Au­ri­mas Trun­cė ne­te­ko Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos man­da­to, vi­ce­me­ru pra­dės dirb­ti ar­ti­miau­siu me­tu (1)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Dei­man­tė Jur­čiu­ko­ny­tė.
Dei­man­tė Jur­čiu­ko­ny­tė.
Ge­gu­žės 16-ąją Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pa­ten­kin­tas pa­gal De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ kan­di­da­tų są­ra­šą į Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą iš­rink­to Au­ri­mo Trun­cės ra­šy­ti­nis pra­šy­mas at­si­sta­ty­din­ti iš šios ta­ry­bos na­rių dėl pa­rei­gų ne­su­de­ri­na­mu­mo. Ge­gu­žės 11-ąją po­sė­džia­vu­si ra­jo­no ta­ry­ba pri­ta­rė jo kan­di­da­tū­rai į vi­ce­me­rus.

Va­do­vau­jan­tis nau­jos re­dak­ci­jos Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu, vi­ce­me­ras jau ne­be­ga­li bū­ti ta­ry­bos na­riu. Tad ge­gu­žės 11-ąją Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bai pri­ta­rus į šią ta­ry­bą pa­gal De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ kan­di­da­tų są­ra­šą iš­rink­to A.Trun­cės kan­di­da­tū­rai į vi­ce­me­rus, jis tuoj pat Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai pa­tei­kė ra­šy­ti­nį pra­šy­mą at­si­sta­ty­din­ti iš ta­ry­bos na­rių dėl pa­rei­gų ne­su­de­ri­na­mu­mo.

Ge­gu­žės 16-ąją ko­mi­si­ja pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pa­ten­kin­tas A.Trun­cės pra­šy­mas. Kaip pats sa­kė, jis vi­ce­me­ro pa­rei­gas pra­dės ei­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

Tuo pa­čiu Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos spren­di­mu man­da­tas Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je su­teik­tas pir­mam De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ kan­di­da­tui į šią ta­ry­bą, ku­ris jo ne­bu­vo ga­vęs.

Tad po prie­sai­kos ra­jo­no ta­ry­bo­je pra­dės dirb­ti 1993-iai­siais gi­mu­si, aukš­tą­jį neu­ni­ver­si­te­ti­nį miš­ki­nin­kys­tės iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti Dei­man­tė Jur­čiu­ko­ny­tė. Ji yra Aly­tu­je re­gist­ruo­tos, sta­ty­bo­mis Lie­tu­vo­je ir Šve­di­jo­je už­si­i­man­čios ben­dro­vės „To­re­pa“ ad­mi­nist­ra­to­rė-pa­da­li­nio va­do­vė, to­kias pat pa­rei­gas už­ima ir Aly­taus ra­jo­ne re­gist­ruo­to­je ben­dro­vė­je „Gri­jo­la“, ku­rios veik­la – taip pat sta­ty­bos Lie­tu­vo­je ir Šve­di­jo­je.

Be­je, „To­re­pos“ di­rek­to­rius yra Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ kan­di­da­tų są­ra­šą, Lu­kas Gri­ga­ra­vi­čius.

Ši po­li­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja ra­jo­no ta­ry­bo­je tu­ri 9 man­da­tus iš 25. Iš­rink­tie­ji pa­gal De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ kan­di­da­tų są­ra­šą ra­jo­no ta­ry­bo­je yra val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos, so­cial­de­mok­ra­tų ir „dar­bie­čių“ at­sto­vais. Iš vi­so val­dan­čio­jo­je ko­a­li­ci­jo­je – 15 ra­jo­no ta­ry­bos na­rių.

10 man­da­tų yra iš­ko­vo­ję Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai.

Pa­gal nau­ją Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą ra­jo­no me­rė Ra­sa Vit­kaus­kie­nė, De­mok­ra­tų są­jun­gos „Var­dan Lie­tu­vos“ Aly­taus ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­ko A.Trun­cės vie­na iš pa­va­duo­to­jų, ga­li tu­rė­ti du vi­ce­me­rus. Ta­čiau bent kol kas bus dir­ba­ma su vie­nu.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.