Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rei Lau­rai Ra­dze­vi­čiū­tei pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Dau­gų gat­vės 5A nu­me­riu pa­žy­mė­ta­me pa­sta­te yra įsi­kū­ręs Aly­taus po­li­kli­ni­kos Vai­kų ir pa­aug­lių psi­chi­kos die­nos sta­cio­na­ras. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ro­je su­ra­šy­tas kal­ti­na­ma­sis ak­tas iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me, ku­ria­me dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo kal­ti­ni­mai pa­reikš­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rei, Miš­rios ta­ry­bos na­rių gru­pės va­do­vei Lau­rai Ra­dze­vi­čiū­tei (nuotr.). Ne­tru­kus bau­džia­mo­ji by­la, at­si­žvel­giant į ga­li­mos nu­si­kals­ta­mos vei­kos pa­da­ry­mo vie­tą, pa­sieks Aly­taus apy­lin­kės teis­mą.

Ga­li­ma nu­si­kals­ta­ma vei­ka sie­kia 2019-ųjų rug­pjū­čio pa­bai­gą

2019-ųjų rug­pjū­čio pa­bai­go­je Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Drus­ki­nin­kų po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me pa­reiš­kė įta­ri­mus dėl ga­li­mo do­ku­men­tų klas­to­ji­mo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rei L.Ra­dze­vi­čiū­tei.

O iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo pra­dė­tas ir vyk­do­mas pa­gal Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos krei­pi­mą­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, jį or­ga­ni­za­vo bei kon­tro­lia­vo Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra.

Ty­ri­mas bu­vo sie­ja­mas su 2019-ai­siais vy­ku­siais sa­vi­val­dos rin­ki­mais, kai Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai ne­pa­vy­ko nu­sta­ty­ti, ar fi­nan­si­nę ope­ra­ci­ją at­li­ko vie­nas iš kan­di­da­tų, ar bu­vo pa­si­nau­do­ta jo duo­me­ni­mis. Tiks­liau – tai sie­ta su tuo­me­tės Cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tais į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą ir su šia par­ti­ja į ta­ry­bą kan­di­da­ta­vu­sia L.Ra­dze­vi­čiū­te. Jai bu­vo pa­skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti.

Ne­il­gai tru­kus šio iki­teis­mi­nio ty­ri­mo kon­tro­lė per­duo­ta Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rai. Tai pa­da­ry­ta at­si­žvel­giant į apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros vyk­dy­tą kon­tro­liuo­ja­mų iki­teis­mi­nių ty­ri­mų per­žiū­rą ir pa­čios Aly­taus ta­ry­bos na­rės pra­šy­mą. Tad iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ėmė at­lik­ti Ma­ri­jam­po­lės ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

2020-ųjų sau­sio pa­bai­go­je iki­teis­mi­nis ty­ri­mas bu­vo nu­trauk­tas ir L.Ra­dze­vi­čiū­tės at­žvil­giu pa­reikš­ti įta­ri­mai pa­nai­kin­ti. Taip pa­da­ry­ta ne­su­rin­kus pa­kan­ka­mai duo­me­nų, pa­grin­džian­čių įta­ria­mo­sios ga­li­mą kal­tę dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo.

O jau tų pa­čių me­tų va­sa­rio pra­džio­je Kau­no apy­gar­dos prokuratūros Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra pri­ėmė ki­tą nu­ta­ri­mą – mi­nė­tą iki­teis­mi­nį ty­ri­mą su­stab­dy­ti, jį at­nau­jin­ti ga­vus pa­pil­do­mos in­for­ma­ci­jos.

 

Ty­ri­mas at­nau­jin­tas per teis­mą

Su to­kiais pro­ku­ra­tū­ros pri­im­tais nu­ta­ri­mais ne­su­ti­ko bu­vu­si kan­di­da­tė į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą pa­gal tuo­me­tės Cen­tro par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą Da­lia Ci­buls­kie­nė, už ku­rią ga­li­mai bu­vo at­lik­tos fi­nan­si­nės ope­ra­ci­jos per 2019-ai­siais vy­ku­sius sa­vi­val­dos rin­ki­mus. Ji krei­pė­si į Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­rą su pra­šy­mu at­nau­jin­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą L.Ra­dze­vi­čiū­tės at­žvil­giu.

Ka­dan­gi toks pra­šy­mas pro­ku­ra­tū­ro­je ne­bu­vo ten­kin­tas, bu­vu­si kan­di­da­tė į Aly­taus mies­to ta­ry­bą pa­gal mi­nė­tos par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą pa­tei­kė skun­dą Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės teis­mui.

2020-ųjų bir­že­lio pa­bai­go­je teis­mas pri­ėmė nu­tar­tį, ku­ria pa­nai­kin­ti pro­ku­ra­tū­ros nu­ta­ri­mai su­stab­dy­ti iki­teis­mi­nį ty­ri­mą ir jo pa­gal pra­šy­mą ne­at­nau­jin­ti.

Tad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal tą pa­tį Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį – dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ro­je bu­vo at­nau­jin­tas.

At­nau­jin­ta­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me L.Ra­dze­vi­čiū­tei bu­vo su­teik­tas spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas, o tai – vie­nas žings­nis iki įta­ria­mo­jo.

 

Kal­ti­na­ma­sis ak­tas ar­ti­miau­siu me­tu pa­sieks teis­mą

Pas­ta­ro­sio­mis die­nos Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ro­je jau su­ra­šy­tas kal­ti­na­ma­sis ak­tas, kuriame kaltinimai pareikšti Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rei L.Ra­dze­vi­čiū­tei. Kaip sa­kė šios pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė Eg­lė Kir­pie­nė, or­ga­ni­za­vu­si ir kon­tro­lia­vu­si iki­teis­mi­nį ty­ri­mą, ji kal­ti­na­ma do­ku­men­tų klas­to­ji­mu, bau­džia­mo­ji by­la pa­gal ga­li­mos nu­si­kals­to­mos vei­kos pa­da­ry­mo vie­tą ne­tru­kus pa­sieks Aly­taus apy­lin­kės teis­mą.

Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas už do­ku­men­tų klas­to­ji­mą nu­ma­to bau­dą, areš­tą ar­ba lais­vės at­ėmi­mą iki tre­jų me­tų.

Nuo šie­me­čio ba­lan­džio R.Ra­dze­vi­čiū­tei pa­skir­ta kar­do­mo­ji prie­mo­nė – ra­šy­ti­nis pa­si­ža­dė­ji­mas ne­iš­vyk­ti. Tai pa­da­ry­ti iki šiol mies­to ta­ry­bos na­rė ga­lė­jo tik ga­vu­si Ma­ri­jam­po­lės apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros lei­di­mą. Bau­džia­mą­ją by­lą per­da­vus teis­mui to­kį lei­di­mą ga­lės duo­ti teis­mas.

 

„Ne­abe­jo­ju, kad tie­sa bus įro­dy­ta teis­me“

„Te­ko įdė­ti daug pa­stan­gų ir at­kak­lu­mo, kad by­la pa­siek­tų teis­mą. Ne­bu­vo abe­jo­nių, jog taip ir at­si­tiks. Da­bar ne­abe­jo­ju, kad tie­sa bus įro­dy­ta teis­me“, – su­ži­no­ju­si apie kal­ti­na­mą­jį ak­tą ir by­lą, per­duo­da­mą teis­mui, sa­kė D.Ci­buls­kie­nė.

L.Ra­dze­vi­čiū­tės pa­si­tei­ra­vus, kaip ver­ti­na pa­teik­tą kal­ti­ni­mą, ji pir­miau­sia pa­reiš­kė, jog šiais lai­kais jau nie­kas ne­ste­bi­na, to­dėl rei­kia bū­ti pa­si­ruo­šu­siam vis­kam: „Tie­są sa­kant, jau prieš pus­an­trų me­tų tu­rė­jau in­for­ma­ci­jos, kad bus lau­kia­ma ar­tė­jan­čių sa­vi­val­dos rin­ki­mų, ir kad, net ne­sant jo­kių sva­rių ma­no kal­tės įro­dy­mų, by­la vis tiek ke­liaus į teis­mą prieš ar­tė­jan­čius sa­vi­val­dos rin­ki­mus. Taip ir įvy­ko. To­dėl šiuo at­ve­ju ga­liu pa­sa­ky­ti, kad tai sie­kis su ma­ni­mi su­si­do­ro­ti tei­sė­sau­gos pa­rei­gū­nų ran­ko­mis, ir kad tai Lie­tu­vo­je ne pir­mas at­ve­jis, kai su stip­riais, sis­te­mai ne­pa­to­giais po­li­ti­kais taip el­gia­ma­si. Pa­vyz­džių aps­tu, Drus­ki­nin­kų me­ro Ri­čar­do Ma­li­naus­ko at­ve­jai, Šir­vin­tų me­rės Ži­vi­lės Pins­ku­vie­nės is­to­ri­jos, Pa­ne­vė­žio, Birš­to­no me­rų gar­siai nu­skam­bė­ju­sios by­los su gar­siais kal­ti­ni­mais, ku­rios bai­gė­si nie­kuo.“

Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rė tvir­ti­no esan­tis stip­rus žmo­gus, to­dėl pa­si­ruo­šu­si sa­vo tie­są ir nekaltumą įro­di­nė­ti teis­me, o jai tam tik­ra pras­me net pa­leng­vė­jo, kai su­ži­no­jo, jog by­la ke­liaus į teis­mą ir kad pa­ga­liau jai bus at­riš­tos ran­kos at­vi­riau kal­bė­ti bei vie­šin­ti iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­džia­gą.

„Iki tol tą da­rė, ma­no nuo­mo­ne, tik ano­ni­mais pri­si­den­gu­si nu­ken­tė­ju­si­ą­ja by­lo­je pri­pa­žin­ta Da­lia Ci­buls­kie­nė. Teis­mo po­sė­džiai bus vie­ši, to­dėl, kai jie pra­si­dės, vi­sus, kam įdo­mu, kvie­siu juo­se da­ly­vau­ti. Ti­kiuo­si teis­mas, ku­ria­me bus nag­ri­nė­ja­ma ši by­la, skir­tin­gai nei tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos, kur bu­vo at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, bus ob­jek­ty­vus, są­ži­nin­gas ir pri­ims tei­sin­gą spren­di­mą. Pa­si­nau­do­da­ma si­tu­a­ci­ja, kad bū­tent to­kia for­ma esu pa­svei­kin­ta su Aly­taus mies­to šven­te, pa­lin­kė­siu vi­siems sma­gios ir gra­žios šven­tės. Džiau­ki­mės pa­pras­tais, gy­ve­ni­miš­kais da­ly­kais, bū­ki­me svei­ki, drū­ti ir lai­min­gi”, –mintimis dalijosi L.Radzevičiūtė.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.