Aly­taus si­na­go­ga kaip tva­raus pa­vel­do žen­klas (0)

Saulė Pinkevičienė
Sinagogoje
Dai­lės is­to­ri­kė, pa­vel­do­sau­gi­nin­kė, ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos eks­per­tė dr. Mar­ga­ri­ta Ja­nu­šo­nie­nė sa­ko, kad tvaraus paveldo pavyzdžiu galima vadinti naujam gyvenimui prikeltą Alytaus sinagogą. Gied­riaus Ber­na­ta­vi­čiaus nuotr.
Kas yra tva­rus pa­vel­das? Nau­jai at­gi­mu­si Aly­taus si­na­go­ga, ta­pu­si Au­dio­vi­zu­a­lių­jų me­nų cen­tru, – pui­kus tva­raus kul­tū­ros pa­vel­do pa­vyz­dys. Is­to­ri­nę, kul­tū­ri­nę at­min­tį sa­vy­je tal­pi­nan­tis pa­sta­tas bu­vo at­si­dū­ręs ap­verk­ti­no­je būk­lė­je, o su­tvar­ky­tas ta­po šiuo­lai­ki­ne, ben­druo­me­nei pa­trauk­lia erd­ve. Prieš me­tus du­ris at­vė­ru­sia­me cen­tre šiuo me­tu eks­po­nuo­ja­ma pa­ro­da „Mis­ti­ciz­mo ug­nis – Sou­ti­ne ir lit­va­kų dai­lė“ (iš Sa­mu­e­lio Ta­co ko­lek­ci­jos), ta­pu­si trau­kos cen­tru taip pat ir me­no my­lė­to­jams iš ki­tų mies­tų. Ta­čiau nė kiek ne ma­žiau įdo­mi ir dė­me­sio ver­ta uni­ka­li se­no­ji Aly­taus si­na­go­gos sie­nų ta­py­ba, ati­deng­ta res­tau­ra­ci­jos me­tu.

Aly­taus si­na­go­gą bu­vo su­ma­ny­ta nu­griau­ti

Eu­ro­pos pa­vel­do die­noms skir­ta pa­skai­ta-dis­ku­si­ja „Nuo si­na­go­gos iki Au­dio­vi­zu­a­lių­jų me­nų cen­tro“ aly­tiš­kius pa­kvie­tė dar kar­tą ap­žiū­rė­ti iš­sau­go­tą ir įveik­lin­tą kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tą bei pri­si­min­ti jo sėk­mės is­to­ri­ją. Dai­lės is­to­ri­kė, pa­vel­do­sau­gi­nin­kė, ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ap­sau­gos eks­per­tė dr. Mar­ga­ri­ta Ja­nu­šo­nie­nė sa­ko, kad per tris de­šim­tis jos dar­bo me­tų si­na­go­ga – be­ne la­biau­siai nu­ste­bi­nęs ob­jek­tas, kai iš to­kio ap­leis­tu­mo pa­sta­to iš­gau­tas toks ge­ras re­zul­ta­tas.

„Kiek sa­ve pri­si­me­nu, si­na­go­ga vi­sa­da bu­vo už­da­ra, į jos vi­dų bu­vo ga­li­ma pa­žiū­rė­ti ne­bent pro lan­gą. So­viet­me­čiu Aly­taus si­na­go­ga pa­ty­rė įpras­tą iš­nie­ki­ni­mo prak­ti­ką – bu­vo nau­do­ja­ma ūki­nėms reik­mėms, pa­vers­ta drus­kos san­dė­liu. Po Ne­pri­klau­so­my­bės čia ne­be­vy­ko jo­kia veik­la, ir pa­sta­tas ty­liai ny­ko“, – pa­sa­ko­ja M.Ja­nu­šo­nie­nė.

Į pa­vel­do­sau­gi­nin­kų aki­ra­tį pa­sta­tas pa­te­ko vi­siš­kai nu­gy­ven­tas ir la­bai ne­pa­lan­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis – 2008 me­tais Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tą (KPD) pa­sie­kė pla­nas, ku­ria­me bu­vo nu­ma­ty­ta Aly­taus si­na­go­gą nu­griau­ti. Im­ta­si veiks­mų įtrauk­ti jį į sau­go­mų są­ra­šą, pa­skelb­tas vals­ty­bės reikš­mės kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tu (kar­tu su ra­bi­no na­me­liu) jis jau ga­lė­jo pre­ten­duo­ti ir į KPD pro­gra­mų fi­nan­sa­vi­mą. Ta­čiau ke­lias iki tol, kol bu­vo ne tik nu­spręs­ta Aly­taus si­na­go­gą pri­kel­ti nau­jam gy­ve­ni­mui, bet ir pa­vy­ko tam ras­ti lė­šų, nu­ei­tas ne­trum­pas. At­si­nau­ji­nu­si si­na­go­ga kaip Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus pa­da­li­nys du­ris at­vė­rė vos prieš me­tus.

 

Re­a­ly­bė – kiau­ras sto­gas ir są­var­ty­nas vi­du­je

Si­na­go­gos pa­sta­tą, de­šimt­me­čius aud­ri­nu­sį aly­tiš­kių vai­kų vaiz­duo­tes kaip vie­nas at­mo­sfe­riškiausių ap­leis­tų pa­sta­tų mies­te, no­rė­ta su­tvar­ky­ti dar 1992 me­tais. Dai­li­nin­kas Ar­vy­das Švir­mic­kas tuo­met ėmė­si žy­gių jį pri­tai­ky­ti Aly­taus me­no ga­le­ri­jai. Tuo­met at­lik­ti ir si­na­go­gos kom­plek­si­niai ty­ri­mai. Ta­čiau, nors pro­jek­tas bu­vo sėk­min­gai pa­reng­tas, tuo me­tu ša­ly­je vy­ko spar­čios so­cia­li­nės ir eko­no­mi­nės per­mai­nos, dėl ku­rių ne­pa­vy­ko ras­ti fi­nan­sa­vi­mo. Si­na­go­gos pa­sta­tas ir to­liau sto­vė­jo ne­nau­do­ja­mas, o jo būk­lė kas­met vis blo­gė­jo.

Pro­ble­mą ban­dy­ta spręs­ti 2009 me­tais. Ar­chi­tek­tas Ri­mas Gri­gas pa­ren­gė res­tau­ra­vi­mo ir si­na­go­gos pri­tai­ky­mo jau­ni­mo dau­gia­funk­ciam cen­trui pro­jek­tą, bet ir šį kar­tą pi­ni­gų jam įgy­ven­din­ti ne­gau­ta. Si­tu­a­ci­ja pa­si­kei­tė tik 2015-ai­siais, kai si­na­go­gos būk­lė jau bu­vo ava­ri­nė, pa­sta­tas pa­sie­kė iri­mo sta­di­ją. Pro kiau­rą sto­gą vi­dun la­šė­jo lie­tus, tru­pė­jo ply­tos vis di­des­niais frag­men­tais, vi­du­je – są­var­ty­nas. Pie­ti­nė­je pu­sė­je pa­sta­to sie­na maž­daug met­ro aukš­ty­je iki lan­gų apa­čios bu­vo už­neš­ta že­mė­mis.

„Si­tu­a­ci­ją pa­vy­ko su­val­dy­ti ne­įti­kė­ti­nai ge­rai ir re­zul­ta­tas pa­siek­tas tik­rai pui­kus. Iš­nie­kin­ta sak­ra­li­nė erd­vė ta­po įveik­lin­ta, ji tar­nau­ja ben­druo­me­nės kul­tū­ri­nėms reik­mėms. Bū­tent tai, kad nuo pat pra­džių bu­vo ži­no­ma, ko­kios veik­los nu­ma­to­mos kul­tū­ros pa­vel­do erd­vė­je, kad pa­sta­to su­tvar­ky­mo vi­zi­ja bu­vo de­ri­na­ma su at­ei­ties per­spek­ty­vo­mis, tai ir bu­vo vie­na sėk­mės de­da­mų­jų. Kaip ir ge­ras pro­jek­tas bei ko­ky­biš­kas dar­bų at­li­ki­mas, o juk ge­rų meist­rų vi­sa­da trūks­ta“, – įsi­ti­ki­nu­si pa­vel­do­sau­gi­nin­kė.

 

Aly­tu­je – tur­tin­gaide­ko­ruo­ta si­na­go­ga

Aly­taus si­na­go­gos sie­nų ta­py­bą nau­jam gy­ve­ni­mui pri­kė­lu­sių spe­cia­lis­tų dar­bo gru­pės va­do­vė Aud­ro­nė Kau­ši­nie­nė pri­si­me­na, kad pir­mą kar­tą su šiuo iš­skir­ti­niu kul­tū­ros ob­jek­tu, esan­čiu Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, ji su­si­dū­rė ką tik bai­gu­si stu­di­jas Vil­niaus dai­lės aka­de­mi­jo­je.

Aly­taus si­na­go­gos sie­nų po­lich­ro­mi­jos ty­ri­mus res­tau­ra­to­rė at­li­ko dar 1992 me­tais, ar­cha­jiš­ko­mis są­ly­go­mis, tie­siog pa­si­ly­pė­ju­si nuo ko­pė­čių. Tuo­met kon­sta­tuo­ta, kaip smar­kiai drus­ka pa­žei­dė se­no­sios vi­daus ta­py­bos sluoks­nį, bet apie fi­nan­sa­vi­mą res­tau­ra­vi­mo dar­bams ne­bu­vo nė kal­bos. A.Kau­ši­nie­nė grį­žo į šį pa­sta­tą 2015 me­tais, kai jau bu­vo pa­reng­tas nau­jas tvar­ky­mo pro­jek­tas ir ja­me nu­ma­ty­ta res­tau­ra­ci­ja. Tai bu­vo pas­ku­ti­nė ga­li­my­bė bent iš da­lies at­skleis­ti si­na­go­gos sak­ra­lu­mą, kon­ser­vuo­jant se­ną­ją sie­nų ta­py­bą. Drus­kos jau bu­vo pa­ki­lu­sios iki pu­sės lan­gų, nai­kin­da­mos sa­vo ke­ly­je vis­ką, taip pat ir uni­ka­lią is­to­ri­nę ta­py­bą – da­žų sluoks­nis tie­siog nu­by­rė­jo. Res­tau­ra­to­riams te­ko gel­bė­ti, kas dar bu­vo įma­no­ma. Ne­įsi­vaiz­duo­ja­mo kruopš­tu­mo dar­bui te­ko pa­si­telk­ti ne tik sa­vo ži­nias, bet ir kon­sul­tuo­tis su ko­le­go­mis Lie­tu­vo­je ir už jos ri­bų bei iš­ban­dy­ti vi­sas tech­no­lo­gi­nes sub­ti­ly­bes.

Aly­taus si­na­go­go­je res­tau­ra­to­rių lau­kė ypa­tin­gas iš­šū­kis: ras­ta dvie­jų is­to­ri­nių eta­pų ta­py­ba. Di­dy­sis dar­bas bu­vo iš­sau­go­ti per­si­den­gian­čius sluoks­nius. Alie­ji­nė ta­py­ba bu­vo už­deng­ta ant pir­mo­jo sluoks­nio kal­ki­nių da­žų, ne­įver­ti­nant tech­no­lo­gi­nių da­ly­kų, kad ant­ras sluoks­nis tie­siog ne­si­lai­kys ant pir­mo­jo. Aly­taus si­na­go­gos vi­daus de­ko­ro pras­me bū­ta la­bai tur­tin­gos, tik­rai ne bet kas ga­lė­jo leis­ti sau de­ko­ruo­ti sie­nas ta­py­ba mar­mu­ro plokš­čių mo­ty­vais, ko­kie yra yra ras­ti pir­ma­ja­me sluoks­ny­je. Ant­ro­jo eta­po ta­py­ba – mė­ly­no ko­lo­ri­to, o šis pig­men­tas, kaip sa­ko res­tau­ra­to­rė, bu­vo bran­gus.

 

Pa­li­ko Aly­taus si­na­go­go­je daug is­to­ri­nių žen­klų

Šian­dien žiū­rint į res­tau­ruo­tą si­na­go­gos ta­py­bą šie du eta­pai aiš­kiai ski­ria­si, bet sun­ku įsi­vaiz­duo­ti, ko­kia tech­no­lo­gi­ja sly­pi už šio re­zul­ta­to, kaip drais­ka­no­mis ka­bo­ju­sį ta­py­bos sluoks­nį pa­vy­ko pri­tvir­tin­ti pin­ce­tais po­pie­riu­mi su kli­jais, te­pant 4–5 kar­tus. Tai ir bu­vo sun­kiau­sia dar­bo da­lis, jis bu­vo at­lie­ka­mas ne­šil­do­ma­me pa­sta­te, iš­gel­bė­jo tai, kad žie­ma tais me­tais ne­bu­vo la­bai šal­ta.

A.Kau­ši­nie­nė sa­ko, kad jai ne­te­ko ma­ty­ti ki­tos taip tur­tin­gai de­ko­ruo­tos si­na­go­gos Lie­tu­vo­je. Ži­no­ma, gai­la, kad, ne­pai­sant įdė­tų pa­stan­gų, taip ir ne­pa­vy­ko at­ras­ti Aly­taus si­na­go­gos nuo­trau­kų, ku­rio­se bū­tų įam­žin­ta čia bu­vu­si ta­py­ba. Tai, ką šian­dien ma­to­me res­tau­ruo­to­je si­na­go­go­je, „per­skai­ty­ta“ iš iš­li­ku­sių žen­klų. Bal­ti plo­tai ant sie­nų reiš­kia, kad žen­klų per­skai­ty­mui ne­iš­li­ko, nes res­tau­ra­to­riai ne­im­pro­vi­zuo­ja – jie at­ku­ria tai, kas dar įma­no­ma, kas yra au­ten­tiš­ka.

Pa­sak pa­vel­do­sau­gi­nin­kės M.Ja­nu­šo­nie­nės, toks po­žiū­ris į res­tau­ra­vi­mą taip pat yra tva­ru­mo kon­cep­ci­jos da­lis, ir čia įžvel­gia­ma ko­no­ta­ci­ja su... li­go­ni­ne. Pa­vel­do pa­sta­tas yra tar­si li­go­nis, ku­rio gy­dy­to­jas – res­tau­ra­to­rius – įver­ti­na, kaip ga­li­ma pa­dė­ti, rink­tis ope­ra­ci­ją ar kon­ser­va­ty­vaus gy­dy­mo me­to­dus.

„Kas yra la­bai svar­bu – tai, ką šian­dien aly­tiš­kiai ir mies­to sve­čiai ma­to si­na­go­go­je – au­ten­tiš­ka, o ne res­tau­ra­to­rių im­pro­vi­za­ci­jos. Ten, kur duo­me­nų iš­li­ko per ma­žai, yra tik at­spal­viai, pa­lik­ti kaip is­to­ri­nis žen­klas. Jų Aly­taus si­na­go­go­je pa­lik­ta daug ir iš įvai­rių lai­ko­tar­pių. Res­tau­ra­vi­mo me­tu dis­ku­si­jų bū­ta ne­ma­žai, ta­čiau re­zul­ta­tas yra la­bai sėk­min­gas“, – api­ben­dri­na M.Ja­nu­šo­nie­nė.

Pa­skai­to­je-dis­ku­si­jo­je „Nuo si­na­go­gos iki Au­dio­vi­zu­a­lių­jų me­nų cen­tro“ taip pat da­ly­va­vo Vil­man­tas Dun­de­ris (is­to­ri­kas, mu­zie­ji­nin­kas), Vil­ma Jen­čiu­ly­tė (is­to­ri­kė, mu­zie­ji­nin­kė), ren­gi­nį mo­de­ra­vo mu­zie­ji­nin­kė Ru­gi­lė Švi­ri­nai­tė.

 

Pa­skai­ta-dis­ku­si­ja yra pro­jek­to „Nuo si­na­go­gos iki Au­dio­vi­zu­a­lių­jų me­nų cen­tro“, ku­rį iš da­lies fi­nan­suo­ja Kul­tū­ros pa­vel­do de­par­ta­men­tas prie Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos, da­lis.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.