Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja dirbs opo­zi­ci­jo­je (7)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus rajono tarybos opo­zi­ci­jos ly­de­ris – buvęs il­ga­me­tis ra­jo­no me­ras, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš­čio­nių demokratų Aly­taus ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kas, šios politinės organizacijos frak­ci­jos da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bo­je va­do­vas Algirdas Vrub­liaus­kas.
Alytaus rajono tarybos opo­zi­ci­jos ly­de­ris – buvęs il­ga­me­tis ra­jo­no me­ras, Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikš­čio­nių demokratų Aly­taus ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kas, šios politinės organizacijos frak­ci­jos da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bo­je va­do­vas Algirdas Vrub­liaus­kas.
Bir­že­lio 8-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je vie­šu pa­reiš­ki­mu pra­neš­ta, kad de­šimt na­rių tu­rin­ti Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų frak­ci­ja da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos ta­ry­bo­je dirbs opo­zi­ci­jo­je. Jos ly­de­ris kaip ir šios frak­ci­jos va­do­vas – bu­vęs il­ga­me­tis ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas.

Pa­tei­kė veik­los kryp­tis

A.Vrub­liaus­kas bir­že­lio 8-ąją po­sė­džia­vu­siai Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bai pa­tei­kė opo­zi­ci­jos ke­tu­rias veik­los kryp­tis.

Veik­los skaid­ru­mo kryp­ty­je bus sie­kia­ma, kad sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jų ir ki­tų sa­vi­val­dy­bės vie­šo­jo ad­mi­nist­ra­vi­mo sub­jek­tų veikla bū­tų aiš­ki ir su­pran­ta­ma sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jams, ku­rie tuo do­mi­si, jiems su­da­ro­mos są­ly­gos gau­ti pa­aiš­ki­ni­mus, kas ir ko­dėl da­ro­ma.

Sie­kia­ma už­kirs­ti ke­lią ga­li­mai vi­sų rū­šių ko­rup­ci­jai, ne­po­tiz­mui ir tar­ny­bi­nės pa­dė­ties nau­do­ji­mui bei sa­va­val­džia­vi­mui.

Vie­šų­jų pa­slau­gų – šil­dy­mo, van­dens ir nuo­te­kų, at­lie­kų su­rin­ki­mo, su­si­sie­ki­mo – sri­ty­se tu­ri bū­ti są­ži­nin­ga ir eko­no­miš­kai pa­grįs­ta kai­no­da­ra.

At­sa­kin­gu­mo sa­vi­val­dy­bės ben­druo­me­nei kryp­ty­je nu­ro­do­ma, kad bus re­a­guo­ja­ma į sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų nuo­mo­nę, o jie tu­ri tei­sę gau­ti vie­šus ir mo­ty­vuo­tus at­sa­ky­mus į pa­reikš­tą nuo­mo­nę apie sa­vi­val­dy­bės ins­ti­tu­ci­jų ar at­ski­rų vals­ty­bės tar­nau­to­jų dar­bą. Gy­ven­to­jai bus in­for­muo­ja­mi apie pri­im­tus spren­di­mus ir ga­li­mas jų pa­sek­mes. Bus ren­gia­mi su­si­ti­ki­mai su gy­ven­to­jais sa­vi­val­dy­bės se­niū­ni­jo­se.

Dar­nios ra­jo­no in­fra­struk­tū­ros ir eko­no­miš­ko tur­to val­dy­mo kryp­ty­je opo­zi­ci­ja nu­ro­do, kad bū­ti­na to­liau ge­rin­ti ra­jo­no ke­lių, gat­vių, van­den­tie­kio ir nuo­te­kų tin­klų, gy­ven­vie­čių ap­švie­ti­mo, vie­šo­sios in­fra­struk­tū­ros, po­il­sio erd­vių tvar­ky­mą ir prie­žiū­rą, taip pat plės­ti pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kų tin­klą.

Pa­lan­kios šei­mai, jau­ni­mui ir ver­slui ap­lin­kos kryp­ty­je ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­ja – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų atstovai sieks su­ba­lan­suo­tos švie­ti­mo sis­te­mos, ski­riant dė­me­sį ug­dy­mo ko­ky­bei, ini­ci­juo­jant so­cia­li­nį dia­lo­gą, kad kiek­vie­nas mo­ki­nys ir mo­ky­to­jas siek­tų pa­žan­gos emo­ciš­kai sau­gio­je ir vi­sa­pu­siš­kai ap­rū­pin­to­je ap­lin­ko­je, ska­ti­nant ko­ky­biš­kų, vi­siems pri­ei­na­mų ne­for­ma­laus ir iki­mo­kyk­li­nio ug­dy­mo pa­slau­gų plėt­rą.

Nu­ma­to­mas svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nės rū­py­bos to­bu­li­ni­mas bei fi­nan­si­nės pa­dė­ties ge­ri­ni­mas, pa­šal­pų ir kom­pen­sa­ci­jų sis­te­mos skaid­ru­mas ir są­ži­nin­gu­mas, so­cia­li­nės eko­no­mi­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mas, ben­druo­me­nių po­rei­kių ten­ki­ni­mas.

Opo­zi­ci­ja sieks kur­ti pa­lan­kias są­ly­gas ver­slo plėt­rai su ge­rai ap­mo­ka­mo­mis dar­bo vie­to­mis, ne­pa­žei­džiant są­ži­nin­gos kon­ku­ren­ci­jos prin­ci­pų.

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris gaus di­des­nį at­ly­gį už dar­bą nei ei­li­nis ta­ry­bos na­rys

Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jo­je dirbs vi­si Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai, ku­rių yra de­šimt. O iš vi­so ra­jo­no ta­ry­bo­je – 25 vie­tos.

Opo­zi­ci­jos ly­de­ris – buvęs il­ga­me­tis ra­jo­no me­ras, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­kas, šios po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos frak­ci­jos da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bo­je va­do­vas A.Vrub­liaus­kas.

Pa­gal nau­ją ra­jo­no ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tą, ku­ris pa­tvir­tin­tas va­do­vau­jan­tis nau­jos re­dak­ci­jos Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mu, opo­zi­ci­jos ly­de­riui kaip ir ta­ry­bos ko­mi­te­tų, komi­sijų pir­mi­nin­kams ar jų pa­va­duo­to­jams už dar­bą nu­ma­ty­tas di­des­nis at­ly­gis nei ei­li­niams ta­ry­bos na­riams.

Tad A.Vrub­liaus­kui , kaip ra­jo­no ta­ry­bos opo­zi­ci­jos ly­de­riui, už dar­bą bus skai­čiuo­ja­ma 0,2 vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio di­des­nio dy­džio ko­e­fi­cien­tu. Ra­jo­no ta­ry­bo­je tiek pat pa­di­din­tu ko­e­fi­cien­tu at­ly­gi­na­ma ir ta­ry­bos ko­mi­te­tų ar ko­mi­si­jų pir­mi­nin­kams. Dar­bo už­mo­kes­tis skai­čiuo­ja­mas už re­a­liai po­sė­džiuo­se dirb­tą lai­ką.

Šiuo me­tu vi­du­ti­nis mė­ne­si­nis dar­bo už­mo­kes­ti ša­ly­je yra 1 tūkst. 960 eu­rų, neatskaičius mokesčių, o jis kei­čia­si kas ket­vir­tį.

Va­do­vaus dviem ko­mi­si­joms ir vie­nam ko­mi­te­tui

Kaip nu­ma­to Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mas, Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos opo­zi­ci­jos – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vai va­do­vaus sa­vi­val­dy­bės An­ti­ko­rup­ci­jos, sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­joms bei sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­tui.

Bir­že­lio 8-ąją vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ku pa­skir­tas ta­ry­bos na­rys, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų at­sto­vas Gin­ta­ras Chšče­na­vi­čius, Eti­kos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ke – tai pa­čiai po­li­ti­nei or­ga­ni­za­ci­jai at­sto­vau­jan­ti ta­ry­bos na­rė Da­lia Ki­ta­vi­čie­nė. Kon­tro­lės ko­mi­te­tui va­do­vaus ir­gi tos pa­čios par­ti­jos at­sto­vė, ra­jo­no ta­ry­bos na­rė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė.

Su­da­ry­ta sa­vi­val­dy­bės ko­le­gi­ja

Jie vi­si trys, kaip mi­nė­tų ko­mi­si­jų ir mi­nė­to ko­mi­te­to va­do­vai, dirbs bir­že­lio 8-ąją vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je pagal Vietos savivaldos įstatymą su­da­ry­to­je sa­vi­val­dy­bės ko­le­gi­jo­je. Pas­ta­ra­jai va­do­vaus ra­jo­no me­rė Ra­sa Vit­kaus­kie­nė.

Ko­le­gi­jo­je taip pat dirbs vi­ce­me­ras Au­ri­mas Trun­cė bei vi­sų ki­tų pen­kių ta­ry­bos ko­mi­te­tų pir­mi­nin­kai: Čes­lo­vas Mul­ma, va­do­vau­jan­tis Eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­tui, Kai­mo plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Al­gis Žė­kas, Ko­mu­na­li­nio ūkio plėt­ros ir ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Jus­tas Trun­cė, Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Alo­y­zas Ja­ciuns­kas bei Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­tui va­do­vau­jan­ti Vi­ta­li­ja Vit­kaus­kie­nė.

Pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą ko­le­gi­ja ana­li­zuo­ja sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je esan­čių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų pa­da­li­nių veik­lą, tei­kia siū­ly­mus ra­jo­no ta­ry­bai dėl šių pa­da­li­nių veik­los ge­ri­ni­mo, svars­to ir tei­kia siū­ly­mus dėl sa­vi­val­dy­bės stra­te­gi­nio pla­na­vi­mo do­ku­men­tų ren­gi­mo, nu­ma­to me­ro ir sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rių kva­li­fi­ka­ci­jos to­bu­li­ni­mo pri­ori­te­tus, svars­to klau­si­mus dėl me­ro po­li­ti­nio as­me­ni­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės dar­buo­to­jų pa­rei­gy­bių skai­čiaus nu­sta­ty­mo, su­si­pa­žįs­ta su spe­cia­lių­jų ir de­ta­lių­jų pla­nų pro­jek­tais, dėl jų ga­li teik­ti re­ko­men­da­ci­jas me­rui, svars­to sa­vi­val­dy­bės įstai­gų fi­nan­si­nes ata­skai­tas, tei­kia ta­ry­bos spren­di­mų pro­jek­tus.

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Rajono taryboj konservatoriai nors solidžiai elgiasi. Prisistatė opozicija su veiklos programa. Priešingai miesto konservatoriai miesto taryboj nesupranta ką daro. Apart emocijos, kad postų negavo. Kur ir gavę postus anoje kadencijoje miesto taryboj socdemams kaip stabdžiai buvo.

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.