Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas ne­sle­pia, ku­ris ob­jek­tas su­do­mi­no kri­mi­na­lis­tus

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (16)
2020 Spalis 22
Matazinskas
Mindaugas Ma­ta­žins­kas: „Man reiš­kia­mi prie­kaiš­tai, kad blo­gai iš­da­viau pa­žy­mą dėl ga­li­my­bės nau­do­ti pa­sta­tą pa­gal ga­my­bi­nę pa­skir­tį.“ Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Šį pir­ma­die­nį, spa­lio 19-ąją, ką tik iš atos­to­gų grį­žęs ir ry­tą po­li­ci­jos kri­mi­na­lis­tų vi­zi­to su­lau­kęs Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas, sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas Min­dau­gas Ma­ta­žins­kas da­bar jau tu­ri spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­są. O tai vie­nas žings­nis iki įta­ria­mo­jo at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me. Jis ne­sle­pia, ku­ris ob­jek­tas su­do­mi­no po­li­ci­jos pa­rei­gū­nus. Dėl iš­duo­tos pa­žy­mos nau­do­ti Aly­taus pra­mo­nės ra­jo­ne esan­tį pri­va­tų pa­sta­tą pa­gal pa­skir­tį sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas yra su­lau­kęs sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų draus­mi­nės nuo­bau­dos, da­bar jam ten­ka vars­ty­ti po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų du­ris.

Iki­teis­mi­nis ty­ri­mas sie­ja­mas su pa­tal­pų pa­da­li­ji­mu

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to M.Ma­ta­žins­ko dar­bo ka­bi­ne­te ir na­muo­se bu­vo at­lik­tos kra­tos šio pir­ma­die­nio, spa­lio 19-osios, ry­tą. Pa­im­ti do­ku­men­tai, dar­bo prie­mo­nės, ku­rios reikš­min­gos at­lie­ka­mam iki­teis­mi­niam ty­ri­mui.

Šį ty­ri­mą pa­gal du Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius at­lie­ka ir pas M.Ma­ta­žins­ką bu­vo ap­si­lan­kę Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai.

Tie Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­niai – dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo ar dis­po­na­vi­mo su­klas­to­tu do­ku­men­tu ir dėl me­la­gin­gos in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mo sie­kiant įgy­ti do­ku­men­tą. Pa­gal pir­mą­jį straips­nį gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki tre­jų me­tų, pa­gal ant­rą­jį – vie­šie­ji dar­bai, bau­da ar­ba areš­tas.

Iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­ja Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ra.

Šian­dien jau aiš­ku, kad M.Ma­ta­žins­kui su­teik­tas spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas, o tai – vie­nas žings­nis iki įta­ria­mo­jo. Įta­ria­mų­jų šia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me dar nė­ra.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos lai­ki­no­jo di­rek­to­riaus Gied­riaus Ši­mo tei­gi­mu, nu­ša­lin­ti vy­riau­si­ą­jį ar­chi­tek­tą nuo pa­rei­gų nė­ra tei­si­nio pa­grin­do pa­gal Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą, – jis nė­ra įta­ria­ma­sis ar kal­ti­na­mas la­bai sun­kiu nu­si­kal­ti­mu.

Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė Li­na Evil­tie­nė sa­kė, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas at­lie­ka­mas dėl tam tik­rų pa­tal­pų ati­da­li­ji­mo sche­mos ren­gi­mo. Ta­čiau, ko­kios tai pa­tal­pos ir kam jos pri­klau­so, ne­de­ta­li­za­vo sie­kiant ne­pa­ken­ti at­lie­ka­mam iki­teis­mi­niam ty­ri­mui.

Pa­si­tei­ra­vus, ar tai Aly­taus ra­jo­ne, Ka­niū­kų kai­me, re­gist­ruo­tos ben­dro­vės „Trans­ta“ pa­tal­pos Aly­taus pra­mo­nės ra­jo­ne, Au­dė­jų gat­vė­je, pro­ku­ro­rė neatsakė dėl atlie­kamo ikiteisminio tyrimo.

Sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas bu­vo kal­bes­nis

M.Ma­ta­žins­kas, pa­klaus­tas, dėl ku­rių pa­tal­pų ati­da­li­ji­mo yra at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, pa­reiš­kė: „Tai „Trans­tos“ pa­tal­pos Au­dė­jų gat­vė­je, jos yra to­je vie­to­je, kur no­ri­ma kur­ti mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo ga­myk­lą. Tos pa­tal­pos kaž­ka­da pri­klau­sė med­vil­nės kom­bi­na­tui, jos apie 60 tūkst. kv. met­rų dy­džio, po vie­nu sto­gu yra še­šios įmo­nės ir jos no­ri pa­tal­pas at­si­da­lin­ti. Man reiš­kia­mi prie­kaiš­tai, kad blo­gai iš­da­viau pa­žy­mą dėl ga­li­my­bės nau­do­ti pa­sta­tą pa­gal ga­my­bi­nę pa­skir­tį.“

Sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas tvir­ti­no, kad ir ki­tos mies­to įmo­nės to­kiu pat bū­du yra at­si­da­li­ju­sios pa­tal­pas: „Dėl tos ga­myk­los yra ki­lęs di­de­lis su­ju­di­mas, po­li­ti­nis ažio­ta­žas, su­mai­šy­ti ini­cia­to­riai sta­ty­ti ir pa­tal­pų klau­si­mas.“

M.Ma­ta­žins­kas ne­slė­pė, kad už vir­šy­tus įga­lio­ji­mus iš­duo­dant pa­žy­mą dėl „Trans­tos“ pa­tal­pų nau­do­ji­mo pa­gal pa­skir­tį atsižvelgiant į pa­teik­tą jų ati­da­li­ji­mo sche­mą iš bu­vu­sių sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jų va­do­vų yra ga­vęs draus­mi­nę nuo­bau­dą – pa­pei­ki­mą. Ją yra ap­skun­dęs Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mams, teis­mas spren­di­mo dar ne­pri­ėmęs.

Sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į pro­ku­ra­tū­rą dėl pa­teik­tų ga­li­mai su­klas­to­tų do­ku­men­tų

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ofi­cia­liai pra­ne­šė, kad rug­sė­jo pra­džio­je dėl ga­li­mo do­ku­men­to su­klas­to­ji­mo bei me­la­gin­gos in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mo sie­kiant įgy­ti do­ku­men­tą iš šios ad­mi­nist­ra­ci­jos krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą. Kon­kre­čiai – dėl vie­no pa­reiš­kė­jo pa­teik­tų ga­li­mai su­klas­to­tų do­ku­men­tų.

Rug­sė­jo vi­du­ry­je Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas sa­vi­val­dy­bę in­for­ma­vo, kad jos pa­reiš­ki­mo pa­grin­du pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai pa­vy­ko nu­sta­ty­ti, kad „Trans­tos“ pa­tal­pų Au­dė­jų gat­vė­je pa­tal­pų ati­da­li­ji­mo sche­mą pa­ren­gęs aly­tiš­kis ar­chi­tek­tas pa­reiš­kė to ne­da­ręs. Va­di­na­si, vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas pa­žy­mą dėl ga­li­my­bės nau­do­ti pa­tal­pas pa­gal pa­skir­tį iš­da­vė va­do­vau­da­ma­sis ga­li­mai su­klas­to­ta sche­ma.

Už mi­nė­tų pa­žy­mų iš­da­vi­mą yra at­sa­kin­gi du Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus dar­buo­to­jai. Ka­dan­gi M.Ma­ta­žins­kas to­kios tei­sės ne­tu­rė­jo, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai pa­nai­ki­no vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to iš­duo­tą pa­žy­mą.

„Trans­ta“ sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų pri­im­tą spren­di­mą dėl pa­žy­mos pa­nai­ki­ni­mo ap­skun­dė Lie­tu­vos ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jai, ku­ri rug­pjū­čio pra­džio­je skun­dą at­me­tė kaip ne­pa­grįs­tą.

Da­bar „Trans­tos“ ini­cia­ty­va mi­nė­tos ko­mi­si­jos spren­di­mas ap­skųs­tas Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mams.

Ši įmo­nė net per va­do­vus yra su­si­ju­si su no­ri­ma sta­ty­ti mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo ga­myk­la. Pastarąją pla­nuo­ja sta­ty­ti Aly­tu­je re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „MS LT 01“, jai va­do­vau­ja An­drius Sta­siu­ky­nas, ku­ris yra Aly­taus ra­jo­ne, Alo­vės se­niū­ni­jo­je, Ka­niū­kų kai­me, re­gist­ruo­tos ben­dro­vės „Sta­mi­ta“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius. Šioje įmo­nė­je in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų gru­pės va­do­vu dir­ba Do­na­tas Bū­tė­nas, o jis ir „Trans­tos“ di­rek­to­rius. Be­je, ir „Sta­mi­ta“, ir „Trans­ta“ re­gist­ruo­tos tuo pa­čiu ad­re­su Aly­taus ra­jo­ne, Ka­niū­kų kai­me.

  Komentaras

  I gathered a lot of information from your article and because of that while I was reading the article some of the ads suddenly pop-up, It says "if you want to build your home safety try the game called design home - a game" I was entertain by the ads and also the article you've been provided. By the way, that town is so wonderful and peaceful. I will visit that town when the virus is already done and I'll play some of my games called among us download para pc.

  Komentaras

  Ta nepriklausomybė, kaip kokia užžėlusi pelkė, kur pasikapstysi ,tenai purve prasmegsi! Ir visi merai ir tokie sukčiai -aferistai sausi iš purvo išeina. Tai lannzbogrybinė teisėtvarka visas Alytus išvogtas, o cypėje nesėdi nei merai nei jų pridurkai! Stebūklų valstybė ta Lietuva, čia net geležinkeliai be pėdsakų dingsta...

  Komentaras

  Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika yra vienas iš kelių šiuo metu valdžioje esančių politikų, kurių spintoje yra skeletų – tamsių praeities įvykių; 2015 m. K. Mažeika, tuomet tik Marijampolės savivaldybės narys, sukėlė mirtiną avariją, kurioje mirė žmogus. Nors ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, nustačius, kad K. Mažeikos kaltės joje nėra, Marijampolėje prieš penkerius metus nutikęs įvykis iki šiol sulaukia dėmesio.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.