Dar­že­lį įsi­gi­ju­sios įmo­nės di­rek­to­rė ti­ki, kad ža­gin­to­jas bus su­lai­ky­tas

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (3)
2019 Liepa 19
žagino moteri
Neveikiančio darželio teritorijoje įvykio vieta aptverta specialia juosta. Į buvusio darželio pastatą galima lengvai patekti pro išlaužtas duris ir išdaužtą pirmo aukšto langą. O čia dabar tvarka – kaip po karo. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Šio ket­vir­ta­die­nio anks­tų ry­tą, apie 5 va­lan­dą 20 mi­nu­čių, Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­no Jaz­mi­nų gat­vės gy­ven­to­jus pri­ža­di­no klai­kus mo­ters klyks­mas ku­ris lai­kas ne­vei­kian­čio dar­že­lio te­ri­to­ri­jo­je. Kaip va­kar sa­kė čia su­tik­tas šu­niu­kus ve­džio­jan­tis vy­ras, dėl to­kio dar ne­gir­dė­to šauks­mo jis net bu­vo pri­ža­din­tas iš mie­go. Ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, kad tuo lai­ku dar­že­lio te­ri­to­ri­jo­je bu­vo ža­gi­na­ma 40 me­tų mo­te­ris pa­nau­do­jant fi­zi­nę jė­gą.

Po­li­ci­ja mo­te­rį nu­ve­žė į li­go­ni­nę

 Ne­to­li ne­vei­kian­čio dar­že­lio Jaz­mi­nų gat­vė­je gy­ve­nan­ti 40 me­tų aly­tiš­kė tą anks­tų ry­tą ėjo į dar­bą. Ka­dan­gi į dar­že­lio te­ri­to­ri­ją ga­li­ma pa­tek­ti per tre­jus at­vi­rus var­tus tvo­ro­je, ti­kė­ti­na, kad mo­te­ris trum­pi­no ke­lią į dar­bo­vie­tę.

Apie 5 va­lan­dą 20 mi­nu­čių ji su­lau­kė to, ko ne­si­ti­kė­jo: bu­vo už­pul­ta ne­pa­žįs­ta­mo vy­riš­kio ir pa­nau­do­jant fi­zi­nę jė­gą iš­ža­gin­ta. Šio krau­paus pro­ce­so me­tu kai­my­ni­nių dau­gia­bu­čių na­mų gy­ven­to­jai ir iš­gir­do klai­kų mo­ters klyks­mą. Jie pa­dė­ti dau­giau ne­ga­lė­jo, tik iš­kvies­ti po­li­ci­ją.

Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai mo­te­rį nu­ve­žė į Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nę, nes bu­vo ma­ty­ti, kad jai rei­kia me­di­kų pa­gal­bos.

Po ap­žiū­ros ji grei­tai iš­leis­ta į na­mus. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai aly­tiš­kės pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų ne­ko­men­tuo­ja.

Kai va­kar į įvy­kio vie­tą va­žia­vo­me tak­si, nu­ro­džius ne­vei­kian­čio dar­že­lio ad­re­są, vai­ruo­to­jas grei­tai įvar­di­jo ir mū­sų ke­lio­nės tiks­lą: „Va­žiuo­ja­te ap­žiū­rė­ti mo­ters iš­ža­gi­ni­mo vie­tos. Tai krau­pus da­ly­kas, tie­siog ne­žmo­niš­kas. Ką tik iš šios vie­tos į mies­to cen­trą ve­žiau nu­ken­tė­ju­sią mo­te­rį su duk­ra, man vis­ką pa­pa­sa­ko­jo. Skun­dė­si, kad skau­da ran­ką, nes bu­vo ją už­lau­žę, kak­lą. Sa­kė, kad at­ėmė pi­ni­gus.“

Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį dėl iš­ža­gi­ni­mo. Tai pa­da­riu­siam as­me­niui gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki sep­ty­ne­rių me­tų. Kol kas už­puo­li­kas dar ieš­ko­mas ir nu­sta­ti­nė­ja­mas.

Pas­ku­ti­nį­kart iš­ža­gi­ni­mo at­ve­jis Aly­tu­je bu­vo fik­suo­tas 2015-ųjų bir­že­lį, miš­ke­ly­je ne­to­li prie Vidz­gi­rio mik­ro­ra­jo­no baž­ny­čios. Tuo­met taip pat bu­vo iš­prie­var­tau­ta jau­na mo­te­ris.

Ga­li at­si­tik­ti ir dau­giau ne­lai­mių 

Va­kar ne­vei­kian­čio dar­že­lio te­ri­to­ri­jo­je su­tik­tas šu­niu­kus ve­džio­jan­tis vy­ras pa­ro­dė ir vie­tą, ku­rio­je vy­ko mo­ters eg­ze­ku­ci­ja. Ši, esan­ti po iki že­mės ša­kas nu­lei­du­siu gluos­niu, dar va­kar bu­vo žy­mi­ma spe­cia­lia juos­ta. Že­mė čia iš­tryp­ta, o prie pat šios vie­tos ant as­fal­to dar­že­lio te­ri­to­ri­jo­je bu­vo pa­lik­tas vy­riš­kas ba­tas. Gal­būt tai už­puo­li­ko.

Su­tik­tas vy­ras svars­tė, kad čia ga­li at­si­tik­ti ir dau­giau ne­lai­mių, gal net ir dar krau­pes­nių: „Ne­pil­na­me­čiai čia ren­ka­si iš­ger­ti. Kad nie­kas ne­pa­ma­ty­tų, pro dar­že­lio iš­lup­tas du­ris ir lan­gus ga­li lais­vai pa­tek­ti į vi­dų. Jei nu­si­žiū­rė­ta au­ka bū­tų įsi­tem­pia­ma į vi­dų ir mu­ša­ma ar prie­var­tau­ja­ma, nie­kas gal ir ne­iš­girs­tų.“

Iš tie­sų į ne­vei­kian­čio dar­že­lio abu aukštus leng­va pa­tek­ti pro iš­lauž­tas du­ris ir išdaužtą pirmo aukšto langą. Pa­lik­ti iš­ger­ti alaus bu­te­liai liu­di­ja, kad čia ren­ka­ma­si var­to­ti al­ko­ho­lį. Pa­sta­to vi­du­je kaip po ka­ro: iš­lau­žy­tos du­rys, iš­dau­žy­tos kriauk­lės, vi­sur pil­na pri­dau­žy­tų lan­gų ir du­rų stik­lų.

Kaip sa­kė su­tik­ti gy­ven­to­jai, čia pa­to­gi už­ei­ga be­na­miams ir ki­tiems blo­gų kės­lų tu­rin­tiems as­me­nims: „Da­bar mo­te­rys jau bi­jo ei­ti dar­že­lio te­ri­to­ri­ja ir die­nos me­tu. Juk, kai mo­te­ris ry­te bu­vo iš­ža­gin­ta, taip pat bu­vo švie­su. Kai ku­ri mū­sų vi­suo­me­nės da­lis tie­siog su­įžū­lė­jo.“ 

Su­mon­tuo­tos ka­me­ros tu­rė­tų pa­dė­ti su­ras­ti nu­si­kal­tė­lį

 Lop­še­lis-dar­že­lis, ku­rio­ te­ri­to­ri­jo­je šio ket­vir­ta­die­nio anks­ty­vą ry­tą įvy­ko krau­pus nu­si­kal­ti­mas, kaž­ka­da va­di­no­si „Žio­ge­liu“, jis vei­kė nuo 1987-ųjų, maž­daug prieš de­šimt­me­tį čia bu­vo įkur­din­tos tuo­me­tės „Vo­lun­gės“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los pra­di­nės kla­sės. O prieš pen­ke­rius me­tus, mies­te ma­žė­jant mo­ki­nių, pa­tal­pos li­ko tuš­čios.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­skel­bus elek­tro­ni­nį auk­cio­ną, per­nai pa­va­sa­rį  bu­vęs „Žio­ge­lis“ par­duo­tas iš pir­mo kar­to. Ka­dan­gi bu­vo vie­nas pir­kė­jas, 2 tūkst. 310 kv. met­rų dy­džio pa­sta­tas be­veik su vie­nu hek­ta­ru že­mės par­duo­tas už pra­di­nę kai­ną – 239 tūkst. eu­rų.

Jį įsi­gi­jo Aly­tu­je vei­kian­ti, ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu už­si­i­man­ti ben­dro­vė „Ve­lau­ra“.

Ben­dro­vės di­rek­to­rė Ju­li­ja Griš­ko­nie­nė sa­kė la­bai ap­gai­les­tau­jan­ti dėl šio skau­daus įvy­kio, ti­ki, kad ža­gin­to­jas bus su­lai­ky­tas: „Ant pa­sta­to esa­me su­mon­ta­vę ste­bė­ji­mo ka­me­ras, la­bai daug ko ne­ga­liu sa­ky­ti, nes vyks­ta iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ta­čiau po­li­ci­ja tai ži­no ir ren­ka in­for­ma­ci­ją.“

Di­rek­to­rė tvir­ti­no, kad pa­sta­tą, ku­ria­me vyk­dy­ti­nos veik­los ne­no­ri­ma at­skleis­ti, sten­gia­ma­si pri­žiū­rė­ti, tai da­ro pa­skir­tas ad­mi­nist­ra­to­rius, įreng­tos ne tik ste­bė­ji­mo ka­me­ros, bet ir ap­švie­ti­mas. „Ve­lau­ros“ va­do­vė taip pat pri­pa­ži­no, kad čia ren­ka­si aso­cia­lūs as­me­nys.

Gal­būt da­bar­ti­nis žiau­rus įvy­kis pa­sta­to sa­vi­nin­kus pri­vers im­tis dar efek­ty­ves­nių ap­sau­gos prie­mo­nių – bent jau už­san­da­rin­ti pa­te­ki­mus į pa­tį pa­sta­tą.

  Komentaras

  Mandrai aiškina. Kaip ir savivaldybė. Tai jei šiuo metu vaikams vietų į darželius trūksta, kam pardavė? Ir ne išreikalauja, kad būt tvarkoma ir naudojama? Kaip ir kam pirko, kaip nenaudoja? Teisėsauga, jei yra situacijų, kur kaip po nustatytais įžeidinėjusiais komentarais ciniškais stiliais... rašinėta po moters su negalia darbo ir namų kompiuteriais ir palieka atsakomybei ne kaltą moterį...? Seniai iki žmoniškumo toli...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.