Aly­taus po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas apie nu­si­kal­ti­mą Laz­di­juo­se: „To­kio žiau­raus, ir dar su žmo­gaus pa­de­gi­mu, – ne­bū­ta”

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2020 Spalis 16
Nusikaltimo vieta – Lazdijuose, Kauno gatvėje, in­di­vi­du­a­lia­me na­me.
Nusikaltimo vieta – Lazdijuose, Kauno gatvėje, in­di­vi­du­a­lia­me na­me.
Šį ket­vir­ta­die­nį, spa­lio 15-ąją, Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Al­vy­das Jur­ge­le­vi­čius su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją dėl spa­lio 12-ąją vi­du­ry­je die­nos su­reng­to įžū­laus ir bru­ta­laus nu­si­kal­ti­mo Laz­di­juo­se, Kau­no gat­vė­je, in­di­vi­du­a­lia­me na­me. Nu­si­kal­ti­mo me­tu nuo įsi­ver­žu­sių kau­kė­tų vy­riš­kių nu­ken­tė­jo trys šia­me na­me gy­ve­nan­tys šei­mos na­riai: mo­te­ris, jos duk­ra ir į na­mus grį­žęs vy­ras. Pas­ta­ra­sis li­go­ni­nė­je ir jo būk­lė sun­ki, įta­ria­mi įvyk­dę nu­si­kal­ti­mą asmenys šią sa­vai­tę su­lai­ky­ti, jiems skir­tos kar­do­mo­sios prie­mo­nės.

Nu­si­kal­ti­mas bu­vo pla­nuo­tas

Kaip sa­kė Aly­taus po­li­ci­jos vir­ši­nin­kas A.Jur­ge­le­vi­čius, da­bar jau ga­li­ma teig­ti, kad spa­lio 12-ąją Laz­di­juo­se pa­da­ry­tas nu­si­kal­ti­mas bu­vo pla­nuo­tas iš anks­to, jam ruoš­ta­si: „To­kio žiau­raus, ir dar su žmo­gaus pa­de­gi­mu, – ne­bū­ta. Bent aš to­kio ne­pri­si­me­nu. Jis su­krė­tė ne tik Aly­tų, bet ir vi­są Lie­tu­vą.“

Vis­kas klos­tė­si itin bru­ta­liai ir įžū­liai. Šį pir­ma­die­nį, spa­lio 12-ąją, apie 13 val. Laz­di­juo­se, Kau­no gat­vė­je, į in­di­vi­du­a­lų gy­ve­na­mą­jį na­mą įsi­ver­žė trys kau­kė­ti vy­riš­kiai, su­ri­šo na­muo­se bu­vu­sias 36-erių me­tų mo­te­rį, try­li­ka­me­tę jos duk­rą ir į na­mus grį­žu­sį 43-ejų vy­rą. Jie vi­si yra vie­nos šei­mos na­riai.

Nu­si­kal­ti­mą vyk­džiu­sie­ji vy­rai, gra­sin­da­mi pa­na­šiu į pis­to­le­tą daik­tu, da­bar jau aiš­ku – ori­niu pis­to­le­tu, rei­ka­la­vo pi­ni­gų, mo­te­riai nuo pirš­tų nu­mo­vė ir pa­si­ė­mė du auk­si­nius žie­dus, iš pi­ni­gi­nės pa­ė­mė 200 eu­rų.

Vy­ras, na­mo sa­vi­nin­kas, bu­vo api­pil­tas de­giu skys­čiu ir pa­deg­tas. Ki­lus gais­rui už­puo­li­kai iš įvy­kio vie­tos pa­si­ša­li­no.

Sie­kiant įvyk­dy­ti nu­si­kal­ti­mą bu­vo iš­si­nuo­mo­tas au­to­bu­siu­kas, ap­si­rū­pin­ta su­ri­ši­mo ir ki­to­mis prie­mo­nė­mis, prieš vyks­tant į nu­si­kal­ti­mo vie­tą bu­vo pa­keis­tas au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­nis nu­me­ris. Nuo­mo­ta­me au­to­mo­bi­ly­je ras­ti du pei­liai ir ori­nis pis­to­le­tas.

Nu­ken­tė­jęs vy­ras dėl pa­tir­tų nu­de­gi­mų iš pra­džių bu­vo nu­vež­tas į Laz­di­jų li­go­ni­nę, ne­tru­kus per­vež­tas į Kau­no kli­ni­kų Re­a­ni­ma­ci­jos sky­rių. Jo būk­lė sun­ki, net gre­sia pa­vo­jus gy­vy­bei.

Ieš­kant įta­ria­mų­jų ir juos su­lai­kant nau­do­tos gau­sios po­li­ci­jos pa­jė­gos

Apie įvyk­dy­tą nu­si­kal­ti­mą Laz­di­juo­se po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams pra­ne­šė daug as­me­nų, ti­kė­ti­na, kad tai da­rė nu­ken­tė­ju­sių­jų kai­my­nai.

Pranešimas buvo gautas dėl name kilusio gaisro ir tik atvykus į įvykio vietą, sužinota, kad gaisras kilo įvykdžius plėšimą.

A.Jur­ge­le­vi­čiaus tei­gi­mu, sie­kiant su­lai­ky­ti įta­ria­muo­sius bu­vo pa­si­telk­tos gau­sios po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų pa­jė­gos, tal­ki­no Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tarnybos, Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Lietuvos kriminalinės policijos biuro pa­rei­gū­nai, taip pat pa­gal­bos pra­šy­ta ir iš kai­my­ni­nės Len­ki­jos po­li­ci­jos, nes nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas pa­sie­ny­je.

Pir­mas 28-erių me­tų įta­ria­ma­sis bu­vo su­lai­ky­tas spa­lio 13-ąją apie 5 val. Vil­niu­je, ben­dra­dar­biau­jant su Vil­niaus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos nu­si­kal­ti­mų nuo­sa­vy­bei ty­ri­mo val­dy­bos pa­rei­gū­nais. Tai tei­sė­sau­gai ži­no­mas vy­ras, teis­tas už plė­ši­mą, suk­čia­vi­mą, vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą.

Ant­ras 22-ejų me­tų įta­ria­ma­sis su­lai­ky­tas spa­lio 13-ąją apie 8 val. 30 min. Laz­di­jų ra­jo­ne pa­de­dant Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos pa­rei­gū­nams. Šis vy­ras taip pat ži­no­mas tei­sė­sau­gai, teis­tas už va­gys­tes, plė­ši­mą, vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą.

Tre­čia­s 26-erių me­tų įta­ria­ma­sis taip pat su­lai­ky­tas spa­lio 13-ąją apie 15 val. Va­rė­no­je. Jis teis­tas už va­gys­tes, vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą, ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą nar­ko­ti­nė­mis, psi­chot­ro­pi­nė­mis me­džia­go­mis, ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą, suk­čia­vi­mą, tur­to su­nai­ki­ni­mą ar su­ga­di­ni­mą, do­ku­men­tų klas­to­ji­mą.

Vyk­dant ikiteisminį tyrimą dėl mi­nė­to nu­si­kal­ti­mo nustatytas ir ket­vir­tas įta­ria­ma­sis 20-me­tis ne­teis­tas vy­ras, ku­rį spa­lio 14-ąją apie 17 val. 20 min. Vil­niu­je su­lai­kė Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai.

Trims 28, 26 ir 22 metų vy­rams Aly­taus apy­lin­kės teis­mas sky­rė kar­do­mą­sias prie­mo­nes – su­ėmi­mus trims mė­ne­siams. Ketvirtas 20-metis suimtas dviem mėne­siams. Jie vi­si yra Vil­niaus ap­skri­ties gy­ven­to­jai.

Nu­ken­tė­jęs vy­ras po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams ge­rai ži­no­mas

Nu­ken­tė­jęs 43-ejų laz­di­jiš­kis po­li­ci­jos pa­rei­gū­nams yra ge­rai ži­no­mas – ke­le­tą kar­tų teis­tas už ne­tei­sė­tą dis­po­na­vi­mą ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mo­mis pre­kė­mis, pa­vyz­džiui, ci­ga­re­tė­mis.

Aly­taus po­li­ci­jos vir­ši­nin­ko pa­si­tei­ra­vus, ar nu­ken­tė­ju­sy­sis ir įta­ria­mi nu­si­kal­ti­mą pa­da­rę vy­rai ne­bu­vo su­si­ję ben­dro­mis nu­si­kals­ta­mo­mis vei­ko­mis, ar nė­ra pa­žįs­ta­mi, A.Jur­ge­le­vi­čius pa­reiš­kė to­kios in­for­ma­ci­jos nekomentuosiantis siekiant nepakenkti sėkmingai ikiteisminio tyrimo baigčiai.

Jis tei­gė, kad nu­ken­tė­ju­sio­jo žmo­na ir duk­ra su­ža­lo­ji­mų ne­pa­ty­rė, tik stre­są, o šiuo me­tu jos yra sau­gios.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl šio nu­si­kal­ti­mo Laz­di­juo­se vyk­do Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, o jį kon­tro­liuo­ja Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros spe­cia­li­zuo­tas pa­da­li­nys.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas vyk­do­mas pa­gal du Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius: dėl sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo kan­ki­nant ar ki­taip itin žiau­riai el­gian­tis, už tai gre­sia lais­vės at­ėmi­mas nuo 2 iki 12 me­tų ir dėl plė­ši­mo nau­do­jant gin­klą ir da­ly­vau­jant or­ga­ni­zuo­to­je gru­pė­je, už tai gre­sia lais­vės at­ėmi­mas nuo 2 iki 10 me­tų.

 

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.