Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė maž­daug 300 dar­buo­to­jų iš da­lies kom­pen­suos ke­lio­nės iš­lai­das į dar­bą (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus rajonas
Rug­sė­jo 7-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­tvir­tin­tas tvar­kos ap­ra­šas, ku­riuo va­do­vau­jan­tis iš da­lies bus kom­pen­suo­ja­mos ke­lio­nės iš­lai­dos į dar­bą ir at­gal šiai sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių biu­dže­ti­nių ir vie­šų­jų įstai­gų dar­buo­to­jams. Jas ga­lės gau­ti maž­daug 300 dir­ban­čių­jų pas­ta­ro­sio­se įstai­go­se. Tam prog­no­zuo­ja­mas ra­jo­no biu­dže­to lė­šų po­rei­kis me­tams – iki 150 tūkst. eu­rų.

Ko­dėl bus kom­pen­suo­ja­mos ke­lio­nės iš­lai­dos?

Kaip sa­kė Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Gin­ta­rė Jo­ciuns­kai­tė, iki šie­me­čio pa­va­sa­rio sa­vi­val­dy­bė­je ga­lio­jo tvar­ka, nu­ma­tan­ti iš da­lies kom­pen­suo­ti ke­lio­nės iš­lai­das į dar­bą ir at­gal mo­ky­to­jams, ku­rių trū­ko švie­ti­mo įstai­go­se: „To­kią tvar­ką ra­jo­no ta­ry­ba pa­nai­ki­no, sie­kiant iš­ana­li­zuo­ti pa­dė­tį ir gal­būt ke­lio­nės į dar­bą kom­pen­sa­ci­jas nu­ma­ty­ti dar ki­tų sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų dar­buo­to­jams.“

Rug­sė­jo 7-ąją po­sė­džia­vu­si ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nau­ją tvar­kos ap­ra­šą, pa­gal ku­rį ke­lio­nės iš­lai­dos į dar­bą ir at­gal iš da­lies bus kom­pen­suo­ja­mos vi­siems sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių biu­dže­ti­nių ir vie­šų­jų įstai­gų dar­buo­to­jams. Da­bar­ti­niais duo­me­ni­mis, jas ga­lės gau­ti maž­daug 300 dir­ban­čių­jų šio­se įstai­go­se.

Dau­giau­sia tarp ga­lin­čių gau­ti ke­lio­nės iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jas yra į ra­jo­no švie­ti­mo įstai­gas dirb­ti iš Aly­taus va­ži­nė­jan­tys mo­ky­to­jai, taip pat jas gaus me­di­kai, kul­tū­ros dar­buo­to­jai, pa­gal dar­bo su­tar­tis dir­ban­tie­ji ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jo­je. Į jas ne­ga­lės pre­ten­duo­ti vals­ty­bės tar­nau­to­jai.

G.Jo­ciuns­kai­tės tei­gi­mu, mi­nė­tas tvar­kos ap­ra­šas pa­tvir­tin­tas dėl pa­bran­gu­sio ku­ro ir sie­kiant iš­lai­ky­ti dar­buo­to­jus sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­se įstai­go­se.

 

Ko­kios nu­ma­ty­tos kom­pen­sa­ci­jos?

Re­mian­tis ap­ra­šu, gau­ti ke­lio­nės į dar­bą ir at­gal iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­ją tu­ri tei­sę ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įstai­gų dar­buo­to­jai, va­žiuo­jan­tie­ji nuo­sa­vu, nuo­mo­ja­mu ar nau­do­ja­mu pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį trans­por­tu, vie­ti­nio ir to­li­mo­jo re­gu­lia­raus su­si­sie­ki­mo au­to­bu­sais. Šių dar­buo­to­jų de­kla­ruo­ta gy­ve­na­mo­ji vie­ta tu­ri bū­ti ne ma­žiau kaip 10 ki­lo­met­rų at­stu­mu nu­to­lu­si nuo dar­bo vie­tos ar­ba ati­tin­ka­mos įstai­gos.

Ke­lio­nės iš­lai­dos kom­pen­suo­ja­mos, skai­čiuo­jant iki 32 ki­lo­met­rų į vie­ną pu­sę.

8 cen­tų už vie­ną ki­lo­met­rą kom­pen­sa­ci­ją gaus vyks­tan­tie­ji į dar­bą ir at­gal au­to­mo­bi­liais, ku­riuo­se įreng­ta GPS – au­to­mo­bi­lių ste­bė­ji­mo ir kon­tro­lės sis­te­ma. 4 cen­tai už vie­ną ki­lo­met­rą bus mo­ka­mi va­žiuo­jan­tiems au­to­mo­bi­liais, ku­riuo­se ne­nau­do­ja­ma GPS, at­si­žvel­giant į nu­va­žiuo­ja­mą at­stu­mą, nu­sta­ty­tą Go­og­le Maps – in­ter­ne­to že­mė­la­pio tei­kia­mo­je pa­slau­go­je.

Dar­buo­to­jams, va­ži­nė­jan­tiems į dar­bą ir at­gal au­to­bu­sais, kom­pen­suo­ja­ma 85 proc. kai­nos pa­gal pa­teik­tus bi­lie­tus.

Kom­pen­sa­ci­jos bus mo­ka­mos kiek­vie­ną mė­ne­sį kar­tu su at­ly­gi­ni­mu, o jų dar­buo­to­jai ne­gaus atos­to­gų, ne­dar­bin­gu­mo ir nuo­to­li­nio dar­bo me­tu.

Pa­sak G.Jo­ciuns­kai­tės, šiuo me­tu sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių biu­dže­ti­nių ir vie­šų­jų įstai­gų va­do­vai jau su­da­ro są­ra­šus dar­buo­to­jų, ku­riems ga­lė­tų bū­ti iš da­lies kom­pen­suo­ja­mos ke­lio­nės iš­lai­dos į dar­bą ir at­gal.

Prog­no­zuo­ja­ma, kad tai ra­jo­no biu­dže­tui per me­tus kai­nuos iki 150 tūkst. eu­rų. Dar apie 14 tūkst. eu­rų me­tams sa­vi­val­dy­bei at­sei­tų GPS sis­te­mos nu­oma, ku­ri bū­tų nau­do­ja­ma biu­dže­ti­nių ir vie­šų­jų įstai­gų darbuotojų ke­lio­nėms į dar­bą ir at­gal fik­suo­ti.

 

Ke­lio­nės iš­lai­dos iš da­lies kom­pen­suo­ja­mos ir bu­vu­siems be­dar­biams

Nuo 2018-ųjų Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je ga­lio­ja tvar­ka, pa­gal ku­rią iš da­lies kom­pen­suo­ja­mos ke­lio­nės iš­lai­dos į dar­bą ir at­gal šio­je sa­vi­val­dy­bė­je gy­ve­nan­tiems, Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je re­gist­ruo­tiems be­dar­biams, su­si­ra­du­siems dar­bą.

Kom­pen­sa­ci­jos pri­klau­so tiems, ku­rie į dar­bą vyks­ta ne di­des­niu kaip 20 ki­lo­met­rų at­stu­mu, ir jos dy­dis per mė­ne­sį – ne dau­giau nei 70 eu­rų. Už vie­ną ki­lo­met­rą kom­pen­suo­ja­mi 8 cen­tai.

Pa­gal nu­sta­ty­tą tvar­ką įsi­dar­bi­nu­siems bu­vu­siems be­dar­biams pir­mus tris mė­ne­sius kom­pen­sa­ci­ja ne­mo­ka­ma, pra­de­da­ma mo­kė­ti nuo ket­vir­to dar­bo mė­ne­sio ir mo­ka­ma de­vy­nis mė­ne­sius.

Per me­tus dėl šių kom­pen­sa­ci­jų į ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ją vi­du­ti­niš­kai krei­pia­si po 20 įsi­dar­bi­nu­sių be­dar­bių, o jiems kas­met iš vie­ti­nio iž­do iš­mo­ka­ma apie 3 – 4 tūkst. eu­rų.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.