Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­rė Va­lė Gi­bie­nė vie­nu at­ve­ju pa­žei­dė įsta­ty­mą, ki­tais at­ve­jais – ne

Va­lė Gi­bie­nė
Va­lė Gi­bie­nė į Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą iš­rink­ta pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą. Zitos Stankevičienės nuotr.
Vy­riau­sio­ji tar­ny­bi­nės eti­kos ko­mi­si­ja (VTEK) pri­ėmė spren­di­mą dėl Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rės Va­lės Gi­bie­nės, iš­rink­tos pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą, dir­ban­čios Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės Eko­no­mi­kos sky­riaus eko­no­mis­te, da­ly­va­vi­mo svars­tant spren­di­mus, su­si­ju­sius su šios gy­dy­mo įstai­gos veik­la. Nu­spręs­ta, kad vie­nu at­ve­ju V.Gi­bie­nė pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je tar­ny­bo­je įsta­ty­mą, o kitais at­ve­jais – ne.

VTEK pri­pa­ži­no, kad Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė V.Gi­bie­nė, da­ly­vau­da­ma ir ne­nu­si­ša­lin­da­ma šios ta­ry­bos Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to 2019-ųjų rug­sė­jo vi­du­ry­je po­sė­dy­je svars­tant ir bal­suo­jant dėl spren­di­mo pro­jek­to, su­si­ju­sio su Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės ste­bė­to­jų ta­ry­bos pa­kei­ti­mu, pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo vals­ty­bi­nė­je ta­rny­bo­je įsta­ty­mą.

Mi­nė­ta­me ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo spren­džia­ma dėl jos pa­čios iš­brau­ki­mo iš li­go­ni­nės ste­bė­to­jų ta­ry­bos.

Ki­tais at­ve­jais nu­sta­ty­ta, kad V.Gi­bie­nė įsta­ty­mo ne­pa­žei­dė.

2019-ųjų rug­pjū­čio pra­džio­je vy­ku­sia­me mies­to ta­ry­bos Svei­ka­tos ap­sau­gos ir so­cia­li­nių rei­ka­lų ko­mi­te­to po­sė­dy­je bu­vo spren­džia­ma dėl kai ku­rių li­go­ni­nės pa­tal­pų per­da­vi­mo pa­nau­dos pa­grin­dais.

Per­nai ge­gu­žės vi­du­ry­je šio ko­mi­te­to po­sė­dy­je svars­ty­ta dėl skaid­rios as­mens svei­ka­tos prie­žiū­ros įstai­gos var­do su­tei­ki­mo mies­to gy­dy­mo įstai­goms, rug­pjū­čio vi­du­ry­je – dėl lei­di­mo li­go­ni­nei vie­ša­me auk­cio­ne par­duo­ti il­ga­lai­kį tur­tą. Pernykščio rug­sė­jo pra­džio­je vy­ku­sia­me jung­ti­nia­me mies­to ta­ry­bos ko­mi­te­tų po­sė­dy­je buvo svarstomas pro­to­ko­li­nis klau­si­mas dėl li­go­ni­nės Chi­rur­gi­jos sky­riaus re­mon­to dar­bų vie­šo­jo pir­ki­mo. Vi­suo­se šiuo­se po­sė­džiuo­se da­ly­va­vo V.Gi­bie­nė ir ne­nu­si­ša­li­no svars­tant mi­nė­tus klau­si­mus.

Ta­ry­bos na­rė taip pat da­ly­va­vo ir ne­nu­si­ša­li­no pa­čiai ta­ry­bai svars­tant ir pri­imant spren­di­mus kai ku­riais mi­nė­tais klau­si­mais.

Ta­čiau VTEK pri­pa­ži­no, kad pas­ta­rai­siais at­ve­jais V.Gi­bie­nė ne­pa­žei­dė Vie­šų­jų ir pri­va­čių in­te­re­sų de­ri­ni­mo įsta­ty­mo, nes spren­di­mų pro­jek­tai ir spren­di­mai ne­bu­vo tie­sio­giai ir aki­vaiz­džiai su­si­ję su ta­ry­bos na­rės pri­va­čiais in­te­re­sais.

VTEK ir „A.N.“ inf.

 

  Komentaras

  O kaip dėl skiepo? kodėl ji jį gavo, kai dalis medikų Alytuje dar jo negavę? juk darbas ekonomistės, kai net ne pilną dieną darbe būna... ech, kada teisybė šioje žemėje triumfuos? turbūt niekas kol tokios asmenybės bus...

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.