„Ar ae­ro­dro­me ga­lė­tų įsi­kur­ti ino­va­ty­vios ver­slo įmo­nės? Ko­dėl gi ne?” (16)

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Alytaus miesto taryboje nariai – (iš kairės) Povilas Labukas, Andrius Jučas, Vilma Krušnienė, Vytas Jazepčikas ir Šarūnas Klėgeris.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos Alytaus miesto taryboje nariai – (iš kairės) Povilas Labukas, Andrius Jučas, Vilma Krušnienė, Vytas Jazepčikas ir Šarūnas Klėgeris.
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je tu­ri pen­kis na­rius. Tai vie­na iš gau­siau­sių frak­ci­jų šios ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je, ji pri­klau­so ta­ry­bos val­dan­čia­jai dau­gu­mai. Su frakcijoje dir­ban­čiais Vy­tu Ja­zep­či­ku, An­driumi Ju­ču, Ša­rū­nu Klė­ge­riu, Vil­ma Kruš­nie­ne kal­ba­mės, ką šiais me­tais pa­vy­ko pa­da­ry­ti mies­to ta­ry­bo­je, ko­kius at­lik­tus dar­bus ga­lė­tų iš­skir­ti, ko­kių mies­tui svar­bių spren­di­mų ne­pa­vy­ko pri­im­ti, ko­kia jų nuo­mo­nė apie vis ne­įvyks­tan­čią švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­ką, nu­ma­to­mus po­ky­čius svei­ka­tos prie­žiū­ros sri­ty­je, vis ne­su­lau­kia­mus di­de­lius ir ge­rus at­ly­gi­ni­mus aly­tiš­kiams siū­lan­čius in­ves­tuo­to­jus, gy­ven­to­jams tei­kia­mas so­cia­li­nes pa­slau­gas.

– Jūs, An­driau, va­do­vau­ja­te Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­jai Aly­taus mies­to ta­ry­bo­je, frak­ci­ja yra ta­ry­bos val­dan­čio­jo­je dau­gu­mo­je. Ką per šiuos me­tus val­dan­čia­jai ko­a­li­ci­jai pa­vy­ko pa­da­ry­ti mies­te iš­skir­ti­nio?

A.Ju­čas: Daž­niau­siai ma­to­mi tie dar­bai, ku­rių ne­bu­vo il­gą lai­ką. Tad ne­abe­jo­ti­nai ga­lė­čiau iš­skir­ti Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­tą, ku­ris at­nau­jin­tas jau ki­tais me­tais pri­ims pa­cien­tus.

Nors bu­vo ne­ma­žai su­tvar­ky­ta gat­vių, bet no­rė­čiau iš­skir­ti A.Juo­za­pa­vi­čiaus gat­vės at­kar­pą, ku­rio­je įreng­tas pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kas. Da­bar tiek su­au­gu­sie­ji, tiek vai­kai ga­li čia sau­giai ke­liau­ti.

Iš es­mės už­pil­dė­me Pra­mo­nės par­ko skly­pus ir in­ves­tuo­to­jai kas grei­čiau, kas lė­čiau įsi­ku­ria, pra­de­da veik­lą. Tad da­bar lau­kia di­des­nis iš­šū­kis – kaip pri­trauk­ti stam­bes­nius darb­da­vius, jiems pa­siū­ly­ti di­des­nius ir pa­trauk­les­nius skly­pus.

Ga­biau­siems mo­ki­niams sky­rė­me sti­pen­di­jas, trūks­ta­miems svei­ka­tos prie­žiū­ros spe­cia­lis­tams di­di­no­me ska­ti­ni­mo krep­še­lius, o spor­to ren­gi­nių gau­sa, ku­ri įtrauk­tų mies­to gy­ven­to­jus, bu­vo to­kia, ko­kios jau daug me­tų ne­bū­ta.

Š.Klė­ge­ris: Aly­taus mui­ti­nės ter­mi­na­las bu­vo il­ga­me­tė mies­to pro­ble­ma. Šis klau­si­mas bu­vo pa­ki­bęs ant plau­ko ir Aly­taus ver­slui grė­sė lik­ti be mui­ti­nės pa­tik­ros vie­tos. Šian­dien jau tu­ri­me to­kią pa­tik­ros vie­tą. Aš šiuo klau­si­mu dir­bau nuo pra­džios iki pa­bai­gos.

Apie bū­ti­ny­bę Aly­tu­je tu­rė­ti kem­pin­gą kal­bė­jau dar rin­ki­mų į šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą me­tu. Da­bar skly­pas kem­pin­gui Ulo­nų gat­vė­je prie šaš­ly­ki­nės jau iš­nuo­mo­tas ir ti­kiuo­si, kad ne­tru­kus vie­ti­nis ver­slas pra­dės teik­ti kem­pin­go pa­slau­gas.

Pa­ga­liau Aly­tu­je at­si­ra­do pa­min­klas Dai­na­vos apy­gar­dos par­ti­za­nams. Tai pa­min­klas, apie ku­rį bu­vo kal­ba­ma nuo Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo pra­džios, ir tai vis už­strig­da­vo sa­vi­val­dy­bės ko­ri­do­riuo­se. Ma­no ma­ny­mu, tai pa­min­klas, ku­ris svar­bus ne tik mū­sų kraš­to žmo­nėms, ku­rie da­ly­va­vo re­zis­ten­ci­nė­se ko­vo­se, bet ir vi­sam mies­tui bei jos is­to­ri­jos at­mi­ni­mui.

– Ko­kius spren­di­mus ir dėl ko­kių prie­žas­čių ini­ci­ja­vo jū­sų frak­ci­ja mies­to ta­ry­bo­je?

A.Ju­čas: Ma­nau, kad mū­sų frak­ci­jai šie me­tai bu­vo dar­bin­gi ir pa­vy­ko ne­ma­žai nu­veik­ti. Mū­sų ko­man­dos pa­stan­go­mis, kaip mi­nė­jo Ša­rū­nas, iš­sau­go­tas Aly­taus mui­ti­nės ter­mi­na­las, ve­žė­jams tai ne­ma­ža pa­spir­tis ir ma­žes­nė biu­ro­kratija, kai vis­kas su­tvar­ko­ma vie­to­je.

Pir­mą kar­tą pa­vy­ko pa­siek­ti su­si­ta­ri­mą su Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­be, kad ji pa­deng­tų iš­lai­das už šio­je sa­vi­val­dy­bė­je re­gist­ruo­tus ir mies­to dar­že­lius lan­kan­čius vai­kus. Iki tol vis­kas gul­da­vo tik ant mies­to biu­dže­to pe­čių.

Ini­ci­ja­vo­me ir pa­sie­kė­me, kad Aly­tu­je pa­ga­liau die­nos švie­są iš­vys­tų Hos­pi­so pa­slau­gos. Pa­vy­ko dau­giau nei dvi­gu­bai pa­di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą mū­sų mies­to fut­bo­lo ko­man­dai „Dai­na­va“. Ma­no įsi­ti­ki­ni­mu, mies­tas pri­va­lo tu­rė­ti fut­bo­lo ko­man­dą, žai­džian­čią Lie­tu­vos A ly­go­je, to­dėl dė­si­me vi­sas pa­stan­gas, kad tai bū­tų pa­siek­ta.

Kiek­vie­nas mū­sų frak­ci­jos na­rys sky­rė daug lai­ko ben­drau­jant su aly­tiš­kiais, spren­džiant jų bė­das nuo ša­li­gat­vio su­tvar­ky­mo prie dau­gia­bu­čio iki in­ves­tuo­to­jų pri­trau­ki­mo.

– Ne vie­ną kar­tą sa­vi­val­dy­bės va­do­vai ir kai ku­rie ta­ry­bos na­riai yra ak­cen­ta­vę, kad, no­rint į mies­tą pri­trauk­ti stam­bių in­ves­tuo­to­jų, rei­kia tu­rė­ti lais­vų, di­des­nių nei Pra­mo­nės par­ke dar li­ku­sių lais­vų skly­pų. Ku­rio­je mies­to vie­to­je bū­tų ga­li­ma su­ras­ti to­kių skly­pų?

Š.Klė­ge­ris: Dar rin­ki­mų į šios ka­den­ci­jos sa­vi­val­dą me­tu kal­bė­jau, kad anks­čiau ar vė­liau tu­ri su­si­jung­ti Aly­taus mies­to ir Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės. Tuo­met ver­slui leng­viau at­si­ras­tų di­des­nių nei 20 hek­ta­rų že­mės skly­pų.

Ži­no­ma, reik­tų pa­mi­nė­ti Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­tį ae­ro­dro­mą, dėl ku­rio pa­nau­do­ji­mo anks­čiau ar vė­liau rei­kės ap­si­spręs­ti ir ku­ris pa­ma­žu už­au­ga miš­ku.

– Kol kas dar ne­si­bai­gę teis­mi­niai gin­čai dėl 100 hek­ta­rų ae­ro­dro­mo že­mės skly­po pa­nau­dos su­tar­ties.

A.Ju­čas: Avia­to­riai sa­vo lai­ką šia­me ob­jek­te jau tu­rė­jo. Jei bū­tų no­rė­ję ir ge­bė­ję, tai veik­la čia bū­tų iš­plė­to­ta. Ka­dan­gi taip ne­įvy­ko, tu­ri­me spręs­ti, ką to­liau da­ry­ti ae­ro­dro­me.

Vie­na tik­rai ži­nau – ka­mi­nai šio­je vie­to­je ne­rūks. Ar ae­ro­dro­me ga­lė­tų įsi­kur­ti ino­va­ty­vios ver­slo įmo­nės? Ko­dėl gi ne? Esu re­a­lis­tas: nie­kas čia pas mus ne­si­ver­žia kur­ti dar­bo vie­tų, kon­ku­ruo­ja­me ne tik vi­sos vals­ty­bės, bet ir Lie­tu­vos mies­tų mas­tu, kas pri­trauks to­kius ver­slus ir idė­jas, ku­rios ga­lė­tų ge­ne­ruo­ti Aly­tui di­de­lę pri­dė­ti­nę ver­tę. Tad, jei­gu tryp­čio­si­me vie­to­je, nie­ko ne­pa­siek­si­me. Aš esu už ae­ro­dro­mo vie­tos įveik­li­ni­mą.

V.Ja­zep­či­kas: Pas­ta­rai­siais me­tais in­ves­tuo­to­jų mies­te šiek tiek dau­gė­ja. Ta­čiau vis la­biau iš­ryš­kė­ja, kad mies­te trūks­ta ne tik tin­ka­mų skly­pų pra­mo­nės įmo­nėms kur­tis, bet ir kva­li­fi­kuo­tos dar­bo jė­gos.

– Ko­dėl mies­to ta­ry­ba ne­si­ryž­ta pri­im­ti spren­di­mų dėl švie­ti­mo tin­klo per­tvar­kos?

Š. Klė­ge­ris: Aly­taus mies­to švie­ti­mo re­for­ma – pui­kus pa­vyz­dys, ku­ris pa­ro­dė, kur ga­li nu­ves­ti po­pu­liz­mas. Ji yra ne­iš­ven­gia­ma ir tik­rai bus pa­da­ry­ta. Gai­la, kad tai tę­sia­si jau ne vie­na mies­to ta­ry­bos ka­den­ci­ja ir mies­tui kai­nuo­ja la­bai bran­giai, nes da­bar­ti­nės švie­ti­mo sis­te­mos iš­lai­ky­mas – pu­sė Aly­taus biu­dže­to.

V.Ja­zep­či­kas: Vi­są lai­ką jau­čiuo­si pra­si­kal­tęs, kai eik­vo­ja­me mies­tie­čių pi­ni­gus iš­lai­ky­ti nuo ta­ry­bi­nių lai­kų ma­žai pa­si­kei­tu­sią švie­ti­mo įstai­gų struk­tū­rą. Ap­mau­du, bet net kuk­lius šios mies­to ta­ry­bos ban­dy­mus per­tvar­ky­ti mo­kyk­lų tin­klą sėk­min­gai suž­lug­dė ta­ry­bos opo­zi­ci­ja.

Kaip sa­kė ko­le­ga, švie­ti­mo sis­te­ma su­eik­vo­ja pu­sę mies­to biu­dže­to, at­li­kus struk­tū­ri­nius švie­ti­mo įstai­gų per­tvar­ky­mus, bū­tų ga­li­ma ra­cio­na­liau nau­do­ti lė­šas, dau­giau dė­me­sio ski­riant ne pa­sta­tams iš­lai­ky­ti, o ug­dy­mo ko­ky­bei.

– Jūs, Vil­ma, va­do­vau­ja­te mies­to ta­ry­bos Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­tui. Ko­kius iš­skir­ti­nius mies­tui klau­si­mus šį­met svars­tė­te ko­mi­te­te?

V.Kruš­nie­nė: Vie­nas iš svar­bes­nių klau­si­mų – Hos­pi­so ati­da­ry­mas. Dėl to daug klau­si­mų ne­ki­lo, ko­mi­te­to na­riai pri­ta­rė to­kiai idė­jai. Bu­vo dis­ku­tuo­ta dėl Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro ga­li­mos per­tvar­kos. Ta­čiau jo dar­buo­to­jams pa­si­prie­ši­nus, vis­kas li­ko kaip bu­vę.

– Jūs pa­ti esa­te me­di­kė, va­do­vau­ja­te Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riui. Kaip ver­ti­na­te Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos sa­vi­val­dy­bei pa­teik­tą pa­siū­ly­mą li­go­ni­nės da­li­nin­ke tap­ti ir mi­nis­te­ri­jai?

V.Kruš­nie­nė: Pa­siū­ly­mą ver­ti­nu tei­gia­mai. Jo­kių pa­slau­gų ne­pla­nuo­ja­me at­si­sa­ky­ti. Aly­taus li­go­ni­nė tap­tų stip­ria re­gio­ni­ne, tei­kian­čia an­tro ly­gio svei­ka­tos prie­žiū­ros pa­slau­gas, bū­tų ski­ria­mas ne­ma­žas fi­nan­sa­vi­mas iš Eu­ro­pos Są­jun­gos struk­tū­ri­nių fon­dų, kas yra de­ri­na­ma su mi­nis­te­ri­ja.

Ma­nau, nie­ko ne­pra­ras­tu­me, ga­li­me tik lai­mė­ti nau­dos li­go­ni­nei: in­ves­ti­ci­jų, nau­jos mo­der­nios įran­gos, ge­res­nės dar­bo są­ly­gos gal­būt pri­trauk­tų dau­giau gy­dy­to­jų. O iš to tu­rė­tų nau­dą ir gy­ven­to­jai, ku­riems pri­rei­kia li­go­ni­nės pa­slau­gų.

Jau da­bar ži­no­ma, kad nu­ma­ty­ta 3,5 mln. eu­rų in­ves­ti­ci­ja į li­go­ni­nės Pri­ėmi­mo-sku­bio­sios pa­gal­bos sky­riaus re­konst­ruk­ci­ją. Kaip pa­ro­dė pas­ta­rų­jų me­tų įvy­kiai su­si­dū­rus su CO­VID-19 in­fek­ci­ja, da­bar­ti­nės šio sky­riaus pa­tal­pos nė­ra pri­tai­ky­tos to­kiems di­de­liems pa­cien­tų srau­tams, rei­ka­lin­ga plės­ti re­gist­ra­tū­ros ir lau­kia­mo­jo, pa­cien­tų ste­bė­ji­mo ir izo­lia­vi­mo pa­tal­pas.

– Jūs, Vy­tai, taip pat esa­te gy­dy­to­jas, va­do­vau­ja­te Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Neu­ro­lo­gi­jos sky­riui. Tik­riau­siai ži­no­te, kad Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja ša­lies svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų per­tvar­kai per ar­ti­miau­sius ke­le­rius me­tus yra nu­ma­čiu­si skir­ti apie 800 mln. eu­rų eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šų. Kam rei­ka­lin­ga per­tvar­ka?

V.Ja­zep­či­kas: Lie­tu­vos svei­ka­tos sis­te­mos ro­dik­liai, pa­vyz­džiui, žmo­nių gy­ve­ni­mo truk­mė ir ser­ga­mu­mas dau­ge­liu li­gų yra vie­ni iš blo­giau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je. O dėl gy­dy­to­jų sto­kos ša­lies pe­ri­fe­ri­jo­je kas­met blo­gė­ja me­di­ci­ni­nių pa­slau­gų pri­ei­na­mu­mas, vis la­biau jau­čia­mas me­di­kų trū­ku­mas.

Jau šian­dien Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė ga­lė­tų įdar­bin­ti ne ma­žiau kaip 25 gy­dy­to­jus, o ne­to­li­mo­je at­ei­ty­je dar dau­giau, nes mū­sų mies­te dau­giau kaip 30 pro­cen­tų gy­dy­to­jų yra vy­res­ni nei 60 me­tų.

Jei Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja taps Aly­taus li­go­ni­nės da­li­nin­ke, ji iš ar­ti ma­tys pro­ble­mas, pri­si­dės ieš­kant spren­di­mų. Ma­ny­čiau, bus leng­viau gau­ti lė­šų re­no­vuo­jant ir mo­der­ni­zuo­jant li­go­ni­nę.

Daž­nai iš prin­ci­po net ne­si­gi­lin­da­mos į tu­ri­nį per­tvar­kai prieš­ta­rau­ja opo­zi­ci­nės par­ti­jos. Pri­si­me­nu, kad ir 1997-ųjų lie­pos pra­džio­je ša­ly­je pra­dė­tai svei­ka­tos ap­sau­gos sis­te­mos re­for­mai prieš­ta­ra­vo So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja.

Ta­čiau re­zul­ta­tai pa­ro­dė, kad, kai 1998-ai­siais vi­sa ap­im­ti­mi pra­dė­jo funk­cio­nuo­ti vals­ty­bi­nis pri­va­lo­mas svei­ka­tos drau­di­mas, tai yra Vals­ty­bi­nė li­go­nių ka­sa pa­si­ra­šė me­ti­nes su­tar­tis su vi­so­mis vals­ty­bi­nė­mis ir pri­va­čio­mis as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­go­mis ir pra­dė­jo mo­kė­ti už gy­dy­tus li­go­nius li­go­ni­nė­se ir re­a­bi­li­ta­ci­jos įstai­go­se, šei­mos gy­dy­to­jams – už pri­si­ra­šiu­sius gy­ven­to­jus, iš „Sod­ros“ pe­rė­mė am­bu­la­to­ri­niam gy­dy­mui rei­ka­lin­gų vais­tų ir me­di­ci­nos prie­tai­sų kom­pen­sa­vi­mą, 1999-ai­siais skel­bia­mais Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, me­di­kams at­ly­gi­ni­mai vi­du­ti­niš­kai pa­di­dė­jo 48 pro­cen­tais. Li­go­ni­nė­se pa­di­dė­jo at­lie­ka­mų ope­ra­ci­jų ir gy­dy­tų li­go­nių skai­čius. Nė vie­na li­go­ni­nė ne­bu­vo už­da­ry­ta, o 70 ma­žų šių gy­dy­mo įstai­gų bu­vo per­tvar­ky­ta į slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo li­go­ni­nes, tuo pa­sie­kiant vie­ną iš re­for­mos tiks­lų – vie­na slau­gos lo­va ten­ka 1 tūks­tan­čiui ša­lies gy­ven­to­jų.

Ma­nau, kad Aly­tu­je vei­kian­čių svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų per­tvar­ka, pa­vyz­džiui, prie po­li­kli­ni­kos pri­jun­giant Pir­ma­ja­me Aly­tu­je vei­kian­tį Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­trą ar nu­ma­to­mos už­da­ry­ti Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai pa­val­džios Tu­ber­ku­lio­zės li­go­ni­nės, vyks sėk­min­gai. Re­for­mos svar­bą ir nau­dą, ma­ny­čiau, ge­rai su­pran­ta ir po­li­ti­kai, ir svei­ka­tos įstai­gų va­do­vai.

– Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė at­vyks­tan­tiems čia dirb­ti gy­dy­to­jams su­tei­kia tar­ny­bi­nį būs­tą, ski­ria fi­nan­si­nę pa­ra­mą, ta­čiau me­di­kų vis tiek trūks­ta. Ko­kia dar ga­lė­tų bū­ti gy­dy­to­jams pa­ska­ta at­vyk­ti dirb­ti į Aly­tų?

V.Kruš­nie­nė: Ma­nau, kad šian­dien yra pa­kan­ka­ma sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma at­vyks­tan­tiems pas mus dirb­ti gy­dy­to­jams. Re­zi­den­tus, bū­si­mus gy­dy­to­jus, vi­lio­ja ne tik pi­ni­gi­nis at­ly­gis, jiems la­bai svar­bi pa­ti dar­bo vie­ta, dar­bo są­ly­gos, mik­ro­kli­ma­tas ko­lek­ty­ve. Ne pas­ku­ti­nė­je vie­to­je ir pats mies­tas, ko­kios lais­va­lai­kio pra­lei­di­mo ga­li­my­bės ja­me. Ti­kiuo­si, kad Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai ta­pus Aly­taus li­go­ni­nės be­dra­sa­vi­nin­ke, pa­vyks pri­si­vi­lio­ti jau­nų spe­cia­lis­tų dirb­ti li­go­ni­nė­je.

V.Ja­zep­či­kas: Pri­si­mi­nus sa­vo gy­dy­to­ja­vi­mo pra­džią, pui­kiai įsi­vaiz­duo­ju pro­ble­mas, su ku­rio­mis su­si­du­ria jau­nas spe­cia­lis­tas. To­dėl pa­lai­kau vi­sus pro­jek­tus, kai jau­niems spe­cia­lis­tams su­tei­kia­mos leng­va­tos: tar­ny­bi­nis būs­tas, fi­nan­si­nė ar ki­to­kia pa­ra­ma. Ta­čiau gy­ve­ni­mas ro­do, kad šios ir pa­na­šios pa­ra­mos for­mos me­di­kų trū­ku­mo ne­iš­spren­džia. Kiek­vie­nais me­tais Lie­tu­vos ra­jo­nuo­se, taip pat ir Aly­tu­je, gy­dy­to­jų trū­ku­mas tik di­dė­ja.

Lie­tu­vo­je gy­dy­to­jus ren­gia du uni­ver­si­te­tai, to­dėl są­ly­giš­kai jų pa­ruo­šia­ma dau­giau, pa­ly­gin­ti su su ki­to­mis Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­mis. Gai­la, kad me­di­kai iš­vyks­ta dirb­ti į už­sie­nį. Ma­ny­čiau, Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė tu­rė­tų keis­ti po­li­ti­ką šiuo klau­si­mu: bai­gę mū­sų ša­lies uni­ver­si­te­tus jau­ni me­di­kai ga­lė­tų ati­dirb­ti sa­vo ša­liai už vals­ty­bės in­ves­tuo­tas lė­šas į jų iš­si­la­vi­ni­mą. Taip pat ga­li­ma kvies­ti ir su­da­ry­ti są­ly­gas įsi­dar­bin­ti ki­tų ša­lių, pa­vyz­džiui, Uk­rai­nos gy­dy­to­jams, – elg­tis pa­na­šiai kaip šiuo me­tu vyks­ta dau­ge­ly­je Eu­ro­pos vals­ty­bių, kaip an­tai Vo­kie­ti­jo­je, An­gli­jo­je ar Nor­ve­gi­jo­je.

– Ar Aly­tu­je so­cia­li­nė pa­gal­ba tei­kia­ma rei­kia­ma ap­im­ti­mi, ko­kių pa­slau­gų trūks­ta, kaip jas reik­tų pa­ge­rin­ti?

V.Kruš­nie­nė: So­cia­li­nė pa­gal­ba mies­te tei­kia­ma ga­na pla­čia ap­im­ti­mi. Ta­čiau to dar ne­pa­kan­ka, yra kur pa­si­temp­ti, pa­ge­rin­ti tei­kia­mas pa­slau­gas. Iš ne­įga­liuo­sius šei­mo­se tu­rin­čių as­me­nų ne kar­tą gir­dė­ta pa­sta­bų apie lai­ki­no ato­kvė­pio pa­slau­gos po­rei­kį, yra pa­sta­bų ir dėl ne­įga­lių­jų pa­vė­žė­ji­mo pa­slau­gos, trans­por­to prie­mo­nių pri­tai­ky­mo vež­ti ne­įga­liuo­sius. Bū­ti­na ge­rin­ti in­for­ma­ci­jos pri­ei­na­mu­mą vie­šo­se vie­to­se as­me­nims su re­gos ir klau­sos ne­ga­lia, siek­ti svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gų in­for­ma­ci­jos pri­ei­na­mu­mo ne­įga­lie­siems, stip­rin­ti die­nos so­cia­li­nės glo­bos ko­man­dą.

So­cia­li­nė pa­gal­ba rei­ka­lin­ga ne tik as­me­nims, tu­rin­tiems ne­ga­lią, vis dau­giau so­cia­li­nių dar­buo­to­jų pa­slau­gų pri­rei­kia ir gar­bin­go am­žiaus su­lau­ku­siems bei vie­ni­šiems mies­to gy­ven­to­jams.

Te­gul į vi­sų jū­sų na­mus at­ei­na švie­sios Ka­lė­dos.

Te­gul jos at­ne­ša ra­my­bę, svei­ka­tą, pa­si­ti­kė­ji­mą,

vi­sų šir­dis už­pil­do ge­ru­mu ir mei­le.

 

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija Alytaus miesto taryboje

 

Kal­bė­jo­si Al­ma Mos­tei­kai­tė

 

P. S. Spaus­di­na­ma va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu Nr. T-362.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Antradienio vakarą staiga savo namuose mirė buvęs Alytaus miesto meras, į miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas neseniai paskirtas 63-ejų metų Jurgis Krasnickas. KAS ŽMOGUI LABIAUSIAI IŠTAMPĖ NERVUS ?

  Komentaras

  Cesiulio piźoniskumas ir naglumas mane erzina net gyvenant angluose. Mokiausiu su perestukinu kolegijos suole, suktas lieźuvio auskaruotasis. patikekit maćiau iś arti śvepliú,akyse net źiba jevrú źenklai. Durnuteliai naivus alytiśkiai,o ypać kai śveplys sumete laśinius su Ivoska nu śakes galvoju dzukeliams. 100 proc bus kaput Alytau. Skaitau ble nervas ima,tokiam marmuze moliu aplipdyt. Sorrry uźsiparinau pilnatis ir mane veikia.

  Komentaras

  Teisingas yra posakis " nauja - tai pamiršta sena".... Vladimiras Iljičius kažkada teigė, kad valstybę gali valdyti ir namų šeimininkė... Koncervatoriai, prisiminę didžiojo vado mintis, darydami pertvarką švietimo sistemoje, sugriovę pedagogų ruošimo sistemą, nusprendė, kad mokytoju gali dirbti kiekvienas atėjęs iš gatvės, kiekvienas pareiškęs, kad jis labai nori ugdyti jaunąją kartą... Bet svarbiausia, būti lojaliam... :)

  Komentaras

  Klausimas, ar iš vis alytiškiai nori stiprių politikų valdyme? Nes tokie neįtinka klanų interesams, kurie dominuoja Alytuj valdyme. O tinka tik kaip akli vykdytojai, kur geriau net nesuvoktų už ką balsuoja ir kas gaunas. Šie idealiai tinka. Nuo Nepriklausomybės pradžios Alytaus valdyme valdžioj, bent kokia kaina prie loviuko. Šią programą vykdo stropiai. Bile ką pašneka per rinkimus ir po jų, ir jų specifiniui rinkėjui tremtiniams pensininkams ir jaunimėliui biudžetinėse įstaigose tinka.

  Komentaras

  Per ilgai Klėgeris sėdėjo vicemero poste, nieko nedirbo, tik tempė konservatorių partiją žemyn( juk juokėsi miestelėnai,,ateidavo po kroso pailsėti,,) Labukas dirba bitas, kaip reikiant. Kas ko kreipėsi pamiršti neliko. Tik dėl Labuko balsavau už juos, tik dėl jo vėl teks balsuoti. O kiti, galėtų daugiau su paprastais miestelėnai bendrauti. Nebūkite tokie pasikėlę.

  Komentaras

  gali atsirasti individualių namų kvartalas? Kodėl gi ne, jeigu taip nuspręs pusgalviai miesto politikieriai? Rimtas politikas, normalaus proto žmogus niekad nenaikintų tokio miesto turto, kuris galėtų nešti naudą ir savo istorine praeitimi, ir komercine mažosios aviacijos ateitimi. Žinome, mes jūsų inovacijas - iš Vokietijos gabentis akmenis ir visomis prasmėmis dulkinti miestą...

  Komentaras

  Jie nesupranta, ką pagal tarybos nario kompetenciją reikia daryt. Ir atsiskaityt. Jie po valdininkų lygio darbais imituoja kaip rimtą politiko. O juk tarybos nariai turi sugebėt užtikrint savivaldybės efektyvią veiklą. Kad įdėtos lėšs atsipirktų miestui ir gerintų 49 tūkstančių alytiškių bendrą gerbūvį. Tarybos nariai turi sugebėt teikt rimtaa ir sėkmingo vystymo strategijas bei laiku ir kokybiškai vykdyt reikiamas peetvarkas. Dėl aerodromo jie patys, sau prieštarauja, ką daro. Jei savivaldybė pramonės parko įrengimui investavo 10 n milijonų sumas, reiškia kad atsipirktų turi būt pritraukti ne mažiau 50 milijų investuojantys ir kuriantys 100 n normaliai apmokamų darbo vietų. Bet tada konkurencijos reiškinys, mažiau kitur uždirbantys pereis kur daugiau moka. Štai dėl šio faktoriaus vyksta užkulisinės intrigos slopinant. O praleisti smulkūs investuotojai užima plotus, bet atsiperkamumu nešviečia. Vilnius, Kaunas pasižymi dominuoja stambūs užsienio investuotojai, todėl ten atlyginimų vidurkiai didesni. Nes stambių užsienii investuotojų kita kultūra, mentalitetai.O Alytuj privatūs onteresai per daug aukščiau, nei turintis dominuot viešas interesas. Ko vietos politikai nesugeba užtikrint. Esmėj vidutiniokų aktyvistų lygiai monopolinių interesų naudai. Tad alytiškiam reikia kelt reiklumo parametrus politikų atžvilgiu.

  Komentaras

  Cesiulio paspirtukai,nieko asmeniško muškietininkai. Hospisas jūsų darbas??? Už rankelių pakėlimą? Alio,vaikinai, o kiek metų jam įsikurt trukdėt? Juozapavičiaus gatvė?? Alio! Ar su kastuvais bent valandą kasėt gruntą? Chirurginis?? Alio! Ir vėl tik rankų pakėlimą kredito ėmimui. Dirba juk statybininkai. Švietimo reformai opozicija neva sutrukdė?? Alio! Jūsų dauguma, juk viską buldozeriu norėdami prastumdot!
  Melagiai !

  Komentaras

  Pats aerodromo klausimas nėra pagrindinis miestui. Nors per jo prizmę erzelynas taryboj ir beviltiški atsitiest. Aerodromo klausimas kuo skubiau turi būt svarstomas taryboj. Kur savo siūlymus gali teikt visi 27 tarybos nariai. O jiems siūlyt gali visi alytiškiai. Tad metinėj veiklos ataskaitoj reikia teikt ne ką siūlo, o kiek per metus konkrečių klausimų tarybai svarstyt ir kokia nauda miestui. Reikia skirt ataskaitas nuo demagogijos. Ir suvokt realybę.

  Komentaras

  Mero tarybos kalibrų veikla vertinama metams praėjus pagal sav. Įst. 20 str., 2 p. apibrėžtą mero ir 16.2 tarybos išimtinę kompetencijas. Tvirtint strategines vystymo kryptis ir tikslus. Bei atsakyt už jų pasekmių rezultatus bei atsiskaityt visuomenei. Lyginami pokyčiai gyventojų skaičiaus, paskolų, bedarbystės srityse. Iš kart minusai neišnauti pilnumoj pramonės parko ir aerodromo potencialai. Aerodromo apskundimas teismams vilkinant per tarybą priimt reikiamus sprendimus reiškia. Savivaldybės brokas paliekant landas apskundimams. Reiškia teismai įtakoja tarybos veiklos kokybę, kur taryba visais atvejais kaip žmonių rinkti atsakingi. Nereaguojamant į žmogaus teisių ypatumus didinamas neteisingumas Alytuj. Reikiamų pertvarkų nebuvimas reaguojant į gyventojų skaičiaus mažėjimą rodo ne tik realybės nesuvokimą. Partija su didele patirtim Alytaus valdyme neturi asmenybių, kurie temptų nors iki rimto tarybos nario kompetencijos. Deja tik aklų vykdytojų kalibras. Atskirų interesų aktyvistai.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.