Alytaus rajonas: daugėja gyventojų ir įmonių, mažiausias nedarbas apskrityje

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (14)
2020 Balandis 30
Algirdas Vrub­liaus­kas.
„Didėjančiu gyventojų skaičiumi gali pa­si­džiaug­ti nedaugelis savivaldybių. Per­nai po daugelio metų mūsų savivaldybėje pa­dau­gė­jo be­veik keturiais šimtais gy­ventojų“, – sa­kė ra­jo­no me­ras Algirdas Vrub­liaus­kas.
Šį ant­ra­die­nį, ba­lan­džio 28-ąją, vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas pa­tei­kė ta­ry­bos ir sa­vo pra­ėju­sių me­tų veik­los ata­skai­tą. Už per­nai at­lik­tus dar­bus ta­ry­bai at­si­skai­tė ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė. Jų ata­skai­toms pri­ta­rė dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių. Kas iš­skir­ti­nio per 2019-uo­sius bu­vo pa­da­ry­ta ra­jo­ne ir ko nau­jo ga­li­ma ti­kė­tis šį­met?

Gau­ta per 2 mln. eu­rų dau­giau pa­ja­mų

Per­nykš­tės fak­ti­nės Aly­taus ra­jo­no biu­dže­to pa­ja­mos bu­vo dau­giau kaip 27 mln. eu­rų.

Kaip pa­teik­da­mas pra­ėju­sių me­tų ta­ry­bos ir sa­vo veik­los ata­skai­tą sa­kė me­ras A.Vrub­liaus­kas, pa­tiks­lin­tas pa­ja­mų pla­nas įvyk­dy­tas be­veik 109 pro­cen­tais, to­dėl sa­vi­val­dy­bė ga­vo per 2 mln. eu­rų dau­giau pa­ja­mų.

Pa­grin­di­nės vie­ti­nio biu­dže­to pa­ja­mų di­dė­ji­mo prie­žas­tys įvar­dy­tos – nau­jai be­si­ku­rian­čios įmo­nės ir ma­žė­jan­tis be­dar­bių skai­čius.

Per­nai ra­jo­ne vei­kė 537 įmo­nės, 56 dau­giau nei anks­tes­niais me­tais. Iš ra­jo­no Smul­kaus ir vi­du­ti­nio ver­slo pa­ra­mos pro­gra­mos ra­jo­no ver­slui skir­ta be­veik 49 tūkst. eu­rų pa­ra­ma.

Me­ro pa­ste­bė­ji­mu, ne­dar­bas ra­jo­ne jau kuris laikas yra ma­žiau­sias tarp pen­kių Aly­taus ap­skri­ties sa­vi­val­dy­bių. Ra­jo­ne be­dar­bių pro­cen­tas, ten­kan­tis dar­bin­go am­žiaus gy­ven­to­jams, yra 10,4, kai, pa­vyz­džiui, Laz­di­jų ra­jo­ne – 14,7 proc., Va­rė­nos ra­jo­ne – 11 proc., Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė­je – 10,8 proc., Aly­taus mies­te – 10,7 proc..

Su­ma­žin­ti be­dar­bių skai­čių ra­jo­ne pa­dė­jo ir nu­ma­ty­ta ke­lio­nės iš­lai­dų į dar­bą ir at­gal kom­pen­sa­vi­mo ga­li­my­bė.

Ra­jo­no biu­dže­to lė­šos tau­py­tos – apie 40 tūkst. eu­rų, – nuo 13 iki 11 su­ma­ži­nus sky­rių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je.

2019-ai­siais ra­jo­ne bu­vo įre­gist­ruo­ti 103 nau­ji ūki­nin­kų ūkiai, ku­rių da­bar yra be­veik 4 tūkst. Ta­čiau jų val­do­mos že­mės plo­tas nė­ra di­de­lis – vidutiniškai tik šiek tiek dau­giau nei 10 hek­ta­rų.

„92 ūki­nin­kai, be­veik vi­si ūki­nin­kau­jan­tys Aly­taus se­niū­ni­jo­je, pa­ty­rė ža­lą dėl ki­lu­sio gais­ro Aly­taus pa­dan­gų per­dir­bi­mo ben­dro­vė­je „Eko­lo­gis­ti­ka“. Dėl šio gais­ro iš vals­ty­bės biu­dže­to ūki­nin­kai ir sa­vi­val­dy­bė jau ga­vo 266 tūkst. eu­rų kom­pen­sa­ci­ją. Ta­čiau dar vyks­ta šu­li­nių, tven­ki­nių van­dens, žel­me­nų, dir­vo­že­mio ty­ri­mai, to­dėl eks­tre­ma­li pa­dė­tis ra­jo­ne dėl šio gais­ro dar ne­at­šau­kia­ma“, – pri­sta­ty­da­ma sa­vo per­nykš­tės veik­los ata­skai­tą tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė G.Jo­ciuns­kai­tė.

Di­džiau­sios in­ves­ti­ci­jos – bu­vu­sio­je Kur­nė­nų mo­kyk­lo­je, Mik­lu­sė­nuo­se ir But­ri­mo­ny­se

Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės tei­gi­mu, per­nai ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė vyk­dė 26 in­ves­ti­ci­nius pro­jek­tus, ku­rių ver­tė – 6,6 mln. eu­rų. Iš šios su­mos di­džio­ji da­lis – 5,3 mln. eu­rų eu­ro­pi­nių fon­dų lė­šos, li­ku­sios – iš vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tų.

Me­ras iš­skir­ti­nais pa­va­di­no bu­vu­sios Kur­nė­nų Lau­ry­no Ra­dziu­ky­no mo­kyk­los pri­tai­ky­mą kul­tū­ri­nėms ir tu­ris­ti­nėms veik­loms: „Ge­gu­žės pa­bai­go­je ar bir­že­lio pra­džio­je šis pa­sta­tas tu­rė­tų bū­ti pri­im­tas eks­plo­a­ta­ci­jai. Su Aly­taus pro­fe­si­niu ren­gi­mo cen­tru tu­ri­me ben­drą pro­jek­tą dėl veik­lų at­nau­jin­to­je bu­vu­sio­je mo­kyk­lo­je.“

Šios bu­vu­sios mo­kyk­los re­konst­ruk­ci­ja kai­na­vo be­veik 1,3 mln. eu­rų.

A.Vrub­liaus­ko tvir­ti­ni­mu, per­nai kaip nie­ka­da anks­čiau, daug – per 1 mln. eu­rų in­ves­tuo­ta į Mik­lu­sė­nus, – at­si­ra­do lais­va­lai­kio ir po­il­sio zo­nos, įreng­ti dvi­ra­čių ta­kai, tvar­ky­tos gat­vės, mo­der­ni­zuo­tas čia esan­čio Aly­taus se­niū­ni­jos cen­tro pa­sta­tas.

439 tūkst. eu­rų pra­ėju­siais me­tais skir­ta But­ri­mo­nių mies­te­lio cen­tri­nei aikš­tei at­nau­jin­ti, ku­rio­je at­si­ra­do vie­nin­te­lis ra­jo­ne fon­ta­nas, taip pat šia­me mies­te­ly­je su­re­mon­tuo­ta am­bu­la­to­ri­ja.

„Fon­ta­nas ne­tru­kus tu­rė­tų tap­ti dar mo­der­nes­nis, va­ka­rais jis nu­švis ne tik įvai­rio­mis spal­vo­mis, bet ir ug­nimi. Ti­ki­mės su­lauk­ti dar dau­giau sve­čių But­ri­mo­ny­se“, – su­ma­ny­mą dėl But­ri­mo­nių fon­ta­no pa­to­bu­li­ni­mo at­sklei­dė me­ras.

Iš per­nykš­čio biu­dže­to ra­jo­no ke­liams as­fal­tuo­ti, re­mon­tuo­ti ir pri­žiū­rė­ti skir­ta 3,3 mln. eu­rų. Su­re­mon­tuo­ta 14 ki­lo­met­rų žvyr­ke­lių, iš­as­fal­tuo­ta 9,5 ki­lo­met­ro ke­lių. So­dų ben­dri­jo­je „Ber­že­lis“ iš­as­fal­tuo­tas be­veik 2 ki­lo­met­rų il­gio ke­lias ir tai kai­na­vo 437 tūkst. eu­rų.

Šiais metais keliams tvar­kyti bus skiriama dar dau­giau lėšų – per 4 mln. eurų.

Ra­jo­no gy­ven­vie­tė­se pa­ge­rin­tas ap­švie­ti­mas su­mon­ta­vus 1 tūkst. 700 elek­trą tau­pan­čių LED lem­pų.

50 proc. Ap­lin­kos pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ros (AP­VA) kom­pen­sa­ci­ją už se­nų šil­dy­mo ka­ti­lų pa­kei­ti­mą per­nai ga­vo 86 gy­ven­to­jai. Sa­vi­val­dy­bė pa­pil­do­mai fi­nan­sa­vo dar 10 proc.

Šįmet nauju šaukimu jau pateikta per 100 prašymų.

Me­ras pa­žy­mė­jo, kad šį­met sa­vi­val­dy­bė mo­kės kom­pen­sa­ci­jas ir tiems gy­ven­to­jams, ku­rie įsi­rengs nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nius, – už vie­ną įren­gi­nį 300 eu­rų.

Kad ši priemonė pasitei­sina, liudija pateikta dau­giau kaip 30 prašymų.

Pernai rajone medicinos punktus pakeitė mobilios medicinos paslaugos na­muose. Tai irgi įvardyta kaip pasiteisinusi priemonė.

Ra­jo­no va­do­vas ak­cen­ta­vo ir pri­klau­so­my­bių, dau­ge­liu at­ve­jų nuo al­ko­ho­lio, pro­gra­mą, – per­nai ja pa­si­nau­do­jo 43 gy­ven­to­jai: „Žmo­nėms to­kios pro­gra­mos rei­kia ir tik­rai ge­rai, kad ga­li­me jiems pa­dė­ti.“

Dau­giau­sia gy­ven­to­jų at­si­ra­do prie­mies­ti­nė­se se­niū­ni­jo­se

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės pa­sta­te at­nau­jin­to­se pa­tal­po­se darbą pra­dė­jęs Kul­tū­ros cen­tras su edu­ka­ci­nė­mis erd­vė­mis, vie­šo­sios bib­lio­te­kos var­žy­tu­vė­se „Skai­ty­mo iš­šū­kis“ lai­mė­ta pir­mo­ji vie­ta tarp da­ly­va­vu­sių 68 ša­lies bib­lio­te­kų – ra­jo­no va­do­vų pa­ste­bė­ti svar­biau­si per­nykš­čiai pa­sie­ki­mai kul­tū­ros sri­ty­je.

Kal­bė­da­mas apie švie­ti­mo rei­ka­lus ra­jo­ne me­ras pa­ste­bė­jo, kad kai ku­rie mo­ki­nių mo­ky­mo­si vi­dur­kiai at­si­lie­ka nuo Lie­tu­vos vi­dur­kių. Nors sa­vi­val­dy­bės pa­ra­ma vai­kų ug­dy­mui, kaip tei­gė me­ras, yra tik­rai ne­ma­ža: „Vi­sų ra­jo­no mo­kyk­lų mo­ki­niai nemokamai lan­ko pail­gin­tos die­nos gru­pes. Rajono mokyklos buvo aprūpintos technologijų ir gamtos mokslo dalykų mo­kymo priemonėmis už 31,9 tūkstančio eurų.“

Praėjusių metų pabaigoje rajone buvo globojami 102 vaikai, instituciniuose glo­bos namuose buvo 8 vaikai.

Pabrėžta, kad artimiausiu metu pastaruosiuose na­muose teliks vos 2 vaikai.

„Didėjančiu gyventojų skaičiumi gali pa­si­džiaug­ti nedaugelis savivaldybių. Per­nai po daugelio metų mūsų savivaldybėje pa­dau­gė­jo be­veik keturiais šimtais gy­ventojų“, – sa­kė ra­jo­no me­ras A.Vrub­liaus­kas.

Dau­giau­sia gy­ven­to­jų pernai at­si­ra­do prie­mies­ti­nė­se, ne­to­li Aly­taus esan­čio­se Aly­taus ir Alo­vės se­niū­ni­jo­se. Tad šiuo me­tu ra­jo­ne, Gyventojų registro duo­me­nimis, yra 28475 gy­ven­to­jai.

Pra­ėju­siais me­tais ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš­da­vė 49 lei­di­mus gy­ve­na­mie­siems na­mams sta­ty­ti.

Be­si­ku­rian­čių jau­nų šei­mų pa­to­gu­mui, me­ro tvir­ti­ni­mu, pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti mo­du­li­nį (grei­tai ir leng­vai su­mon­tuo­ja­mą – A.M.) vai­kų dar­že­lį Alo­vės se­niū­ni­jo­je, Aly­taus kai­me, so­dų ben­dri­jo­je „Ne­mu­nas“.

  Komentaras

  Sunt DONNA, sunt din Marea Britanie. După ce am fost într-o relație cu iubitul meu de 1 an acum și plănuiam să ne căsătorim curând și dintr-o dată m-a părăsit pentru o altă fată. de un adevăr, îl iubesc cu adevărat pe acest tip și niciodată nu îmi pot imagina viața fără el. Am încercat în continuare tot posibilul să-l recuper, dar tot efortul meu de a-l readuce în viața mea nu a dat rezultate. A fost în această zi credincioasă, am întâlnit câteva Mărturii pe un site web despre acest mare caster vrăjitor numit (DR.WEALTHY) orice persoană a susținut că îi ajută să își reînnoiască relația și să-i readucă pe fostul iubit, trebuia să-l contactez pentru că el a fost ultima mea speranță. L-am contactat prin e-mailul său și m-a asigurat că în trei zile, prietenul meu va pleca de la cealaltă fată și va reveni la mine și a fost o surpriză foarte mare să-l văd pe prietenul meu revenind la mine după trei zile vraja a fost Terminat. Sunt atât de fericit astăzi că s-a întors la mine și am reușit acest lucru cu ajutorul DR.WEALTHY. În același timp, vreau să folosesc această ocazie pentru a spune / sfaturi cât mai mulți care au nevoie de fostul lor înapoi, dacă aveți nevoie de ajutorul lui puteți Contactați-l prin EMAIL: wealthylovespell@gmail.com WHATSAPP HIM @ +2348105150446 vizitați site-ul http://wealthyspellhome.over-blog.com

  Komentaras

  Esu labai laiminga, kad dr. Ilekhojie man padėjo sugrąžinti sielos draugę. Esu įsitikinęs, kad yra daug moterų, tokių kaip aš, kurios padarė viską, kas įmanoma, kad susigrąžintų savo vyrus. Aš atėjau čia pasakyti kiekvienai moteriai, kad nežiūrėtų daugiau, nes čia yra atsakymas. Aš visiškai manau, jei būtų buvę kokie penki rašybos raštai, pavyzdžiui, dr. Ilekhojie, pasaulis būtų buvęs geras. Aš ir mano vyras buvome atskirti 4 metams ir aš negalėjau susitvarkyti gyvenimo be jo. Aš pasinaudojau viskuo, kad jį susigrąžintum, bet aš nedirbau, kol perskaičiau daugybę liudijimų apie burtininką, vadinamą dr. Ilekhojie, ir apie tai, kaip jos darbas veiksmingas. yra. Iškart susisiekiau su ja ir ėmiausi žingsnių, kurių ji manęs paprašė, ir po 4 dienų mano buvęs skambino prašydamas atleidimo, kad jis nieko nenori, bet kad mane visam laikui grąžintų. Esu laiminga, kad radau gydytoją Ilekhojie. Tikiuosi, kad jums ji taip pat bus labai naudinga. Reikia pagalbos? „WhatsApp“ dr. Ilekhojie telefonu +2348147400259 ARBA el. Paštas: gethelp05@gmail.com

  Komentaras

  Nėra ko girtis merui rajono žmonės važinėja dirbti į Vilnių Trakų rajonas čia tik gyvena kad gautume darbą Alytaus rajone turi būt lojalūs vietinem seniūnui ir merui kainų jiems nepritari irnebalsuoji darbo čia negausi nemeluoja Rubliuaskai

  Komentaras

  Anksčiau buvo viena Alytaus savivaldybė. Ir kaip mieste padaugėjo gyventojų nuo 30 tūkstančių iki 80 tūkstančių, rajone proporcingai per pus mažiau, tada 2 savivaldybės atsirado. Dabar, kaip Alytaus mieste nuo buvusių 80 tūkstančių gyventojų sumažėjo iki 50 tūksrančių ir mažėja, per abi savivaldybes teoriškai apie 80 tūkstančių gyventojų.

  Komentaras

  Situacija kaip rajone vaikų darželių stygių bando spręst miesto potencialo saskaita tai viską ir pasako. Neišlaikė ką kiti iki jų buvo sukūrę ir miesto interesų saskaita persipynę išsilaiko. Ir sekas, kad silpni miesto vadovai. Nes stiprūs persiimtų iš rajono miesto teritorijoj esančias rajono institucijas ir patys per jas užsidirbtų. Realiau nors pavėluotai, turėtų būt vykdomas bendras miesto ir rajono projektas sujungiant vandentvarkos ūkį. Dubliuojančias bibliotekas, medicinos paslaugas ir panašiai. Prie rimtos centrinės valdžios po rinkimų rajono savivaldybę dalim išdalintų gretimom savivaldybėm pagal rinkiminių apygardų išskirstytas zonas.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.