„Alytaus an­ge­lai“, ačiū, kad esa­te ša­lia mū­sų! (1)

Aldona KUDZIENĖ, aldona@alytausnaujienos.lt
an
„Aly­taus an­ge­lų“ rub­ri­ką „Aly­taus nau­jie­noms“ pa­siū­lė aly­tiš­kė An­ge­lė Nar­kū­nie­nė, kurią kalbinome per jos vardadienį, mi­nint šv. An­ge­lės die­ną. An­ge­lės pa­siū­ly­mą ap­ta­rė­me re­dak­ci­jo­je ir pa­ra­gi­no­me lei­di­nio pre­nu­me­ra­to­rius, Aly­taus mies­to ir ra­jo­no žmo­nes, apie sa­vuo­sius „Aly­taus an­ge­lus“ pa­pa­sa­ko­ti skai­ty­to­jams. No­rė­jo­si, kad skai­ty­to­jai tu­rė­tų ga­li­my­bę daž­niau pa­pa­sa­ko­ti apie sa­vo gy­ve­ni­mo ke­ly­je su­tik­tų pa­pras­tų žmo­nių ne­pa­pras­tus dar­bus.

Nuo šv. An­ge­lės die­nos iki 14-tūks­tan­to­jo „Aly­taus nau­jie­nų“ nu­me­rio su­lau­kė­me ir pa­vie­ši­no­me ke­lias de­šim­tis skai­ty­to­jų pa­pa­sa­ko­tų is­to­ri­jų. Siū­lė­te pa­gerb­ti me­di­ci­nos dar­buo­to­jus, dva­si­nin­kus, ku­rie pa­da­rė dau­giau ne­gu pri­klau­sė pa­gal jų pa­rei­gy­bės, su vir­pan­čia šir­di­mi kal­bė­jo­te apie kai­my­nus, daž­nai pa­gelbs­tin­čius be jo­kio at­ly­gio, ki­tus ge­ros va­lios žmo­nes.

„Aly­taus an­ge­lų“ idė­jos su­ma­ny­to­ja A.Nar­kū­nie­nė, dė­ko­da­ma už jos min­tį apie An­ge­lus įgy­ven­di­ni­mą, sa­ko: „Daug yra žmo­nių, da­ran­čių an­ge­liš­kus dar­bus. Gai­la, kad mes ne­re­tai jiems net pa­dė­ko­ti pa­mirš­ta­me. Te­gul ir to­liau Aly­taus pa­dan­gė­je an­ge­lai sklan­do – ty­lūs, darbš­tūs, rū­pes­tin­gi, pa­rei­gin­gi, at­jau­tūs, pri­glau­džian­tys. Pa­pras­čiau­si ŽMO­NĖS. Juk tie­sa, kad ne vi­sa­da  žo­dį „žmo­gus“ ra­šo­me di­džio­sio­mis rai­dė­mis. Skai­ty­to­jų is­to­ri­jų An­ge­lai – gy­dy­to­jai, kul­tū­ros dar­buo­to­jai, mo­ky­to­jai, dva­si­nin­kai, kai­my­nai ir dar daug žmo­nių, ku­riuos kas­dien su­tin­ka­me. Mie­li An­ge­lai, ačiū už tai, kad esa­te ša­lia mū­sų. O šei­mos, ku­rio­se daž­nai mi­ni­mas šis var­das, tik­rai už­au­gins ma­žuo­sius an­ge­liu­kus, ku­rie mo­kys mus ben­drau­ti, šyp­so­tis, da­lin­tis dva­sios gė­ry­bė­mis su ap­lin­ki­niais. Ti­kė­ki­me angelų da­ro­mais ma­žes­niais bei di­des­niais ste­buk­lais“, – to­kie A.Nar­kū­nie­nės pa­lin­kė­ji­mai.

Skai­ty­to­jų pa­siū­ly­ti „Aly­taus an­ge­lai“

Aly­tu­je vei­kian­čios VšĮ „Ge­ru­mo skrais­tė“ dar­buo­to­jų tei­gi­mu, šio ti­tu­lo ver­tas aly­tiš­kės Ire­nos Sed­lec­kai­tės po­el­gis. Ji ne pir­mą kar­tą šios įstai­gos se­ne­liams už­sa­ko jų mė­gia­mų po­pie­ri­nių „Aly­taus nau­jie­nų“ pre­nu­me­ra­tą vi­siems me­tams.
Pir­mo­jo Aly­taus gy­ven­to­ja Ja­ni­na Kli­ma­vi­čie­nė „Aly­taus an­ge­lo“ ti­tu­lą no­rė­tų su­teik­ti gy­dy­to­jui gi­ne­ko­lo­gui Jo­nui Pet­rei­kiui, pri­ėmu­siam tūks­tan­čius nau­ja­gi­mių ir pra­dė­ju­siam ra­šy­ti mū­sų mies­to do­no­rys­tės is­to­ri­ją. Jo dė­ka Aly­tu­je ra­do­si Krau­jo per­py­li­mo sky­rius, ku­riam me­di­kas va­do­va­vo 30 me­tų.

„Aly­taus nau­jie­nų“ skai­ty­to­jai dė­kin­gu­mo žo­džių sky­rė įvai­rių sri­čių me­di­ci­nos dar­buo­to­jams, ku­rie, pa­sak ra­šiu­sių­jų, jais an­ge­liš­kai rū­pi­no­si, įkvė­pė jė­gos ir tvir­ty­bės. Me­di­ci­nos dar­buo­to­jų są­ra­še – fi­zio­te­ra­peu­tė Gra­ži­na Vens­kū­nie­nė, fi­zi­nės me­di­ci­nos ir re­a­bi­li­ta­ci­jos gy­dy­to­ja Jo­lan­ta Dim­šie­nė, ki­ne­zi­te­ra­peu­tai Lau­ry­nas ir Mar­ty­nas, ilga­metis gydytojas Antanas Dam­kus, Alytaus apskrities S.Ku­dirkos ligoninės Priėmimo ir skubos pagalbos, I ir II vidaus ligų skyrių medikai, šei­mos gy­dy­to­ja Ro­mu­tė Šu­kai­tie­nė, gy­dy­to­jai Li­na Bog­dan, Da­nu­tė ir An­ta­nas Straz­dai, ve­te­ri­na­ri­jos gy­dy­to­jas Do­na­tas Ma­tu­le­vi­čius.

Sim­no kraš­to žmo­nės dė­kin­gi Sim­no spe­cia­lio­sios mo­kyk­los mo­ky­to­jui, 30 me­tų vei­kian­čios dra­mos stu­di­jos „Ru­na“ įkū­rė­jui ir re­ži­sie­riui Arū­nui Na­raus­kui, da­ran­čiam ne tik an­ge­liš­kus dar­bus, bet ir tik­rus ste­buk­lus. Jis spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kuo­se įžie­bia kū­ry­bos ir sa­vi­ver­tės ug­ne­lę.

Aly­taus TAU ben­druo­me­nė dė­kin­ga ko­le­gi­jos di­rek­to­riui Si­gi­tui Na­ru­še­vi­čiui, pri­glau­du­siam sen­jo­rus po šios įstai­gos sto­gu, su­pran­tan­čiam jų idė­jas.

Mik­lu­sė­nų bib­lio­te­ki­nin­kės Da­lės Ko­čiū­nės kul­tū­ri­nę veik­lą pa­lai­ko vie­tos gy­ven­to­jai ir lau­kia nau­jų jos re­ži­suo­ja­mų ren­gi­nių.

An­ge­liš­kus dar­bus at­lie­kan­čių­jų są­ra­še – ne­ma­žai dva­si­nin­kų. Tai Ri­man­tas Si­ma­naus­kas, Vy­tau­tas Ma­zirs­kas, Val­das Si­ma­na­vi­čius, ka­nau­nin­kui  dr. Ri­mas Skin­kai­tis, Aly­taus de­ka­nas Arū­nas Už­upis.

Tri­jų kny­gų apie pi­lig­ri­mys­tę au­to­rė aly­tiš­kė Ja­ni­na Ba­le­vi­čie­nė džiau­gia­si ne tik kny­gų lei­dy­bą, bet ir Lie­tu­vos baž­ny­čias pa­rė­mu­siais žmo­nė­mis ir juos va­di­na  An­ge­lais. „Koks ne­ap­rė­pia­mas mū­sų ša­lies na­cio­na­li­nio me­ce­na­to Ar­vy­do Paukš­čio ir jo žmo­nos Gra­ži­nos ne­iš­sen­kan­tis šir­dies ge­ru­mas bei pa­ra­ma Al­vi­to ir Bal­bie­riš­kio baž­ny­čių sta­ty­boms. Šių jau­nų žmo­nių iš­skir­ti­nis dos­nu­mas ža­vi ir jau­di­na vi­sus, jis iš­liks kaip ne­pa­mirš­ta­mo ge­ru­mo, do­va­no­to ki­tiems, mū­sų kraš­tui, pa­vyz­dys.

Tur­tin­gų ge­ru­mu at­si­ra­do ir dau­giau. Tai – Ka­zi­mie­ras ir Vi­ta­li­ja Ma­si­lio­niai, pa­sta­tę pir­mą­ją Lie­tu­vo­je pri­va­čią baž­ny­čią Ro­ko­nių kai­me, Rad­vi­liš­kio ra­jo­ne, į ku­rią ti­kin­tie­ji at­vyks­ta mels­tis iš to­li­miau­sių vie­to­vių. Ačiū mie­loms pi­lig­ri­mų gi­dėms Jo­lan­tai Kruč­kaus­kai­tei ir Da­ly­tei Dva­rec­kie­nei“, – ra­šė J.Ba­le­vi­čie­nė.

Nuo­la­ti­nė „Aly­taus nau­jie­nų“ skai­ty­to­ja Bi­ru­tė Vit­kaus­kie­nė li­ko su­ža­vė­ta   meist­rų – ply­te­lių klo­jė­jo To­mo Aug­lio ir san­tech­ni­ko Al­gio La­niaus­ko po­žiū­riu į sa­vo dar­bą.

Pi­lie­tiš­ka aly­tiš­kė Bro­nis­la­va Ta­mu­ly­nie­nė, daž­nai ra­ši­niais pa­pil­dan­ti „Al­du­tės krai­tės“ pus­la­pius, an­ge­liš­kus dar­bus da­ran­čių žmo­nių ra­do ir dau­gia­bu­ty­je, ku­ria­me gy­ve­na, ra­šo, kad vi­sa­da pa­dės Ju­lius Bart­ke­vi­čius, An­ge­lė Ur­ba­na­vi­čie­nė, Al­vy­das Ka­za­ke­vi­čius.

But­ri­mo­nių vai­kų die­nos cen­tro ben­druo­me­nė, su­lau­ku­si „Ge­ru­mo žvaigž­dės“ ir fi­nan­si­nės pa­ra­mos iš UAB „Lan­ka­va“ ko­lek­ty­vo, šiam ir ski­ria „Aly­taus an­ge­lų“ ti­tu­lą.

No­ri­si dar kar­tą pa­kar­to­ti An­ge­lės Nar­kū­nie­nės lin­kė­ji­mą „Ti­kė­ki­me AN­GE­LŲ da­ro­mais ma­žes­niais bei di­des­niais ste­buk­lais“. Ir pa­tys juos da­ry­ki­me.

O „Aly­taus an­ge­lų“ rub­ri­kos sim­bo­li­niais nu­ga­lė­to­jais šį­kart skel­bia­me šei­mą, ku­rią pa­siū­lė B.Ta­mu­ly­nie­nė ir taip apie ją pa­ra­šė: „Il­ga­me­tė me­di­kė, šiuo me­tu jau ne­dir­ban­ti Onu­tė Barš­tie­nė vi­suo­met ir vi­siems pa­dės sa­vo pa­ta­ri­mais, o pri­rei­kus su­leis ir vais­tus, su­tvars­tys skau­da­mą vie­tą. Jos vy­ras Jo­nas Barš­tys sa­vo me­džia­go­mis ir ran­ko­mis su­tvar­kė stai­ga su­ge­du­sias dau­gia­bu­čio du­ris ir ne­pa­ė­mė nė cen­to. Mes, na­mo gy­ven­to­jai, jau­čia­mės su­tau­pę 300 eu­rų, nes tiek už re­mon­tą pra­šė meist­rai į ku­riuos krei­piau­si pa­gal­bos.“ Barš­čių šei­mos lau­kia ypa­tin­gas pri­zas – Dzū­ki­jos tau­to­dai­li­nin­ko Kęs­tu­čio Be­ne­di­ko au­to­ri­nis me­džio dro­ži­nys „An­ge­lo spar­nas“. Apie įtei­ki­mą lai­mė­to­jus in­for­muo­si­me as­me­niš­kai, o vė­liau pap­asa­ko­si­me ir „Aly­taus nau­jie­nų“ skai­ty­to­jams. 

Taip pat dė­ko­ja­me vi­siems, siū­liu­siems sa­vo „Aly­taus an­ge­lus“.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

Kiti straipsniai