Bro­lių Krein­ge­lių alie­jaus ir po­kos­to fab­ri­kas Aly­tu­je (3)

Birutė MALAŠKEVIČIŪTĖ, muziejininkė
Bu­vu­sio fab­ri­ko vie­ta 1966 me­tais. Nuotr. iš Ele­o­no­ros Ra­gins­kai­tės al­bu­mo
Bu­vu­sio fab­ri­ko vie­ta 1966 me­tais. Nuotr. iš Ele­o­no­ros Ra­gins­kai­tės al­bu­mo
1931 me­tų pra­džio­je Aly­tu­je, prie pat Rin­kos aikš­tės, bu­vo baig­tas sta­ty­ti, įreng­tas ir pra­dė­jo dar­bą bro­lių Krein­ge­lių alie­jaus ir po­kos­to fab­ri­kas. Ką gi ga­mi­no šis fab­ri­kas? Alie­jus tur­būt nie­kam ne­ke­lia klau­si­mų. Anuo­met vi­si ži­no­jo, kas yra ir po­kos­tas. Jei­gu gat­vė­je šian­dien pa­klaus­tu­me apie po­kos­tą – knibž­da įta­ri­mas, jog dau­ge­lis ne­pa­sa­ky­tų. Po­kos­tas – plė­vė­da­ris, ku­rio di­dži­ą­ją da­lį su­da­ro alie­jus ar­ba al­ki­di­nė der­va. Skaid­rus, ge­rai vil­gan­tis me­die­ną ir me­ta­lą skys­tis.

Ant den­gia­mo­jo pa­vir­šiaus su­da­ro tvir­tą tam­prią ge­rai su­kim­ban­čią su pa­vir­šiu­mi plė­ve­lę. Na­tū­ra­lu­sis po­kos­tas ga­mi­na­mas iš džiūs­tan­čio­jo alie­jaus, daž­niau­siai sė­me­nų ar­ba ka­na­pių. Po­kos­tas nau­do­ja­mas alie­ji­niams da­žams ir glais­tams ga­min­ti, da­žams skies­ti prieš nau­do­ji­mą, da­žo­miems pa­vir­šiams ap­do­ro­ti.

Ati­da­rius fab­ri­ką ja­me bu­vo dir­ba­ma po 12 va­lan­dų. Mo­der­niau­sios ma­ši­nos ga­mi­no ko­ky­biš­kus pro­duk­tus. Iki tol sė­me­nų alie­jus bu­vo ve­ža­mas iš Kau­no, da­bar pa­kak­da­vo ūki­nin­kui at­si­vež­ti po­rą cent­ne­rių sė­me­nų ir po pus­va­lan­džio jau at­si­im­da­vo pro­duk­tus: alie­jų šei­mi­nin­kei, iš­spau­das – ver­še­liams. Fab­ri­ke taip pat vi­suo­met bu­vo ga­li­ma įsi­gy­ti švie­žio alie­jaus. Ir kai­na ge­ro­kai sky­rė­si nuo kau­niš­kės: lit­ras at­vež­ti­nio alie­jaus, ku­ris ne vi­sa­da bū­da­vo švie­žias, kai­nuo­da­vo 2,50 Lt, vie­ti­nio, vi­sa­da švie­žio, – 1,70 Lt. Iš pa­se­nu­sio alie­jaus fab­ri­ke ga­mi­no po­kos­tą.

Šis fab­ri­kas vie­tos rin­ko­je ge­ro­kai nu­mu­šė ir iš­spau­dų kai­nas. Kai jų iš Kau­no par­vež­da­vo Že­mės ūkio drau­gi­ja – cent­ne­ris iš­spau­dų kai­na­vo 21 Lt, o fab­ri­ke bu­vo ga­li­ma gau­ti po 14 Lt. Vi­du­ti­niš­kai per mė­ne­sį fab­ri­ke bu­vo su­nau­do­ja­ma 4–5 va­go­nai sė­me­nų. Skelb­ta, kad „sė­me­nys per­ka­mos su de­fe­ren­ci­ja 3 li­tai cent­ne­riui. Spau­džia­ma alie­jus ir iš sa­vo sė­me­nų.“ Po­kos­tą re­a­li­za­vo ne tik vie­tos rin­ko­je – jis pa­siek­da­vo už­sie­nį ir Klai­pė­dos kraš­tą.

1933 me­tais „Su­val­kie­tis“ apie fab­ri­ką ra­šė: „Alie­jaus ir po­kos­to įmo­nė vei­kia jau ke­lin­ti me­tai. Dzū­ki­joj ši įmo­nė yra vie­nin­te­lė, tuo dzū­kai ga­li di­džiuo­tis. Įmo­nė dir­ba kas­dien po 12 val. Pa­ga­min­to alie­jaus ir po­kos­to di­des­nė da­lis su­nau­do­ja­ma vie­tos rin­koj, o da­lis eks­por­tuo­ja­ma už­sie­nin.

Vie­tos ūki­nin­kams dar di­des­nis pa­to­gu­mas: at­ve­žęs sė­me­nis ga­li par­duo­ti ir ga­li už pus­va­lan­džio gau­ti ska­naus alie­jaus ir ge­rų ver­še­liams iš­spau­dų. Iš­spau­dos tu­ri 47 proc. bal­ty­mų, o tuo tar­pu sė­le­nos 7 proc. Iš­spau­dų pa­tar­ti­na ūki­nin­kams rei­ka­lau­ti per pie­ni­nes. Bro­liai Krein­ge­liai sa­vo įmo­nę šiais me­tais at­re­mon­ta­vo, pa­gra­ži­no ir to­bu­lai įren­gė.“

Fab­ri­ko sa­vi­nin­kai ga­lė­jo sau leis­ti re­kla­muo­tis ir res­pub­li­ki­nė­je spau­do­je. Tai bu­vo ne toks daž­nas reiš­ki­nys tarp to me­to Aly­taus įmo­nių.

1939 me­tų pra­džio­je, kai fab­ri­ke bu­vo dir­ba­ma tri­mis pa­mai­no­mis, tarp dar­bi­nin­kų pra­si­dė­jo er­ze­ly­nė. Sa­vi­nin­kas žy­das šeš­ta­die­niais, t.y. per ša­bą, kai žy­dai ne­ga­li dirb­ti, dar­bą nu­trauk­da­vo. Sek­ma­die­nio va­ka­rą ga­my­ba bu­vo at­nau­ji­na­ma, o fab­ri­ke dir­bo be­veik vien ka­ta­li­kai, ku­riems sek­ma­die­nis – šven­ta die­na.

Tar­pu­ka­rio spau­da, pra­šy­da­ma apie alie­jaus ir po­kos­to fab­ri­ką, pa­teik­da­vo įvai­rių sa­vi­nin­kų pa­var­džių ver­si­jų: Kren­ge­liai, Krin­ge­liai, Kryn­ge­riai.

Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro me­tu šis fab­ri­kas bu­vo su­sprog­din­tas.

 

Kanapių CBD aliejus

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  ----------------------------------------------------------------------
  DEMESIO - Alytuje tarp objektu Naujoji 142 ir Naujoji 142a yra palikti PENKI ATVIRI SULINIAI!!!
  BUKITE ATSARGUS!
  -------------------------------------------------------------------------

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.