Ar rei­kia mo­kyk­lo­je psi­cho­lo­go? (2)

Iš še­šė­lių pa­sau­lio gri­ma­sų. Bri­gi­tos Jot­kai­tės nuotr.
Iš še­šė­lių pa­sau­lio gri­ma­sų. Bri­gi­tos Jot­kai­tės nuotr.
Daž­nai mėgs­ta­ma pa­brėž­ti, kad šių die­nų vi­suo­me­nės pro­ble­mos – ne­tin­ka­mo auk­lė­ji­mo šei­mo­je ir pras­to ug­dy­mo pa­sek­mės. Kaip tau­ti­nis bruo­žas lie­tu­viams pri­ski­ria­mas kuk­lu­mas ir men­kas sa­vi­ver­tės jaus­mas, o šne­kant apie jau­ni­mo pro­ble­mas, kal­ba pa­si­su­ka į pa­ty­čių mo­kyk­lo­je sta­tis­ti­ką ir ki­tus ne itin ma­lo­nius fak­tus.

Psi­cho­lo­gas mo­kyk­lo­je yra pri­va­lo­ma

Iš sa­vo pa­tir­ties mo­kyk­lo­je ga­liu pa­si­da­ly­ti pa­ste­bė­ji­mu, jog vy­rau­ja dvi pa­grin­di­nės mo­ki­nių gru­pės – tie, iš ku­rių yra ty­čio­ja­ma­si, ir tie, ku­rie ty­čio­ja­si. Dau­ge­lis šiuo­lai­ki­nio jau­ni­mo yra pa­ty­rę pa­ty­čias, dėl ku­rių pra­nyks­ta no­ras ei­ti į mo­kyk­lą, su­si­da­ro di­de­lės psi­cho­lo­gi­nės pro­ble­mos, ku­rios ga­li ska­tin­ti fi­zi­nį bei psi­cho­lo­gi­nį sa­vęs ža­lo­ji­mą.

Esu pa­ti pa­ty­ru­si pa­ty­čias mo­kyk­lo­je, ku­rių re­zul­ta­tas bu­vo mo­kyk­los pa­kei­ti­mas, bi­jo­ji­mas nau­jų pa­žin­čių bei mąs­ty­mas apie sa­vi­žu­dy­bę. Tuo me­tu ne­bu­vau su­pa­žin­din­ta su in­for­ma­ci­ja, kad mo­kyk­lo­je ga­liu iš­si­kal­bė­ti psi­cho­lo­gei. Vie­nin­te­lį pa­ta­ri­mą ga­vau pa­si­kal­bė­ti su so­cia­li­ne pe­da­go­ge ar su šei­ma. Ma­no ma­ny­mu, jei bū­čiau tu­rė­ju­si ga­li­my­bę pa­si­kal­bė­ti su psi­cho­lo­ge, ne­bū­čiau taip pa­kei­tus nuo­mo­nės apie sa­ve.

Ma­no nuo­mo­ne, psi­cho­lo­gas mo­kyk­lo­je yra pri­va­lo­ma. Jau­no žmo­gaus mąs­ty­mas yra dar tik be­si­vys­tan­tis ir mo­kyk­lo­je pa­ti­ria­mos pa­ty­čios ar stre­sas ga­li tai pa­žeis­ti, o ir daž­nas jau­nuo­lis bi­jo apie tai kal­bė­ti su tė­vais ir juos skau­din­ti sa­vo pro­ble­mo­mis. Psi­cho­lo­gė ga­li bū­ti tas žmo­gus, ku­riam iš­si­lie­ji, ku­ris pa­ta­ria, kaip elg­tis tam tik­ro­se si­tu­a­ci­jo­se, o ga­lų ga­le tie­siog iš­klau­sy­ti.

Jus­tė (var­das pa­keis­tas)

 

Ką ga­li psi­cho­lo­gė

Psi­cho­lo­gi­ja tau, psi­cho­lo­gi­ja man, psi­cho­lo­gas ar psi­cho­lo­gė kiek­vie­nai mo­kyk­lai, psi­cho­lo­gi­ja kaip pa­si­ren­ka­ma­sis da­ly­kas... Ar tai tik re­to­ri­ka ar tai bū­ti­ny­bė? Ma­nau, kad bū­ti­ny­bė.

Mo­ki­niams tai įdo­mu. Įdo­mu, nes ga­li pa­žin­ti sa­ve, gi­lin­tis ir ana­li­zuo­ti sa­vo po­el­gius, sa­vo min­tis, kal­bė­tis su žmo­nė­mis, ku­rie tu­ri daug psi­cho­lo­gi­nių ži­nių, ga­li pa­dė­ti nu­kreip­da­mi mo­ki­nių sa­via­na­li­zę tin­ka­ma lin­kme. Vie­ną kar­tą te­ko ati­da­ry­ti ka­bi­ne­to du­ris, kur vyks­ta psi­cho­lo­gi­jos pa­mo­ka. Mo­ki­nių gau­sa, mir­ti­na ty­la, kai kal­ba psi­cho­lo­gi­jos mo­ky­to­ja Zi­ta Ba­ra­naus­kie­nė, ma­lo­niai džiu­gi­na, o ir mo­ki­niai, kai pa­klau­siu, ko­dėl ren­ka­si šį da­ly­ką (klau­siu, ar rei­kės sto­jant į aukš­tą­ją mo­kyk­lą), at­sa­ko, kad ren­ka­si, nes įdo­mu.

Ir dar... Kas ry­tą pra­ei­nu pro mo­kyk­los psi­cho­lo­gės Ak­vi­lės ka­bi­ne­tą. Aš tik mo­ky­to­ja, bet ne vie­ną kar­tą bu­vau pra­vė­ru­si šias du­ris, ieš­ko­da­ma pa­gal­bos, no­rė­da­ma iš­girs­ti pa­ta­ri­mą. Ji jau­na, jos ry­šys su vai­kais daug ar­ti­mes­nis ne­gu ma­no, ji ge­riau su­pran­ta mo­ki­nių ty­lė­ji­mą ar­ba gar­siai reiš­kia­mas emo­ci­jas. „Aš pa­var­gu­si, aš ne­spė­ju kar­tu su vi­sais, aš ne­drįs­tu de­kla­muo­ti Vil­ja­mo Šeks­py­ro, kai ma­to ir gir­di vi­sa kla­sė“, – gir­džiu daž­nai žo­džius, sa­ko­mus ma­no mo­ki­nių. Ką aš ga­liu? Tai tik pa­drą­sin­ti, bet ne­ga­liu, ne­mo­ku nu­ro­dy­ti žings­nių, kaip iš­drą­sė­ti, kaip įveik­ti nuo­var­gį, kaip ne­bi­jo­ti ste­bin­čių ben­dra­am­žių. Tai ga­li mo­kyk­los psi­cho­lo­gė. Kai pa­klau­siu sa­vo mo­ki­nio, ar no­ri pa­si­kal­bė­ti su psi­cho­lo­ge, kaip pa­keis­ti mo­ky­mo­si sti­lių, ko­kias skai­ty­mo stra­te­gi­jas tai­ky­ti, kad il­giau­sias va­do­vė­lio teks­tas ne­tap­tų ka­li­mu, jie vis dar man sa­ko, kad aš pa­kal­bė­čiau apie juos su Ak­vi­le. Va­di­na­si, mū­sų mo­ki­niams dar trūks­ta drą­sos pra­ver­ti du­ris. Bet ji at­si­ras, nes po­zi­ty­vu spin­din­čios spe­cia­lis­tų akys pa­de­da įveik­ti bai­mę.

 

Ire­na Sa­ka­laus­kie­nė,

Pu­ti­nų gim­na­zi­jos

lie­tu­vių kal­bos mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.