Aly­tu­je gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vu­siam ver­sli­nin­kui Lai­mu­čiui Pin­ke­vi­čiui iš­kel­ta ban­kro­to by­la

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2020 Sausis 17
Laimutis Pin­ke­vi­čius
Laimutis Pin­ke­vi­čius dėl jam iš­kel­tos ban­kro­to by­los pa­reiš­kė: „Jo­kių ko­men­ta­rų.“ Šarūno Mažeikos (DELFI) nuotr.
Jau įsi­tei­sė­jo Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je pri­im­ta nu­tar­tis, ku­ria ži­no­mam ša­ly­je ver­sli­nin­kui, 59-erių Lai­mu­čiui Pin­ke­vi­čiui, kaip fi­zi­niam as­me­niui, iš­kel­ta ban­kro­to by­la. Dėl by­los iš­kė­li­mo į teis­mą krei­pė­si pats ver­sli­nin­kas, o į Aly­taus teis­mą to­dėl, kad per­nykš­čio rug­pjū­čio pa­bai­go­je sa­vo gy­ve­na­mą­ją vie­tą de­kla­ra­vo Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, kur gy­ve­na jo mo­ti­na.

Aly­taus teis­mo nu­tar­tį skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui

L.Pin­ke­vi­čius į Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mus dėl ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo jam, kaip fi­zi­niam as­me­niui, krei­pė­si per­nykš­tį ru­de­nį.

Ta­čiau spa­lio pra­džio­je Aly­taus teis­mas šio­je ci­vi­li­nė­je by­lo­je pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria va­do­vau­jan­tis  by­la per­duo­ta nag­ri­nė­ti Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­mui.

Teis­mas nu­sta­tė, kad ver­sli­nin­ko L.Pin­ke­vi­čiaus de­kla­ruo­ta gy­ve­na­mo­ji vie­ta nuo per­nykš­čio rug­pjū­čio pa­bai­gos yra Aly­tu­je, kur gy­ve­na jo mo­ti­na, tai pa­da­ry­ta prieš krei­pian­tis į teis­mą dėl ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo.

Kon­sta­tuo­ta, jog L.Pin­ke­vi­čius ne­pa­tei­kė jo­kių įro­dy­mų, pa­tvir­ti­nan­čių jo ne­per­trau­kia­mą ir tęs­ti­nį gy­ve­ni­mą Aly­tu­je. Pa­da­ry­ta iš­va­da, kad fak­tiš­kai jis ir to­liau gy­ve­na Vil­niu­je, o gy­ve­na­mo­sios vie­tos de­kla­ra­vi­mas Aly­tu­je ga­li­mai su­si­jęs tik su po­rei­kiu čia iš­kel­ti ban­kro­to by­lą.

L.Pin­ke­vi­čius Aly­taus apy­lin­kės teis­mo nu­tar­tį per­duo­ti by­lą dėl ban­kro­to by­los iš­kė­li­mo nag­ri­nė­ti Vil­niaus miesto apy­lin­kės teis­mui ap­skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui.

Pas­ta­ra­sis, įver­ti­nęs ver­sli­nin­ko pra­šy­mą iš­kel­ti jam ban­kro­to by­lą pa­gal de­kla­ruo­tą gy­ve­na­mą­ją vie­tą, per­nykš­čio spa­lio pra­džio­je Aly­taus apy­lin­kės teis­mo priimtą  nu­tar­tį pa­nai­ki­no ir per­da­vė by­lą nag­ri­nė­ti šiam teis­mui.

Nu­tar­tis įsi­tei­sė­jo, pra­si­dės ban­kro­to pro­ce­dū­ros

Per­nykš­čio gruo­džio pa­bai­go­je Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je gi­mu­siam, čia mo­kyk­lą bai­gu­siam, gy­ve­na­mą­ją vie­tą per­nykš­čio rug­pjū­čio pa­bai­go­je mo­ti­nai pri­klau­san­čia­me bu­te Aly­tu­je de­kla­ra­vu­siam L.Pin­ke­vi­čiui, kaip fi­zi­niam as­me­niui, iš­kel­ta ban­kro­to by­la.

To­kia teis­mo nu­tar­tis jau įsi­tei­sė­jo.

L.Pin­ke­vi­čiui ne­mo­ku­mą su­kė­lė su ban­ku pa­si­ra­šy­tos mi­li­jo­ni­nės kre­di­ta­vi­mo su­tar­tys, ku­rių vyk­dy­mas už­tik­rin­tas as­me­ni­niu ver­sli­nin­ko lai­da­vi­mu. Teis­mų bu­vo leis­ta vyk­dy­ti iš­ieš­ko­ji­mą iš ver­sli­nin­kui pri­klau­san­čio tur­to Vil­niu­je.

Tad ban­kro­to by­lo­je kaip su­in­te­re­suo­ti as­me­nys at­si­ra­do ne tik ban­kas ir Vil­niaus ben­dro­vės, ku­rioms bu­vo per­leis­tos iš kre­di­ta­vi­mo su­tar­čių ky­lan­čios rei­ka­la­vi­mų tei­sės, bet ir ant­sto­liai.

„Aly­taus nau­jie­nų“ duo­me­ni­mis, L.Pin­ke­vi­čiaus ben­dra sko­lų su­ma sie­kia ke­lis mi­li­jo­nus eu­rų.  Teis­mas nu­sta­tė tik jo val­do­mą ne­gy­ve­na­mo­sios pa­skir­ties tur­tą, ku­ris, vyk­dant ban­kro­to pro­ce­dū­ras, tu­rė­tų bū­ti par­duo­tas.

L.Pin­ke­vi­čius šiuo me­tu dir­ba Vil­niaus ben­dro­vės „Ran­ga Group“, už­si­i­man­čios ne­kil­no­ja­muo­ju tur­tu, kon­sul­ta­ci­jo­mis ir sta­ty­bo­mis, va­do­vu. Ben­dro­vė tu­ri tik vie­ną dar­buo­to­ją. Taip skel­bia­ma rek­vi­zi­tai.lt.

Teis­mas ver­sli­nin­ko ban­kro­to pro­ce­dū­rų ad­mi­nist­ra­to­riu­mi jo pra­šy­mu pa­sky­rė Šiau­lių ben­dro­vę  „Ri­ta­va“, ku­ri teis­mo tvir­ti­ni­mui tu­rės pa­teik­ti ver­sli­nin­ko mo­ku­mo at­kū­ri­mo pla­ną.

Va­do­vau­jan­tis Fi­zi­nių as­me­nų ban­kro­to įsta­ty­mu ban­kro­to pro­ce­dū­ros ga­li truk­ti tre­jus me­tus, po šio lai­ko­tar­pio li­ku­sios sko­los yra nu­ra­šo­mos. Pa­gal šį įsta­ty­mą teis­mas pri­ima nu­tar­tį fi­zi­niam as­me­niui iš­kel­ti ban­kro­to by­lą, kai jis ne­ga­li įvyk­dy­ti sko­li­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų, ku­rių mo­kė­ji­mo ter­mi­nai su­ėję ir ku­rių su­ma pa­reiš­ki­mo pri­ėmi­mo teis­me die­ną vir­ši­ja 25 Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tas mi­ni­ma­lias mė­ne­si­nes al­gas. Da­bar ši su­ma – per 15 tūkst. eu­rų.

L.Pin­ke­vi­čius dėl jam iš­kel­tos ban­kro­to by­los pa­reiš­kė: „Jo­kių ko­men­ta­rų.“

Šiuo me­tu ban­kro­to by­los yra iš­kel­tos 18 Aly­taus mies­to ir 9 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jams. 

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.