Aly­tiš­kiai še­šio­lik­tą kar­tą šven­tiš­kai pa­ly­dė­jo me­tus su „Sva­jo­ne” (2)

Saulė Pinkevičienė
svajone
Naujamečiame koncerte „Svajonei“ dirigavo Paulina Bakšaitė, Alytaus muzikos mokyklos ir Muzikos akademijos absolventė. Giedriaus Čereškevičiaus nuotr.
Po dve­jų me­tų per­trau­kos Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los jau­ni­mo sim­fo­ni­nis or­kest­ras „Sva­jo­nė“ vėl pa­svei­ki­no klau­sy­to­jus nau­ja­me­čia­me kon­cer­te. 2020-ai­siais dėl pan­de­mi­jos ri­bo­ji­mų kon­cer­tas bu­vo vir­tu­a­lus, o 2021-ai­siais jis vėl nu­skam­bė­jo gy­vai.

Nau­ja­me­čiam „Sva­jo­nės“ kon­cer­tui di­ri­ga­vo Pau­li­na Bak­šai­tė, ku­ri, moks­lo me­tų pra­džio­je pa­si­trau­kus di­ri­gen­tui Ka­ro­liui Va­ria­ko­jui, pe­rė­mė va­do­va­vi­mą or­kest­rui. Pau­li­na – Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los ab­sol­ven­tė, pa­si­rin­ku­si pro­fe­sio­na­lios mu­zi­kan­tės ke­lią. Šią va­sa­rą ji, va­do­vau­ja­ma pro­fe­so­riaus Pet­ro Vyš­niaus­ko, bai­gė Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jo­je ma­gist­ran­tū­rą, sak­so­fo­no spe­cia­ly­bę. P.Bak­šai­tės – atlikėjos sakso­fonininkės – kon­cer­ti­nė veik­la su­si­ju­si su Vil­niu­mi, pas­ta­ruo­ju me­tu ji vis ak­ty­viau da­ly­vau­ja Aly­taus kul­tū­ri­nia­me gy­ve­ni­me. Be­si­mo­ky­da­ma Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je ir vė­liau, jau stu­di­juo­da­ma, jau­no­ji mu­zi­kan­tė gro­jo „Sva­jo­nės“ or­kest­re, da­ly­va­vo vi­suo­se šio ko­lek­ty­vo pro­jek­tuo­se ša­ly­je ir už­sie­ny­je, taip pat ir įra­šant abi or­kest­ro kom­pak­ti­nes plokš­te­les. 2019 me­tais da­ly­va­vo kon­kur­se Bel­gi­jo­je.

Pra­ėję me­tai bu­vo iš­ban­dy­mų lai­kas vi­siems. „Sva­jo­niu­kai“ ne­įpras­to­mis są­ly­go­mis ruo­šė nau­ją or­kest­ro pro­gra­mą „Sva­jo­nė in rock“, vos tik at­slū­go pan­de­mi­ja, pas­ku­ti­nę va­sa­ros sa­vai­tę, į re­pe­ti­ci­jas su­si­rin­ko or­kest­ras, pa­stip­rin­tas mo­ky­to­jais, bu­vu­siais „Sva­jo­nės“ mu­zi­kan­tais stu­den­tais, pro­fe­sio­na­liais Aly­taus mu­zi­kan­tais. Va­sa­ros ir ru­dens san­dū­ro­je nu­skam­bė­jo trys kon­cer­tai: XVI­II me­nų šven­tė­je vai­kams „Skam­ban­tis spal­vų mies­tas“, Dai­na­vos ša­lies mu­zi­kos fes­ti­va­ly­je, ir – „Sva­jo­nė in Rock“ su In­dre Anan­kai­te ir Je­ro­ni­mu Mi­liu­mi.

Nau­ja­me­čia­me kon­cer­te, ku­ris ypač lau­kia­mas mu­zi­kos mė­gė­jų Aly­tu­je, kar­tu su mo­ki­niais gro­jo mo­ky­to­jai Eg­lė Če­po­nai­tė, Mo­ni­ka Ryš­ku­tė, In­gri­da Krikš­čiū­nie­nė, Li­na Ab­ro­ma­vi­čie­nė, Dai­nius Pla­tū­kis, Sau­lius Bu­čins­kas, Gin­tau­tas Ra­kaus­kas, Ri­čar­das Ma­tu­le­vi­čius, Ri­ta Fren­dze­lie­nė, Dai­va Mar­ti­ko­ny­tė.

 

„Kiek­vie­na pro­ga vėl at­si­dur­ti sce­no­je ar sa­lė­je įgau­na dar di­des­nę pras­mę tiek at­li­kė­jui, tiek žiū­ro­vui“

– De­biu­tuo­ja­te kaip di­ri­gen­tė „Sva­jo­nės“ nau­ja­me­ti­nia­me kon­cer­te. Su ko­kia nuo­tai­ka jo lau­kė­te? – klau­sia­me vie­nos „Sva­jo­nės“ va­do­vių, jos di­ri­gen­tės Pau­li­nos Bak­šai­tės.

– Nuo­tai­ka iš­ties pa­ki­li – pui­kus jaus­mas tiek man, tiek, ma­nau, or­kest­ran­tams kon­cer­tu už­baig­ti me­tus. O at­si­žvel­giant į tai, ko­kie šie me­tai bu­vo, kiek­vie­na pro­ga vėl at­si­dur­ti sce­no­je (ar sa­lė­je) įgau­na dar di­des­nę pras­mę kiek­vie­nam, tiek at­li­kė­jui, tiek žiū­ro­vui. 

– Ar di­de­lė at­sa­ko­my­bė už­griu­vo pe­rė­mus di­ri­ga­vi­mą ir va­do­va­vi­mą or­kest­rui iš Ka­ro­lio Va­ria­ko­jo? Kas yra di­džiau­sias iš­šū­kis?

– Ka­ro­lis – sa­vo sri­ties pro­fe­sio­na­las, jam va­do­vau­jant, „Sva­jo­nė“ pa­sie­kė pui­kų ly­gį – ta­po Bel­gi­jo­je vy­ku­sio kon­kur­so lau­re­a­tais su pa­gy­ri­mu. Ma­nau, kad jis tei­sin­gai, reik­liai, ge­rą­ja pras­me, va­do­va­vo or­kest­rui. Net ir po to­kio il­go lai­ko pra­leis­to ka­ran­ti­ne, pe­rė­miau vis dar pui­kios būk­lės or­kest­rą, di­de­lis iš­šū­kis jį to­kiu ir iš­lai­ky­ti.

– Ar Jums svar­bu, kad di­ri­guo­si­te or­kest­rui mo­kyk­los, ku­rio­je pa­ti už­au­go­te, ku­rią bai­gė­te, kur dir­ba Jū­sų ma­ma? Ar tik­rai na­muo­se ir sie­nos pa­de­da?

– Ka­dan­gi ma­no pir­mie­ji pri­si­lie­ti­mai prie mu­zi­kos įvy­ko šio­je mo­kyk­lo­je, pir­mie­ji di­de­li kon­cer­tai bei ke­lio­nės su ,,Sva­jo­ne“ (juk or­kest­re pa­ti gro­jau bent aš­tuo­ne­rius me­tus), ži­no­ma, kad šiam ko­lek­ty­vui tu­riu di­de­lių sen­ti­men­tų. Or­kest­ran­tai už­au­ga ir pa­lie­ka „Sva­jo­nę“, bet mu­zi­ka­vi­mo džiaugs­mas lie­ka. Sma­gu tuo da­ly­tis.

– Mo­kė­tės smui­ko, sak­so­fo­no spe­cia­ly­bės, bai­gė­te stu­di­jas Mu­zi­kos aka­de­mi­jo­je pas Pet­rą Vyš­niaus­ką, o di­ri­gen­to pro­fe­si­ją kol kas bandote? Kuo ji ypa­tin­ga?

– Di­ri­ga­vi­mas ypa­tin­gas tuo, kad žmo­nės gro­jan­tys in­stru­men­tais, gro­ja in­stru­men­tais, o štai di­ri­gen­tas „gro­ja“ žmo­nė­mis, ku­rie gro­ja in­stru­men­tais. Ka­dan­gi di­džia­ją da­lį sa­vo gy­ve­ni­mo gro­jau, vi­sa­da bu­vau žmo­gus, ku­ris di­ri­gen­tą tik ste­bi, da­bar, kai at­si­dū­riau ki­ta­pus di­ri­gen­to pul­to, ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tai be ga­lo daug dė­me­sio, ži­nių ir at­sa­ko­my­bės rei­ka­lau­jan­tis dar­bas. 

– Ko pa­lin­kė­tu­mė­te „Sva­jo­nei“ 2022 me­tais?

– Vis pri­si­me­nu švie­saus at­mi­ni­mo Ma­est­ro Pra­no Ste­pa­no­vo iš­sa­ky­tą min­tį, kad mū­sų or­kest­ras kaip kamanė – ka­dan­gi ne­ži­no, kaip sun­ku skris­ti, tai ir skren­da. To ir lin­kiu „Sva­jo­nei“ – skris­ti skris­ti ir ne­su­sto­ti!

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Go to the courthouse and watch a couple of trials containing comparable topics before your case goes to trial. You'll learn how to tell the judge your narrative and offer your proof. In order to learn what to expect in a small claims trial, this is extremely useful. You'll be able to see many trials within an hour or so thanks to the quicker process. You might wish to sit in on portions of numerous trials throughout the day because other studies can take days or weeks to complete. You'll be lot more relaxed about your trial if you know what to expect. Get township and play for free.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.