Ar ga­li bū­ti, kad nu­si­kal­tė­liai nau­do­ja­si jū­sų kom­piu­te­riu, o jūs – nė ne­įta­ria­te?

nuotr
Ar­tė­jant gruo­džiui, iš in­ter­ne­to, te­le­vi­zi­jos ir ra­di­jo ete­rio ima plūs­ti re­kla­mos, siū­lan­čios do­va­nų idė­jas Ka­lė­doms. Nau­jas iš­ma­nu­sis te­le­fo­nas, ne­šio­ja­ma­sis kom­piu­te­ris ar ro­bo­tas dul­kių siur­blys – tik ke­li va­rian­tai, kaip na­muo­se pa­skleis­ti di­des­nę tech­no­lo­gi­nę pa­žan­gą. Ta­čiau tech­no­lo­gi­jų eks­per­tas įspė­ja, jog jū­sų kom­piu­te­ris ir iš­ma­nie­ji įren­gi­niai ga­li tap­ti ki­ber­ne­ti­nių nu­si­kal­tė­lių įran­kiais.

Šiais lai­kais ma­žas kom­piu­te­ris vei­kia kiek­vie­no iš­ma­nio­jo įren­gi­nio vi­du­je, to­dėl ro­bo­tas dul­kių siur­blys su­ge­ba iš­va­ly­ti jū­sų na­mus, o iš­ma­nu­sis šal­dy­tu­vas ga­li pra­neš­ti, ku­rio pro­duk­to ga­lio­ji­mo ter­mi­nas ei­na į pa­bai­gą. Tai­gi tech­no­lo­gi­jų pa­žan­ga pa­leng­vi­na žmo­nių gy­ve­ni­mą.

 

Ap­link dau­gė­ja kom­piu­te­rių

 

„Bū­tų sun­ku ras­ti šiuo­lai­ki­nį įren­gi­nį ar prie­tai­są, ku­rio vi­du­je ne­bū­tų kom­piu­te­rio, – sa­ko pro­gra­ma­vi­mo pa­slau­gų ben­dro­vės „Dev­brid­ge“ tech­no­lo­gi­jų di­rek­to­rius Ri­man­tas Be­ne­tis. – Ap­skri­tai, kal­bant apie kom­piu­te­rio są­vo­ką, rei­kia tu­rė­ti min­ty­je, kad į ją pa­ten­ka ir marš­ru­ti­za­to­rius, ir vaiz­do ste­bė­ji­mo ka­me­ros, ir net mik­ro­ban­gų kros­ne­lė.“

 

Pa­sak eks­per­to, jei­gu prie­tai­sai yra pri­jung­ti prie in­ter­ne­to, kaip, tar­ki­me, ro­bo­tas dul­kių siur­blys, te­oriš­kai į juos ga­li­ma įra­šy­ti ken­kė­jiš­ką pro­gra­mą ir pik­ty­biš­kai nau­do­tis.

 

R. Be­ne­čio tei­gi­mu, pa­ste­bė­ti to­kio ti­po įsi­lau­ži­mus ir ap­krės­tas sis­te­mas ar daik­tus yra pa­kan­ka­mai su­dė­tin­ga. „Vie­nas iš pa­grin­di­nių įsi­lau­ži­mo po­žy­mių ga­lė­tų bū­ti per­ne­lyg di­de­lis su­var­to­ja­mų re­sur­sų kie­kis. Įsi­vaiz­duo­ki­te, kad ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys per at­stu­mą nau­do­ja jū­sų kom­piu­te­rio pa­jė­gu­mus, siek­da­mi iš­gau­ti bit­koi­nus. To­kiu at­ve­ju kom­piu­te­rio veik­la pa­ste­bi­mai su­lė­tė­ja. Ki­ta ver­tus, tai vie­nas iš iš­im­ti­nių at­ve­jų, kai ken­kė­jiš­ką veik­lą pa­ste­bė­ti leng­viau. Įpras­tai kom­piu­te­ry­je vie­nu me­tu vyks­ta dau­gy­bė pro­ce­sų, tad gud­res­ni įsi­lau­žė­liai daž­niau­siai su­ge­ba efek­ty­viai pa­slėp­ti sa­vo pėd­sa­kus“, – pa­sa­ko­ja IT spe­cia­lis­tas.

 

Tūks­tan­čiai įren­gi­nių – su sau­gu­mo spra­go­mis

 

Pa­sa­ko­da­mas apie ki­ber­ne­ti­nių nu­si­kal­tė­lių veik­los prin­ci­pus, R. Be­ne­tis at­krei­pia dė­me­sį į va­di­na­mą­jį bot­ne­tą – sa­vo­tiš­ką ken­kė­jiš­ko­mis pro­gra­mo­mis už­krės­tų įren­gi­nių tin­klą. Už­krė­tę daug sve­ti­mų įren­gi­nių nu­si­kal­tė­liai įgy­ja ga­li­my­bes juos val­dy­ti ir ima šią ga­li­my­bę par­da­vi­nė­ti.

 

„Pri­ei­gą prie už­krės­tų daik­tų pik­ta­da­riai nu­si­per­ka siek­da­mi or­ga­ni­zuo­ti ki­ber­ne­ti­nes ata­kas. Pa­si­nau­do­jant bot­ne­tais ga­li­ma reng­ti pa­skirs­ty­to pa­slau­gų at­si­sa­ky­mo (angl. Di­stri­bu­ted De­nial of Ser­vi­ce (DDoS) ata­kas – tie­siog už­tvin­dy­ti pa­si­rink­to tin­kla­la­pio ser­ve­rį ar ser­ve­rius au­to­ma­ti­zuo­to­mis už­klau­so­mis per už­krės­tų daik­tų IP ad­re­sus, taip lai­ki­nai su­trik­dant pa­si­rink­to tin­kla­la­pio veik­lą“, – kal­ba R. Be­ne­tis.

 

Na­cio­na­li­nis ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tras (NKSC) yra už­fik­sa­vęs, kad DDoS ata­ko­mis bu­vo tai­ko­ma­si į Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos, VĮ „Re­gist­rų cen­tro”, taip pat Sei­mo ry­šių ir in­for­ma­ci­nių sis­te­mų tei­kia­mų pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mą. Ki­ber­ne­ti­nių ata­kų ren­gė­jai ne kar­tą yra ban­dę su­trik­dy­ti ir Lie­tu­vos ži­niask­lai­dos por­ta­lų dar­bą, pri­va­čių ir vals­ty­bės val­do­mų įmo­nių veik­lą.

 

NKSC ata­skai­to­je pa­žy­mi­ma, kad įren­gi­nių, tu­rin­čių sau­gu­mo spra­gas, skai­čius au­ga. 2018 me­tais NKSC už­fik­sa­vo 28 630 įren­gi­nių, tu­rin­čių sau­gu­mo spra­gų. Tai bu­vo 16 proc. dau­giau, ly­gi­nant su 2017 me­tais už­fik­suo­tų įren­gi­nių su sau­gu­mo spra­go­mis.

 

Tai ro­do, kad vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, įmo­nių ir vi­sos vi­suo­me­nės sau­gu­mas pri­klau­so nuo kiek­vie­no pi­lie­čio są­mo­nin­gu­mo ir ke­lių pa­pras­tų žings­nių, pa­de­dan­čių už­tik­rin­ti elek­tro­ni­nio įren­gi­nio ap­sau­gą. Mat dėl stan­dar­ti­nių įran­gos sau­gu­mo spra­gų įren­gi­niai ga­li tap­ti pri­ei­na­mi įsi­lau­žė­liams iš bet ku­rios pa­sau­lio vie­tos. Įren­gi­nius su sau­gu­mo spra­go­mis nu­si­kal­tė­liai ran­da ir už­kre­čia au­to­ma­ti­zuo­tai.

 

Pra­di­nė ap­sau­ga – an­ti­vi­ru­si­nė pro­gra­ma ir ug­nia­sie­nė

 

Ką rei­kia da­ry­ti, no­rint ap­sau­go­ti sa­vo kom­piu­te­rį ir iš­ma­niuo­sius įren­gi­nius nuo nu­si­kal­tė­lių?

 

R. Be­ne­tis pa­ta­ria pir­miau­sia į sa­vo iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną, kom­piu­te­rį, plan­še­tę įdieg­ti an­ti­vi­ru­si­nę pro­gra­mą.

 

„Prieš įsi­ra­šant an­ti­vi­ru­si­nę pro­gra­mą svar­bu pa­si­do­mė­ti, pa­ly­gin­ti skir­tin­gus pa­siū­ly­mus, pa­nag­ri­nė­ti, ku­rios iš jų pa­ti­ki­miau­sios ir t. t. Bet ku­riuo at­ve­ju, ge­riau šiek tiek in­ves­tuo­ti į le­ga­lią an­ti­vi­ru­si­nę pro­gra­mą, nei nau­do­tis ne­le­ga­lia ar­ba ne­mo­ka­ma ver­si­jo­mis“, – ma­no eks­per­tas.

 

Anot R. Be­ne­čio, taip pat ver­ta pa­gal­vo­ti ir apie va­di­na­mą­ją ug­nia­sie­nę – ap­sau­gos sis­te­mą, sau­gan­čią var­to­to­jo tin­klą. Ug­nia­sie­nę kar­tais su­tei­kia ir pats in­ter­ne­to pa­slau­gos tie­kė­jas (ISP) – sis­te­ma žen­kliai su­ma­ži­na ga­li­my­bę į jū­sų kom­piu­te­rį ir ki­tus įren­gi­nius pa­tek­ti ken­kė­jiš­koms pro­gra­moms.

 

„Iš pa­tir­ties ga­liu pa­sa­ky­ti, kad dau­giau­sia su kom­piu­te­rių sau­gu­mu su­si­ju­sių pro­ble­mų daž­niau­siai su­ke­lia vai­kai – jie ga­li daug ką iš­nar­šy­ti, daug ką par­siųs­ti bei daug ką įdieg­ti jums ne­ži­nant. Ki­taip ta­riant: an­ti­vi­ru­si­nė pro­gra­ma ir ug­nia­sie­nė yra bū­ti­ni da­ly­kai“, – pa­brė­žia ben­dro­vės „Dev­brid­ge“ tech­no­lo­gi­jų di­rek­to­rius ir pri­du­ria, jog įsi­gi­jus iš­ma­nų­jį įren­gi­nį rei­kia už­tik­rin­ti, kad jo pro­gra­mi­nė įran­ga bū­tų nuo­lat at­nau­ji­na­ma – pa­ti­ki­mi ga­min­to­jai pa­pras­tai iš­lei­džia pa­tai­sy­mus, ku­rie pa­de­da „už­lo­py­ti sau­gu­mo sky­les“.

Užs. Nr. 0139

logo

  Komentaras

  Buna ziua, eu sunt Allison Howarts Dupa ce am fost în rela?ie cu Anderson ani de zile, s-a despar?it de mine, am facut tot posibilul sa-l aduc înapoi, dar totul a fost în zadar, l-am dorit atât de mult din cauza iubirii pe care o am pentru el, L-am implorat cu tot, am facut promisiuni, dar el a refuzat. I-am explicat problema mea prietenului meu ?i ea mi-a sugerat ca ar trebui sa contactez mai degraba o caseta de vraja care m-ar putea ajuta sa arunc o vraja pentru a-l readuce, dar eu sunt tipul care nu a crezut niciodata în vraja, nu am avut de ales decât sa-l încerc, eu i-a trimis caseta vraja ?i mi-a spus ca nu este nicio problema ca totul va fi bine înainte de trei zile, ca fostul meu se va întoarce la mine înainte de trei zile, a aruncat vraja ?i surprinzator în a doua zi, era în jurul orei 16.00. Fostul meu m-a sunat, am fost atât de surprins, am raspuns la apel ?i tot ce a spus a fost ca îi pare atât de rau pentru tot ce s-a întâmplat, încât a vrut sa ma întorc la el, încât ma iube?te atât de mult. Eram atât de fericit ?i m-am dus la el încât a?a am început sa traim din nou ferici?i împreuna. De atunci, mi-am facut promisiune ca oricine ?tiu ca are o problema de rela?ie, a? fi de ajutor unei astfel de persoane, referindu-l la ea singura casa de vraji reala ?i puternica care m-a ajutat cu propria mea problema. e-mail: ogagakunta@gmail.com pute?i sa-i trimite?i un e-mail daca ave?i nevoie de asisten?a sa în rela?ia dvs.
  1) Vraji de dragoste
  2) Vraji de dragoste pierdute
  3) Vraji de divor?
  4) Vraji de casatorie
  5) Vraja de legare.
  6) Vraji de rupere
  7) Alunga un iubit trecut
  8.) Dori?i sa va promova?i în vraja dvs. de birou / Loterie
  9) dori?i sa va satisface?i iubitul
  Contacta?i acest om grozav daca ave?i vreo problema pentru o solu?ie de durata
  ogagakunta@gmail.com

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.