Dan­tų pro­te­za­vi­mas: kas klai­di­na gy­ven­to­jus? (0)

Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šo­mis, il­gų ei­lių pro­ble­ma iš­spręs­ta prieš ke­le­rius me­tus.
Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šo­mis, il­gų ei­lių pro­ble­ma iš­spręs­ta prieš ke­le­rius me­tus.
Nors dan­tų pro­te­za­vi­mo, ku­ris se­nat­vės pen­si­nin­kams ir ki­tiems so­cia­liai jaut­rių gru­pių gy­ven­to­jams kom­pen­suo­ja­mas te­ri­to­ri­nių li­go­nių ka­sų Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do lė­šo­mis, il­gų ei­lių pro­ble­ma iš­spręs­ta prieš ke­le­rius me­tus, da­liai žmo­nių vis dar trūks­ta in­for­ma­ci­jos šia te­ma. Li­go­nių ka­sos pa­aiš­ki­na, kas daž­niau­siai klai­di­na gy­ven­to­jus.

Ne­se­niai so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se me­la­gin­gai Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos var­du pa­skelb­tas trum­pas įra­šas, ne­va Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė su­teiks ne­mo­ka­mas dan­tų im­plan­ta­vi­mo sub­si­di­jas vi­siems, su­lau­ku­siems 35 me­tų. Ši in­for­ma­ci­ja – me­la­gie­na. Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do (PSDF) lė­šo­mis kom­pen­suo­ja­mas dan­tų pro­te­za­vi­mas, į ku­rį tei­sę tu­ri se­nat­vės pen­si­nin­kai, ne­ga­lią tu­rin­tys žmo­nės, vai­kai iki 18 me­tų ir gy­ven­to­jai, ku­riems bu­vo tai­ky­tas gy­dy­mas dėl bur­nos, vei­do ir žan­di­kau­lių on­ko­lo­gi­nės li­gos. 


Gy­ven­to­jai vis dar at­vyks­ta į te­ri­to­ri­nę li­go­nių ka­są (TLK) įsi­ra­šy­ti į są­ra­šą kom­pen­suo­ja­mai dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gai gau­ti. Dėl dan­tų pro­te­za­vi­mo vi­si duo­me­nys tvar­ko­mi ir re­gist­ruo­ja­mi elek­tro­ni­niu bū­du gy­dy­mo įstai­go­je, pa­pil­do­mai jo­kių pra­šy­mų TLK ra­šy­ti ir teik­ti ne­rei­kia. No­rint gau­ti dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gas, rei­kia kreip­tis į gy­dy­mo įstai­gos, prie ku­rios esa­te pri­ra­šy­ti, gy­dy­to­ją odon­to­lo­gą. Kon­sul­ta­ci­jos me­tu pa­cien­tas iš kar­to in­for­muo­ja­mas, ar tu­ri tei­sę gau­ti kom­pen­suo­ja­mas dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gas.  


Gy­ven­to­jai krei­pia­si į li­go­nių ka­są dėl in­for­ma­ci­jos apie pro­te­za­vi­mo prie­mo­kos pa­grįs­tu­mą. Odon­to­lo­gi­jos įstai­gų pa­cien­tai skun­džia­si, kad pra­dė­ję pro­te­za­vi­mą iš anks­to gy­dy­mo įstai­go­je ne­gau­na in­for­ma­ci­jos, kiek kai­nuos vi­sa pa­slau­ga, ko­kia su­mos da­lis bus kom­pen­suo­ja­ma PSDF lė­šo­mis. In­for­muo­ja­me, kad prieš pro­te­zuo­da­mas dan­tis odon­to­lo­gas tu­ri su­da­ry­ti iš­sa­mų pa­cien­to dan­tų pro­te­za­vi­mo pla­ną. Ja­me tu­ri bū­ti iš­var­dy­tos vi­sos bū­si­mos pa­slau­gos ir jų kai­nos. Su gy­dy­mo pla­nu pa­cien­tas tu­ri bū­ti su­pa­žin­din­tas pa­si­ra­šy­ti­nai prieš pra­de­dant jam teik­ti dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gą.

 
Ne­re­tai į li­go­nių ka­są gy­ven­to­jai krei­pia­si dėl ne­ko­ky­biš­kai su­teik­tų dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gų. Šiuo klau­si­mu rei­kia kreip­tis į gy­dy­mo įstai­gos, ku­rio­je bu­vo at­lik­tas pro­te­za­vi­mas, va­do­vą ar­ba į Vals­ty­bi­nę ak­re­di­ta­vi­mo svei­ka­tos prie­žiū­ros veik­lai tar­ny­bą prie Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos. Į šią tar­ny­bą ga­li kreip­tis pa­cien­tas ar jo at­sto­vai, jei­gu ne­su­tin­ka su svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos, ku­rio­je, pa­cien­to ar jo at­sto­vų ma­ny­mu, bu­vo pa­žeis­tos pa­cien­to tei­sės, spren­di­mu, pri­im­tu iš­nag­ri­nė­jus jo skun­dą. 


Gy­ven­to­jai,  jau pro­te­za­vę dan­tis PSDF lė­šo­mis, daž­nai tei­rau­ja­si, ka­da jiems su­eis 3 me­tai nuo pra­ėju­sio dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gos su­tei­ki­mo. Pri­me­na­me, kad pa­kar­to­ti­nai kom­pen­suo­ja­mas dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gas pa­cien­tas ga­li gau­ti ne anks­čiau kaip po 3 me­tų nuo dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gų kom­pen­sa­vi­mo, bet ne nuo bai­gi­mo teik­ti pa­slau­gą die­nos. Ka­da su­ei­na pa­slau­gos kom­pen­sa­vi­mo ter­mi­nas, ga­li­ma pa­tiems su­ži­no­ti li­go­nių ka­sų in­ter­ne­to sve­tai­nės elek­tro­ni­nių pa­slau­gų skil­ty­je. Čia gy­ven­to­jai ga­li pa­si­tik­rin­ti, ka­da jiems su­teik­ta tei­sė gau­ti dan­tų pro­te­za­vi­mo pa­slau­gą, ka­da ji bu­vo ap­mo­kė­ta iš PSDF. 


Su su­teik­to­mis pa­slau­go­mis ir su­mo­kė­to­mis su­mo­mis ga­li­ma su­si­pa­žin­ti Vie­šų­jų elek­tro­ni­nių pa­slau­gų tei­ki­mo por­ta­le pa­si­rin­kus „Ma­no gy­dy­mas ir vais­tai“ – at­si­da­riu­sio lan­go apa­ti­nė­je ei­lu­tė­je ga­li­ma ras­ti vi­są su­teik­tų pa­slau­gų in­for­ma­ci­ją.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.