Aly­taus po­li­kli­ni­ka iš San­ta­ros kli­ni­kų par­si­ve­žė 360, ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras – 120 vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­zių

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2021 Sausis 14
Vakcina
LSMU nuotr.
Va­kar, sau­sio 13-ąją, Aly­taus po­li­kli­ni­ka iš San­ta­ros kli­ni­kų par­si­ve­žė 360, Aly­taus ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras – 120 vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­zių. Tą pa­čią die­ną pra­dė­ti skie­py­ti mo­bi­laus pa­tik­ros punk­to, po­li­kli­ni­ko­je vei­kian­čios Karš­čia­vi­mo kli­ni­kos dar­buo­to­jai, glo­bos ir slau­gos įstai­gų gy­ven­to­jai bei dar­buo­to­jai. Jų skie­pi­ji­mas tu­ri bū­ti baig­tas ry­toj, sau­sio 15-ąją. Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė šios sa­vai­tės pra­džio­je ga­vo dar 97 skie­pų do­zes. Čia to­liau skie­py­ti šios gy­dy­mo įstai­gos dar­buo­to­jai, taip pat vak­ci­nuo­ti ir li­go­ni­nė­je dia­li­zuo­ja­mi pa­cien­tai.

Ko­kių įstai­gų dar­buo­to­jai ir pa­cien­tai su­lau­kė skie­pų?

Aly­taus po­li­kli­ni­ka va­kar, sau­sio 13-ąją, pa­skie­pi­jo mo­bi­lio­jo pa­tikros punk­to, Karš­čia­vi­mo kli­ni­kos dar­buo­to­jus, Me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tro, aso­cia­ci­jos „Pa­si­tin­kant se­nat­vę“ dar­buo­to­jus ir čia slau­go­mus bei glo­bo­ja­mus as­me­nis ir pra­dė­jo skie­py­ti pa­čios po­li­kli­ni­kos dar­buo­to­jus.

Šian­dien skie­pai tu­ri pa­siek­ti mies­to So­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro, „Ge­ru­mo skrais­tės“, Vil­niu­je re­gist­ruo­tos ben­dro­vės „Ja­rin­ta“ Aly­tu­je dir­ban­čius so­cia­li­nius dar­buo­to­jus. O penk­ta­die­nį, sau­sio 15-ąją, skie­pų nuo ko­ro­na­vi­ru­so su­lauks Mal­tos or­di­no, Rau­do­no­jo Kry­žiaus at­sto­vai Aly­tu­je, Šei­mos cen­tro, mies­to pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro, so­cia­li­nes pa­slau­gas tei­kian­čių „Tė­viš­kės na­mų“, Na­cio­na­li­nio vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tro Aly­taus de­par­ta­men­to dar­buo­to­jai, teis­mo me­di­ci­nos eks­per­tai. Šio­mis die­no­mis to­liau bus skie­pi­ja­mi ir po­li­kli­ni­kos dar­buo­to­jai.

Kaip sa­kė po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius Ma­rius Ja­sai­tis, vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so už­teks vi­siems pa­gei­dau­jan­tiems skie­py­tis as­me­nims iš mi­nė­tų įstai­gų. Po tri­jų sa­vai­čių šie as­me­nys bus skie­pi­ja­mi pa­kar­to­ti­nai.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius ak­cen­ta­vo, kad pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­tą tvar­ką gy­dy­mo įstai­go­se nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos tu­ri bū­ti skie­pi­ja­mi vi­si vak­ci­nos pa­gei­dau­jan­tys dar­buo­to­jai, ne­iš­ski­riant dir­ban­čių­jų ūki­nė­se tar­ny­bo­se ar ad­mi­nist­ra­ci­jo­se.

Aly­taus ra­jo­no pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras 120 vak­ci­nos do­zių va­kar pra­dė­jo nau­do­ti skie­py­da­mas mo­bi­lia­me pa­tik­ros punk­te ir po­li­kli­ni­ko­je vei­kian­čio­je Karš­čia­vi­mo kli­ni­ko­je dir­ban­čius ra­jo­no įstai­gų me­di­kus. Po to skie­pų su­lauks Dau­gų pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo ir slau­gos li­go­ni­nės dar­buo­to­jai bei pa­cien­tai, taip pat Pi­va­šiū­nų, Mi­ros­la­vo, pa­ra­pi­nių Rum­bo­nių ir Pi­va­šiū­nų glo­bos na­mų dar­buo­to­jai bei gy­ven­to­jai, Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro dar­buo­to­jai.

Šio cen­tro gau­tas vak­ci­nas pla­nuo­ja­ma pa­nau­do­ti iki ryt­die­nos. Vė­liau bus lau­kia­ma skie­pų pa­kar­to­ti­nai pa­skie­py­tų as­me­nų vak­ci­na­ci­jai ir pir­mu eta­pu ne­pa­skie­py­tiems Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tro dar­buo­to­jams.

Li­go­ni­nė dar­buo­to­jus tu­ri baig­ti skie­py­ti at­ei­nan­čią sa­vai­tę

Šios sa­vai­tės pra­džio­je Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė iš San­ta­ros kli­ni­kų ga­vo dar 97 vak­ci­nos nuo ko­ro­na­vi­ru­so do­zes. Iš šio skai­čiaus 7 vak­ci­nos skir­tos čia šiuo me­tu vi­siems dia­li­zuo­ja­miems pa­cien­tams, ki­tos ati­te­ko li­go­ni­nės dar­buo­to­jams.

Tad šiuo me­tu nuo pra­ėju­sių me­tų pa­bai­gos li­go­ni­nė­je jau pa­skie­py­ta 540 dar­buo­to­jų. At­ei­nan­čią sa­vai­tę li­go­ni­nę tu­ri pa­siek­ti dar 160 vak­ci­nos do­zių, nes iš vi­so li­go­ni­nei da­bar­ti­niu me­tu skir­ta 700 skie­pų. Taip pat at­ei­nan­čią sa­vai­tę pir­mie­ji pa­skie­py­ti šios įstai­gos dar­buo­to­jai jau bus pra­dė­ti skie­py­ti pa­kar­to­ti­nai, tam ga­vus pa­pil­do­mas vak­ci­nos do­zes.

Li­go­ni­nė­je iš vi­so su ant­ra­ei­li­nin­kais yra apie 900 dar­buo­to­jų. Kai ku­rie jų nuo ko­ro­na­vi­ru­so yra pa­si­skie­pi­ję sa­vo pir­ma­ei­lė­se dar­bo­vie­tė­se, da­liai per­sir­gu­sių­jų CO­VID-19 in­fek­ci­ja skie­pas ga­li­mas po tri­jų mė­ne­sių, apie 20 li­go­ni­nės dar­buo­to­jų dėl ne­pa­aiš­kin­tų prie­žas­čių skie­pų yra at­si­sa­kę.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas P.Ja­ge­la­vi­čius on­ko­lo­gi­niams li­go­niams, ku­rie pa­si­gen­da jų skie­pi­ji­mo Aly­taus li­go­ni­nė­je, šiuo me­tu tu­ri vie­nin­te­lį at­sa­ky­mą: „To­kių li­go­nių, taip pat imu­no­de­fi­ci­ti­nių, as­me­nų, ku­riems at­lik­tos or­ga­nų ar krau­jo­ta­kos ka­mie­ni­nių ląs­te­lių transp­lan­ta­ci­jos, skie­pi­ji­mą tu­ri or­ga­ni­zuo­ti pen­kios ša­lies li­go­ni­nės. Tai San­ta­ros, Kau­no kli­ni­kos, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­ti­nė, Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio res­pub­li­ki­nės li­go­ni­nės.“

Kiek ser­gan­čių­jų Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne?

Va­kar die­nos, sau­sio 13-osios, duo­me­ni­mis, CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 1 tūkst. 493 aly­tiš­kiai, iš šio skai­čiaus nau­jai sau­sio 12-ąją nu­sta­ty­ta 46 as­me­nims iš 374 tir­tų. Nuo per­nykš­tės ru­de­ni­nės pan­de­mi­jos pra­džios pa­svei­ko 2 tūkst. 686 mies­to gy­ven­to­jai.

Pa­gal per ke­tu­rio­li­ka die­nų fik­suo­tus tei­gia­mus tes­tus 100 tūkst. gy­ven­to­jų Dzū­ki­jos sos­ti­nė to­liau iš­lie­ka tre­čio­je vie­to­je tarp 60 ša­lies sa­vi­val­dy­bių.

Sau­sio 13-osios duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su ser­ga 770 Aly­taus ra­jo­no gy­ven­to­jų, iš šios skai­čiaus sau­sio 12-ąją vi­ru­sas nau­jai diag­no­zuo­tas 11 gy­ven­to­jų iš tir­tų 39. Nuo per­nykš­tės ru­de­ni­nės pan­de­mi­jos pra­džios CO­VID-19 in­fek­ci­ją įvei­kė 809 ra­jo­no gy­ven­to­jai. O pa­gal per ke­tu­rio­li­ka die­nų fik­suo­tus tei­gia­mus tes­tus 100 tūkst. gy­ven­to­jų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė yra de­šim­to­je vie­to­je tarp 60 Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių.

Ša­ly­je pa­si­me­tus maž­daug 1 tūkst. mir­čių dėl ko­ro­na­vi­ru­so, Na­cio­na­li­nis vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­tras ir Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­tas jau ke­lin­ta die­na ne­skel­bia mir­čių nuo šio vi­ru­so at­ve­jų pa­gal sa­vi­val­dy­bes.

Sau­sio 13-osios ry­to duo­me­ni­mis, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je iš 100 „ko­vi­di­niams” li­go­niams skir­tų lo­vų bu­vo už­im­tos 56, dar vie­nas toks li­go­nis gy­dy­tas re­a­ni­ma­ci­jo­je.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.