Bet­ha­ny York: „Ma­nau, kad lie­tu­vių kul­tū­ra ati­tin­ka ko­ko­so kul­tū­rą“ (1)

Knyg(i)ų klu­bo popietė.
Knyg(i)ų klu­bo popietė.
Už lan­go ka­ra­liau­jant pa­va­sa­riui, Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos Knyg(i)ų klu­bo (va­do­vė San­ta Mar­cin­ke­vi­čiū­tė) na­rės po­pie­tę pra­lei­do ben­drau­da­mos su šio­je gim­na­zi­jo­je dir­ban­čia mo­ky­to­jos Jo­vi­tos Ži­lins­kie­nės ku­ruo­ja­ma „Fulb­right“ pro­gra­mos sti­pen­di­nin­ke, an­glų kal­bos mo­ky­to­jo asis­ten­te (angl. En­glish Te­aching As­sis­tant) Bet­ha­ny York. Su­si­ti­ki­mo me­tu ne­trū­ko ir juo­ko, ir rim­tų po­kal­bių. Po­pie­tės da­ly­vės ne tik su­ži­no­jo apie Bet­ha­ny as­me­ni­nį gy­ve­ni­mą, po­mė­gius, JAV ir mū­sų ša­lies skir­tu­mų ver­ti­ni­mą, bet ne­ap­len­kė ir jaut­rios pa­ty­čių iš žmo­giš­ku­mo te­mos.

– Mes no­rė­tu­mė­me su­si­pa­žin­ti su ju­mis, mū­sų vieš­nia. Iš kur esa­te ki­lu­si?

– Esu iš JAV. Tiks­liau iš Me­ri­lan­do vals­ti­jos, ku­ri yra la­bai ne­to­li Va­šing­to­no vals­ti­jos. Mū­sų te­ri­to­ri­ją dar va­di­na the DMV (Ko­lum­bi­jos ap­skri­tis, Me­ri­lan­das, Vir­dži­ni­ja).

– Ar ji ski­ria­si nuo Lie­tu­vos?

– O taip, la­bai ski­ria­si! Aly­tus yra ma­žes­nis mies­tas, čia ma­žiau gy­ven­to­jų. Ma­no gim­ti­nė iš­ties yra įvai­ria­tau­tė. Čia, Aly­tu­je, vie­nin­te­lė tau­ta, ku­rią su­tin­ku, yra lie­tu­viai. Ma­no gim­ti­nė­je yra di­de­lė lo­ty­nų ame­ri­kiečių ben­druo­me­nė, yra net­gi lie­tu­vių bei ki­tų ry­tų eu­ro­piečių ben­druo­me­nės.

– Ar jūs tu­ri­te bro­lių ir se­se­rų?

– Tu­riu vy­res­nį bro­lį ir se­se­rį. Aš esu jau­niau­sia šei­mo­je.

– Ar daž­nai su­si­sie­kia­te su sa­vo šei­ma?

– Taip, jiems pa­skam­bi­nu tris ar ke­tu­ris kar­tus per sa­vai­tę.

– Ar jūs tu­ri­te au­gin­ti­nių?

– Tu­riu! Au­gi­nu auk­sas­pal­vį ret­ri­ve­rį var­du Zu­lu. Jam yra pen­ke­ri me­tai ir jis da­bar gy­ve­na su ma­no tė­vais. Vaiz­do skam­bučių me­tu vi­sa­da man ma­lo­nu jį pa­ma­ty­ti.

– Ką mėgs­ta­te veik­ti lais­va­lai­kiu?

– Sa­vait­ga­liais aš mėgs­tu ke­liau­ti. Esa­me ga­na ge­ri drau­gai su vie­nu „Fulb­right“ pro­gra­mos an­glų kal­bos mo­ky­to­jų asis­ten­tu. Mes su juo kar­tu ke­liau­ja­me po Lie­tu­vą. Esu kiek in­tra­ver­tė, to­dėl mėgs­tu tie­siog pail­sė­ti, ypač po mo­ky­to­jos dar­bo. Taip pat man pa­tin­ka bė­gio­ti. Aly­tus man la­bai gra­žus, to­dėl mė­gau­juo­si jo vaiz­dais. Čia la­bai ma­lo­nu tie­siog ir pa­si­vaikščio­ti.

– Pra­kal­bo­te apie mū­sų mies­tą, tai­gi ko­kia jū­sų mėgs­ta­miau­sia vie­ta Aly­tu­je?

– Bal­to­sios ro­žės til­tas! Kai ma­no drau­gai čia lan­ko­si, aš juos bū­ti­nai ten nu­ve­du.

– Na, mes su ju­mis kal­ba­me an­gliš­kai, bet gal­būt jūs kal­ba­te ir ki­to­mis kal­bo­mis ar net ži­no­te kaž­kiek lie­tu­viš­kų žo­džių?

– Iš tik­rų­jų aš dar va­sa­rą JAV da­ly­va­vau in­ten­sy­viuo­se lie­tu­vių kal­bos kur­suo­se! Tai man tik­rai pa­dė­jo prieš čia at­vyks­tant. Uni­ver­si­te­te mo­kiau­si lo­ty­nų, se­no­vės grai­kų kal­bų, taip pat ke­le­rius me­tus mo­kiau­si ru­sų. Kaip ir dau­gu­ma mo­ki­nių JAV, mo­kyk­lo­je mo­kiau­si is­pa­nų, tačiau ne­ga­liu teig­ti, kad mo­ku kal­bė­ti is­pa­niš­kai.

– Ką jūs stu­di­ja­vo­te?

– Stu­di­ja­vau neu­ro­moks­lus, ku­rie tik­rai ski­ria­si nuo pe­da­go­gi­kos, ir įgi­jau kla­si­ki­nių stu­di­jų spe­cia­li­za­ci­ją. Jau pra­ėjo tre­ji me­tai, kai bai­giau uni­ver­si­te­tą. Vis dar pla­nuo­ju stu­di­juo­ti Me­di­ci­nos uni­ver­si­te­te.

– O ku­ria­me mies­te Jūs stu­di­ja­vo­te?

– Aš stu­di­ja­vau Bal­ti­mo­rė­je.

– Ar tu­rė­jo­te at­ei­ties pro­fe­si­jos sva­jo­nių, kai bu­vo­te ma­ža?

– Tik­riau­siai vi­sa­da no­rė­jau bū­ti gy­dy­to­ja. Įdo­mu tai, kad ma­no šei­mo­je nė­ra gy­dy­to­jų, nors žmo­nės, ku­rie ren­ka­si šią pro­fe­si­ją, daž­nai tu­ri šei­mos na­rių, ku­rie dir­ba šio­je sri­ty­je.

– Ko­kia jū­sų, kaip mo­ky­to­jos, pa­tir­tis?

– Pra­ėju­siais me­tais aš dir­bau gam­tos moks­lų mo­ky­to­ja pa­grin­di­nė­je mo­kyk­lo­je. Taip pat dir­bau ne­for­ma­laus ug­dy­mo sri­ty­je. Nors tu­riu pe­da­go­gi­nės pa­tir­ties, jū­sų mo­kyk­la ir mo­ki­nių el­ge­sys kla­sė­je, ma­nau, ski­ria­si nuo ma­no gim­ti­nės mo­ki­nių elg­se­nos. Prie jos man rei­kė­jo pri­pras­ti. Pir­muo­sius du mė­ne­sius dirb­da­ma čia pa­ty­riau bai­mę, tačiau ją įvei­kiau. Pa­ste­bė­jau, kad lie­tu­viai mo­ki­niai bei ap­skri­tai lie­tu­viai yra at­sar­ges­ni, už­da­res­ni. Su­si­pa­žin­ti su mo­ki­niais bu­vo ga­na sun­ku, bet ne­ma­nau, kad tai di­de­lė pro­ble­ma, ją kar­tu iš­spren­dė­me! Yra to­kie po­sa­kiai kaip „ko­ko­so kul­tū­ra“ ir „per­si­ko kul­tū­ra“. Ko­ko­sas yra kie­tas, to­dėl jo vi­dų pa­siek­ti sun­ku, o per­si­ko kau­liu­ką pa­siek­ti leng­va jį per­pjo­vus. Ma­nau, kad lie­tu­vių kul­tū­ra ati­tin­ka ko­ko­so kul­tū­rą.

Pra­džio­je, kai mo­ki­niai at­si­sto­da­vo man įė­jus į ka­bi­ne­tą, tai ma­ne la­bai ste­bi­no, nes prie to ne­bu­vau pri­pra­tu­si. Taip pat man pa­si­ro­dė keis­ta, kai mo­ky­to­ja, mo­ki­niui pa­bai­gus pri­sta­ty­mą, jam pa­sa­kė jo pa­žy­mį. Bu­vo ne­jau­ku taip da­ry­ti ir man. JAV pa­žy­miai yra la­bai slap­tas da­ly­kas ir mo­ky­to­jai net­gi už jų pa­skel­bi­mą ga­li su­lauk­ti ne­ma­lo­nu­mų.

Kai iš mo­ki­nių su­ži­no­jau apie dai­lės, mu­zi­kos mo­kyk­las, su­pra­tau, kad Lie­tu­vo­je me­nams ski­ria­ma ga­na daug dė­me­sio. JAV me­nų mo­ky­to­jai tu­ri ko­vo­ti, jog jų pro­gra­mos ne­bū­tų pa­ša­lin­tos iš ben­dro­sios pro­gra­mos.

– Ar pa­tin­ka ko­kia nors spor­to ša­ka?

– Mo­kyk­lo­je žai­džiau tin­kli­nį ir reg­bį. Kal­bant apie spor­tą Lie­tu­vo­je, bu­vau sa­vo pir­mo­se krep­ši­nio var­žy­bo­se per Ne­pri­klau­so­my­bės die­ną Kau­ne. Ne­ma­niau, kad tai man pa­tiks, nes ne­su di­de­lė spor­to ger­bė­ja, tačiau vi­sa ta ener­gi­ja bu­vo už­krečian­ti ir bu­vo la­bai sma­gu.

– Esa­te mi­nė­ju­si, jog mėgs­ta­te skai­ty­ti, tai­gi, ko­kia yra jū­sų mėgs­ta­miau­sia kny­ga?

– Tai pri­klau­so nuo kny­gų žan­ro. Mėgs­tu fan­tas­ti­ką, kla­si­ki­nę li­te­ra­tū­rą. Stu­di­jų uni­ver­si­te­te me­tu lan­kiau is­to­ri­jos pa­mo­kas, ku­rio­se daug mo­kiau­si apie Ru­si­jos (ypač So­vie­tų Są­jun­gos) is­to­ri­ją. Tai­gi, man pa­tin­ka skai­ty­ti ir apie so­vie­ti­nius lai­kus. Bet jei­gu rei­kė­tų rink­tis vie­ną mėgs­ta­miau­sią, iš­skirčiau Pa­tric­ko Rot­hfus­so kny­gą „Vė­jo var­das“.

– Ar yra kny­gų, ku­rios ne­pa­tin­ka, ne­pai­sant jų po­pu­lia­ru­mo?

– Esu ga­na iš­ran­ki tam, ką skai­tau. Man ne­pa­tin­ka sa­vi­pa­gal­bos kny­gos, taip pat ger­bė­jų li­te­ra­tū­ra (angl. fan­fic­tion). Skai­ty­da­ma siau­bo kny­gas grei­tai iš­si­gąs­tu.

– Ar pa­ti ką nors ra­šo­te?

– Ne. Mė­gau­juo­si skai­ty­mu, bet ge­ra is­to­ri­jų ra­šy­to­ja sa­vęs ne­lai­kau.

– Tai gal esa­te kaž­ka­da ban­džiu­si ką nors ra­šy­ti pa­na­šaus į po­ezi­ją, esė?

– Kar­tais mėgs­tu ra­šy­ti esė, ku­rio­je, pa­vyz­džiui, ką nors ana­li­zuo­ju. Tačiau ne­ku­riu ei­lė­raščių. Ne­su po­etiš­ka as­me­ny­bė, tačiau įga­vu­si dau­giau prak­ti­kos gal ir būčiau ge­ra po­etė.

– Tru­pu­tė­lį pri­si­lies­ki­me prie šian­die­ni­nių ak­tu­a­li­jų. Mi­nė­jo­te, kad do­mė­jo­tės So­vie­tų Są­jun­gos is­to­ri­ja. Dau­gu­ma žmo­nių šian­die­nos ka­ro Uk­rai­no­je bai­su­mus ly­gi­na su so­viet­mečio re­a­li­jo­mis. Iš es­mės ka­ras – tai nu­si­kal­ti­mas prieš žmo­giš­ku­mą. Tad ko­kia Jū­sų nuo­mo­nė šiuo klau­si­mu?

– Aš ma­nau, kad tai, kas vyks­ta Uk­rai­no­je, yra bai­su (pa­ti tu­riu pa­žįs­ta­mų bū­tent iš šios ša­lies). Man yra gra­žu ste­bė­ti, kaip Lie­tu­vo­je yra stip­riai pa­lai­ko­ma Uk­rai­na – vi­sur ga­li­ma iš­vys­ti šios vals­ty­bės vė­lia­vų. Su­pran­tu, kad jums, lie­tu­viams, šis ka­ras reiš­kia daug ir yra la­bai svar­bus. Da­bar vi­sas pa­sau­lis ma­to, ką žiau­raus ga­li pa­da­ry­ti Ru­si­ja. Tačiau, vi­liuo­si, jog Uk­rai­na šį ka­rą lai­mės.

– Dar no­rė­tu­me pa­klaus­ti apie Jū­sų įsi­kū­ri­mą Lie­tu­vo­je. Ar bu­vo sun­ku adap­tuo­tis mū­sų ša­ly­je?

– Taip, kai tu per­si­ke­li į sve­ti­mą ša­lį, jau­tie­si pri­blokš­tas. Tad at­vy­ku­si į Lie­tu­vą pra­džio­je taip ir jaučiau­si. Prieš baig­da­ma uni­ver­si­te­tą gy­ve­nau ne­to­li nuo sa­vo šei­mos – mus sky­rė 45 mi­nu­tės ke­lio. Be to, ga­lė­da­vau sa­vait­ga­liais ap­lan­ky­ti sa­vo na­miš­kius. Tad čia yra pir­mas kar­tas, ka­da esu taip to­li nuo sa­vo šei­mos. Nors ma­no jaus­mai pri­me­na ame­ri­kie­tiš­kus kal­ne­lius – pa­si­tai­ko ir ge­rų mo­men­tų, ta­čiau pir­muo­sius du mė­ne­sius iš­ties jaučiau­si pri­blokš­ta.

– O ar bu­vo sun­ku pri­si­tai­ky­ti prie lie­tu­viš­ko kli­ma­to, orų?

– Lie­tu­vo­je yra ga­na lie­tin­ga, šal­ta, bet man to­kie orai pa­tin­ka. Nes ten, kur aš gy­ve­nu, oras ir ap­lin­ka tik­rai ne­bū­na pa­tys ma­lo­niau­si. O Lie­tu­vo­je ma­ne ma­lo­niai nu­ste­bi­no, jog at­ėjus žie­mai snin­ga kiek­vie­ną die­ną.

– Ko­kius įspū­džius jums pa­lie­ka Lie­tu­vos kraš­to­vaiz­dis, ap­lin­ka?

– Man jū­sų ša­lies kraš­to­vaiz­dis yra la­bai gra­žus, ypač Dzū­ki­jos re­gio­nas. Aly­tus yra ga­na jau­kus mies­te­lis, ka­dan­gi ja­me nė­ra to­kios gy­ven­to­jų gau­sos, kaip ma­no mies­te JAV.

– O koks pa­tie­ka­las ar sal­du­my­nas, ra­gau­tas Lie­tu­vo­je, jums ska­niau­sias?

– Mėgs­tu šal­ti­barščius, man pa­tin­ka jų spal­va. Taip pat mėgs­tu ce­pe­li­nus. Ten, kur aš gy­ve­nu, yra di­de­lė lie­tu­vių ben­druo­me­nė. Tad kiek­vie­ną penk­ta­die­nį kar­tu su sa­vo se­ne­liais lie­tu­viais val­go­me va­ka­rie­nę, ku­rią ga­mi­nu aš. Tai­gi, pir­mą­kart lie­tu­viš­ką mais­tą iš­mė­gi­nau ne jū­sų ša­ly­je, o JAV. Taip pat mėgs­tu bul­ves, bul­vi­nius bly­nus, varš­kė­tu­kus. Ap­skri­tai ga­liu pa­sa­ky­ti, kad man pa­tin­ka lie­tu­viš­kas mais­tas.

* * *

Apie lie­tu­viš­kus pa­tie­ka­lus, pa­sau­lio pa­tie­ka­lų įvai­ro­vę po­kal­bis tę­sė­si ska­nau­jant mū­sų klu­bo na­rės Eve­li­nos Ge­ce­vi­čiū­tės kep­tus me­duo­liu­kus. Dė­ko­ja­me Bet­ha­ny, kad at­vy­ko į mū­sų po­pie­tę, džiau­gia­mės, kad tu­rė­jo­me pui­kią pro­gą pa­gau­sin­ti šne­ka­mo­sios an­glų kal­bos įgū­džius.

 

Aly­taus Adol­fo Ra­ma­naus­ko-Va­na­go gim­na­zi­jos Knyg(i)ų klu­bo na­rės

Ta­ja Tam­ke­vi­čiū­tė ir Ug­nė Gu­dai­ty­tė

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  I can't believe my eyes one thing. Geometry dash will always be addictive for gamers because to its unique and appealing gameplay as well as progressively difficult difficulties with each level. The objective of this game is to keep moving to avoid obstacles. However, gamers will find that making it to the end is a difficult task. Do you want to become a Geometry Dash master? It's critical to learn timing and speed.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.