Aly­taus ra­jo­no šie­me­tis biu­dže­tas pa­tvir­tin­tas vi­sais ta­ry­bos na­rių bal­sais: dau­giau­sia lė­šų – ko­mu­na­li­niam ūkiui (4)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus rajono savivaldybė
Va­sa­rio 17-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas šie­me­tis ra­jo­no iž­das. Jį su­da­ro 29,5 mln. eu­rų pa­čios sa­vi­val­dy­bės pla­nuo­ja­mos su­rink­ti pa­ja­mos, ku­rios bū­tų 4,3 mln. eu­rų di­des­nės nei pra­ėju­siais me­tais. Dar 10,5 mln. eu­rų į šie­me­tį ra­jo­no iž­dą per­si­ke­lia­ma iš pra­ėju­sių me­tų kaip ne­pa­nau­do­tos lė­šos. Tad vi­so 2022 me­tų ra­jo­no biu­dže­to dy­dis – 40 mln. eu­rų. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba svar­biau­sią me­ti­nį fi­nan­si­nį do­ku­men­tą pa­tvir­ti­no vi­sais po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sių ta­ry­bos na­rių bal­sais. Kaip sa­kė šį do­ku­men­tą ta­ry­bai pri­sta­čiu­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė, da­bar­ti­nio biu­dže­to ren­gi­mas jai yra de­šim­tas ir pir­mą­kart jis pa­tvir­tin­tas vi­sais ta­ry­bos na­rių bal­sais.

Dau­giau­sia pa­ja­mų pla­nuo­ja­ma iš GPM

Kaip Aly­taus ra­jo­no ta­ry­bai pri­sta­ty­da­ma šie­me­tį biu­dže­tą tvir­ti­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė G.Jo­ciuns­kai­tė, 2022-ai­siais iš gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) nu­ma­to­ma su­rink­ti 18,5 mln. eu­rų ir tai su ki­tais sa­vi­val­dy­bės su­ren­ka­mais mo­kes­čiais su­da­rys di­dži­ą­ją ra­jo­no iž­do pa­ja­mų da­lį – 47,3 proc.

22,8 proc. ar­ba 9 mln. eu­rų su­da­ro do­ta­ci­jos iš vals­ty­bės biu­dže­to, tai mo­ki­nių ug­dy­mui, vals­ty­bės de­le­guo­toms funk­ci­joms vyk­dy­ti, pa­vyz­džiui, prieš­gais­ri­nei sau­gai, so­cia­li­nėms pa­slau­goms, so­cia­li­nei pa­ra­mai mo­ki­niams, ski­ria­mos lė­šos. Dėl pa­di­dė­ju­sio mo­ki­nių skai­čiaus švie­ti­mo įstai­go­se šį­met gau­na­ma 900 tūkst. eu­rų dau­giau nei per­nai ug­dy­mo lė­šų iš vals­ty­bės biu­dže­to. Pas­ta­rų­jų lė­šų krep­še­lis di­dė­ja ir dėl vi­du­ti­niš­kai 15 proc. au­gan­čių at­ly­gi­ni­mų švie­ti­mo dar­buo­to­jams.

Be­veik 1,5 mln. eu­rų šie­me­tis ra­jo­no iž­das su­si­rinks iš ki­tų pa­ja­mų, kaip an­tai tur­to mo­kes­čių, biu­dže­ti­nių įstai­gų gau­na­mų lė­šų, įvai­rių rin­klia­vų.

Kai ku­riems ta­ry­bos na­riams pa­si­tei­ra­vus, ko­dėl dau­giau nei 10 mln. eu­rų į šie­me­tį biu­dže­tą per­ke­lia­ma iš pra­ėju­sių me­tų, ko­dėl šie pi­ni­gai ne­pa­nau­do­ti per­nai, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė tei­gė, kad be­veik to­kia pat su­ma iš 2020-ųjų biu­dže­to bu­vo per­kel­ta ir per­nykš­tį: „Tai biu­dže­ti­nių įstai­gų už­dirb­tos, bet ne­spė­tos ei­na­mai­siais me­tais pa­nau­do­ti lė­šos. Taip pat per­ke­lia­mi pi­ni­gai už ne vi­sus at­lik­tus sta­ty­bų, re­mon­to dar­bus.“

 

Ko­mu­na­li­niam ūkiui – be­veik 15 mln. eu­rų

Pra­ėju­sių me­tų pra­džio­je tvir­ti­nant ra­jo­no biu­dže­tą dau­giau­sia lė­šų bu­vo nu­ma­ty­ta švie­ti­mui ir so­cia­li­nei ap­sau­gai. Ta­čiau vė­liau tiks­li­nant biu­dže­tą, iš­lai­dų da­lis pa­di­dė­jo ko­mu­na­li­niam ūkiui ir ši sri­tis pa­gal ski­ria­mą fi­nan­sa­vi­mą ap­len­kė švie­ti­mą ir so­cia­li­nę ap­sau­gą.

Tad tvir­ti­nant šie­me­tį biu­dže­tą di­džiau­sia iš­lai­dų da­lis – be­veik 15 mln. eu­rų ar­ba 37,2 proc. vi­so vie­ti­nio iž­do – skir­ta ko­mu­na­li­niam ūkiui.

Švie­ti­mui da­bar duo­ta be­veik 8,5 mln. eu­rų ar­ba 21,1 proc., so­cia­li­nei ap­sau­gai – per 6 mln. eu­rų ar­ba 19,6 proc., kul­tū­rai – be­veik 1,5 mln. eu­rų ar­ba be­veik 5 proc. vi­so ra­jo­no biu­dže­to. Be­je, kul­tū­ros pro­jek­tams fi­nan­suo­ti lė­šos, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, pa­di­din­tos 30 tūkst. eu­rų ir jiems da­bar skir­ta su­ma – 80 tūkst. eu­rų.

Kaip pri­sta­ty­da­ma biu­dže­tą tvir­ti­no G.Jo­ciuns­kai­tė, be­veik 70 proc. vi­so šie­me­čio ra­jo­no iž­do ski­ria­ma sa­vi­val­dy­bės sa­va­ran­kiš­ko­sioms funk­ci­joms įgy­ven­din­ti ar­ba už­tik­rin­ti vi­sų sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių veik­lų vyk­dy­mą.

 

Ko­kie pla­nuo­ja­mi nau­ji dar­bai?

Svars­tant biu­dže­tą ra­jo­no me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas pa­žy­mė­jo, kad Že­mės ūkio ir kai­mo ben­druo­me­nių pro­jek­tų fi­nan­sa­vi­mas, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, di­dė­ja 20 tūkst. eu­rų ir tam ski­ria­ma 200 tūkst. eu­rų, dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų ben­dri­jų pro­gra­mai duo­da­mos lė­šos 50 tūkst. eu­rų di­des­nės nei 2021-ai­siais, da­bar tai su­da­ro 250 tūkst. eu­rų, prieš­gais­ri­nei įran­gai įsi­gy­ti ski­ria­ma 90 tūkst. eu­rų.

Me­ro tei­gi­mu, šį­met bus sta­to­ma nau­ja am­bu­la­to­ri­ja Mi­ros­la­ve, Sim­ne, čia nau­ja­me pa­sta­te įsi­kurs ne tik am­bu­la­to­ri­ja, bet ir Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos sto­ties pa­da­li­nys, taip pat ug­nia­ge­sių ko­man­da.

Šiais me­tais bus baig­tas Mi­ros­la­vo ir Sim­no gim­na­zi­jų fa­sa­dų at­nau­ji­ni­mas, But­ri­mo­nių vai­kų dar­že­lio erd­vių su­tvar­ky­mas, mo­der­ni­zuo­ja­mi Sim­no kul­tū­ros na­mai, įren­gia­mas nau­jas bib­lio­te­kos fi­lia­las Užu­ba­liuo­se.

Iš ko­mu­na­li­niam ūkiui skir­tų lė­šų ne ma­žiau kaip 7 mln. eu­rų bus ski­ria­ma ke­liams tvar­ky­ti ir pri­žiū­rė­ti. Už šiai sri­čiai skir­tus pi­ni­gus nu­ma­to­ma įreng­ti pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­ką iš Aly­taus į „Dzū­ki­jos“ ir „Vy­tu­rė­lio“ so­dų ben­dri­jas. Ra­jo­no gy­ven­vie­čių ap­švie­ti­mo plėt­rai nu­ma­ty­ta 345 tūkst. eu­rų.

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė G.Jo­ciuns­kai­tė sa­kė, kad pla­nuo­ja­ma nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių re­konst­ruk­ci­ja Kan­čė­nuo­se, Už­upiuo­se, Mer­ga­lau­ky­je ir Ri­mė­nuo­se, van­dens tin­klų plėt­ra nu­ma­to­ma Pi­va­šiū­nuo­se, Ke­do­ny­se ir Ūd­ri­jo­je, van­dens ge­ri­ni­mo įren­gi­niai tu­ri at­si­ras­ti An­gi­nin­kuo­se ir Pa­rė­čė­nuo­se, sie­kiant tau­py­ti ener­ge­ti­nius re­sur­sus, fo­to­vol­ti­nės sau­lės elek­tri­nės bus įren­gia­mos Dau­gų me­no ir spor­to mo­kyk­los pa­da­li­ny­je Ne­mu­nai­ty­je, ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čiuo­se vie­šuo­siuo­se pa­sta­tuo­se Ūd­ri­jo­je, Mak­niū­nuo­se ir But­ri­mo­ny­se.

Kaip ir anks­tes­niais me­tais iš ra­jo­no biu­dže­to bus re­mia­mi as­me­nys, įsi­ren­gian­tys in­di­vi­du­a­lius nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nius ir pa­si­kei­čian­tys ne­efek­ty­vius šil­dy­mo ka­ti­lus. Pir­muo­ju at­ve­ju gy­ven­to­jams nuo 2020 me­tų ski­ria­ma kom­pen­sa­ci­ja po 300 eu­rų, ant­ruo­ju nuo 2019-ųjų pa­bai­gos – 10 proc. pa­ra­ma. Dėl įsi­reng­tų in­di­vi­du­a­lių nuo­te­kų va­ly­mo įren­gi­nių pa­ra­ma yra pa­si­nau­do­ję 460 ra­jo­no gy­ven­to­jų, o sa­vi­val­dy­bė tam sky­ru­si be­veik 150 tūkst. eu­rų. Dėl šil­dy­mo ka­ti­lų kei­ti­mo pa­rem­ti 185 gy­ven­to­jai, iš sa­vi­val­dy­bės iž­do tam pri­rei­kė 100 tūkst. eu­rų.

Va­sa­rio 17-ąją vy­ku­sia­me ra­jo­no ta­ry­bos po­sė­dy­je iš 25 jos na­rių da­ly­va­vo 23. Bal­suo­jant jie vi­si pri­ta­rė šie­me­čiam biu­dže­tui. Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rės G.Jo­ciuns­kai­tės pa­ste­bė­ji­mu, jai ten­ka reng­ti ar­ba ta­ry­bai pri­sta­ty­ti jau de­šim­tą vie­ti­nį iž­dą, pir­mą­kart per šį lai­ko­tar­pį 2022-ųjų biu­dže­tas pa­tvir­tin­tas vi­sais po­sė­dy­je da­ly­va­vu­sių ta­ry­bos na­rių bal­sais.

 

2022 metų Alytaus rajono biudžeto pajamos

pajamos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 metų Alytaus rajono biudžeto išlaidos

išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biu­dže­to lė­šos pa­skirs­ty­tos 10-čiai pro­gra­mų, ku­rias įgy­ven­di­na sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja: 

1. Vai­kų ir jau­ni­mo so­cia­li­za­ci­ja;

2. Sa­vi­val­dy­bės veik­los, pa­grin­di­nių funk­ci­jų vyk­dy­mas, stra­te­gi­jos for­ma­vi­mas ir jos įgy­ven­di­ni­mas;

3. Ur­ba­nis­ti­nės plėt­ros ir stra­te­gi­jos for­ma­vi­mas;

4. In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plėt­ra;

5. Są­ly­gų ver­slo plėt­rai su­da­ry­mas, pa­trauk­lios in­ves­ti­ci­joms ap­lin­kos for­ma­vi­mas ir tu­riz­mo vys­ty­mas;

6. Ra­jo­no in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tų ir būs­to prie­žiū­ra, mo­der­ni­za­vi­mas ir plėt­ra;

7. Ap­lin­kos ir kraš­to­vaiz­džio ap­sau­ga ir že­mės ūkio plėt­ra;

8. Kul­tū­ros veik­los plėt­ra ir jos vaid­mens ben­druo­me­nės gy­ve­ni­me stip­ri­ni­mas;

9. Švie­ti­mo, spor­to pa­slau­gų tei­ki­mas ir plėt­ra sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je;

10 .So­cia­li­nės ap­sau­gos plė­to­ji­mas, skur­do ir so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mas ir svei­ka­tos ap­sau­ga.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.