Be­veik 17 met­rų pla­tes­nio nau­jo ge­le­žin­ke­lio via­du­ko kon­tū­rai jau ma­to­mi (5)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@ana.lt
„Alkestos“ vyrams – pietų pertraukėlė.
„Alkestos“ vyrams – pietų pertraukėlė.
Ba­lan­džio 6-oji ta­po is­to­ri­ne die­na Aly­taus ge­le­žin­ke­lio via­du­kui virš Nau­jo­sios gat­vės. Jis bu­vo pra­dė­tas de­mon­tuo­ti: se­no­jo kon­struk­ci­jos jau bu­vo nu­kel­tos ki­tą die­ną. Užva­kar, ge­gu­žės 21-ąją, ir vėl is­to­ri­nė aki­mir­ka – pra­dė­jo kil­ti nau­jas, žy­miai pla­tes­nis nei bu­vęs ge­le­žin­ke­lio via­du­kas. Dar­bus at­lie­ka dar prieš tre­jus me­tus ben­dro­vės „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ skelb­tą konkur­są via­du­kui at­nau­jin­ti lai­mė­ju­si til­tų sta­ty­ba, gat­vių ir ke­lių tie­si­mu už­si­i­man­ti Aly­taus mies­to už­da­ro­ji ak­ci­nė ben­dro­vė „Al­kes­ta“.

Kaip „Aly­taus nau­jie­noms“ anks­čiau yra sa­kęs „Al­kes­tos“ ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Ri­mas Ma­laš­ke­vi­čius, pa­ruo­šia­mie­ji ge­le­žin­ke­lio via­du­ko re­konst­ruk­ci­jos dar­bai pra­si­dė­jo tik pa­si­ra­šius dar­bų su­tar­tį, nuo per­nykš­čio ru­dens: „Bu­vo ren­gia­mas dar­bų pro­jek­tas, nes sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va bu­vo pa­ruoš­tas tik tech­ni­nis projek­tas. Su Aly­taus Pra­mo­nės ra­jo­ne vei­kian­čio­mis įmo­nė­mis rei­kė­jo su­de­rin­ti ge­le­žin­ke­lio eis­mo per­trau­kos lai­ko­tar­pį, o tai su­si­ję su ge­le­žin­ke­liu va­go­nais atveža­mais ir iš­ve­ža­mais pro­duk­tais. Dau­giau kaip su de­šim­čia pra­mo­nės įmo­nių tu­rė­jo­me su­tar­ti, koks via­du­ko už­da­ry­mo dėl re­konst­ruk­ci­jos lai­ko­tar­pis jų ver­slui yra ma­žiau­siai jaut­rus.“

Va­kar, ge­gu­žės 21-ąją, „Al­kes­tos“ ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius R.Ma­laš­ke­vi­čius tei­gė, kad dar­bų ei­ga yra la­bai pa­ten­kin­tas, nes vis­kas vyks­ta pa­gal gra­fi­ką. Via­du­ko kon­tū­ri­nį vaiz­dą jau ga­li­ma ma­ty­ti šian­dien, šeš­ta­die­nį, o ge­gu­žės 27-ąją vyks ge­le­žin­ke­lio ban­dy­mai. „Iš­lai­žy­tas“ šių dar­bų vaiz­das, pa­sak ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, bus ma­to­mas rug­sė­jį.

Be­veik 25 met­rų bu­vęs ge­le­žin­ke­lio via­du­kas iš­pla­tė­jo iki 42 met­rų.

Se­no­jo via­du­ko de­mon­ta­vi­mo dar­bus – bė­gių ir kon­struk­ci­jų iš­ar­dy­mą – at­liko „Al­kes­tos“ ge­le­žin­ke­lio pa­da­li­nio Vil­niu­je dar­buo­to­jai, jie mon­tuoja ir nau­ją viadu­ką, o ge­le­ži­nes kon­struk­ci­jas – jų ga­min­to­jai.

R.Ma­laš­ke­vi­čiaus anks­čiau „Aly­taus nau­jie­noms“ yra tvir­ti­nęs, kad, pa­sta­čius prapla­tin­tą via­du­ką, po juo bus re­konst­ruo­ja­ma ir Nau­jo­ji gat­vė, tai „Al­kes­ta“ pada­rys už skir­tas lė­šas šios gat­vės at­nau­ji­ni­mui nuo via­du­ko iki mies­to administra­ci­nės ri­bos. Tą „Al­kes­tos“ di­rek­to­rius pa­tvir­ti­no ir va­kar.

Nau­jo­ji gat­vė yra pa­grin­di­nė Aly­taus mies­to trans­por­to ar­te­ri­ja, ku­rios pra­lai­du­mas bu­vo ne­pa­kan­ka­mas. Nors ši gat­vė yra ke­tu­rių eis­mo juos­tų, po ge­le­žin­ke­lio via­du­ku Pra­mo­nės ra­jo­ne ji su­siau­rė­ja iki dvie­jų eis­mo juos­tų, to­dėl šio­je vie­to­je nuo­lat for­muo­ja­si trans­por­to spūs­tys.

Re­konst­ra­vus ge­le­žin­ke­lio via­du­ką virš Nau­jo­sios gat­vės, ties juo ne­liks dvie­jų eis­mo juos­tų su­siau­rė­ji­mo, taip bus už­tik­rin­tos są­ly­gos sklan­džiam ir sau­giam trans­por­to prie­mo­nių, pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų eis­mui, bus tau­po­mas ke­lio­nės lai­kas, su­ma­žės oro tar­ša.

Pro­jek­to vyk­dy­to­ja – AB „LTG In­fra“, part­ne­rė – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė, ran­go­vė – UAB „Al­kes­ta“.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.