CO­VID-19 val­dy­mo re­a­li­jos: ko­dėl Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų va­do­vų pi­ni­gi­nės li­ko tuš­tes­nės nei ko­le­gų ki­tuo­se mies­tuo­se? (10)

Saulė Pinkevičienė
Pinigai karantinas
Nors Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai ru­de­nį krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę dėl jiems pri­klau­san­čių prie­dų sky­ri­mo, ta­čiau jiems bu­vo at­sa­ky­ta, kad iki me­tų ga­lo, tai yra, kol pa­aiš­kės fi­nan­si­nė biu­dže­to si­tu­a­ci­ja, to­kios ga­li­my­bės nė­ra. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ka­lė­dų iš­va­ka­rė­se Aly­taus mies­to me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis sa­vo po­tvar­kiu sky­rė po 300 eu­rų pre­mi­jas Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams „už pa­pil­do­mą dar­bo krū­vį įgy­ven­di­nant CO­VID-19 ope­ra­ci­jų va­do­vo spren­di­mus ir re­ko­men­da­ci­jas, įstai­go­se su­val­dant srau­tus, iš­lai­kant at­stu­mus, or­ga­ni­zuo­jant mai­ti­ni­mą ir at­lie­kant ki­tus veiks­mus, bū­ti­nus už­tik­rin­ti mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų sau­gu­mą bei švie­ti­mo sis­te­mos funk­cio­na­vi­mą“. Aly­tiš­kiai švie­ti­mo dar­buo­to­jai pre­mi­ja nu­si­vy­lė, nes jos dy­dis (iš šios pre­mi­jos dar at­skai­čiuo­ja­mi mo­kes­čiai) yra ge­ro­kai ma­žes­nis nei sta­bi­lūs mė­ne­si­niai prie­dai, skir­ti jų ko­le­goms ki­tuo­se mies­tuo­se, pro­cen­tiš­kai ap­skai­čiuo­ti nuo pa­rei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies dy­džio.

„Pa­ro­do sa­vi­val­dy­bių po­žiū­rį į švie­ti­mo va­do­vus“

Rug­sė­jį švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nist­ras Al­gir­das Mon­ke­vi­čius krei­pė­si į me­rus, ra­gin­da­mas skir­ti prie­mo­kas mo­kyk­lų va­do­vams už iš­au­gu­sį dar­bo krū­vį dėl ko­ro­na­vi­ru­so val­dy­mo.

„Mo­kyk­lų va­do­vų dar­bo krū­vis tik­rai yra iš­au­gęs, nes jie vi­so­mis iš­ga­lė­mis sten­gia­si įgy­ven­din­ti ope­ra­ci­jų va­do­vo spren­di­mus ir re­ko­men­da­ci­jas, su­val­dant srau­tus, iš­lai­kant at­stu­mą, or­ga­ni­zuo­jant mai­ti­ni­mą ir ki­tus veiks­mus, bū­ti­nus už­tik­rin­ti mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų sau­gu­mą ir švie­ti­mo sis­te­mos funk­cio­na­vi­mą“, – bu­vo tei­gia­ma mi­nist­ro raš­te.

Me­rų pra­šy­ta įver­tin­ti mo­kyk­lų va­do­vų pa­stan­gas ir skir­ti jiems prie­mo­ką už pa­pil­do­mą dar­bo krū­vį, ku­ri ga­li siek­ti iki 30 pro­cen­tų pa­rei­gi­nės al­gos pa­sto­vio­sios da­lies dy­džio.

Nors Aly­taus švie­ti­mo įstai­gų va­do­vai ru­de­nį krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę dėl jiems pri­klau­san­čių prie­dų sky­ri­mo, ta­čiau jiems bu­vo at­sa­ky­ta, kad iki me­tų ga­lo, tai yra, kol pa­aiš­kės fi­nan­si­nė biu­dže­to si­tu­a­ci­ja, to­kios ga­li­my­bės nė­ra. Bet me­tų pa­bai­ga švie­ti­mo įstai­gų di­rek­to­rių ir­gi ne­pra­džiu­gi­no – at­skai­čius mo­kes­čius, jie ga­vo 170 eu­rų vien­kar­ti­nę pre­mi­ją, ku­rią dar rei­kė­tų pa­da­ly­ti iš ke­tu­rių šių moks­lo me­tų mė­ne­sių.

„Aly­tiš­kiai švie­ti­mo va­do­vai tik­rai tu­ri tei­sę jaus­tis nu­skriaus­ti. Prie­dai už CO­VID-19 si­tu­a­ci­jos val­dy­mą la­bai ge­rai pa­ro­dė sa­vi­val­dy­bių po­žiū­rį į švie­ti­mo įstai­gų va­do­vus, o Aly­tus šia­me kon­teks­te at­ro­do pras­tai“, – sa­ko Lie­tu­vos švie­ti­mo įstai­gų pro­fe­si­nės są­jun­gos pir­mi­nin­kė Jo­li­ta An­dri­jaus­kie­nė.

„Pre­mi­ja Aly­tu­je skir­ta to­kia, ko­kią lei­do biu­dže­to fi­nan­si­nės ga­li­my­bės“

Kaip „Aly­taus nau­jie­noms“ sa­kė J.An­dri­jaus­kie­nė, di­džio­ji dau­gu­ma Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių at­si­žvel­gė į mi­nist­ro ra­gi­ni­mą ir sky­rė nuo 10 iki 30 pro­cen­tų prie­dus, kai ku­rios, pa­vyz­džiui, Rad­vi­liš­kio, sta­bi­lią prie­mo­ką mo­kė­jo net iki ka­len­do­ri­nių me­tų ga­lo.

Pa­na­šiai nu­spren­dė Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė: nuo spa­lio vi­du­rio švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams mo­ka­mas 30 pro­cen­tų dy­džio prie­das prie pa­rei­gi­nės al­gos, o pa­va­duo­to­jams – su­mi­nis 35 pro­cen­tų dy­džio prie­das. Šiuos prie­dus bu­vo nu­spręs­ta mo­kė­ti iki me­tų pa­bai­gos kas mė­ne­sį.

Be­je, Lie­tu­vo­je yra sa­vi­val­dy­bių, ku­rios sky­rė mak­si­ma­lius 30 pro­cen­tų prie­dus ir nu­sta­tė mak­si­ma­lų va­do­vų al­gos ko­e­fi­cien­tą. Dėl pas­ta­ro­jo Aly­taus švie­ti­mo va­do­vai taip pat krei­pė­si į sa­vi­val­dy­bę, ta­čiau su­lau­kė ne­igia­mo at­sa­ky­mo.

Pa­sak Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo ir spor­to sky­riaus ve­dė­jo Vy­tuo­lio Va­lū­no, ru­de­nį va­do­vai tik­rai krei­pė­si dėl prie­dų, ta­čiau, drau­ge su mies­to va­do­vais, bu­vo nu­spręs­ta prie klau­si­mo grįž­ti me­tų pa­bai­go­je.

„Vi­si su­pran­ta­me, kad si­tu­a­ci­ja dėl vi­ru­so pli­ti­mo ir ka­ran­ti­no yra pro­ble­mi­nė, dar­bo švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams pa­dau­gė­jo. To­dėl už la­bai ge­rą dar­bą ir pa­rei­gų at­li­ki­mą, tai yra pa­siek­tus re­zul­ta­tus, va­do­vams ir bu­vo skir­ta pre­mi­ja. O ko­dėl ji bū­tent to­kio dy­džio? Pre­mi­jos dy­dį ap­spren­dė fi­nan­si­nės biu­dže­to ga­li­my­bės, to­kią su­mą pa­siū­lė Švie­ti­mo ir spor­to sky­rius. Jei pi­ni­gų Švie­ti­mo pro­gra­mo­je bū­tų li­kę dau­giau, pre­mi­ja, ži­no­ma, bū­tų pa­siū­ly­ta di­des­nė“, – sa­ko V.Va­lū­nas.

Pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti si­tu­a­ci­ją, kad Aly­taus švie­ti­mo va­do­vams ne­skir­tas ir mak­si­ma­lus pa­rei­gi­nės al­gos dy­dis (pa­gal va­di­na­mą­sias „ša­ku­tes“), nors to bu­vo pra­šo­ma, o dar­bo dėl pan­de­mi­jos pa­dau­gė­jo, V.Va­lū­nas pri­mi­nė, kad, no­rint skir­ti vi­siems švie­ti­mo sis­te­mos dar­buo­to­jams bent ga­li­mą at­ly­gi­ni­mo vi­dur­kį, mies­to biu­dže­te rei­kė­tų ras­ti 1 mi­li­jo­ną 400 tūks­tan­čių eu­rų. Šios su­mos yra pra­šo­ma 2021 me­tų biu­dže­te.

Pa­klaus­tas, ar jam ži­no­ma ki­tų sa­vi­val­dy­bių si­tu­a­ci­ja, kur, ne­pai­sant taip pat sun­kiai ren­ka­mo biu­dže­to, ran­da­ma ga­li­my­bių švie­ti­mo įstai­gų va­do­vams mo­kė­ti ir prie­dus, ir pa­gal mak­si­ma­lų ko­e­fi­cien­tą ap­skai­čiuo­tą pa­rei­gi­nę al­gą, V.Va­lū­nas pa­ti­ki­no, kad jis ga­li ko­men­tuo­ti si­tu­a­ci­ją tik Aly­tu­je bei tai, ko­dėl mū­sų švie­ti­mo sis­te­mo­je pri­ima­mi vie­no­kie ar ki­to­kie spren­di­mai.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Când l-am găsit pe Dr.Wealthy, aveam nevoie disperată de a-l aduce înapoi pe fostul meu iubit. M-a lăsat pentru o altă femeie. S-a întâmplat atât de repede și nu am avut niciun cuvânt de spus în situație. El m-a abandonat după 3 ani fără nicio explicație. L-am contactat pe Dr.Wealthy și El mi-a spus ce trebuie să fac înainte ca el să mă poată ajuta și am făcut ceea ce mi-a spus, după ce i-am oferit ceea ce dorea, el a aruncat o vrăjeală de dragoste pentru a ne ajuta să ne reunim din nou. La scurt timp după ce și-a făcut vraja, iubitul meu a început din nou să-mi trimită mesaje text și s-a simțit oribil pentru ceea ce tocmai m-a supus. A spus că sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Ne-am mutat împreună și el a fost mai deschis față de mine decât înainte și a început să petreacă mai mult timp cu mine decât înainte. De când Dr.Wealthy m-a ajutat, partenerul meu este foarte stabil, fidel și mai aproape de mine decât înainte. Îl recomand cu drag pe Dr.Wealthy oricui are nevoie de ajutor. E-mail: wealthylovespell@gmail.com. Sunați-l sau adăugați-l pe WhatsApp prin: +2348105150446 PAGINA BLOGUL Dr.Wealthy: Blog: https://wealthylovespell.blogspot.com

  Komentaras

  Gal gali pavardyt, prie kurių politikų valdžioje galėtų proveržis įvykt? Kodėl ir pusės tarybos kadencijos nesimato iš valdančių ir oponuojančių veiksmų planų, kurie būtų į proveržį orentuoti,

  Komentaras

  O koks jūs manot tas mokyklos vadovo atlyginimas? Kiek žinau dėl atlyginimų dydžių ir jaunų vadovų mokyklose neatsiranda nes atsakomybiu krūva o alga kaip mokytojo su pilnu krūviu ir dar kadencijos įvestos :-)

  Komentaras

  Kiti pasidarę švietimo reformas ir mokyklų išlaiko tiek, kiek finansinės galimybės leidžia. O Alytuj gudresni, per partijas pedagogų branduoliai vyrauja.. Mokyklas vos ne per partijas pasidaliję.. Ir pasirodo, kad ir čia trūksta.

  Komentaras

  Sakykit, ar savivaldybės sistemoj yra tokių, kuriems viskas gerai ir visko užtenka? Nes taryboj erzinas, per partijas viduj ir nepatenkinti. Dabar net mokyklų vadovai kaip ir nepatenkinti? Kurių atlyginimai lyg ir nemaži?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.