Ar­ti­miau­siu me­tu Aly­taus li­go­ni­nė­je tu­rė­tų su­ma­žė­ti „ko­vi­di­nių” lo­vų (6)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Kad Alytaus li­go­ni­nė­je ma­žė­ja ser­gan­čių­jų CO­VID-19 in­fek­ci­ja, liu­di­ja va­ka­rykš­tė sta­tis­ti­ka. Sau­sio 20-osios ry­tą iš 100 „ko­vi­di­nių“ lo­vų už­im­ta bu­vo 51, dar trys to­kie li­go­niai gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je. . Domanto UMBRASO (LRT) nuotr.
Kad Alytaus li­go­ni­nė­je ma­žė­ja ser­gan­čių­jų CO­VID-19 in­fek­ci­ja, liu­di­ja va­ka­rykš­tė sta­tis­ti­ka. Sau­sio 20-osios ry­tą iš 100 „ko­vi­di­nių“ lo­vų už­im­ta bu­vo 51, dar trys to­kie li­go­niai gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je. Domanto UMBRASO (LRT) nuotr.
Va­kar, sau­sio 20-ąją, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės stei­gė­ja mies­to sa­vi­val­dy­bė iš šios gy­dy­mo įstai­gos veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čių Vil­niaus San­ta­ros kli­ni­kų ga­vo pra­ne­ši­mą, ku­ria­me nu­ro­dy­ta li­go­ni­nė­je už­tik­rin­ti 70 „ko­vi­di­nių“ li­go­nių gy­dy­mą. Tad ar­ti­miau­siu me­tu to­kiems li­go­niams skir­tų lo­vų skai­čius tu­rė­tų su­ma­žė­ti nuo 100 iki 70. Pas­ta­ruo­ju me­tu li­go­ni­nė­je ste­bi­mas gy­do­mų nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos as­me­nų su­ma­žė­ji­mas, taip pat ir šia in­fek­ci­ja ser­ga vis ma­žiau Aly­taus mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jų.

Bus at­nau­ji­na­mos kai ku­rios pa­slau­gos li­go­ni­nė­je

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rius vei­kia nuo per­nykš­čio lap­kri­čio pra­džios. Iš pra­džių li­go­ni­nės veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čių San­ta­ros kli­ni­kų nu­ro­dy­mų šia­me sky­riu­je bu­vo 40, po to – 70, o nuo lap­kri­čio pa­bai­gos – jau 100 lo­vų, skir­tų gy­dy­ti ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­si­ne in­fek­ci­ja. Dar plius 6 lo­vos to­kiems li­go­niams nu­ma­ty­tos re­a­ni­ma­ci­jo­je. Nuo lap­kri­čio pra­džios bū­ta at­ve­jų, kai re­a­ni­ma­ci­jo­je gy­dy­ta ir ke­liais li­go­niais dau­giau.

Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, sau­sio 20-ąją sa­vi­val­dy­bę pa­sie­kė San­ta­ros kli­ni­kų raš­tas, ku­ria­me nu­ro­dy­ta, kad li­go­ni­nė­je tu­ri bū­ti už­tik­rin­tas 70 „ko­vi­di­nių“ li­go­nių gy­dy­mas, plius jiems tu­ri bū­ti pa­lik­tos 4 lo­vos re­a­ni­ma­ci­jo­je. Ta­čiau San­ta­ros kli­ni­kų raš­te pa­brėž­ta, kad esant rei­ka­lui ser­gan­tie­siems ko­ro­na­vi­ru­su lo­vų skai­čius Aly­taus li­go­ni­nė­je tu­ri bū­ti pa­di­din­tas per 3–4 die­nas.

P.Ja­ge­la­vi­čiaus tei­gi­mu, ar­ti­miau­siu me­tu li­go­ni­nė­je tu­rė­tų su­ma­žė­ti „ko­vi­di­nių“ lo­vų skai­čius, o tai pa­da­rius turėtų bū­ti at­nau­jin­tas or­to­pe­di­nių-trau­ma­to­lo­gi­nių, chi­rur­gi­nių pa­slau­gų tei­ki­mas, nes da­bar tei­kia­ma tik sku­bi pa­gal­ba, taip pat ga­lė­tų veik­ti Die­nos chi­rur­gi­jos cen­tras, stip­ri­na­ma vi­daus li­gų sky­rių veik­la.

Kad li­go­ni­nė­je ma­žė­ja ser­gan­čių­jų CO­VID-19 in­fek­ci­ja, liu­di­ja va­ka­rykš­tė sta­tis­ti­ka. Sau­sio 20-osios ry­tą iš 100 „ko­vi­di­nių“ lo­vų už­im­ta bu­vo 51, dar trys to­kie li­go­niai gy­dy­ti re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Va­kar li­go­ni­nė iš San­ta­ros kli­ni­kų jau ket­vir­tą­kart par­si­ve­žė vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so skie­py­ti sa­vo dar­buo­to­jus. Iš vi­so da­bar par­si­ga­ben­ta 222 vak­ci­nos do­zės. Iš jų ant­rą­kart pa­skie­py­ta 191 li­go­ni­nės dar­buo­to­jas ir 31 pir­mą­kart. Iš vi­so li­go­ni­nei dabar skir­ta 700 skie­pų. Po va­ka­rykš­čio pa­skie­pi­ji­mo li­ko apie 130 ne­vak­ci­nuo­tų li­go­ni­nės dar­buo­to­jų, ku­rių di­džio­ji da­lis dar ne­ga­li skie­py­tis po per­sir­gi­mo ko­ro­na­vi­ru­su, ma­ža da­lis yra at­si­sa­kiu­sių­jų skie­pų.

Aly­tus – 13-as tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių

Sau­sio 20-ąją ko­ro­na­vi­ru­su sir­go 1 tūkst. 233 Aly­taus mies­to gy­ven­to­jai, iš šio skai­čiaus sau­sio 19-ąją nau­jai vi­ru­sas diag­no­zuo­tas 29 as­me­nis, ku­rių tą­dien ty­rė­si 201.

Va­ka­rykš­čiais duo­me­ni­mis, nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos lai­ko­mi pa­svei­ku­siais 3 tūkst. 122 aly­tiš­kiai, per pan­de­mi­ją jų mi­rė 37.

Ku­rį lai­ką Dzū­ki­jos sos­ti­nė pa­gal per ke­tu­rio­li­ka die­nų nu­sta­ty­tus tei­gia­mus ko­ro­na­vi­ru­so tes­tus 100 tūkst. gy­ven­to­jų bu­vo pir­mo­je, ant­ro­je, tre­čio­je vie­to­je tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Sau­sio 20-ąją Aly­tus pa­gal šį ro­dik­lį jau 13-oje vie­to­je tarp Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių. Čia 100 tūkst. gy­ven­to­jų ten­ka 865 tei­gia­mi ko­ro­na­vi­ru­so tes­tai, ša­lies vi­dur­kis – 666 tei­gia­mi at­ve­jai mi­nė­tam skai­čiui gy­ven­to­jų.

To­liau ser­gan­čių­jų CO­VID-19 in­fek­ci­ja ma­žė­ja ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je. Čia sau­sio 20-ąją ko­ro­na­vi­ru­su sir­go 591 gy­ven­to­jas, iš šio skai­čiaus sau­sio 19-ąją nau­jai vi­ru­sas nu­sta­ty­tas 4 žmo­nėms iš tir­tų 39. Aly­taus ra­jo­ne nuo CO­VID-19 pa­svei­ko 1 tūkst. 39 gy­ven­to­jai, per pan­de­mi­ją mi­ru­sių – 30.

Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­gal per ke­tu­rio­li­ka die­nų fik­suo­tus tei­gia­mus CO­VID-19 tes­tus 100 tūkst. gy­ven­to­jų va­kar bu­vo 26-a tarp ša­lies sa­vi­val­dy­bių. Jo­je 100 tūkst. gy­ven­to­jų ten­ka 629 ser­gan­tie­ji.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo P.Ja­ge­la­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, mies­te esan­tis mo­bi­lus pa­tik­ros dėl ko­ro­na­vi­ru­so punk­tas šian­dien, sau­sio 21-ąją, dir­ba nuo 8 iki 16 va­lan­dos, o nuo sau­sio 22 iki sau­sio 31 die­nos tu­rė­tų veik­ti nuo 8 iki 12 va­lan­dos: „Jei at­si­ras­tų dau­giau no­rin­čių­jų iš­si­tir­ti šia­me punk­te, jo dar­bo lai­kas bū­tų ko­re­guo­ja­mas. Kol kas re­gu­liuo­jant be­si­ti­rian­čių­jų skai­čius už­ten­ka da­bar­ti­nio dar­bo lai­ko.“

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Când l-am găsit pe Dr.Wealthy, aveam nevoie disperată de a-l aduce înapoi pe fostul meu iubit. M-a lăsat pentru o altă femeie. S-a întâmplat atât de repede și nu am avut niciun cuvânt de spus în situație. El m-a abandonat după 3 ani fără nicio explicație. L-am contactat pe Dr.Wealthy și El mi-a spus ce trebuie să fac înainte ca el să mă poată ajuta și am făcut ceea ce mi-a spus, după ce i-am oferit ceea ce dorea, el a aruncat o vrăjeală de dragoste pentru a ne ajuta să ne reunim din nou. La scurt timp după ce și-a făcut vraja, iubitul meu a început din nou să-mi trimită mesaje text și s-a simțit oribil pentru ceea ce tocmai m-a supus. A spus că sunt cea mai importantă persoană din viața lui și el știe asta acum. Ne-am mutat împreună și el a fost mai deschis față de mine decât înainte și a început să petreacă mai mult timp cu mine decât înainte. De când Dr.Wealthy m-a ajutat, partenerul meu este foarte stabil, fidel și mai aproape de mine decât înainte. Îl recomand cu drag pe Dr.Wealthy oricui are nevoie de ajutor. E-mail: wealthylovespell@gmail.com. Sunați-l sau adăugați-l pe WhatsApp prin: +2348105150446 PAGINA BLOGUL Dr.Wealthy: Blog: https://wealthylovespell.blogspot.com

  Komentaras

  elvyrute, tu teisi,- geriausia būtų susprogdint šitą ligoninę su visom tom lovom, personalu ir virusais,... neduok Dieve tu užsikrėsi atsigulus ant lovos, o ne kur parduotuvėj ar jau namie parsinešus kažkieno snarglėtom rankom nučiupinėtą batoną, sėdėk namie ir čiulpk nykštį,...

  Komentaras

  Nu jo Elvyra, viskas tas pats, net neskalbta nei patalyne, ir daktarai tie patys, ir slaugutes tos pacios. Ju irgi niekas nepakeis. Nu baisu, sedekit namuose, niekur neikit, nieko nepriimkit ir nesusirgsit. Juokas pro asaras...

  Komentaras

  atlaisvina lovas ,bet jose gulejo sergantys korona virusu.Kaip as galiu garantuoti, kad patekusi i ligonine su kitomis ligomis,. nesusirgsiu korona virusu ciužiniu naujais niekas nekeis,paklodes,pagalves tos pacios kur gulejo covidiniai ligoniai

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.