Dar­že­li­nu­kų arit­me­ti­ka. Ar­ba kaip su­skai­čiuo­ti ei­lė­je lau­kian­čius vai­kus, jei po­pie­ri­nius pra­šy­mus tė­vai ga­li ra­šy­ti nors ir į vi­sas iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas tuo pa­čiu me­tu?

Saulė Pinkevičienė
Komentarai (11)
2020 Vasaris 21
Gimstamumas Alytuje mažėja, o eilės darželiuose ilgėja.
Gimstamumas Alytuje mažėja, o eilės darželiuose ilgėja. Zitos Stankevičienės nuotr.
„Aš no­riu ma­ty­ti au­gan­tį mies­tą. No­riu, kad nuo rug­sė­jo 1-osios vi­si aly­tiš­kiai gau­tų dar­že­lius. Tai yra ma­no sva­jo­nė. Ir dėl jos pa­da­ry­siu vis­ką“, – ra­šo prieš sa­vai­tę iš­pla­tin­ta­me vie­ša­me laiš­ke me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis. Sva­jo­nė gra­ži, bet ar jos iš­si­pil­dy­mo tik­rai rei­kia net 123 vai­kams? Sa­vi­val­dy­bės duo­me­ni­mis, tiek jų lau­kia ei­lė­je, ku­ri il­gė­ja, nors gims­ta­mu­mas Aly­tu­je ma­žė­ja. Me­ro in­ter­pre­ta­ci­jo­je – už­tik­rin­ti vi­siems dar­že­li­nu­kams vie­tas dar­že­ly­je –yra tik­ra­sis švie­ti­mo tin­klo re­for­mos tiks­las. Bet aki­vaiz­du, kad pa­grin­di­nės Aly­taus švie­ti­mo pro­ble­mos ji tik­rai ne­iš­spręs – pus­tuš­čių mo­kyk­lų ne­už­pil­dys.

Dar­že­li­nu­kai „iš­sig­ry­ni­na“ tik pa­va­sa­rį

Pa­sak ofi­cia­lios Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės in­for­ma­ci­jos, no­rin­čių jau šian­dien lan­ky­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės lop­še­lius-dar­že­lius ir mo­kyk­las-dar­že­lius pra­šy­mų yra 123. Pa­čių dar­že­lių tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja 2019 me­tų gruo­džio 17 die­ną ben­dro­je ei­lė­je bu­vo įra­šy­ti 92 vai­kai.

Ta­čiau re­a­li si­tu­a­ci­ja dėl vie­tų po­rei­kio bus ma­to­ma tik 2020 me­tų bir­že­lį, kai bus su­for­muo­tos gru­pės, ka­dan­gi pra­šy­mus tė­vai tei­kia iki ge­gu­žės 31 die­nos.

Kiek re­a­lus skai­čius ei­lė­je? Pa­sak Aly­tu­je dir­ban­čių iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo spe­cia­lis­tų, arit­me­ti­ka ke­lia di­de­lių abe­jo­nių dėl vie­nos prie­žas­ties: tė­vai ga­li teik­ti po­pie­ri­nius pra­šy­mus į ke­lis dar­že­lius tuo pa­čiu me­tu, o dub­liuo­ti pra­šy­mai „iš­gry­ni­na­mi“ kar­tą per me­tus.

Pro­ble­ma at­si­ra­do 2019 me­tais, to­dėl per­nai va­sa­rą sa­vi­val­dy­bė­je vy­ko pra­šy­mų „iš­gry­ni­ni­mas“ – su­si­rin­kę 13-os įstai­gų va­do­vai su­tik­ri­no tar­pu­sa­vy­je in­for­ma­ci­ją. Pa­si­tai­kė at­ve­jų, kai to pa­ties vai­ko pra­šy­mas kar­to­jo­si 4 kar­tus. Pa­ste­bė­ta, kad dažniau su­si­dub­liuo­ja ta­me pa­čia­me ra­jo­ne esan­čių įstai­gų pra­šy­mai, nes tė­vai ren­ka­si ir pa­gal ge­og­ra­fi­nę pa­dė­tį.

Ka­dan­gi po­pie­ri­nia­me pra­šy­me nu­ro­do­ma tik vie­na no­ri­ma įstai­ga, į ku­rią pra­šy­mas ir tei­kia­mas, no­rint nu­sta­ty­ti, ar tė­vų nuo­mo­nė ne­pa­si­kei­tė per me­tus, dar­že­lio per­so­na­lui tek­tų per­skam­bin­ti vi­siems tė­vams. To ir ne­da­ro­ma. Įstai­gos skel­bia apie la­bai skir­tin­gą gau­tų pra­šy­mų skai­čių (tarp jų yra ir tie, ku­rie „už­si­i­ma“ ei­les vos gi­mus kū­di­kiui), ta­čiau vi­du­ti­nis lop­še­lis-dar­že­lis ei­lė­je tu­ri maž­daug 50 lau­kian­čių vai­kų, o kiek­vie­ną bir­že­lį pri­ima maž­daug 30.

Vi­suo­ti­nis cha­o­sas sis­te­mo­je

Teik­da­mi po­pie­ri­nį pra­šy­mą tė­vai ga­li ne tik rink­tis nors ir vi­sas iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gas tuo pa­čiu me­tu, bet ir ra­šy­ti pra­šy­mą, net jei vai­kas jau lan­ko vie­ną jų, nes no­rė­tų pa­tek­ti į ki­tą.

Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Lai­mos Kai­rie­nės, šiuo me­tu dub­liuo­ti yra 8 po­pie­ri­niai pra­šy­mai. Kaip pa­skai­čiuo­tas šis dub­lia­vi­mas – gau­ti at­sa­ky­mo ne­pa­vy­ko.

Ta­čiau, „Aly­taus nau­jie­nų“ ži­nio­mis, pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo nu­ma­ty­tas pra­šy­mų „gry­ni­ni­mas“ su va­do­vais, bet dėl ne­ži­no­mų prie­žas­čių at­šauk­tas.

Dar­že­lių pa­tir­tis sa­ko, kad pa­va­sa­rį nu­by­ra maž­daug pu­sė pa­ra­šiu­sių­jų pra­šy­mus, jie pa­ten­ka į są­ra­šus ir dings­ta, nes jau yra su­ra­dę vai­kui vie­tą ki­to­je įstai­go­je.

Dub­lia­vi­mo pro­ble­mą tu­rė­jo iš­spręs­ti elek­tro­ni­nė sis­te­ma „Ug­dau aly­tiš­kį“, ku­rio­je tė­vai pa­teik­ia pra­šy­mus tik į dvi švie­ti­mo įstai­gas. Sis­te­ma pra­šy­mo į tre­čią įstai­gą ne­be­pri­ima, o pri­ori­te­ti­nė įstai­ga pa­si­ren­ka­ma pir­mu nu­me­riu.

Ta­čiau yra vie­na pro­ble­ma: kaip in­for­muo­ja sa­vi­val­dy­bė, 50 tūkst. eu­rų kai­na­vu­si sis­te­ma šiuo me­tu „vei­kia, ta­čiau pa­si­tai­ko trik­džių, su sis­te­mos die­gė­jais yra de­ri­na­mi pro­ble­mų spren­di­mo klau­si­mai“. Pa­pras­tai ta­riant, į sis­te­mą per elek­tro­ni­nius val­džios var­tus įei­ti įma­no­ma, bet, su­ve­dus duo­me­nis, už­baig­ti ope­ra­ci­jos ji ne­lei­džia.

Vai­kų skai­čiaus į sis­te­mą šiuo me­tu ne­su­ve­da ir dar­že­liai (tam yra nu­pirk­ta an­tra pro­gra­ma, ta­čiau ji ir­gi ne­vei­kia), nes pa­aiš­kė­jo, kad sis­te­ma ne­sau­gi – ne­tu­rin­tys tei­sės nau­do­ti vai­kų as­mens duo­me­nų ki­tų švie­ti­mo įstai­gų dar­buo­to­jai ga­li juos ma­ty­ti.

Pa­ra­dok­sas, bet bū­tent elek­tro­ni­nė sis­te­ma, tu­rė­ju­si iš­spręs­ti pro­ble­mą, ir pa­ska­ti­no po­pie­ri­nių pra­šy­mų dub­lia­vi­mą – jo­je bu­vo ra­gi­na­ma žy­mė­ti ke­lias įstai­gas, nes sis­te­ma lei­do tai ma­ty­ti. Da­bar ji ne­vei­kia ir li­ko su­dub­liuo­ti po­pie­ri­niai pra­šy­mai, ke­lian­tys, kaip sa­ko pa­tys iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo spe­cia­lis­tai, „vi­suo­ti­nį cha­o­są sis­te­mo­je“.

Mo­ki­niams – pus­tuš­tės kla­sės, dar­že­li­nu­kams – po kvad­ra­ti­nį met­rą?

Šiuo me­tu Aly­tu­je tė­vai tu­ri ga­li­my­bę rink­tis, kur vai­kas lan­kys prieš­mo­kyk­li­nę kla­sę – dar­že­ly­je ar mo­kyk­lo­je. Jei ren­ka­si dar­že­lius, va­di­na­si, jie ren­ka­si vi­sos die­nos ug­dy­mą ir vai­kams re­ži­mo po­žiū­riu svei­kes­nį mo­ky­mą­si.

Liūd­nai pa­gar­sė­ju­sią Aly­taus švie­ti­mo ana­li­zę at­li­kęs FIN­DEP siū­lė per­kel­ti prieš­mo­kyk­li­nes gru­pes iš dar­že­lių į ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­las. To­kių gru­pių šiuo me­tu lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se yra 19.

Pa­sak L.Kai­rie­nės, tin­klo per­tvar­kos pla­ną ren­gu­si dar­bo gru­pė to­kius pa­siū­ly­mus svars­tė: „Ta­čiau dau­gu­mos dar­bo gru­pės na­rių nuo­mo­nė to­kia, kad prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kams ge­riau yra lan­ky­ti lop­še­lius-dar­že­lius ir mo­kyk­las-dar­že­lius, o ne ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lo­se esan­čias prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes. Iš iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų prieš­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo gru­pes bus re­ko­men­duo­ja­ma iš­kel­ti tik tuo at­ve­ju, jei­gu pro­ble­mos ne­pa­vyk­tų iš­spręs­ti ki­to­mis prie­mo­nė­mis: ati­da­rant pa­pil­do­mas gru­pes ke­tu­rio­se iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­go­se ir re­or­ga­ni­zuo­jant Aly­taus „Dre­vi­nu­ko“ mo­kyk­lą-dar­že­lį į lop­še­lį-dar­že­lį.“

Ta­čiau ir šiuo me­tu vei­kian­čiuo­se lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se taip pat yra įveik­lin­tų ne pa­gal pa­skir­tį ar nuo­mo­ja­mų pa­tal­pų. Pa­vyz­džiui, Jur­gio Kun­či­no bib­lio­te­kos fi­lia­las „Vo­lun­gė­lė­je“ (137 kv. m), ku­rį, re­gis, pa­ga­liau ža­da­ma iš­kel­ti.

At­ski­ro­se ug­dy­mo įstai­go­se yra ir pa­tal­pų, nau­do­ja­mų ug­dy­mo ko­ky­bei ge­rin­ti. Iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo spe­cia­lis­tai sa­ko, kad ge­ras di­rek­to­rius sie­kia ne lai­mė­ti įstai­gą „pri­ki­šant“ vai­kų, bet ku­riant jiems ge­res­nes ug­dy­mo­si są­ly­gas. Jų ma­ny­mu, grįž­ti į „gy­vu­li­nius va­go­nus“ ne tik nė­ra pras­mės, bet bū­tų ir la­bai ža­lin­ga.

Pa­sak L.Kai­rie­nės, sa­vi­val­dy­bė­je svars­to­mos įvai­rios ga­li­my­bės, ta­čiau, švie­ti­mo spe­cia­lis­tų ma­ny­mu, no­rint or­ga­ni­zuo­ti ko­ky­biš­ką ug­dy­mo pro­ce­są, dar­že­liuo­se tu­ri bū­ti ir ki­tų edu­ka­ci­nių erd­vių, ne tik gru­pės. Kad vai­kai ak­ty­viai spor­tuo­tų, rei­kia spor­to sa­lės.

Ypa­tin­gas dė­me­sys ski­ria­mas vai­ko kū­ry­biš­kam ug­dy­mui, lo­gi­nio mąs­ty­mo vys­ty­mui, tam yra įren­gia­mos at­ski­ros pa­tal­pos. Gru­pė­se nė­ra ga­li­my­bės su­tal­pin­ti vi­sų prie­mo­nių, rei­ka­lin­gų vai­kams ug­dy­ti, o lo­go­pe­do ka­bi­ne­tai pri­va­lo bū­ti kiek­vie­no­je įstai­go­je įreng­ti at­ski­rai ir ati­tik­ti hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mus.

Aly­taus lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se šiuo me­tu vi­du­ti­niš­kai yra po 11 gru­pių, kad bū­tų erd­vu tu­rė­tų bū­ti po 6.

Už­da­ry­tuo­se Aly­taus dar­že­liuo­se – ne vai­kų kle­ge­sys

Pri­sta­ty­da­mas da­bar svars­to­mą švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką dar­bo gru­pės va­do­vas Vy­tuo­lis Va­lū­nas kaip ar­gu­men­tą vi­suo­met pa­tei­kia sta­tis­ti­ką, kad Aly­tu­je iš 25 iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo įstai­gų li­ko 15, tai yra 40 pro­cen­tų dar­že­lių bu­vo už­da­ry­ta, o mo­kyk­los vei­kia vi­sos. Ar toks tin­klo tvar­ky­mas bu­vo ra­cio­na­lus – klau­si­mas at­vi­ras.

2005 me­tais Aly­tu­je bu­vo už­da­ry­tas pats nau­jau­sias mies­te lop­še­lis-dar­že­lis „Žio­ge­lis“ (Li­kiš­kė­lių pro­gim­na­zi­ja kol kas pa­lie­ka­ma ra­my­bė­je, bet ar nie­ko ne­pri­me­na ana­lo­gi­ja?). Šiuo me­tu „Žio­ge­lis“ pri­va­ti­zuo­tas ir mi­ni­mas kri­mi­na­li­nė­se kro­ni­ko­se bei liks­niuo­ja­mas dėl ap­leis­tos te­ri­to­ri­jos.

Kal­bant apie švie­ti­mo tin­klo per­tvar­ką ir tai, kad dar­že­liuo­se trūks­ta vie­tų, vis daž­niau mi­ni­mi dar trys dar­že­liai, ku­rie bu­vo už­da­ry­ti, nes tuo me­tu trū­ko vai­kų. Dai­na­vos gy­ve­na­ma­ja­me ra­jo­ne (Vin­gio g. 15A) įsi­kū­ręs bu­vęs dar­že­lis, vė­liau Dzū­ki­jos pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nių kla­sių kor­pu­sas, ku­ris yra šiuo me­tu nuo­mo­ja­mas Jau­ni­mo cen­trui ir spor­to klu­bui „Still Fit“, ku­riam va­do­vau­ja Egi­di­jus Gri­ga­ra­vi­čius.

Pu­ti­nų g. 22 (bu­vu­sia­me Pa­ne­mu­nės mo­kyk­los pra­di­nių kla­sių kor­pu­se) įsi­kū­rę Kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus dar­buo­to­jai ir fon­dų sau­gyk­la bei kos­me­ti­kos ga­mi­ni­mo įmo­nė „Vi­vi“, ku­ri pa­pil­do­mai pra­šo po­li­ti­kų iš­nuo­mo­ti pa­tal­pas šia­me dar­že­ly­je. Ad­re­su Vil­ties g. 28A, ku­ria­me anks­čiau taip pat vei­kė vai­kų dar­že­lis, su­re­mon­ta­vus pa­tal­pas, ža­da­ma per­kel­ti So­cia­li­nės pa­ra­mos sky­rių.

Jei dar­že­liuo­se vie­tų tik­rai taip trūks­ta, gal­būt svars­to­ma ga­li­my­bė at­si­im­ti šiuos tris dar­že­lius? „Mū­sų nuo­mo­ne, to da­ry­ti ne­rei­kia, ta­čiau, esant rei­ka­lui, at­ei­ty­je ga­li bū­ti svars­to­mas ir toks va­rian­tas“, – „Aly­taus nau­jie­noms“ tei­gė L.Kai­rie­nė.

O iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo spe­cia­lis­tai siū­lo ir ki­tų va­rian­tų, kaip spręs­ti dar­že­lių trū­ku­mo pro­ble­mą iš es­mės: pa­vyz­džiui, jau esa­mų dar­že­lių te­ri­to­ri­jo­je sta­ty­ti pri­jun­gia­mą mo­du­li­nį pa­sta­tą ir taip jį iš­plės­ti ar net pri­tai­ky­ti ben­dro­jo ug­dy­mo mo­kyk­lų erd­ves, ati­tin­ka­mai jas at­sky­rus ir įren­gus, to­kia prak­ti­ka sėk­min­gai tai­ko­ma Vil­niu­je.

Ir vis dėl­to, iš kur Aly­tu­je tiek dar­že­li­nu­kų?

Re­mian­tis Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, Aly­taus ap­skri­ty­je yra ste­bi­mas sta­bi­lus gims­ta­mu­mo ma­žė­ji­mas, 2015 me­tais gi­mė 1 tūkst. 348, 2016 – 1 tūkst. 249, 2017 – 1 tūkst. 234, 2018 – 1 tūkst. 92, 2019-ai­siais – 1 tūkst. 71 vai­kas.

 Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ci­vi­li­nės met­ri­ka­ci­jos sky­riu­je 2017 me­tais bu­vo de­kla­ruo­ta 615 gi­mu­sių vai­kų, 2018 – 523, o 2019-ai­siais – 521 vai­kas.

Anks­tes­niais me­tais dau­gu­ma šei­mų vai­kus au­gi­no na­muo­se iki tre­jų me­tų. Da­bar yra ste­bi­ma ten­den­ci­ja, kad ma­mos grįž­ti į dar­bą no­rė­tų, kai kū­di­kiui su­ei­na vie­ni me­tai. Dėl šios prie­žas­ties ir at­si­ran­da toks di­de­lis vie­tų po­rei­kis lop­še­liuo­se-dar­že­liuo­se“, – taip il­gė­jan­čią dar­že­li­nu­kų ei­lę pa­aiš­ki­na Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė L.Kai­rie­nė.

Ki­ta ver­si­ja, ku­rią daž­nai mi­ni mies­to va­do­vai, – iš emig­ra­ci­jos grįž­ta šei­mos su vai­kais. Ta­čiau, jei trūks­ta vie­tų dar­že­liuo­se grįž­tan­tiems jau­niems tė­vams, ko­dėl ne­svars­to­ma pa­sek­ti Vil­niaus pa­vyz­džiu, kur, pri­imant į dar­že­lius, yra tai­ko­mas pir­mu­mas dir­ban­tiems tė­vams?

Be­je, toks siū­ly­mas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei iš įstai­gų jau bu­vo pa­teik­tas dėl dar­že­lių dar­bo va­sa­rą (pri­im­ti tik dir­ban­čių vai­kus), bet po­li­ti­kų pa­va­din­tas dis­kri­mi­na­ci­niu.

Kas to­liau?

At­mo­sfe­ra Aly­taus švie­ti­me pas­ta­ro­sio­mis die­no­mis kais­ta. Šiuo me­tu ko­mi­te­tuo­se svars­to­mas jau koreguotas Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų tin­klo per­tvar­kos pro­jek­tas. Bū­tent jo kon­teks­te vie­šo­jo­je erd­vė­je ir pa­tiems sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riams ky­la pa­grįs­tų klau­si­mų ir dėl ei­lių dar­že­liuo­se il­gu­mo.

Keis­ta kas ki­ta: jei dar­že­liuo­se dir­ban­tys spe­cia­lis­tai sa­ko, kad po­pie­ri­nių pra­šy­mų sis­te­ma iš­krei­pia skai­čius ir įne­ša cha­o­so, o me­tų pra­džio­je be­si­dub­liuo­jan­tys pra­šy­mai ne­bu­vo „iš­gry­nin­ti“, tai kuo re­mian­tis šiuo me­tu jau skai­čiuo­ja­ma, kiek nau­jų gru­pių dar­že­liuo­se rei­kės steig­ti ru­de­nį?

 

 

 

 

  Komentaras

  Kur per mero - tarybos išimtinę kompetenciją tarybai svarstyt teikta rimti klausimai? Sėkmingo vystymo strategijos, kad gyventojų daugėtų? Dėl šilumos tinklų biokatilinės derybų? Jei taikos būdu kokiom salygom ir kur tarybos pritarimas? O čia kaip dėmesiui nukreipt reformų imitavimas su mero viešais laiškais kaip iš pogrindžio.

  Komentaras

  Paskaičius straipsnį pasidarė baisu kas dirba tame švietimo skyriuje. Specialistai ar "bile pažįstami" ? Į korespondentės elementarius klausimus nesugeba atsakyti. Vyti lauk tokį švietimo vadovą, jei darželinukų nesugeba suskaičiuoti. Absurdo viršūnė. Todėl ir mokyklų pertvarka vienas prie vieno kaip prieš 12 metų. Ir vėl leisim mieste mūsų vaikais manipuliuot, tenkinant konservatorių interesus ?

  Komentaras

  Jau tik nereikia skleisti melo, kad tik darželiuose priešmokyklinukai turi visos dienos ugdymą. Mokykloje jie taip pat gali rinktis būti visą dieną ar ne. Priešmokyklinukai gali lankyti praiilgintos dienos grupę, tuo pat metu lankyti įvairius popamokinius būrelius. Va taip ir klaidinami tėvai.

  Komentaras

  Meras kaip iš pogrindžio skelbia viešą laišką. Kad nori, kad miestas augtų. -Tai ko nedirba pagal konkrečią mero kompetenciją, kur pagal LR Vietos sav. Įst. 20 str., 3., 2)- meras twikia tarybai svarstyt ir tvirtint strategiją, kad Alytus augtų..Ir užtikrina tos strategijos vykdymą, kad pasiektų keliamus tikslus. Miestas augtų, daugėtų gyventojų, ką pasiekia kiti didmiesčiai. Darželių būtų tiek, kiek reikia. Kitas klausimas kodėl iki šiol būdamas tarybos nariu, kad per daug darželių uždarė?

  Komentaras

  Netrūksta nei darželių,nei mokyklų,tik valdžiažmogiams proto ir atsakomybės.Geriau šildys ir renovuos pustuščius pastatus,bet išlaikys viską nuo sovietmečio,tik pakeitę pavadinimus.Dabar tik iš vieno pastato pereis į kitą,kad direktorisi neliktų be darbo..O kur mokymo kokybė,ar yra bent viena gimnazija į kurią būtų atranka.Perteklinis mokyklų skaičius lemia,kad ir pataisininkai baigia gimnazijas.Apie pagrindines nekalbu,nes ten apskritai ,kad tik prisiviliot kokį krepšelį.Žodžiu,vidutinybės prie miesto vairo ugdo dar didesnes vidutinybed.

  Komentaras

  vaikus vedžiau ir vesiu. Pašalpas ėmiau ir imsiu. Kam dirbt, jeigu pašalpa su įvairiausiomis kitomis nuolaidomis vaikams ir suaugusiems žymiai didesnė už minimalią algą. Pasiskaičiavau, kad man dirbti apsimoka tik tada, jeigu alga į rankas ne mažiau 680 Eurų.

  Komentaras

  Jei 40 procentų darželių uždaryta, mokyklos nei vienos, reiškia gerai koordinuota veikla. Kur tik taryba tokius sprendimus priimt gali. Vadinas iš ten tokios iniciatyvos. Kur valdininkai tik vykdytojai. Deriniai dėl registravimo kvailint alytiškiams. Atseit nesugeba, kad pridengt viršuj. Ir alyriškiai gerai kimba per tokius derinius tarpusavį erzindamiesi.

  Komentaras

  Alytaus tarybai reikėtų suprasti, kad lopšelis-darželis yra ne vaikų namai ir ne paslaugų centas vaikams, kurių tėvai nedirba ir niekada nedirbs. Pirmumas lankyti darželį turi būti suteiktas dirbančių tėvų vaikams. Juokinga - abu tėvai nedirba, namuose sugulę žiūri televizorių ir jų vaikas pirmiausiai patenka į darželį.

  Komentaras

  Švietimo strategiją daugiau nei 20 metų kuria V. Valūnas. Dabartinė padėtis - jo pastangų vaisius. Ar šis žmogus turi gebėjimų ir noro įnešti naujovių į savo sukurtą sistemą?

  Komentaras

  Nedirbančios mamos kasdien tempia į darželius savo pipirus 1,5-2metukų be jokių skrupulų, o ateina jų atsiimti beveik paskutinės, kai visos dirbančios mamos vaikus jau senokai pasiėmę

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.