Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos na­rė – Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos fi­nan­sų ana­li­ti­kė (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Gintarė Jociunskaitė
Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los lai­ko­tar­piu bu­vu­si šios sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė, į šios ka­den­ci­jos ra­jo­no ta­ry­bą iš­rink­ta pa­gal Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė (nuotr.) lie­pos pra­džio­je pra­dė­jo dirb­ti Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos Vie­šų­jų fi­nan­sų sis­te­mos val­dy­mo gru­pės fi­nan­sų ana­li­ti­ke. Ji lai­mė­jo mi­nis­te­ri­jos skelb­tą šių pa­rei­gų kon­kur­są.

38-erių G.Jo­ciuns­kai­tė tu­ri aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį va­dy­bos ir ver­slo ad­mi­nist­ra­vi­mo bei eko­no­mi­nį iš­si­la­vi­ni­mą.

Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los lai­ko­tar­piu ji už­ėmė šios sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­rei­gas.

Da­bar­ti­niuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se G.Jo­ciuns­kai­tė da­ly­va­vo pir­mą kar­tą ir bu­vo iš­rink­ta į šios ka­den­ci­jos Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bą pa­gal Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų kan­di­da­tų są­ra­šą, pa­skir­ta ra­jo­no ta­ry­bos Kon­tro­lės ko­mi­te­to pir­mi­nin­ke. Ji yra vie­na iš Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų Aly­taus ra­jo­no sky­riaus pir­mi­nin­ko Al­gir­do Vrub­liaus­ko pa­va­duo­to­jų.

Pas­ta­ra­sis bu­vo il­ga­me­čiu ra­jo­no me­ru, da­bar ra­jo­no ta­ry­bos na­rys, iš­rink­tas pa­gal mi­nė­tos po­li­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos kan­di­da­tų są­ra­šą.

Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bos na­rė G.Jo­ciuns­kai­tė lie­pos pra­džio­je pra­dė­jo dirb­ti Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos Vie­šų­jų fi­nan­sų sis­te­mos val­dy­mo gru­pės fi­nan­sų ana­li­ti­ke. „Mi­nis­te­ri­ja bu­vo pa­skel­bu­si šių pa­rei­gų kon­kur­są, ja­me da­ly­va­vau ir pa­vy­ko lai­mė­ti. O kon­kur­se nu­spren­džiau da­ly­vau­ti, nes jau­čiuo­si tu­rin­ti ži­nių ana­li­zuo­jant ir val­dant fi­nan­sus, tu­riu pa­tir­ties, pla­nuo­jant sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tus bei ren­giant įvai­raus lyg­mens stra­te­gi­nius pla­nus “, – sa­kė G.Jo­ciuns­kai­tė.

Jos, kaip mi­nis­te­ri­jos fi­nan­sų ana­li­ti­kės, svar­biau­sios funk­ci­jos – ana­li­zuo­ti vals­ty­bės, sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų, vals­ty­bės iš­tek­lių fon­dų fi­nan­si­nius duo­me­nis, jų pa­grin­du reng­ti ata­skai­tas, re­ko­men­da­ci­jas, da­ly­vau­ti ku­riant ir vys­tant vie­šų­jų fi­nan­sų ir stra­te­gi­niam val­dy­mui nau­do­ja­mas in­for­ma­ci­nes sis­te­mas, ana­li­zuo­ti vals­ty­bės stra­te­gi­nį val­dy­mą reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus, vie­šų­jų fi­nan­sų pla­na­vi­mą, val­dy­mą bei at­skai­to­my­bę.

Gali būti naudinga pasidomėti daugiau: faktoringas

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.