Aly­tu­je veis­ly­ną įkū­ru­sios ma­ma ir duk­ra di­džiuo­ja­si, kad jų šuo džiu­gi­na net hos­pi­so Ka­ta­lo­ni­jo­je pa­cien­tus (1)

Saulė Pinkevičienė
Jū­ra­tė Ja­ciuns­kie­nė ne­įsi­vaiz­duo­ja sa­vo šei­mos gy­ve­ni­mo be šu­nų ir be­są­ly­giš­kos mei­lės, ku­rią jie kas­dien do­va­no­ja. Daivos GRIGONIENĖS nuotr.
Jū­ra­tė Ja­ciuns­kie­nė ne­įsi­vaiz­duo­ja sa­vo šei­mos gy­ve­ni­mo be šu­nų ir be­są­ly­giš­kos mei­lės, ku­rią jie kas­dien do­va­no­ja. Daivos GRIGONIENĖS nuotr.
Ko­kia šu­nų veis­lė pa­ti ge­riau­sia? At­sa­ky­mo į šį klau­si­mą nė­ra. Ge­riau­sias ke­tur­ko­jis drau­gas ga­li bū­ti ir iš prie­glau­dos pa­im­tas ne­veis­li­nis, ir įsi­gy­tas veis­ly­ne su ge­ros kil­mės do­ku­men­tais. Vis­kas pri­klau­so nuo to, ar šei­mi­nin­kas ras ben­drą kal­bą su au­gin­ti­niu. „Esu lai­min­ga, kad at­ra­dau sa­vo veis­lę – Lab­ra­do­ro ret­ri­ve­rius“, – sa­ko aly­tiš­kė Jū­ra­tė Ja­ciuns­kie­nė. Kar­tu su duk­ra Vir­gi­ni­ja Ge­ru­le ji 2017 me­tais Aly­tu­je įkū­rė Lab­ra­do­ro ret­ri­ve­rių veis­ly­ną „Ge­ru­lis“. Duk­ra šiuo me­tu gy­ve­na Da­ni­jo­je, ma­ma Jū­ra­tė – Aly­taus ra­jo­ne, vien­kie­my­je ne­to­li Luks­nė­nų. So­dy­bo­je erd­vės ne­trūks­ta trims su­au­gu­siems lab­ra­do­rams ir ma­ža­jam Bos­ui, ku­ris ne­tru­kus da­ly­vaus sa­vo pir­mo­je pa­ro­do­je.

„Ge­ru­lis“, nes šu­nys ge­riau­si

Vai­kys­tė­je Jū­ra­tė šu­niu­ko ne­tu­rė­jo, bet pra­šė tė­vų nu­pirk­ti. Sva­jo­nė iš­si­pil­dė, kai pa­na­šaus am­žiaus bu­vo jos pa­čios duk­ra. Tie­sa, iš­si­rink­ti veis­lę pa­si­ro­dė ne­leng­va: „Apie veis­ly­ną ta­da net ne­gal­vo­jo­me, o pir­mą­jį šu­nį pir­ko­me sau. Rin­ko­mės vi­sa šei­ma na­riai, aš, vy­ras ir duk­ra, ku­riai tuo­met bu­vo try­li­ka. Lab­ra­do­ro ret­ri­ve­riai Lie­tu­vo­je anuo­met bu­vo ma­žai gir­dė­ta veis­lė, bet šie šu­nys pa­ver­gė mū­sų šir­dis sa­vo drau­giš­ku­mu nuo pa­žin­ties pra­džios. Tik­ras ret­ri­ve­ris pa­si­ren­gęs už­megz­ti ry­šį su vai­ku ar se­ne­liu, net su vi­sai ne­pa­žįs­ta­mu žmo­gu­mi.“

Min­tis apie veis­ly­ną at­si­ra­do, kai į vai­vo­rykš­tės ša­lį iš­ke­lia­vo pir­mo­ji Ja­ciuns­kų šei­mos au­gin­ti­nė. Šei­mi­nin­kai ma­tė, kad li­kęs vie­nas jos drau­gas liū­di, ir pra­dė­jo dai­ry­tis ge­ros kil­mės šu­niu­ko, o ne­tru­kus įkū­rė ir Lab­ra­do­ro ret­ri­ve­rių veis­ly­ną „Ge­ru­lis“. Be­je, ko­dėl toks pa­va­di­ni­mas?

„Ge­ru­lis – ma­no žen­to pa­var­dė, o mud­vi su duk­ra esa­me veis­ly­no ben­dra­sa­vi­nin­kės. Su­gal­vo­jo­me, kad su­sie­ti su pa­var­de la­bai tin­ka, nes šios veis­lės šu­nys la­bai ge­ri, tik­ri ge­ru­liai“, – šyp­so­si Jū­ra­tė.

 

Gy­ve­ni­mas su­ka­si ap­link au­gin­ti­nius

„Vi­sas mū­sų šei­mos gy­ve­ni­mas da­bar su­ka­si ap­link šu­nis. Jei jų ne­bū­tų, gy­ven­čiau la­bai sės­liai. Daž­ną die­ną gal­vo­čiau, kad oras pras­tas, o da­bar kas­dien nu­ei­nu su šu­ni­mis apie 5–7 ki­lo­met­rus miš­kais. Atos­to­gau­ja­me ir­gi su ke­tur­ko­jais, ne­re­tai ap­lan­ko­me duk­rą Da­ni­jo­je. Ji taip pat au­gi­na Lab­ra­do­ro ret­ri­ve­rį“, – pa­sa­ko­ja J.Ja­ciuns­kie­nė.

Vi­sa tai pui­ku, bet tur­būt dau­ge­liui skai­tan­čių šias ei­lu­tes rū­pi: o kaip at­ro­do kas­die­nė bui­tis, kai na­muo­se ši­tiek ke­tur­ko­jų au­gin­ti­nių? Jū­ra­tė sa­ko, kad di­des­nių pro­ble­mų ne­ky­la. Kar­tą per die­ną kai­lį na­muo­se su­ren­ka ro­bo­tas va­ly­tu­vas, o po pa­si­vaikš­čio­ji­mų šu­nys nu­prau­sia­mi jiems skir­ta­me at­ski­ra­me du­še. Tie­sa, kar­tais šei­mos na­muo­se at­si­ran­da ir 10 ar net dau­giau žva­lių uo­de­gė­lių – nau­ja veis­ly­no va­da. Šu­niu­kai čia au­gi­na­mi iki dvie­jų-tri­jų mė­ne­sių ir tik po to ke­liau­ja į nau­jus na­mus. „Ne­lai­ko­me sa­vo šu­nų vol­je­ruo­se, jie – na­mi­niai, į juos in­ves­tuo­ja­me be ga­lo daug lai­ko, emo­ci­jų. Dir­bu nuo­to­li­niu bū­du, aš sė­džiu prie kom­piu­te­rio, jie – ša­lia, jei va­sa­rą kaž­ką vei­kiu dar­že – šu­nys kan­triai lau­kia, kol skir­siu jiems dė­me­sio ir mes pa­žai­si­me. Mū­sų au­gin­ti­niai ei­bių ne­kre­čia ir na­mų ne­nio­ko­ja, nes su jais nuo­lat už­si­i­ma­me, žai­džia­me“, – pa­sa­ko­ja Jū­ra­tė.

 

Šei­mi­nin­kui ant gal­vos už­lips ir vie­nas šuo

„Trys di­de­li šu­nys ne­truk­do, jei yra pro­tin­gi ir iš­auk­lė­ti, bet ir su vie­nu ga­li nesu­si­tvar­ky­ti, jis ir ant sta­lo, ir šei­mi­nin­kui ant gal­vos už­lips, jei su juo ne­bus dir­ba­ma. Mū­sų šu­nys ne­li­pa ant so­fos, ne­mie­ga ant lo­vos. Pir­mie­siems bu­vo lei­džia­ma tru­pu­tį dau­giau, bet pas­kui su­pra­to­me, kad jei vi­si trys su­lips ant lo­vos, tai pa­tys ant že­mės mie­go­si­me“, – šyp­so­si Jū­ra­tė. Ji ne­sle­pia, kad ke­tur­ko­jų auk­lė­ji­mas rei­ka­lau­ja daug dar­bo ir lai­ko, bet jai tai pa­tin­ka. Vi­si „Ge­ru­lio“ šu­nys lan­ko dre­sa­vi­mo mo­kyk­lą, nors šei­mi­nin­kė pui­kiai tai ga­lė­tų da­ry­ti pa­ti, bet au­gin­ti­niams rei­kia iš­mok­ti ben­drau­ti su ki­tais gen­tai­niais.

Po­kal­bis apie šu­nų auk­lė­ji­mo ypa­tu­mus kiek ne­ti­kė­tai pa­si­su­ka apie žmo­nių san­ty­kius. Jū­ra­tė sa­ko, kad tik au­gin­da­ma šu­nis ji su­pra­tu­si, kaip rei­kia ge­ro žo­džio jiems ir kaip ne­re­tai mes to pa­gy­ri­mo, pa­drą­si­ni­mo šykš­ti­me net... sa­vo vai­kams. Tar­si sa­vai­me su­pran­ta­ma bū­tų, kad jie pri­va­lo pa­tei­sin­ti mū­sų lū­kes­čius. Gal iš pir­mo žvilgs­nio ir drą­sus su­gre­ti­ni­mas, bet tie­sos, pa­na­šu, yra.

 

Šu­niu­kams – spe­cia­lūs tes­tai

Vi­si, kas bent kar­tą gy­ve­ni­me tu­rė­jo šu­nį, pui­kiai ži­no, koks sma­gus ir at­sa­kin­gas lai­kas yra jo vai­kys­tė. Ir ne tik to­dėl, ke­tur­ko­jis ga­li su­grauž­ti bran­gius odi­nius ba­tus. „Šu­niu­kų gi­mi­mas ir au­gi­ni­mas veis­ly­ne kas­kart su­tei­kia la­bai daug ge­rų emo­ci­jų, ma­žy­liais džiau­gia­mės vi­si na­miš­kiai. Ypač įdo­mu ste­bė­ti, kaip ski­ria­si vos vaikš­čio­ti pra­dė­ju­sių ke­tur­ko­jų cha­rak­te­riai”, – pa­ste­bi Jū­ra­tė.

Sep­ty­nių sa­vai­čių šu­niu­kams ji at­lie­ka spe­cia­lų po­lin­kių tes­tą, ku­ris at­sklei­džia jų įgim­tas sa­vy­bes – vie­nas ra­mus ir nuo­lan­kus, o ki­tas, žiū­rėk, muis­to­si ir jau ro­do cha­rak­te­rį. Lab­ra­do­ro ret­ri­ve­riai yra ypa­tin­ga veis­lė, nes šie šu­nys la­bai tin­ka ka­ni­te­ra­pi­jai, jie mo­ko­mi bū­ti ak­lų­jų ved­liais.

„Mū­sų veis­ly­no šu­nys ne tik sa­vo šei­mi­nin­kus džiu­gi­na, bet ir kai ku­rie jų ge­rą dar­bą dir­ba. Spe­cia­liai iš Is­pa­ni­jos bu­vo at­skri­du­si dre­suo­to­ja, ku­ri pa­ti no­rė­jo pa­ben­drau­ti su mū­sų šu­niu­kais ir įver­tin­ti, ku­ris ge­riau­siai tiks te­ra­pi­nei veik­lai su se­nu­kais hos­pi­se Ka­ta­lo­ni­jo­je. Iš­si­rin­ko ra­maus cha­rak­te­rio ka­ly­tę. Di­džiuo­juo­si, kad ji da­ro to­kį ge­rą dar­bą – tei­kia ge­rų emo­ci­jų sun­kiai ser­gan­tiems. Apie ją ra­šė vie­ti­nis laik­raš­tis, ro­dė te­le­vi­zi­jos re­por­ta­že. Ki­tai šei­mai, au­gi­nan­čiai au­tiz­mo spek­tro su­tri­ki­mų tu­rin­tį vai­ką Lie­tu­vo­je, šu­niu­ką taip pat pa­dė­jo iš­si­rink­ti spe­cia­lis­tas, ku­ris lan­kė­si veis­ly­ne. Bu­vo žiū­ri­ma, kaip šu­niu­kas re­a­guo­ja į gar­sus, ar yra smal­sus“, – pa­sa­ko­ja pa­šne­ko­vė.

 

Auk­si­nis Jū­ra­tės pa­ta­ri­mas ma­moms ir tė­tėms

Ga­li­ma sa­ky­ti, kad taip pat pre­ci­ziš­kai, kaip spe­cia­lis­tai ki­no­lo­gai ver­ti­na šu­niu­kus veis­ly­ne, Jū­ra­tė sten­gia­si įsi­ti­kin­ti, ar at­sa­kin­gos ir pa­ti­ki­mos yra šei­mos, ku­rios no­ri au­gin­ti­nio. Ar bū­na, kad ke­tur­ko­jis tie­siog ne­par­duo­da­mas, jei ky­la įta­ri­mų, kad bū­si­mo šei­mi­nin­ko spren­di­mas sku­bo­tas? Pa­šne­ko­vei įsi­mi­nė toks at­ve­jis: tė­vai šu­niu­ką no­rė­jo pa­im­ti vai­kui, ku­ris tu­rė­jo fo­bi­ją – ka­dai­se jam įkan­do šuo. De­ja, bai­mė nie­kur ne­din­go, o ke­tur­ko­jį te­ko grą­žin­ti.

„Su žmo­nė­mis, ku­rie au­gi­na šu­niu­kus iš mū­sų veis­ly­no, ben­drau­ja­me nuo­lat, esa­me įkū­rę feis­bu­ko gru­pę, o kar­tą per me­tus kvie­čia­me į sve­čius – šu­nų gi­mi­nės su­si­ti­ki­mą, kaip pa­tys va­di­na­me, at­si­vež­ti au­gin­ti­nius, da­ly­vau­ti rung­ty­se, lai­mė­ti pri­zus“, – pa­sa­ko­ja J.Ja­ciuns­kie­nė. Drau­gys­tė ne­re­tai už­si­mez­ga ir su ki­tų veis­ly­nų sa­vi­nin­kais.

„Ne­įsi­vaiz­duo­ju mū­sų šei­mos gy­ve­ni­mo be šu­nų, be tos be­są­ly­giš­kos mei­lės, ku­rią jie kas­dien do­va­no­ja. Tur­būt au­gin­ti­nio iš­ėji­mas – vie­nin­te­lis da­ly­kas, prie ku­rio nie­kaip ne­pri­pra­si, nes tai – ta­vo šei­mos na­rys. Mes, žmo­nės, tu­ri­me dar­bų ir rei­ka­lų, o jiems esa­me vie­nin­te­liai, ku­riuos jie my­li. Juk šuo mums ski­ria vi­są gy­ve­ni­mą. To­dėl spren­di­mas įsi­gy­ti au­gin­ti­nį yra ypa­tin­gai at­sa­kin­gas ir svar­bus. Ma­nęs daž­nai klau­sia, ką da­ry­ti, jei vai­kas no­ri šu­niu­ko? Aš at­sa­kau: „Mie­li ma­mos ir tė­tės, pa­klaus­ki­te sa­vęs, o JŪS pa­tys ar no­ri­te šuns? Ir spręs­ki­te pri­klau­so­mai nuo to, koks bus jū­sų at­sa­ky­mas.“

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.