Aly­taus mies­te di­džiau­sia gy­ven­to­jų pa­ra­ma – „Ke­tur­ko­jo vil­čiai”, Aly­taus ra­jo­ne – Mi­ros­la­vo Švč. Tre­jy­bės pa­ra­pi­jai (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Ant­rus me­tus iš ei­lės gy­ven­to­jų fi­nan­si­nės pa­ra­mos ly­de­re Alytuje tam­pan­čios „Ke­tur­ko­jo vil­ties“ pir­mi­nin­kę Ro­ber­tą Ber­na­ta­vi­čiū­tę džiu­gi­na žmo­nių pa­lan­ku­mas be­glo­biams šu­nims ir ka­tėms.
Ant­rus me­tus iš ei­lės gy­ven­to­jų fi­nan­si­nės pa­ra­mos ly­de­re Alytuje tam­pan­čios „Ke­tur­ko­jo vil­ties“ pir­mi­nin­kę Ro­ber­tą Ber­na­ta­vi­čiū­tę džiu­gi­na žmo­nių pa­lan­ku­mas be­glo­biams šu­nims ir ka­tėms.
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja pra­ne­šė, kad 24 tūkst. pa­ra­mos ga­vė­jų ša­ly­je su­lauks 23 mln. eu­rų gy­ven­to­jų pa­ja­mų mo­kes­čio (GPM) pa­ra­mos. Tai di­džiau­sia su­ma, ku­rią per vi­są šios pa­ra­mos lai­ko­tar­pį yra sky­rę gy­ven­to­jai, o tai ga­li­ma pa­da­ry­ti nuo 2003-ių­jų. Aly­taus mies­te šį­met pa­ra­mos ti­kė­jo­si 539 ofi­cia­liai už­si­re­gist­ra­vę jos ga­vė­jai, gy­ven­to­jai tam sky­rė 299 tūkst. 640 eu­rų – GPM da­lį už per­nykš­tį mo­kes­ti­nį lai­ko­tar­pį. Aly­taus ra­jo­ne į pa­ra­mą pre­ten­da­vo 154 pa­ra­mos ga­vė­jai, o gy­ven­to­jai pa­sky­rė 64 tūkst. 770 eu­rų. Aly­taus mies­te di­džiau­sia gy­ven­to­jų pa­ra­ma – „Ke­tur­ko­jo vil­čiai“, Aly­taus ra­jo­ne – Mi­ros­la­vo Švč.Tre­jy­bės pa­ra­pi­jai.

GPM pa­ra­ma Aly­taus ga­vė­jams šį­met šiek tiek di­des­nė

Iš 539 da­bar­ti­nių ofi­cia­liai už­si­re­gist­ra­vu­sių pa­ra­mos ga­vė­jų Aly­tu­je di­džiau­sio gy­ven­to­jų fi­nan­si­nio pa­lai­ky­mo per skir­tą GPM da­lį su­lau­kė aso­cia­ci­ja „Ke­tur­ko­jo vil­tis“, ku­riai skir­ta 47 tūkst. 430 eu­rų. Ant­ro­je vie­to­je pa­gal gy­ven­to­jų pa­ra­mos dy­dį – Ma­ri­jos Ne­kal­to­jo Pra­si­dė­ji­mo varg­die­nių se­se­rų šv. Jo­no Bos­ko na­mai su skir­ta 11 tūkst. 780 eu­rų pa­ra­ma, tre­čio­je vie­to­je – vie­šo­ji įstai­ga Aly­taus ver­slo an­ge­las, ga­vęs 11 tūkst. 118 eu­rų GPM pa­ra­mą.

GPM pa­ra­ma Aly­taus ga­vė­jams da­bar yra 299 tūkst. 640 eu­rų, per­nai ji bu­vo šiek tiek ma­žes­nė – 288 tūkst. 500 eu­rų.

Per­nai iš 558 pre­ten­da­vu­sių­jų į pa­ra­mą Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ly­de­re taip pat bu­vo „Ke­tur­ko­jo vil­tis“, jai gy­ven­to­jai sky­rė 29 tūkst. 800 eu­rų. Ant­ro­je po­zi­ci­jo­je – Aly­taus ver­slo an­ge­las su gau­ta 10 tūkst 900 eu­rų pa­ra­ma, tre­čias – Ra­džiū­nų me­džio­to­jų bū­re­lis, jam bu­vo skir­ta 10 tūkst. 170 eu­rų pa­ra­ma.

Be­je, Ra­džiū­nų me­džio­to­jų bū­re­lis su šį­met gau­na­ma 8 tūkst. 650 eu­rų pa­ra­ma iš­li­ko ket­vir­to­je vie­to­je. O penk­to­je vie­to­je yra Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė, jai da­bar skir­ta 8 tūkst. 180 eu­rų pa­ra­ma. Per­nai ši di­džiau­sia Aly­taus ap­skri­ty­je gy­dy­mo įstai­ga su gau­ta 8 tūkst. 320 eu­rų pa­ra­ma bu­vo ket­vir­to­je po­zi­ci­jo­je.

 

„Ma­to, kad su­tei­kia­me gy­vū­nams pa­gal­bą“

Ant­rus me­tus iš ei­lės gy­ven­to­jų fi­nan­si­nės pa­ra­mos ly­de­re tam­pan­čios „Ke­tur­ko­jo vil­ties“ pir­mi­nin­kė Ro­ber­ta Ber­na­ta­vi­čiū­tė pri­si­pa­ži­no, kad toks di­de­lis žmo­nių pa­lan­ku­mas be­glo­biams šu­nims ir ka­tėms ją la­bai džiu­gi­na: „Tik­rai tu­ri­me daug žmo­nių, pa­lai­kan­čių mū­sų veik­lą. Tik­riau­siai jie ma­to, kad gy­vū­nams su­tei­kia­me rei­kia­mą pa­gal­bą, ran­da­me jiems glo­bė­jus. Sma­gu iš­girs­ti, kai at­vy­ku­sie­ji pa­gi­ria tvar­ką pas mus, pa­sa­ko, kad to­kios prie­glau­dos dar ne­te­ko ma­ty­ti.“

Šiuo me­tu „Ke­tur­ko­jo vil­tis“ tu­ri 250 glo­bo­ja­mų ka­ti­nė­lių, ku­rie lai­ko­mi Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, Stu­den­tų g.13, ir 90 šu­niu­kų aso­cia­ci­jos pa­tal­po­se Sto­ties g. 18, prie ge­le­žin­ke­lio sto­ties.

Kaip sa­ko R.Ber­na­ta­vi­čiū­tė, šiuo me­tu aso­cia­ci­jo­je yra apie 15 sa­va­no­rių, ta­čiau jų dar vis lau­kia­ma, nes dar­bo su be­glo­biais gy­vū­nais tik­rai yra daug: „Gau­ta gy­ven­to­jų pa­ra­ma mums la­bai rei­ka­lin­ga. Pir­miau­sia su­si­mo­kė­si­me sko­las už gy­vū­nams su­teik­tas ve­te­ri­na­ri­jos pa­slau­gas. Po to pi­ni­gai bus nau­do­ja­mi at­si­skai­ty­mui už šias pa­slau­gas, pa­tal­pų nuo­mai ir mais­tui gy­vū­nams pirk­ti.“

Šį­met vi­siš­kai pa­ra­mos Aly­tu­je ne­ga­vo dau­gia­bu­čio na­mo sa­vi­nin­kų ben­dri­ja Jau­ni­mo g. 5, to­kia pat ben­dri­ja Vil­ties g. 38 ir vie­šo­ji įstai­ga Aly­taus mies­to ben­druo­me­nės cen­tras.

Per­nai jos ne­su­lau­kė per de­šimt pa­ra­mos ga­vė­jų Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je, tarp jų dau­gu­ma – dau­gia­bu­čių na­mų sa­vi­nin­kų ben­dri­jos. Kaip ir anks­tes­niais me­tais, šį­met yra ga­vu­sių­jų pa­ra­mos vos po ke­lis eu­rus.

 

Pa­nau­dos zak­ris­ti­jos ir baž­ny­čios sto­go re­mon­tui

Aly­taus ra­jo­ne da­bar į GPM pa­ra­mą pre­ten­da­vo 154 ga­vė­jai, per­nai jų bu­vo 156. Šį­met gy­ven­to­jai jiems sky­rė 64 tūkst. 770 eu­rų, per­nai – 68 tūkst. 320 eu­rų.

Di­džiau­sios gy­ven­to­jų pa­ra­mos – 3 tūkst. 200 eu­rų da­bar su­lau­kia Mi­ros­la­vo Švč. Tre­jy­bės pa­ra­pi­ja. Per­nai jai taip pat gy­ven­to­jai sky­rė di­džiau­sią GPM pa­ra­mą – 2 tūkst. 700 eu­rų.

Kaip ir per­nai, pa­gal skir­tą GPM pa­ra­mą ant­ro­je vie­to­je ra­jo­ne – Pi­va­šiū­nų Švč. M. Ma­ri­jos Ėmi­mo į dan­gų pa­ra­pi­ja. Da­bar ji gaus 2 tūkst. 780 eu­rų pa­ra­mą, pra­ėju­siais me­tais ji bu­vo 2 tūkst. 820 eu­rų.

Šį­met tre­čio­je po­zi­ci­jo­je ra­jo­ne pa­gal gy­ven­to­jų skir­tą pa­ra­mą yra But­ri­mo­nių gim­na­zi­ja su gau­ti­na 2 tūkst. 90 eu­rų fi­nan­si­ne pa­gal­ba. Per­nai šio­je po­zi­ci­jo­je bu­vo vie­šo­ji įstai­ga „Bon­sai stu­di­ja“, ga­vu­si 2 tūkst. 180 eu­rų gy­ven­to­jų skir­tą pa­ra­mą.

Mi­ros­la­vo pa­ra­pi­jos kle­bo­nas, te­olo­gi­jos dak­ta­ras-baž­ny­ti­nės tei­sės li­cen­cia­tas Mi­ros­lav Dov­da tei­gė, kad ant­rus me­tus iš ei­lės gau­ti di­džiau­sią gy­ven­to­jų pa­lai­ky­mą ra­jo­ne pa­vyks­ta to­dėl, kad tai yra se­na pa­ra­pi­ja, tu­rin­ti daug tra­di­ci­jų, ją re­mian­tys ne tik vie­tos gy­ven­to­jai, bet ir iš čia ki­lu­sie­ji, da­bar gy­ve­nan­tie­ji Kau­ne ar Klai­pė­do­je: „Mes nuo­lat kaž­ką re­mon­tuo­ja­me, da­bar – zak­ris­ti­ją ir baž­ny­čios sto­gą. To­dėl gy­ven­to­jų pa­ra­ma bus pa­nau­do­ta zak­ris­ti­jos ir baž­ny­čios sto­go re­mon­tui.“

M.Dov­da, ant­rus me­tus ap­tar­nau­jan­tis ir San­tai­kos pa­ra­pi­ją, sa­kė, kad iki jam at­ei­nant į šią pa­ra­pi­ją bu­vo gau­na­ma 20–30 eu­rų me­ti­nė gy­ven­to­jų pa­ra­ma per GPM, šį­met ji – di­des­nė nei 400 eu­rų.

Da­bar gy­ven­to­jų fi­nan­si­nio pa­lai­ky­mo vi­siš­kai ne­su­lau­kė vie­nin­te­lis ra­jo­no pa­ra­mos ga­vė­jas – so­di­nin­kų ben­dri­ja „Ber­že­lis“. Per­nai gy­ven­to­jai pa­ra­mos ne­sky­rė taip pat vie­nin­te­liam pa­ra­mos ga­vė­jui – aso­cia­ci­jai „Sim­no ben­druo­me­nė“.

Ra­jo­ne, kaip ir Aly­taus mies­te, yra pa­ra­mos ga­vė­jų, ga­vu­sių tik po ke­lis eu­rus.

 

Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne di­džiau­sią pa­ra­mą ga­vo Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai

Šį­met gy­ven­to­jai vi­soms Lie­tu­vo­je vei­kian­čioms po­li­ti­nėms par­ti­joms sky­rė be­veik 1 mln. 370 tūkst eu­rų. Per­nai jų pa­ra­ma par­ti­joms bu­vo ma­žes­nė – 1 mln. 180 tūkst. eu­rų.

Aly­taus mies­te ir ra­jo­ne da­bar, kaip ir per­nai, di­džiau­sią pa­ra­mą ga­vo šių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų val­dan­čio­sio­se dau­gu­mo­se esan­ti Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai.

Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ši po­li­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja su­lau­kė 5 tūkst. 30 eu­rų fi­nan­si­nį pa­lai­ky­mą, per­nai jis bu­vo – 3 tūkst. 400 eu­rų.

Aly­taus ra­jo­ne Tė­vy­nės są­jun­gai-Lie­tu­vos krikš­čio­nims de­mok­ra­tams da­bar skir­ta 3 tūkst. 500 eu­rų pa­ra­ma, per­nai ji bu­vo maž­daug 100 eu­rų di­des­nė.

Ir Aly­taus mies­te, ir Aly­taus ra­jo­ne an­tra pa­gal gy­ven­to­jų šiuo me­tu, kaip ir pra­ėju­siais me­tais, su­teik­tą fi­nan­si­nį pa­lai­ky­mą yra So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­ja, ku­ri taip pat yra šių sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų val­dan­čio­sio­se dau­gu­mo­se. Šį­met mies­te ši par­ti­ja ga­vo 2 tūkst. 650 eu­rų, per­nai – 2 tūkst. 500 eu­rų. Ra­jo­ne so­cial­de­mok­ra­tų fi­nan­si­nis pa­lai­ky­mas ati­tin­ka­mai – 920 eu­rų ir 740 eu­rų.

Aly­taus mies­te gy­ven­to­jai po­li­ti­nėms par­ti­joms da­bar sky­rė 12 tūkst. 280 eu­rų pa­ra­mą. Per­nai ji bu­vo 9 tūkst. 750 eu­rų. Aly­taus ra­jo­ne fi­nan­si­nis gy­ven­to­jų pa­lai­ky­mas partijoms šį­met sie­kia 6 tūkst. eu­rų, pra­ėju­siais me­tais – 5 tūkst. 670 eu­rų.

 

Lie­tu­vo­je di­džiau­sias fi­nan­si­nis pa­lai­ky­mas – „Mė­ly­nai ir gel­to­nai“

Šį­met Lie­tu­vo­je di­džiau­sią gy­ven­to­jų fi­nan­si­nę pa­gal­bą ga­vo vie­šo­ji įstai­ga, re­mian­ti gin­kluo­tą Uk­rai­nos pa­si­prie­ši­ni­mą, „Mė­ly­na ir gel­to­na“ (Blue/Yellow). O šios įstai­gos ved­lys – do­ku­me­ti­nių fil­mų kū­rė­jas, šve­dų žur­na­lis­tas Jo­nas Oh­ma­nas. Da­bar „Mė­ly­nai ir gel­to­nai“ skir­ta 1 mln. 740 tūkst. eu­rų GPM pa­ra­ma.

Šį­met ant­ro­je vie­to­je ša­ly­je pa­gal gy­ven­to­jų su­teik­tą fi­nan­si­nį pa­lai­ky­mą yra Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai, ga­vę be­veik 507 tūkst. eu­rų. Tre­čio­je vie­to­je – bu­vu­sio krep­ši­nin­ko Ri­man­to Kau­kė­no pa­ra­mos gru­pė, tei­kian­ti pa­gal­bą on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams. Jai su­teik­ta pa­ra­ma – 413 tūkst. eu­rų.

Per­nai pa­gal gau­tą gy­ven­to­jų pa­ra­mą pir­mo­je po­zi­ci­jo­je su 403 tūkst. eu­rų Lie­tu­vo­je bu­vo pa­ra­mos ir lab­da­ros fon­das „Ma­mų uni­ja“, taip pat tei­kian­tis pa­gal­bą on­ko­lo­gi­nė­mis li­go­mis ser­gan­tiems vai­kams. Be­je, šis fon­das da­bar Lie­tu­vo­je yra ket­vir­to­je vie­to­je, o „Ma­mų uni­jai“ su­teik­ta fi­nan­si­nė pa­gal­ba – 387 tūkst. eu­rų.

Pra­ėju­siais me­tais ant­ro­je vie­to­je rikiavosi Ri­man­to Kau­kė­no pa­ra­mos gru­pė, ga­vu­si 352 tūkst. eu­rų, tre­čio­je vie­to­je – Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mok­ra­tai su 351 tūkst. eu­rų.

Kaip tei­gė Kau­no ap­skri­ties vals­ty­bi­nės mo­kes­čių ins­pek­ci­jos at­sto­vas spau­dai Ta­das Bru­žas, gy­ven­to­jai fi­nan­si­nę pa­ra­mą jos ga­vė­jams ga­li teik­ti nuo 2003-ių­jų, jos dy­dis pa­gal tei­sės ak­tus pas­ku­ti­nį­kart ko­re­guo­tas prieš dve­jus me­tus. Da­bar pa­ra­mos ga­vė­jams, tarp jų ir me­no kū­rė­jams, ga­li­ma skir­ti iki 1,2 proc., po­li­ti­nėms par­ti­joms ir pro­fe­si­nėms są­jun­goms ar jų su­si­vie­ni­ji­mams – iki 0,6 proc. pa­ja­mų mo­kes­čio.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.