Aly­tiš­kiai nuo ko­ro­na­vi­ru­so sveiks­ta, dar­bą at­nau­ji­no „Dzū­ki­jos dva­ras”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2020 Rugsėjis 25
Dzūkijos dvaras
Kaip sa­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius, va­ka­rykš­tės dienos, rug­sė­jo 25-osios, duo­me­ni­mis, iš aš­tuo­nių pas­ta­ruo­ju me­tu ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­sių aly­tiš­kių pa­svei­ku­siais lai­ko­mi trys: „Ga­vo­me pra­ne­ši­mą, kad po dvie­jų at­lik­tų ty­ri­mų dėl CO­VID-19 pa­svei­ko maž­daug 40 me­tų am­žiaus aly­tiš­kis, dir­bęs vie­no­je ap­sau­gos įmo­nė­je. Tad šiuo me­tu už­si­krė­tu­siais lai­ko­mi pen­ki Aly­taus mies­to gy­ven­to­jai.“

Jo žmo­nai, taip pat maž­daug 40 me­tų aly­tiš­kei, dir­ban­čiai pa­da­vė­ja Aly­taus ra­jo­ne, Ra­džiū­nų kai­me vei­kian­čia­me res­to­ra­ne „Dzū­ki­jos dva­ras“, taip pat bu­vo diag­no­zuo­tas ko­ro­na­vi­ru­sas.

Ti­kė­ti­na, kad ji CO­VID-19 už­si­krė­tė nuo vy­ro.

Dėl pa­da­vė­jai nu­sta­ty­to ko­ro­na­vi­ru­so de­šim­čiai die­nų bu­vo už­da­ry­tas šis res­to­ra­nas, nes į izo­lia­ci­ją iš­ėjo be­veik vi­si res­to­ra­no dar­buo­to­jai – per 20 dar­buo­to­jų.

Jiems bu­vo at­lik­ti ty­ri­mai dėl šio vi­ru­so, CO­VID-19 ne­diag­no­zuo­tas nė vie­nam. Tad šį tre­čia­die­nį, rug­sė­jo 23-iąją, „Dzū­ki­jos dva­ras“ at­vė­rė du­ris lan­ky­to­jams.

„Iš pra­džių bu­vo sun­ku ver­tin­ti si­tu­a­ci­ją, bet da­bar ra­miai grį­žo­me į dar­bus, ži­no­da­mi, kad mū­sų lan­ky­to­jai yra sau­gūs. Te­ko at­šauk­ti ne vie­ną re­zer­va­ci­ją, to­dėl sa­vo klien­tams no­ri­me pa­dė­ko­ti už su­pra­tin­gu­mą ir pa­lai­ky­mą“, – sa­kė „Dzū­ki­jos dva­ro“ sa­vi­nin­kė Gied­rė Al­do­nie­nė.

Ko­ro­na­vi­ru­su už­si­krė­tu­si pa­da­vė­ja kol kas dar yra izo­lia­ci­jo­je, jos pa­kar­to­ti­nių ty­ri­mų at­sa­ky­mai tu­rė­tų pa­aiš­kė­ti ar­ti­miau­siu me­tu.

Šį tre­čia­die­nį, rug­sė­jo 23-iąją, „Dzū­ki­jos dva­ras“ at­vė­rė du­ris lan­ky­to­jams.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.