Aly­taus mies­to te­at­ras: iš bu­vu­sios vy­riau­sio­sios bu­hal­te­rės pri­teis­ta per 57 tūkst. eu­rų, di­rek­to­rė ne­iš­ven­gė in­te­re­sų kon­flik­to (10)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
nuotr.
Gruo­džio 1-ąją Kau­no apy­gar­dos teis­mas pa­skel­bė nuosp­ren­dį bu­vu­sios Aly­taus mies­to te­at­ro vy­riau­sio­sios bu­hal­te­rės Da­lės Le­vu­lie­nės bau­džia­mo­jo­je by­lo­je. Dėl ap­gau­lin­gai tvar­ky­tos ap­skai­tos ir di­de­lės ver­tės tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo jai skir­ta pi­ni­gi­nė bau­da. Šio­je by­lo­je pa­ten­kin­tas te­at­ro pa­teik­tas ci­vi­li­nis ieš­ki­nys – iš bu­vu­sios vy­riau­sio­sios bu­hal­te­rės jam pri­teis­ta per 57 tūkst. eu­rų. Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK), iš­nag­ri­nė­ju­si gau­tą pra­ne­ši­mą ir at­li­ku­si ty­ri­mą, lap­kri­čio 23-iąją po­sė­dy­je nu­spren­dė, kad Aly­taus mies­to te­at­ro di­rek­to­rė Ine­sa Pil­ve­ly­tė, 2020 me­tais vyk­dy­da­ma sa­vo tar­ny­bi­nes pa­rei­gas, vei­kė vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų kon­flik­to si­tu­a­ci­jo­je ir sa­vo el­ge­siu pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių interesų de­ri­ni­mo įsta­­ty­mo nuo­sta­tas. Pra­ne­ši­mą VTEK apie ga­li­mus te­at­ro di­rek­to­rės pada­rytus pažeidimus pa­tei­kė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė. Gruo­džio 2-ąją ji šiuo klau­si­mu su­ren­gė spau­dos kon­fe­re­nci­ją.

Bu­vu­si te­at­ro vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė pri­pa­ži­no sa­vo kal­tę

Ba­lan­džio pa­bai­go­je Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ra Kau­no apy­gar­dos teis­mui per­da­vė bau­džia­mą­ją by­lą, ku­rio­je bu­vu­si Aly­taus mies­to te­at­ro vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė D.Le­vu­lie­nė kal­ti­na­ma ap­gau­lin­gu ap­skai­tos tvar­ky­mu ir di­de­lės ver­tės tur­to pa­si­sa­vi­ni­mu.

Gruo­džio 1-ąją teis­mas šio­je bau­džia­mo­jo­je by­lo­je pa­skel­bė nuosp­ren­dį. Kaip in­for­ma­vo Kau­no apy­gar­dos teis­mo pir­mi­nin­ko pa­dė­jė­ja ry­šiams su ži­niask­lai­da ir vi­suo­me­ne Mil­da Kry­žė, bu­vu­si te­at­ro vy­riau­sio­ji bu­hal­te­rė pri­pa­ži­no sa­vo kal­tę, išsamiai paaiškino nusikatimų padarymo aplinkybes, bau­džia­mo­ji by­la iš­nag­ri­nė­ta, at­li­kus su­trum­pin­tą įro­dy­mų ty­ri­mą, tad baus­mė už abi nu­si­kals­ta­mas vei­kas su­ma­žin­ta vie­nu treč­da­liu, teis­mas jai sky­rė 1 tūkst. eu­rų bau­dą. Taip pat skiriant baudą, atsižvelgta į tai, kad D.Levulienė globoja ir prižiūri negalią turin­čią dukrą ir teatrui iš dalies atly­gino padarytą žalą.

Pa­ten­kin­tas bau­džia­mo­jo­je by­lo­je pa­teik­tas Aly­taus mies­to te­at­ro ci­vi­li­nis ieš­ki­nys – iš bu­vu­sios vy­riau­sio­sios bu­hal­te­rės šiai biu­dže­ti­nei, mies­to sa­vi­val­dy­bei pa­val­džiai įstai­gai pri­teis­ta be­veik 57 tūkst. 400 eu­rų. Dar iki nuosp­ren­džio pri­ėmi­mo ji te­at­rui su­grą­ži­no 1 tūkst. 700 eu­rų. Tad iš vi­so D.Le­vu­lie­nė iš bu­vu­sios dar­bo­vie­tės bu­vo pa­si­sa­vi­nu­si per 59 tūkst. eu­rų.

D.Le­vu­lie­nė teis­mui aiš­ki­no, kad tu­rė­jo kre­di­tą, at­ėjus lai­kui jį mo­kė­ti, pri­sti­go pi­ni­gų ir pra­dė­jo sis­te­min­gai im­ti pi­ni­gus iš te­at­ro. Tai tru­ko nuo 2019-ųjų lie­pos pra­džios iki 2021-ųjų gruo­džio vi­du­rio.

Kau­no apy­gar­dos teis­mo nuosp­ren­dis per 20 die­nų ga­li bū­ti skun­džia­mas Lie­tu­vos ape­lia­ci­niam teis­mui.

Į pro­ku­ra­tū­rą krei­pė­si pa­ti di­rek­to­rė

Aly­taus mies­to te­at­ro di­rek­to­rei I.Pil­ve­ly­tei pra­ėju­sių me­tų gruo­džio vi­du­ry­je ki­lo įta­ri­mų dėl vie­no da­bar jau bu­vu­sios vy­riau­sio­sios bu­hal­te­rės D.Le­vu­lie­nės pa­da­ry­to pi­ni­gi­nio per­ve­di­mo ju­ri­di­niam as­me­niui, su ku­riuo įstai­ga ne­dir­ba. Di­rek­to­rė tuoj pat su­da­rė ko­mi­si­ją, kad ši iš­tir­tų ga­li­mai pa­da­ry­tą tar­ny­bi­nį nu­si­žen­gi­mą.

Ka­dan­gi per­žiū­rint bu­hal­te­ri­nius do­ku­men­tus, dar­bo įran­kius, ki­lo dau­giau įta­ri­mų, ko­mi­si­ja nu­spren­dė vy­riau­si­ą­ją bu­hal­te­rę nu­ša­lin­ti nuo pa­rei­gų ir kreip­tis į pro­ku­ra­tū­rą dėl ga­li­mai klai­din­gai ve­da­mos bu­hal­te­ri­nės ap­skai­tos ir įstai­gai pri­klau­san­čių lė­šų sa­vi­ni­mosi. Pro­ku­ra­tū­ro­je bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius dėl ap­gau­lin­go ap­skai­tos tvar­ky­mo ir di­de­lės ver­tės tur­to pa­si­sa­vi­ni­mo.

Ėmus klos­ty­tis to­kiai si­tu­a­ci­jai, nuo 2015-ųjų ru­dens te­at­ro vy­riau­sio­sios bu­hal­te­rės pa­rei­gas ėju­si D.Le­vu­lie­nė ne­tru­kus pa­ra­šė pa­reiš­ki­mą at­leis­ti iš pa­rei­gų. Ji šie­me­čio sau­sio pa­bai­go­je bu­vo at­leis­ta už šiurkš­tų dar­bo pa­rei­gų pa­žei­di­mą.

 

Di­rek­to­rė pa­si­ra­šė sau ir ar­ti­mam as­me­niui pa­lan­kius spren­di­mus

Lap­kri­čio 23-iąją VTEK pri­ėmė ne­pa­lan­kų spren­di­mą Aly­taus mies­to te­at­ro di­rek­to­rei I.Pil­ve­ly­tei.

Ko­mi­si­ja, iš­nag­ri­nė­ju­si gau­tą pra­ne­ši­mą ir at­li­ku­si ty­ri­mą, nu­spren­dė, kad ji, 2020 me­tais vyk­dy­da­ma sa­vo tar­ny­bi­nes pa­rei­gas, vei­kė vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų kon­flik­to si­tu­a­ci­jo­je, ne­si­ė­mė bū­ti­nų veiks­mų to­kiam kon­flik­tui iš­veng­ti. Tad sa­vo el­ge­siu pa­žei­dė im­pe­ra­ty­vias Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų derinimo įsta­ty­mo nuo­sta­tas, įpa­rei­go­jan­čias veng­ti šių in­te­re­sų kon­flik­to, o jam iš­ki­lus – nu­si­ša­lin­ti.

VTEK nu­ro­dė kon­kre­čius I.Pil­ve­ly­tės vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų kon­flik­to at­ve­jus.

2020-ųjų ge­gu­žės 13-ąją te­at­ro di­rek­to­rė, iš­leis­da­ma įsa­ky­mą „Dėl Lie­tu­vos – Ru­si­jos ben­dra­dar­bia­vi­mo per sie­ną pro­gra­mos Aly­taus mies­to te­at­ro įgy­ven­di­na­mo pro­jek­to dar­bo gru­pės tvir­ti­ni­mo“, pa­si­sky­rė sa­ve pa­čią į šią gru­pę, nu­si­sta­tė sau dar­bo są­ly­gas ir dar­bo už­mo­kes­tį. Pa­si­ra­šė su sa­vi­mi pa­čia 2020 me­tų spa­lio 15 die­ną, 2020 me­tų lap­kri­čio 4 die­ną ir 2020 me­tų lap­kri­čio 11 die­ną at­ly­gin­ti­nų pa­slau­gų ar dar­bų, ku­riuos ji, kaip kū­ry­bi­nė dar­buo­to­ja, bu­vo at­li­ku­si te­at­rui, pri­ėmi­mo ak­tus. 2020 me­tų ge­gu­žės 14 die­ną su sau ar­ti­mu as­me­niu pa­si­ra­šė at­ly­gin­ti­nos kū­ry­bi­nės pa­slau­gos te­at­rui at­li­ki­mo su­tar­tį ir tų pa­čių me­tų ge­gu­žės 18 die­ną – dar­bų pri­ėmi­mo ak­tą.

VTEK kon­sta­ta­vo, kad I.Pil­ve­ly­tė, prieš at­lik­da­ma šiuos tar­ny­bi­nius veiks­mus dėl ga­li­mo vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų kon­flik­to iš­ven­gi­mo, su pra­šy­mu pa­teik­ti jai ra­šy­ti­nes re­ko­men­da­ci­jas dėl įsta­ty­mo nuo­sta­tų už­tik­ri­ni­mo, į sa­vo tie­sio­gi­nį va­do­vą – Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­rą ne­si­krei­pė ir ati­tin­ka­mų re­ko­men­da­ci­jų iš jo ne­ga­vo. To­dėl te­at­ro di­rek­to­rė vei­kė vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų kon­flik­to si­tu­a­ci­jo­je, nes mi­nė­ti tar­ny­bi­niai spren­di­mai bu­vo tie­sio­giai ir aki­vaiz­džiai su­si­ję su jos pa­čios ir jai ar­ti­mo as­mens pri­va­čiu tur­ti­niu in­te­re­su gau­ti ne tik fi­nan­si­nės nau­dos už at­lik­tas kū­ry­bi­nes pa­slau­gas, bet ir kū­ry­bi­nės veik­los sa­vi­re­a­li­za­ci­jos pa­ten­ki­ni­mu.

Ko­mi­si­ja nu­spren­dė Aly­taus mies­to me­rui siū­ly­ti im­tis pre­ven­ci­nių prie­mo­nių, sie­kiant už­kirs­ti ke­lią ga­li­miems in­te­re­sų kon­flik­tams te­at­ro di­rek­to­rės tar­ny­bi­nė­je veik­lo­je kil­ti.

VTEK ty­ri­mą dėl I.Pil­ve­ly­tės pra­dė­jo rugpjūčio pa­bai­go­je, įver­ti­nu­si pa­teik­tą pra­ne­ši­mą ir pa­pil­do­mai gau­tą in­for­ma­ci­ją.

Nu­ro­dy­ta, kad pa­reiš­kė­jas, ku­ris krei­pė­si Į VTEK dėl te­at­ro di­rek­to­rės vei­kų, sa­vo pra­ne­ši­mą iš es­mės grin­dė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos at­lik­to sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros pro­gra­mos au­di­to šių me­tų bir­že­lio pra­džio­je pa­teik­to­je ata­skai­to­je nu­ro­dy­tais fak­tais.

VTEK spren­di­mas ga­li bū­ti skun­džia­mas Vil­niaus apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­niam teis­mui. Ar to­kia tei­se pa­si­nau­dos I.Pil­ve­ly­tė, sa­kė dar ne­ži­nan­ti.

„Ma­no nuo­mo­ne, te­at­re su­gal­vo­ta gud­ri sche­ma dėl tur­ti­nės nau­dos“

Ka­dan­gi VTEK pra­ne­ši­mą dėl Aly­taus mies­to te­at­ro di­rek­to­rės ga­li­mų Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mo pa­žei­di­mų, o juos ši ko­mi­si­ja pri­pa­ži­no, pa­ra­šė mies­to ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė, gruo­džio 2-ąją ji su­ren­gė spau­dos kon­fe­ren­ci­ją.

Kaip sa­kė mies­to ta­ry­bos na­rė, į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją bu­vo kvies­tas me­ras Ne­ri­jus Ce­siu­lis, tie­sio­gi­nis te­at­ro di­rek­to­rės va­do­vas, kul­tū­rą ku­ruo­jan­ti vi­ce­me­rė Jur­gi­ta Šu­ke­vi­čie­nė, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė, pa­ti te­at­ro di­rek­to­rė I.Pil­ve­ly­tė, ta­čiau jie tam ne­su­ra­do lai­ko.

„Lap­kri­čio 23-iąją VTEK pri­ėmus spren­di­mą dėl te­at­ro di­rek­to­rės, pa­si­tvir­ti­no ma­no įžval­gos, kad te­at­re ir po gra­žio­mis kul­tū­ri­nė­mis nuo­trau­ko­mis sle­pia­si ne­ge­ri da­ly­kai. Be­veik prieš me­tus drioks­te­lė­jo ži­nia apie jau bu­vu­sios te­at­ro vy­riau­sio­sios bu­hal­te­rės pa­si­sa­vin­tus pi­ni­gus – apie 60 tūks­tan­čių eu­rų, te­at­ro va­do­vy­bė esą to ne­ma­tė, da­bar pa­ti di­rek­to­rė pri­pa­žin­ta pa­žei­du­si įsta­ty­mą. Man pa­vy­ko iš­si­rei­ka­lau­ti sa­vi­val­dy­bės Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos ata­skai­tą ir pa­aiš­kė­jo, kad te­at­re yra sche­ma, kaip ga­li­ma „pa­si­da­ry­ti“ pi­ni­gų ar­ba, gal ir gru­biai pa­sa­ky­siu, plau­ti pi­ni­gus. Ma­no nuo­mo­ne, te­at­re su­gal­vo­ta gud­ri sche­ma dėl tur­ti­nės nau­dos pa­čiai di­rek­to­rei ir jos sū­nui“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo L.Ra­dze­vi­čiū­tė.

Ji tvir­ti­no, kad VTEK kon­sta­ta­vo gru­bius te­at­ro di­rek­to­rės I.Pil­ve­ly­tės pa­da­ry­tus įsta­ty­mo pa­žei­di­mus, nes ji dėl tam tik­rų dar­bų at­li­ki­mo su­da­ri­nė­jo su­tar­tis pa­ti su sa­vi­mi ir sū­nu­mi.

„Pa­vyz­džiui, šį­met te­at­rui iš mies­to biu­dže­to skir­ta 805 tūks­tan­čiai eu­rų, dar be­veik 200 tūks­tan­čių eu­rų – kaip Aly­taus – Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­nės ren­gi­nių pa­grin­di­niam or­ga­ni­za­to­riui, iš vi­so apie 1 mi­li­jo­nas eu­rų aly­tiš­kių pi­ni­gų. Ži­nant, kaip lė­šos bu­vo nau­do­tos iki šiol, man ky­la ne­ma­žai įta­ri­mų dėl efek­ty­vaus jų pa­skirs­ty­mo. Ne­su­pran­tu, ko­dėl me­ras, ži­no­da­mas šių me­tų bir­že­lio 10 die­ną pa­teik­tas Kon­tro­lės ir au­di­to iš­va­das dėl te­at­ro di­rek­to­rės su­da­ry­tų su­tar­čių, ne­si­ė­mė jo­kių veiks­mų. Ga­liu pa­da­ry­ti iš­va­dą, kad jis nie­ko ne­da­rė, nes iš „Fa­ce­bo­ok“ ma­ty­ti, jog ak­ty­viai da­ly­vau­ja te­at­ro ren­gi­niuo­se, juo­se fo­to­gra­fuo­ja­si. Esu įsi­ti­ki­nu­si, kad me­ras, su­ži­no­jęs apie ga­li­mus te­at­ro di­rek­to­rės įsta­ty­mo pa­žei­di­mus, tu­rė­jo kreip­tis į tą pa­čią VTEK, ta­čiau tai pa­da­riau aš“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je tei­gė mies­to ta­ry­bos na­rė L.Ra­dze­vi­čiū­tė.

Ji pri­si­pa­ži­no I.Pil­ve­ly­tę ver­ti­nan­ti kaip pui­kią ak­to­rę, pui­kią ren­gi­nių or­ga­ni­za­to­rę, bet ne kaip įstai­gos va­do­vę, at­sa­kin­gą už efek­ty­vų aly­tiš­kių pi­ni­gų pa­nau­do­ji­mą.

L.Ra­dze­vi­čiū­tės nuo­mo­ne, po VTEK pri­im­to spren­di­mo me­ras, ku­ris de­kla­ruo­ja skaid­ru­mą, tu­rė­tų su­da­ry­ti ko­mi­si­ją te­at­ro di­rek­to­rės įsta­ty­mo pa­žei­di­mams iš­tir­ti: „La­bai abe­jo­ju, ar tai bus pa­da­ry­ta. Jei me­ras bū­tų no­rė­jęs tai iš­si­aiš­kin­ti, ko­mi­si­ją ga­lė­jo su­da­ry­ti tuoj pat po bir­že­lį gau­tos Kon­tro­lės ir au­di­to tar­ny­bos ata­skai­tos.“

Aly­taus mies­to me­ro N.Ce­siu­lio pa­si­tei­ra­vus, ko­kių veiks­mų ke­ti­na im­tis po VTEK pri­im­to spren­di­mo te­at­ro di­rek­to­rės I.Pil­ve­ly­tės at­žvil­giu, at­sa­kė: „Šiuo me­tu kon­sul­tuo­ja­mės su tei­si­nin­kais ir at­ei­nan­čią sa­vai­tę pri­im­si­me spren­di­mus, apie ku­riuos in­for­muo­si­me.“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Alytiškiai turėjo pastebėt, kad dar prieš kelis mėnesius ir per žiniasklaidą viešino Alytaus raono tarybos narių metines veiklos ataskaitas. Kur turiniai konkretūs tiek kelių padarė, įvykdė orojektų.. Ir nieku nėra kaip miesto tarybos narių lygio, kelis metus nematė vėliau skundė, saviblusinėjimų. Kur visur patys miesto tarybos nariai atsakingi. O jie dar reklamuojas savo broko pasekmes, kad negebėdami laiku pastebėt problemų ir teikt tarybai siūlymų problemoms sprest, vėliau tas pats kas pila fekalijas ant savęs. Ir dar tegu visas miestas nervinas? Tai ar čia ne degradacija valdyme?

  Komentaras

  Pagal kompetenciją tarybos narys pirmiau su siūlymais probkemom sprest, kreipias į tarybą ir taryba sprendžia. O dalis tarybos narių apeidami tarybą ir tuo rodydami nepagarbą tarybos nariams, tiesiai kreipinėjas į institucijas rodo susireikšminę virš visko. Kaip tokie akylūs kelis metus galėjo nepastebėt? Nes taip kiekvieną pletkutį per savivaldą surenka.

Kiti straipsniai