Aly­tu­je ne­lie­ka „Sod­ros” sky­riaus. Ar pa­jus po­ky­čius gy­ven­to­jai? (16)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Valerijus Ven­cius pri­si­pa­ži­no spren­di­mų dėl to­les­nės dar­bi­nės veik­los dar ne­pri­ėmęs.
Valerijus Ven­cius pri­si­pa­ži­no spren­di­mų dėl to­les­nės dar­bi­nės veik­los dar ne­pri­ėmęs.
Nuo lie­pos 1-osios kaip at­ski­ro ju­ri­di­nio as­mens ne­be­lie­ka Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos ar­ba „Sod­ros“ Aly­taus te­ri­to­ri­nio sky­riaus. Jis pri­jun­gia­mas prie Kau­no te­ri­to­ri­nio sky­riaus. Ar pa­jus po­ky­čius gy­ven­to­jai, ar Aly­taus sky­riaus dar­buo­to­jai pa­pil­dys be­dar­bių gre­tas?

Iš­liks „Sod­ros“ pa­slau­gos

Per­nykš­tį lap­kri­tį Vy­riau­sy­bė pri­ėmė nu­ta­ri­mą „Dėl su­ti­ki­mo re­or­ga­ni­zuo­ti Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos te­ri­to­ri­nius sky­rius“. Taip nu­spręs­ta per­tvar­ky­ti šio fon­do val­dy­mo struk­tū­rą ir nuo lie­pos 1-osios vie­toj de­šim­ties te­ri­to­ri­nių sky­rių pa­lik­ti ke­tu­ris.

Lie­ka veik­ti tik Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos ir Pa­ne­vė­žio te­ri­to­ri­niai sky­riai. Aly­taus sky­rius, ap­tar­na­vęs aly­tiš­kius, va­rė­niš­kius, Drus­ki­nin­kų, Laz­di­jų ir Prie­nų gy­ven­to­jus, pri­jun­gia­mas prie Kau­no te­ri­to­ri­nio sky­riaus.

Kaip sa­kė „Sod­ros“ Ko­mu­ni­ka­ci­jos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Mal­go­ža­ta Ko­zič, te­ri­to­ri­nių sky­rių re­or­ga­ni­za­vi­mas vyks­ta sie­kiant su­ma­žin­ti biu­dže­ti­nių įstai­gų skai­čių, op­ti­mi­zuo­ti jų veik­lą, ra­cio­na­liau nau­do­ti ma­te­ria­li­nius, fi­nan­si­nius ir žmo­giš­kuo­sius iš­tek­lius.

Ji pa­ti­ki­no, kad gy­ven­to­jai po­ky­čių ne­pa­jus, Aly­tu­je, kaip ir vi­so­je pa­nai­kin­to sky­riaus ap­tar­nau­to­je te­ri­to­ri­jo­je, „Sod­ros“ pa­slau­gos iš­liks tos pa­čios, jos bus tei­kia­mos to­se pa­čio­se vie­to­se, tik dar­buo­to­jai bus pa­val­dūs Kau­no te­ri­to­ri­niam sky­riui.

„Vi­siems spe­cia­lis­tams bu­vo pa­siū­ly­tos tos pa­čios pa­rei­gos ir dar­bo są­ly­gos, ko­kias jie tu­rė­jo iki šiol. Ne­si­keis nei at­lie­ka­mos funk­ci­jos, nei dar­bo už­mo­kes­tis, pa­si­keis tik įstai­gos pa­va­di­ni­mas ar­ba veik­los sky­riaus pa­va­di­ni­mas. Di­džiau­sias lū­kes­tis – iš­sau­go­ti pro­fe­sio­na­lią ko­man­dą – pa­si­tei­si­no“, – tvir­ti­no M.Ko­zič.

Aly­taus te­ri­to­ri­nia­me sky­rius tu­rė­jo 180 dar­buo­to­jų, nuo lie­pos 1-osios dirb­ti iš­lie­ka be­veik vi­si, kai ku­rie tar­ny­bi­nio kai­tu­mo bū­du per­ėjo dirb­ti į ki­tas vals­ty­bi­nes įstai­gas.

Di­rek­to­rius spren­di­mų dėl to­les­nės dar­bi­nės veik­los dar ne­pri­ėmęs

De­šimt me­tų „Sod­ros“ Aly­taus te­ri­to­ri­niam sky­riui va­do­va­vęs Va­le­ri­jus Ven­cius tvir­ti­no, kad nuo lie­pos 1-osios at­lei­džia­mas iš šio sky­riaus di­rek­to­riaus pa­rei­gų. Jis ar­ti­miau­sią lai­ko­tar­pį atos­to­gaus, kaip Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys ke­ti­na dau­giau lai­ko skir­ti po­li­ti­kai.

V.Ven­cius pri­si­pa­ži­no spren­di­mų dėl to­les­nės dar­bi­nės veik­los dar ne­pri­ėmęs, pa­brė­žė, kad pa­gal nuo 2019-ųjų sau­sio įsi­ga­lio­ju­sias Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo pa­tai­sas re­or­ga­ni­zuo­ja­mų įstai­gų va­do­vams pa­rei­gos re­or­ga­ni­zuo­ja­mo­se įstai­go­se ne­ga­li bū­ti siū­lo­mos.

Kaip V.Ven­cius ver­ti­na „Sod­ros“ per­tvar­ką?

„Pas­ta­rai­siais me­tais cen­tra­li­za­vi­mas bu­vo vyk­do­mas ir ki­to­se vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jo­se, pa­vyz­džiui, Vals­ty­bi­nė­je mo­kes­čių ins­pek­ci­jo­je, pro­ku­ra­tū­ro­je, teis­mų sis­te­mo­je, Re­gist­rų cen­tre, Dar­bo ins­pek­ci­jo­je, Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je. To­kia si­tu­a­ci­ja pa­nei­gia tin­ka­mos re­gio­nų po­li­ti­kos eg­zis­ta­vi­mą ir ver­čia ma­žes­niuo­se mies­tuo­se gy­ve­nan­čius, kva­li­fi­kuo­tus as­me­nis mig­ruo­ti į did­mies­čius ar­ba sa­vo lai­ką gaiš­ti ke­lio­nė­se iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos į dar­bo vie­tą. Ki­ta ver­tus, to­kia vals­ty­bės po­li­ti­ka ve­da prie to, kad ir pri­va­tus ver­slas ku­ria­si, ple­čia­si prie di­džių­jų mies­tų, kur šiuo me­tu tel­kia­mos ir vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų bei jų va­do­vų dar­bo vie­tos. To­dėl, at­si­ra­dus tie­sio­gi­nio ben­dra­vi­mo su vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų va­do­vais po­rei­kiui spren­džiant pro­ble­mas, leng­viau tai pa­da­ry­ti, ne­rei­kia va­žiuo­ti ke­lių šim­tų ki­lo­met­rų at­stu­mo“, – min­ti­mis da­li­jo­si V.Ven­cius.

Jo pa­ste­bė­ji­mu, vie­na iš prie­žas­čių, ko­dėl žmo­nės mig­ruo­ja iš ma­žes­nių mies­tų į did­mies­čius ar už­sie­nį, yra jų po­rei­kių ne­ten­ki­nan­ti gy­ve­na­mo­ji ap­lin­ka dėl pro­ble­mų ras­ti jų po­rei­kius, iš­si­la­vi­ni­mą, kva­li­fi­ka­ci­ją ati­tin­kan­tį dar­bą, da­ry­ti kar­je­rą; „Kaip vie­na iš di­džiau­sių darb­da­vių re­gio­nuo­se vals­ty­bė čia taip pat tu­ri iš­lai­ky­ti ir kur­ti dar­bo vie­tas, ne tik Vil­niu­je ar Kau­ne.“

V.Ven­ciaus tvir­ti­ni­mu, re­gio­ni­nę po­li­ti­ką le­mia val­džios ins­ti­tu­ci­jų veiks­mai, jų spren­di­mai stei­giant ar re­or­ga­ni­zuo­jant vals­ty­bės įstai­gas tu­ri pri­si­dė­ti prie jų plėt­ros re­gio­nuo­se, o ne skir­ti su­telk­ti įstai­gas ar da­lį jo­se dir­ban­čių žmo­nių di­džiuo­siuose Lie­tu­vos mies­tuo­se.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  DR. JOROMI IST WIRKLICH EIN KRAFTVOLLER MANN. Dr. Joromi zu kontaktieren ist das Beste, was mir je passiert ist. Mein Mann hat mich wegen einer anderen Frau verlassen, aus einem Grund, von dem ich nichts weiß. Ich versuchte alles, um ihn zurückzubekommen, aber ohne Erfolg, alle meine Bemühungen schlugen fehl. Ich dachte sogar an Selbstmord. An einem glücklichen Tag, als ich im Internet surfte, stieß ich auf einige erstaunliche Zeugnisse über Dr. Joromi, wie er vielen Menschen mit seinen mächtigen Liebeszaubern geholfen hat. Ich kontaktierte ihn und erklärte ihm alle meine Probleme und er versicherte mir, dass er mir helfen wird. Er sagte mir, was ich tun sollte und versicherte mir, dass mein Mann in 12 Stunden zurück sein wird. Ich gehorchte ihm und befolgte die Anweisungen und zu meiner größten Überraschung rief mich mein Mann in 12 Stunden an, genau wie Dr. Joromi sagte. Danke Dr. Joromi. Möge der gute Gott Sie weiterhin segnen. Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte jetzt an Dr. Joromi auf seiner Website: https://www.joromispells.com und Sie können ihn auch mit seiner E-Mail erreichen: Joromispells@gmail.com und hier ist seine WhatsApp-Nummer, die Sie auch erreichen können Verwenden Sie, um ihn zu erreichen +2348138695387 Vielen Dank, Dr. Joromi. Vielen Dank noch mal

  Komentaras

  Nieko rimto iš vadovo ir kaip tarybos nario. Esmėj Alytuj ir likusius valstybinių įstaigų, ypač teisėsaugos institucijų vadovus reikia keist į atsakingesnius, patriotiškesnius. Nes tokia grietinėlė susidarius, kad..
  Nėr rimto miesto lygio.

  Komentaras

  Koks skirtumas kokios įmonės vadovas jei jis lyderis reiškiama pagarba. Jei išnaudotojas, užuojauta tokiai įmonei. Apie sodros vadovą žinau vien gerus vertinimus ir niekas nuomonės nepakeis. Pavydas kaip kam, jo, yra ko pavydėt.

  Komentaras

  Man irgi užkliūva žodžių žaismas, „puikus vadovas“. Yra Alytuje tokių, tikrai yra, bet tai ne valstybinių įstaigų statytiniai, kaip vienas komentatorius paminėjęs įvairius politinius susitarimus, švogerizmą. Jei šis žmogus pailsėjęs sukurtų UAB ir įdarbintų kelias dešimtis alytiškių, gal ir pelnytų puikiojo vadovo vardą, o valstybės įstaigos kėdėje pasėdėti gali kiekvienas žmogus. Bent aš taip manau.

  Komentaras

  Man keista skaityt piktdžiugiškus komentarus žemiau. Manyčiau juos rašo arba pavyduoliai nevykėliai, arba politiniai konkurentai. Daug teko bendraut iš sodros ir iš tenais tik geri atsiliepimai.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.