ka, šal­to van­dens ir nuo­te­kų tvar­ky­mo kai­na di­dė­ja dėl dvie­jų pa­grin­di­nių prie­žas­čių – pa­gal nau­ją Mo­kes­čio už ap­lin­kos ter­ši­mą įsta­ty­mo re­dak­ci­ją apie tris kar­tus di­desni tar­šos mo­kes­čiai ir ne­iš­ven­gia­mai kaip ir vi­so­je ša­ly­je kyla ben­dro­vės dar­buo­to­jų at­ly­gi­ni­mai. O mi­nė­tos pa­slau­gos kai­nos Aly­tu­je ne­bu­vo keis­tos dau­giau nei dve­jus me­tus.

Tad nuo gruo­džio dau­gia­bu­čių gy­ven­to­jams vie­no ku­bi­nio met­ro ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mas ir nuo­te­kų tvar­ky­mas kai­nuos 2,37 eu­ro su pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čiu (PVM), o iki šiol už tai rei­kia mo­kė­ti 2,09 eu­ro su PVM. In­di­vi­du­a­lių na­mų gy­ven­to­jams šios pa­slau­gos ku­bi­nio met­ro kai­na pa­di­dės nuo 2,09 eu­ro su PVM iki 2,32 eu­ro su PVM. Įmo­nėms ir kar­tu biu­dže­ti­nėms įstai­gos, pa­vyz­džiui, švie­ti­mo įstai­goms, šal­to van­dens ir nuo­te­kų tvar­ky­mo vie­no ku­bi­nio met­ro kai­na iš­augs nuo 2,19 eu­ro su PVM iki 2,41 eu­ro su PVM.

Ap­skai­tos prie­tai­sų prie­žiū­ros mo­kes­tis nuo gruo­džio dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jams su­ma­žės nuo 2,03 eu­ro per mė­ne­sį su PVM iki 1,03 eu­ro su PVM, in­di­vi­du­a­lių na­mų gy­ven­to­jams – nuo 1,50 eu­ro su PVM per mė­ne­sį už ap­skai­tos prie­tai­są iki 0,87 eu­ro su PVM.

 

Ne­pri­klau­so­mų val­dy­bos na­rių są­sa­jos su mies­to ta­ry­bos dau­gu­ma

Nors mies­to ta­ry­bos dau­gu­mai už­te­ko bal­sų nu­sta­ty­ti di­des­nes kai­nas šal­tam van­de­niui ir nuo­te­kų tvar­ky­mui, ta­čiau „Dzū­ki­jos van­de­nų“ val­dy­bos at­žvil­giu iš­sa­ky­ta ne­ma­žai kri­ti­kos. Kai ku­rie ta­ry­bos na­riai kri­ti­kos strė­les lai­dė šios ben­dro­vės val­dy­bai, va­do­vau­ja­mai Bro­niaus Bie­liaus­ko.

Jis į šios ben­dro­vės val­dy­bą, kaip ne­pri­klau­so­mas na­rys, bu­vo pa­rink­tas mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, o pir­mi­nin­ku iš­si­rin­ko pa­ti val­dy­ba. Pa­gal mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­tvir­tin­tą nepriklausomų val­dy­bos na­rių ap­mo­kė­ji­mo tvar­ką jam mo­ka­mas at­ly­gis su­da­ro vie­ną tre­či­ą­ją „Dzū­ki­jos van­de­nų“ di­rek­to­riaus al­gos. Da­bar val­dy­bos pir­mi­nin­kui mė­ne­sio atlygis – 1 tūkst. 500 eu­rų iki mo­kes­čių.

B.Bie­liaus­kas dir­ba Pro­jek­ta­vi­mo ir ge­o­de­zi­jos sky­riaus ve­dė­ju Aly­taus ben­dro­vė­je „Al­kes­ta“, už­si­i­man­čio­je til­tų, ke­lių ir gat­vių sta­ty­ba, lek­to­riu­mi – Aly­taus ko­le­gi­jo­je, yra mies­to me­ro N.Ce­siu­lio va­do­vau­ja­mo So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos Aly­taus mies­to sky­riaus ta­ry­bos na­rys, pa­gal so­cial­de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą pre­ten­da­vo į šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą.

Ki­tas sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­rink­tas „Dzū­ki­jos van­de­nų“ val­dy­bos ne­pri­klau­so­mas na­rys yra ad­vo­ka­tū­ros sri­ty­je be­si­dar­buo­jan­tis Ar­tu­ras Zab­lac­kas. Jis taip pat su­si­jęs su mies­to ta­ry­bos val­dan­či­ą­ja dau­gu­ma, – į šios ka­den­ci­jos ta­ry­bą pre­ten­da­vo pa­gal Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą. Jam mėnesinis at­ly­gis yra vie­na ket­vir­to­ji nuo ben­dro­vės di­rek­to­riaus at­ly­gi­ni­mo ir tai su­da­ro 1 tūkst. 100 eu­rų ne­at­skai­čius mo­kes­čių.

Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės at­sto­vė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, ėmus svars­ty­ti šal­to van­dens di­di­ni­mo kai­ną, pir­miau­sia pa­si­tei­ra­vo, ar nei­eš­ko­ta vi­di­nių re­sur­sų sie­kiant ne­di­din­ti šios kai­nos, pa­vyz­džiui, val­dy­bos na­riams at­si­sa­kant at­ly­gi­ni­mo. „Ap­skri­tai, ką vei­kia par­ti­nu­ko va­do­vau­ja­ma val­dy­ba?“ – tei­ra­vo­si ta­ry­bos na­rė.

S.Le­o­na­vi­čius pa­si­ge­do pa­ties val­dy­bos pir­mi­nin­ko da­ly­va­vi­mo svars­tant šal­to van­dens kai­ną. „Su­kurti partiniai postai, kam rei­ka­lin­ga tokia val­dy­ba, at­sa­ky­ki­te, me­re?“ – klau­sė šis ta­ry­bos na­rys.

Me­ro at­sa­ky­mo ne­bu­vo iš­girs­ta. Taip pat tar­si erd­vė­je pa­ki­bo ir ta­ry­bos na­rio G.Dauk­šio klau­si­mas dėl „Dzū­ki­jos van­de­nų“ val­dy­bos ben­dro­vės ad­mi­nist­ra­ci­jai for­muo­ja­mų eko­no­mi­nio efek­ty­vu­mo už­da­vi­nių.

„Dzū­ki­jos van­de­nims“ dviejų ne­pri­klau­so­mų valdybos na­rių išlaikymas per me­tus kai­nuo­ja apie 30 tūkst. eu­rų ir tai yra pa­pil­do­mos išlaidos sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mai ben­dro­vei.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Gali partinukai su mero poste esančiu susikurt už savo lėšas uab ir kaip nori skirstos postus. O ne už mokesčių mokėtojų lėšas cirkintis eksperimentuojant. Pats meras net elementaraus klausimo atsakyt nesugeba taryboj - kokie ekonominio efektyvumo rodikliai keliami įmonei? Skiria į direktorės postą, kur savo laiku už Rotušės aikštės brokus atstatydino. Vandentiekio įmonės valdybos jei paskirtas su kelininko- geodezisto ..kompetencijom, kas iš ko šaipos? Jei įmonės departamento vadovas tarybai teikia ataskaitas už įmonės vadovą, kur tik įmonės vadovas atsakingas, kas čia dedas? Reiškia deoartamento vadovas kol aiškina įmonės vadovui ir valdybai kas vyksta - kiek laiko prarandama? O tie sr suvokia, kad iraiškina? Kam šios parodijos už mokesčių mokėtojų lėšas reikalingos?

  Komentaras

  https://www.alupanda.ltd/blog/Wholesale-flush-bolt-for-aluminium-door_bid-2989001.html
  https://www.alupanda.ltd/blog/Wholesale-door-security-bolt-and-door_bid-2988987.html
  https://www.alupanda.ltd/blog/Wholesale-aluminum-door-flush-bolt-manufacturer_bid-2988980.html
  https://www.alupanda.ltd/blog/Wholesale-aluminum-accessories-sliding-window-lock_bid-2988574.html
  https://www.alupanda.ltd/blog/Wholesale-aluminium-sliding-door-window-lock_bid-2987468.html
  https://www.alupanda.ltd/blog/Wholesale-aluminum-window-sliding-latch-lock_bid-2987465.html
  https://www.alupanda.ltd/blog/Wholesale-aluminum-sliding-door-handle-and_bid-2987461.html
  https://www.alupanda.ltd/blog/How-to-choose-windows-suitable-for_bid-2982889.html
  https://www.alupanda.ltd/blog/Purchasing-skills-of-sliding-hanger-door_bid-2981714.html
  https://www.alupanda.ltd/blog/Everything-you-should-know-about-flush_bid-3004038.html
  https://www.alupanda.ltd/blog/Why-is-the-window-rubber-liner_bid-2996587.html
  https://www.alupanda.ltd/blog/wholesale-patio-pull-door-handle-manufacturer_bid-2987459.html
  https://www.alupanda.ltd/blog/wholesale-aluminum-profile-door-handle-manufacture_bid-2987466.html
  https://www.alupanda.ltd/blog/wholesale-aluminium-sliding-door-push-handle_bid-2987811.html
  https://www.alupanda.ltd/blog/wholesale-aluminum-alloy-door-and-window_bid-2988975.html
  https://www.alupanda.ltd/blog/wholesale-aluminium-sliding-window-handle-manufact_bid-2988977.html
  https://www.alupanda.ltd/blog/wholesale-Plastic-Aluminium-Profile-Plastic-Corner_bid-2988983.html
  https://www.alupanda.ltd/blog/wholesale-Aluminium-Door-Corner-Cleat-Joint_bid-2988991.html
  https://www.alupanda.ltd/blog/wholesale-Corner-Connecting-Fitting-manufacturer-s_bid-2988996.html
  https://www.alupanda.ltd/blog/Guideline-on-how-to-choose-sliding_bid-2981728.html
  https://www.alupanda.ltd/blog/wholesale-aluminium-sliding-window-roller-manufact_bid-2989003.html
  https://www.alupanda.ltd/blog/wholesale-sliding-door-roller-window-manufacturer_bid-2989002.html

  Komentaras

  Galimi interesų neatitkimai. Per savivaldą Alytuj turi dirbt taip, kad būt naudinga viso apie 49 tūkstančių alytiškių labui. Ir jei kaip paprastas pilietis teiki siūlymus valdžiai, ką įstatymai leidžia, efektyviai dirbt per es paramą ir švelnint kainas, dėl pramonės parko ir aerodromo 100 ha ..efektyvesnio panaudojimo miesto labui, iš kart neįtinki atskiroms interesų grupėms. Valdžioj efektyviai dirbt per es paramą negabūs ir čia reikia rimtų kompetencijų, švietimo ir kitos pertvarkos dėl gyventojų skaičiau mažėjimo netinka vieniems, dėl pramonės parko kitiems kur ant bankrotų ribų, dėl aerodromo kitiems kur kitų tikslų siekia, viskas. Kaip priešas. Net teismo salėse tokių siūlymų dalis vertinami kaip asmens įžeidimai atskirų politikų.. Iki nualpinėjimų klykiančių, kas ubagams, bedarbiams davė teisę aiškint.. Dar išsityčioję deda tūkstantinies ieškinius, kad ir kiti vergai nedrystų. Reikalaut teisingumo ir ką užtikrina Konstitucija. Todėl ir valdžioje atvirai ciniškai elgias tik dėl savęs rūpinasi ir ne motais jiems. Vienok ir būsimiems rinkimams išlieka šių atskirų interesų grupių priešpriešos. Kaip vieni kitų saskaita išgyvent. Ir partinukai su galimais verslo rėmėjais nelaukdami gazuoja.

  Komentaras

  Kiekvienos savivaldos valdyme galomos įtakos. Vadovauja ir atsako kaip pagal įstatymus numatyta pačių rinkti į valdžią meras su taryba. Arba jais manipuliuoja nerinkti į valdžią, bet organizuotesni? Alytuj panašu kažkas neronkti valdančius kaip aklus viščiukus. Kurie tik kaip sugeba stveria žemyn per postus ir panašiai nieko nepaisant. Vienok stilius nuo Nepriklausomybės pradžios alint miesto interesus saujelės labui, slopint net per teisėsaugą retus drystančius stot už miesto interesus. Trumpiau kaip minkos molį per savivaldą, taip ir turi. Iš savivaldos link parodijos. Tik atskirų interesų intrigos kaip išgyvent miesto interesų saskaita. Tai yra sunkint silpniausiems.

  Komentaras

  Kai virš įpusėjus kadencijai tarybos narys klausia mero, kokie ekonominio efektyvumo tikslai keliami vandentiekio įmonei ir meras nesugeba atsakyt, rimtoj savivaldoj taip būt negali. Nes iš pitmos kadencijos dienos meras tarybai turi pristatyt vystymo strategijas. Konkrečius ekonominius tikslus savivaldybei ir jos įstaigoms ir įmonėms. Realiai būna siekia pelno es paramos dėka ir švelnint kainas, ar kelia kainas ir savus darbinant link bankrotų. Tokiu stilium dauguma miesto įmonių nubankrotinta ir teisėsauga atsakingų nenustačiusi. Alytaus bruožas. Tad kaip Alytuj imituojama po savivalda, kitur taip sau neleidžia. Net taryba atsakingi ir atskaitingi gaunas nežino, kokių ekonominių tikslų siekia valdyme. Į mero ir direktorės postus nesugebant patiems teikt tarybai strategijų ir pertvarkų su konkrečiais ekonminiais tikslais, kitur net nedrystų pretenduot į tokius postus. O Alytuj tinka ir turi... Valdžioje intelekto trūksta. Su tokiais lygiais Balbieriškį vadovaut negautų, o Alytuj tinka.

  Komentaras

  Ar taip dzūkijos vandenys vadovą ir valdybą drysta žurnalistė ir reti politikai pakedent, drys ir šilumos tinklų įmonę Kitą monopolininkę atliekų tvarkymo centrą? Regis rinkimams gal neabejingiems, kas valdžioj bus? Palankūs, ar nepalankūs?

  Komentaras

  Visa tai ženklai. Kad partinukai ir jų galimi rėmėjai suvokia. Kad Alytuj išgyvent vis sunkiau. Tad kiek gali per tai mobilizuoja būsimus rinkimus nesiskaitant su metodais. Per kur įmanoma persiimt postus per savivaldą. Drausmės lygis jaučias, neįtiko partinukas biudžetinis,, marš iš posto. Į jo vietą iš kart varžos keli lojalesni partinukai. Panaši ir slopinamų mobingų netiesiogė esmė. Neįtiko, nesavas ir marš ..iš darbo vietos. Trumpiau vergijos principu. Būsiemiems rinkimams aiškių lyderių, kur rimtai gali dirbt miestui tada atskirom interesų grupėm neįtinka, rūpinamasi iš anksčiau. Jei pasirodo, neprileist, slopint net ir per intrigas per teisėsaugą.

  Komentaras

  Normalu būtų. Kad už blogus Alytaus vystymo makroekonominius rodiklius prisiima atsakomybes meras su silpnas strategijas taryboj tvirtinusiais politikais. Kur visa tik jų valdymo pasekmes. Tada meras jei mato nesugeba gerint atsistatydina ir užleidžia postą sugebančiam. Arba siūlo sprendimus tarybai tvirtint dėl strategijų gerinimo ir pertvarkų, reaguojant į gyventojų skaičiaus mažėjimą. O čia ciniškai nereaguoja, puola didint etatus nokompetentingiems partinukams. Ir kur partinukas prieina prie įmonės valdybos, didėja paslaugų kainos. Vietoj to, kad stengtūs per es paramą švelnint. Ar su piktais darbdaviais puola ant bedarbių likučių, kad vergais nenori pratest galimų bankrotų agonijų. Blusinėja ubagų šeimų lengvatas, ar kokiom auto bedarbiai privažiuoja ar ką daro. Kažkokie valdžios postams nepribrendę. Tik stvert postus nežiūrint sugeba, ar ne, didint paslaugų kainas. Pareiškimų dėl mobingų malšinimas tik to dėka, neteisingumo saskaita ir valdžioj išsilaiko. Iki šiol visuomenei nepaaiškinta dėl atsakingų už lėšų į Ispanijos saskaitą pervedimų. Reiškia kaip normalu prie jų ir teisėsauga nemato. Reiškia Alytus per šiuos galimai klaninių interesų įsigaliojimą pasmerktas nykimui. Reiškia klaniniai interesai po politika aukščiau už miesto interesus. Dauguma mato, tyli..reiškia pasyvumu palaiko.

  Komentaras

  Ką reiškia, kaip meras nesugeba atsakyt į tarybos narių klausimus? Kaip turi aiškint, ar ne savo rogėse? Kodėl įtartinų situacijų nemato ir nesignalizuoja savivaldybės kontrolieriaus tarnyba, savivaldybės Etikos komisija? Jei kelių tiesimo įmonės darbuotojas vadovauja vandentiekio valdybai, regis kitas mero patarėjas ant pusę etato? Tai ar nėra interesų kirtimosi jei pataria merui klausimais, kur ir firma mieste atlieka savivaldybės projektus? Ar nėra tai, kad galima partinukų rėmėja firma per silpnus miesto vadovus juos kaip viščiukus grežia per savivaldos sistemą? Ir ar tik jie vieni? Ir čia tikra kompetencija stt nors kaip ir grėsmes dėl interesų kirtimosi aiškintis? Ir viešint alytiškiams. Reiškia štai kas iš rimtos savivaldos belikę per šiuos pajacynų lygio cirkus? Dar tegu paviešina, kiek viso savivaldybė paskolų pasikrovus? Gal palengvės alytiškiams į tai ramiai užsileist..? Kieno čia schemos ar mokykla? Nes eiliniams nuo gatvės taip nepasiekt.

  Komentaras

  Pagal įstatymus politikams ir viešiemas asmenims, pareigūnams aukšti reikaalavimai. Turi dirbt žmonėms, veikla skaidri ir efektyvi miesto interesų labui, pavyzdys eiliniams. Kaip etiškai elgtis ir išlaikyt moralės aukštus kriterijus. Dabar kokius pavyzdžius rodo politikai savo elgesiu. Kur turi laikytis įstatymų. - Griebk postus sugeba, ar nesugeba? Už ką vandentiekio vadovui moka gaunas apie 6 tūkstančius eurų per mėnesį. Kad į tarybos posėdžius neateina ataskaitų pristatyt? Valdyboj iš vis ar suvokia ką daro ir kas gaunas bei dar primoka tūkstantinius atlyginimus. Kur Alytaus rinkoj daugumai tik pasvajot? Kas čia saujelei kaip aukso aruodai per savivaldą? Ar savivalda į kaip kažkieno privatų dvarą pavirtę, semia kiek netingi? O juk mero ir direktorės postuose partinukai su didelėm politinėm patirtim. Ko išmoko tą ir demonstruoja.

  Komentaras

  Iš kur pas Alytaus partinukus toks mandrumas? Kitur į mero ir direktorės postą net nedrystų pretenduot kur patys nesuvokia miesto sėkmingo vystymo strategijų ir švietimo pertvarkų. Nedrystų nereaguot į gyventojų skaičiaus mažėjimą. O Alytuj drysta imt postus, kur nesugeba. Ir dar skelia tesinius. Pav. po Rotušės aikštės brokų peripetijų kažkada atstatyta direktorė. Ją vėl skiria direktore ir ši eina, nors kiti gal vertontų save, nesugebėjau ir gal nereikia. Taruba nepatvirtino valstiečių deleguoto į dir. pavaduotojus, kuris savo laiku miesto labui principingiau sudirbo dėl šilumos tonklų. Jei į vandentiekio valdybą eina su kelininko kompetencija dirbantis kelių tiesimo firmoj, tai gal pasvertų ar sugebės? Nes paslaugų kainų kilimas kitur taip lengvai neleidžia. O Alytuj partinukam būtent reikia tokių savybių, o ne kitokių. Ir netiesiai persišviečia teisėsaugos institucijų galimas poveikis. Nemato padangų gaisro pradmenų, Rotušės aikštės brokų, žaliosios gatvės nuošliaužų.., mato? Kas kur klaneliams neįtinka, yra.

  Komentaras

  Anoje kadencijoje buvo mada, kad eiliniai alytiškiai už tokios informacijos viešinimą galėjo kaip už šmeižtą bylų susilaukt. Ar už siūlymus valdžiai dėl viešo intereso geresnio atstovavimo iš stt fabrikuotų bylų dėl poveikio sulaukt. Kur buvo tokie atvejai ir bliuško bei įtraukti valdininkai ir politikai pasmerkė. Tik verslininkas nebūt verslininkas, jei neparduos ką gali ir bent kokiom priemonėm stengsis pasinaudot. Tad žurnalistės tyrimai ir viešinimas verti pagarbos. Išdryst klanelius viešint.

  Komentaras

  Kuo skirias gaujos metodai nuo savivaldos? Gaujoj vadeiva pasakė, vykdo nepaisydami įstatymų. Kas nepaklūsta, baudžia. Savivaldoj reikia laikytis įstatymų ir dirbt viso apie 49 tūkstančių alytiškių labui. Bet vyksta atvejai net teisme nepaiso Konstitucinių žmogaus teisių. Dėl mobingų net valdininkų kolektyvinį pareiškimą dėl mobingo į stalčių. Vietoj to, kad per tarybą svarstyt ir viešint visuomenei. Kur valdoninkai pareiškime metė profesonalius priekaištus tipo. Atskiri net teismais mosikuojas ..kaip skuduru. Kur esant teisingumui iškart turėjo suklust ir nuomonę pareikšt prokurorai, teismo pirmininkė visuomenei aiškint. Juolab Konst. 118 str. sako - prokuroras įstatymo numatytais atvejais gina asmens, visuomenės .. teises bei interesus. O Alytuj tylu, tarsi nėra teisėsaugos ir kitų institucijų, turinčių gint viešą interesą. Per ką paliekamos landos neteisingumui plist. Po klanelių interesais ir savivakdą klupdyt, kaip nustekentą miesto n įmonę. Kitur viešą interesą apsigina, priešingai kaip Alytuj neatsitiesia.

  Komentaras

  Gal gali žurnalistė pasidomėt nutraukto Alytaus teisėsaugos tyrimo Nr. 03-2-00215-17 ir teismo civ. bylos Nr.2-952-292/2017 ypatumais. Ir paviešint visuomenei tyrusių pareigūnų pavardes, kad visi alytiškiai žinotų. Nes abiejų situacijų esmė, kaip alytiškis siūlo siūlymus miesto labui dėl aerodromo ir pramonės parko, prasideda triados. Tipo - kas ubagui, bedarbiui davė teisę klaust. Ten nustatyta, po moters kompiuteriais darbo ir namų rašinėta. Bet nevardija kas rašinėjo. Nes jei kiti rašė, bylos dėl naudojimosi asmens duomenimis. Bet tą pačią leksiką teisme politikas po privačiu kaltinimu prieš alytiškį žėrė. Blogo linkėdamas šeimai, vadinant žmogysta pačiam bloga darės. Tablete gaivino. O jei būt numiręs, kas kaltas. Kad teisėja nestabdė, leido tyčiotis iš alytiškio. Neskyrė politikui gydytis? Nevertino nutraukto ikiteisminio tyrimo. Dar politiką prilygindama privačiam iš ubago priteisė kelis tūkstančius ieškinio. Atseit bijokit ubagai prieš turčius Alytuj šokinėt. Nors Konst. įstatymai sako. 7 str. - negalioja įstatymas, priešingas Konstitucijai. 21 str.- draudžiama žemint žmogų pagal socialines grupes. 22str. - teismas ir įstatymas saugo žmogaus ir šeimos garbę. 109 str.- teisėjai nagrinėdami bylas klauso tik įstatymo. 33 str.- piliečiams laiduojama teisė kritikuot valstybės institucijų ir pareigūnų darbą. Draudžiama persekioti už kritiką. Pagal 118 str. - prokuroras gina asmens, visuomenės.. teises- patys mato kokie prokurorai. Sav. Įst. - tarybos nariai atsakingi ir atskaitingi. Turi aiškint žmonėms, o ne per institucijas malšint. Nes Alytuj įsigali absoliutus dalies politikų nesiskaitymas su žmonėm. Vis mažiau teisingumo. Tai turintis pastebėt seimo narys nuo Alytaus, kurio stipri pusė teisininkas, nežinia kur klajoja. Jeigu alytiškiai nesigins, per klanus šaipysis.. Pasikeisdami.

  Komentaras

  Įdomu, kad Seime socdemai su konservatoriais priešpriešoj. O Alytuj kaip viena gauja stvert iš lovio kiek gali. Net į dir. pavaduotojo postą neprisileido valstiečių deleguoto principingesnio. Reiškia klanai rinkimams atidžiai ruošia dar už šiuos silpnesnius pakaitalus.

  Komentaras

  Kad pagaliau žurnalistai parašė nors vieną rimtesnį straipsnį apie savivaldos ypatumus. Kur požymiai dėl galimų interesų kirtimosi partiniais ir kitais pagrindais, skiriant į postus. Kelininkas vadovauja vandentiekio valdybai ir iš kart kainų pakilimai. Ko nemato teisėsauga ir stt ereliai? Anoj kadencijoj nematę padangų gaisro pradmenų, bet įnirtingai blusinėję retus neįtinkančius. Net už viešą interesą stojančius ir bliuško gėdingai byla teisme. Kur net žmoniškai atsiprašyt nesugeba tuomet bandytų į jų intrigas įtraukt valdininkų, politikų. Kurie skundikais būt nesutiko ir išreiškė atvirai pasipiktinimus jų blusinėjimais. Tuo tarpu paskutiniu metu miesto vakdymas panašėja į kaip primityvių gaujinių metodų įsigalėjimą per savivaldą partonukų uabų labui. Tarsi po jų tvanas steigias postus nereaguodami į gyventojų skaičiaus mažėjimą. Dėl išryškėjančio mobingo pareiškimus metas į š.., apačioj bijokit. Kol jie kaip bolševikai per savivaldą užiminėja kiek pajėgia. Aišku, kodėl Nepriklausomybės pradžioj prasidėjęs Alytaus nykimas per įmonių praradimus atsikartoja per savivaldybės sistemis likučius prie tų pačių partijų. Kaip genais jiems įaugęs silpnesnių saskaita..

  Komentaras

  Ar Alytui reikia rimto mero? Ar, pradėję kadenciją nuo beprasmių konferencijų ir komandiruočių tesia. Bereikšmių juostelių karpymą ir pareiškimų dėl mobingą į šiukšliadėžę vietoj to. Kad ištirtų ir baigtūs žmonių teisių nepaisymas. Kas rodo nesiskaitymą. Pas vienintelius pustuščias pramonės parkas kaip kitur nuo pertekliaus dūzgia. Dėl aerodromo 100 ha nei taip, nei šiaip. Didelė bedarbystė ir maži atlyginimų vidurkiai pasekmės taryboj tvirtintų silpnų strategijų. Kur nereaguojant į gyventojų skaičiaus mažėjimą nesimato taryboj iniciatyvų gerinant vystymo strategijas ir pertvarkas savivaldybėj. Ypač švietimo pertvarkų. Jei reikalaut iš strateginių monopolinių įmonių per es paramą švelnint paslaugų kainas, priešingai. Leidžia elgtis kaip nori valdybose priskiriant neaiškių kompetencijų asmenų. Partinukai kaip uab principais dėl kaip išgyvent prisidarbinant savų per savivaldybės sistemą. Valdžioj nesugeba patys, bet nepraleis ir sugebančių. Ir tegu murkdos visas miestas stagnacijoj, kad partinukai kaip nors išgyventų. Apie paskolas kaip gražins tabu. Tarsi savivaldybės sistema kaip nustekenta n miesto įmonė ir atsakingų nėra.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.