Ap­lin­ko­sau­gi­nin­kas Jau­nius Ja­no­nis kal­ti­na­mas me­džiok­lės la­po su­klas­to­ji­mu (9)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Jau­nius Ja­no­nis
Įta­ria­ma, kad me­džiok­lėje, kurioje dalyvavo Aly­taus ap­lin­kos ap­sau­gos inspekcijos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Jau­nius Ja­no­nis, drau­džia­mu bū­du – va­rant – su­me­džio­tas su­au­gęs brie­džio pa­ti­nas. Manoma, jog po tokios medžioklės suklastotas dokumentas.
Sau­sio 27-ąją Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, kad baig­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas ir Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mams per­duo­ta bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je du as­me­nys kal­ti­na­mi me­džiok­lės la­po su­klas­to­ji­mu. Vie­nas iš šių as­me­nų – Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Aly­taus ap­lin­kos ap­sau­gos inspekcijos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Jau­nius Ja­no­nis.

Da­ly­vau­ta me­džiok­lė­je Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je

Iki­teis­mi­nio ty­ri­mo duo­me­ni­mis, 2019 me­tų lap­kri­tį du as­me­nys, da­bar jau kal­ti­na­mie­ji, iš ku­rių vie­nas – Aly­taus ap­lin­kos ap­sau­gos inspekcijos vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas J.Ja­no­nis, da­ly­va­vo me­džiok­lė­je Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je. Ki­tas – Drus­ki­nin­kų gy­ven­to­jas, ne­su­si­jęs su vals­ty­bės tar­ny­ba.

Įta­ria­ma, kad me­džiok­lės me­tu jie drau­džia­mu bū­du – va­rant – su­me­džio­jo su­au­gu­sį brie­džio pa­ti­ną. O po me­džiok­lės, įta­ria­ma, kad kal­ti­na­mie­ji ty­čia su­klas­to­jo tik­rą do­ku­men­tą ir į jį įra­šė, jog žvė­ris bu­vo su­me­džio­tas leis­ti­nu bū­du – ty­ko­jant ir lai­kan­tis ki­tų me­džiok­lės tai­syk­lių rei­ka­la­vi­mų.

Kaip tvir­ti­na­ma Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­me, kal­ti­na­mie­ji to­kiu bū­du ga­li­mai sie­kė iš­veng­ti už ne­tei­sė­tą me­džiok­lę gre­sian­čios ad­mi­nist­ra­ci­nės at­sa­ko­my­bės – bau­dos nuo 800 iki 1 tūkst. 800 eu­rų.

Gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki tre­jų me­tų

Dėl šios ga­li­mai ne­tei­sė­tos me­džiok­lės iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­li­ko Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, jam va­do­va­vo Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kal­ti­mų ir ko­rup­ci­jos ty­ri­mo sky­riaus pro­ku­ro­rė No­me­da Ur­bo­na­vi­čie­nė.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas jau baig­tas ir bau­džia­mo­ji by­la per­duo­ta Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mams. Jo­je abu me­džiok­lė­je da­ly­va­vę as­me­nys kal­ti­na­mi me­džiok­lės la­po su­klas­to­ji­mu. Vals­ty­bi­nį kal­ti­ni­mą teis­me pa­lai­kys mi­nė­ta Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė.

Kal­ti­na­mie­siems pa­skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to, kad tas, kas pa­ga­mi­no ne­tik­rą do­ku­men­tą, su­klas­to­jo tik­rą do­ku­men­tą ar­ba ži­no­mai ne­tik­rą ar ži­no­mai su­klas­to­tą tik­rą do­ku­men­tą lai­kė, ga­be­no, siun­tė, pa­nau­do­jo ar re­a­li­za­vo, bau­džia­mas bau­da ar­ba areš­tu, ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki tre­jų me­tų.

Kaip in­for­ma­vo Ap­lin­kos ap­sau­gos de­par­ta­men­to Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus ve­dė­jas Arū­nas Ma­li­nov­skis, de­par­ta­men­tas, ga­vęs iš iki­teis­mi­nio ty­ri­mo įstai­gos duo­menis apie J.Ja­no­nio at­žvil­giu at­lie­ka­mą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo do­ku­men­tų klas­to­ji­mo, jo at­žvil­giu ne­del­siant pra­dė­jo tar­ny­bi­nio nu­si­žen­gi­mo ty­ri­mą. Ta­čiau, va­do­vau­jan­tis ga­lio­jan­čiais tei­sės ak­tais, šis ty­ri­mas bu­vo su­stab­dy­tas iki bau­džia­mo­jo pro­ce­so pa­bai­gos.

„Ka­dan­gi nu­si­žen­gi­mas, ku­riuo kal­ti­na­mas mi­nė­tas as­muo, ne­trak­tuo­ja­mas kaip sun­kus ir nė­ra tie­sio­gi­nio poveikio kas­die­niams ins­pek­to­riaus dar­bams, nė­ra pa­grin­do jį nu­ša­lin­ti nuo pa­rei­gų. Lau­kia­me to­les­nės in­for­ma­ci­jos iš pro­ku­ra­tū­ros, dėl pa­si­kei­tu­sių ap­lin­ky­bių ga­li bū­ti vėl spren­džia­mas mi­nė­to ap­lin­ko­sau­gi­nin­ko nu­ša­li­ni­mo nuo pa­rei­gų klau­si­mas. Ap­lin­ko­sau­gi­nin­ką nu­ša­lin­ti nuo pa­rei­gų teis­mo ga­li pra­šy­ti ir pro­ku­ra­tū­ra“, – tvir­ti­no A.Ma­li­nov­skis.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  nu kaip netikėta vėl tas pats Janonis! Kažin tą Alytaus aplinkosaugos gūžtą kas nors kada nors išardys? O įdomiausia, kad Janonio žmona dirba Alytaus savivaldybės Apkinkos apsaugos skyriaus vedėja. Musėt vienas kitam vakarais patarinėja, valgydami barščius, kaip aplinką saugot.

  Komentaras

  nu kaip netikėta vėl tas pats Janonis! Kažin tą Alytaus aplinkosaugos gūžtą kas nors kada nors išardys? O įdomiausia, kad Janonio žmona dirba Alytaus savivaldybės Apkinkos apsaugos skyriaus vedėja. Musėt vienas kitam vakarais patarinėja, valgydami barščius, kaip aplinką saugot.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.