Aly­tiš­kiai sa­vo gy­vū­nus ga­lės lai­do­ti Už­upiuose (7)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Sunu ir kaciu kapaviete
Vil­niu­je augintinių kapinės vei­kia Pa­ne­riuo­se.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ta­rė, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja steig­tų gy­vū­nų ka­pi­nes Aly­taus ra­jo­ne, Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jo­je, Bal­nin­kų kai­me. Tai Už­upių ka­pi­nių te­ri­to­ri­ja, aly­tiš­kių gy­vū­nams lai­do­ti skir­tas iki 40 arų plo­tas, nu­to­lęs nuo žmo­nių lai­do­ji­mo vie­tos. Gy­vū­nų ka­pi­nės po tam skir­to plo­to su­tvar­ky­mo tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti šį ru­de­nį.

Lai­do­ja nuo­sa­vuo­se skly­puo­se ar miš­kuo­se

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė­je esan­čios Gy­vū­nų lai­ky­mo tai­syk­lės nu­ma­to, kad sa­vo gy­ve­ni­mą bai­gę au­gin­ti­niai tu­rė­tų bū­ti uti­li­zuo­ti. Ta­čiau to­kiu bū­du be­veik nie­kas ne­si­nau­do­ja. Nu­gai­šu­sius šu­nis, ka­tes, ka­na­rė­les, žiur­kė­nus ar ki­tus au­gin­ti­nius daug kas lai­do­ja nuo­sa­vuo­se skly­puo­se, kas, be­je, nė­ra drau­džia­ma, ar miš­kuo­se.

Kad aly­tiš­kiai pa­si­gen­da lai­do­ji­mo vie­tos sa­vo au­gin­ti­niams, pa­ste­bė­ta jau se­niai, bet toks klau­si­mas dar nie­ka­da ne­bu­vo iš­kel­tas vie­ti­nės val­džios lyg­me­niu.

„Vi­si gy­vi or­ga­niz­mai že­miš­ka­me pa­sau­ly­je gy­ve­na lai­ki­nai. Gy­vū­nai taip pat. At­ei­na me­tas, kai jie bai­gia die­nas, ir ta­da iš­ky­la klau­si­mas, ką su jais da­ry­ti. Vis daž­niau pra­by­la­ma apie le­ga­lias gy­vū­nų ka­pi­nes. Aly­tu­je yra ne­ma­žai žmo­nių, no­rin­čių de­ra­mai pa­gerb­ti sa­vo au­gin­ti­nius už il­gą drau­gys­tę ir at­si­da­vi­mą bei le­ga­liai juos pa­lai­do­ti tam skir­to­je vie­to­je, o ne bet kur pa­lik­ti ar už­kas­ti“, – sau­sį krei­pi­me­si į sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vus ra­šė ta­ry­bos na­rys Va­le­ri­jus Ven­cius.

Ko­vo mė­ne­sį Aly­taus mies­to ta­ry­bos Miš­ri ta­ry­bos na­rių gru­pė ir jos at­sto­vas Va­le­ri­jus Ven­cius pa­tei­kė sa­vi­val­dy­bei kon­kre­čius siū­ly­mus įsteig­ti gy­vū­nų ka­pi­nes.

„Tik­rai ir pats ma­tau pro­ble­mą, ir į ma­ne krei­pia­si mies­to gy­ven­to­jai, pra­šy­da­mi ieš­ko­ti vie­tos lai­do­ti au­gin­ti­nius. Juk ne vi­si tu­ri nuo­sa­vus na­mus, kur skly­puo­se ga­lė­tų pa­lai­do­ti. Be­lie­ka miš­kai, bet ar tai tin­ka­ma vie­ta. Kai ku­rie mies­tai tu­ri gy­vū­nų ka­pi­nes ir Aly­tus ga­lė­tų su­ras­ti tam skir­tą te­ri­to­ri­ją“, – sa­kė V.Ven­cius.

Gy­vū­nų ka­pi­nes tu­ri Vil­nius, Kau­nas, net Jo­na­va. Pa­vyz­džiui, kau­nie­čiai sa­vo gy­vū­nus lai­do­ja Kau­no ra­jo­ne, žmo­nių ka­pi­nė­se su­ra­dus ato­kų kam­pą. Vil­niu­je augintinių kapinės vei­kia Pa­ne­riuo­se, jo­na­viš­kiai sa­vo au­gin­ti­nius lai­do­ja prie pat šio mies­to skir­to­je te­ri­to­ri­jo­je.

Vie­nin­te­lia­me Lie­tu­vo­je vei­kian­čia­me au­gin­ti­nių kre­ma­to­riu­me Tau­ra­gės ra­jo­ne, ku­rį yra įstei­gę To­ma ir Vi­ta­li­jus Že­be­liai, kre­muo­ti sa­vo gy­vū­nus ve­ža ir aly­tiš­kiai. Tai pa­tvir­ti­no T.Že­be­lie­nė ir pa­reiš­kė, kad vis dau­giau žmo­nių nau­do­ja­si au­gin­ti­nių kre­ma­to­riu­mo pa­slau­go­mis.

Teks skir­ti pi­ni­gų te­ri­to­ri­jai su­tvar­ky­ti

Ba­lan­džio 29-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo pri­tar­ta, jog sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja steig­tų au­gin­ti­nių ka­pi­nes Aly­taus ra­jo­ne, Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jo­je, Bal­nin­kų kai­me, sa­vi­val­dy­bės pa­nau­dos iš vals­ty­bės tei­se val­do­ma­me že­mės skly­pe. Tai Už­upių ka­pi­nių te­ri­to­ri­ja, o gy­vū­nams lai­do­ti skir­tas iki 40 arų plo­tas yra nu­to­lęs nuo žmo­nių lai­do­ji­mo vie­tos – pa­čia­me miš­ko kam­pe.

Kaip tei­gė mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Mies­to ūkio sky­riaus ve­dė­ja Pal­mi­ra Raš­kaus­kie­nė, šio­je gy­vū­nams lai­do­ti skir­to­je te­ri­to­ri­jo­je teks iš­ge­nė­ti me­džius, iš­kirs­ti krū­mus: „Šiems dar­bams at­lik­ti rei­kės ke­lių tūks­tan­čių eu­rų, to­dėl teks kreip­tis į mies­to ta­ry­bą dėl pi­ni­gų sky­ri­mo. Taip pat rei­kės pa­tvir­tin­ti gy­vū­nų lai­do­ji­mo ap­ra­šą skir­to­je te­ri­to­ri­jo­je. Gy­vū­nų ka­pi­nės, jei bus skirtas finansavimas, tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti šį ru­de­nį.“

Ta­ry­bos na­rio V.Ven­ciaus tvir­ti­ni­mu, svar­biau­sia, kad pa­ga­liau ženg­tas pir­mas žings­nis dėl gy­vū­nų ka­pi­nių stei­gi­mo, vė­liau tu­rė­tų bū­ti pri­im­ti ki­ti spren­di­mai ir pa­ga­liau aly­tiš­kiai tu­rės sa­vo au­gin­ti­nių lai­do­ji­mo vie­tą, ne­be­rei­kės suk­ti gal­vos, kur bai­gu­sius gy­ve­ni­mą juos pa­dė­ti.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  „....Tai Už­upių ka­pi­nių te­ri­to­ri­ja, o gy­vū­nams lai­do­ti skir­tas iki 40 arų plo­tas yra nu­to­lęs nuo žmo­nių lai­do­ji­mo vie­tos – pa­čia­me miš­ko kam­pe“. Ateis laikas, kada žmonių kapinės užsipildys, kuris pageidautumėte būti palaidotas šalia šuns arba katino ? Miškų plotai dideli, galima rasti vietą ir už kapinių teritorijos. „Gudručių“ sprendimas niekam tikęs, ieškokite kitos vietos.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.