Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­jam ar­chi­tek­tui pa­reikš­ti įta­ri­mai dėl pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mo (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
„Vi­si pro­ce­si­niai veiks­mai bus skun­džia­mi, tai pa­da­rys ad­vo­ka­tas. Ko­kiai ins­ti­tu­ci­jai bus skun­džia­mi, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, tai ži­no ad­vo­ka­tas“, – sa­kė Mindaugas Ma­ta­žins­kas. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
„Vi­si pro­ce­si­niai veiks­mai bus skun­džia­mi, tai pa­da­rys ad­vo­ka­tas. Ko­kiai ins­ti­tu­ci­jai bus skun­džia­mi, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, tai ži­no ad­vo­ka­tas“, – sa­kė Mindaugas Ma­ta­žins­kas. Zitos STANKEVIČIENĖS nuotr.
Sau­sio 22-ąją Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jui, sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­jam ar­chi­tek­tui Min­dau­gui Ma­ta­žins­kui pa­reikš­ti įta­ri­mai Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to at­lie­ka­ma­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me. Jis įta­ria­mas pik­tnau­džia­vi­mu tar­ny­ba ir do­ku­men­tų klas­to­ji­mu.

„Vi­si pro­ce­si­niai veiks­mai bus skun­džia­mi“

Per­nykš­čio spa­lio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jo, sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to M.Ma­ta­žins­ko dar­bo ka­bi­ne­te ir na­muo­se bu­vo at­lie­ka­mos kra­tos ir pa­im­ti do­ku­men­tai, dar­bo prie­mo­nės, reikš­min­gos at­lie­ka­mam iki­teis­mi­niam ty­ri­mui.

Pas sa­vi­val­dy­bės vy­riau­si­ą­jį ar­chi­tek­tą bu­vo ap­si­lan­kę iki­teis­mi­nį ty­ri­mą at­lie­kan­tys Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Kri­mi­na­li­nės po­li­ci­jos Eko­no­mi­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo sky­riaus pa­rei­gū­nai.

M.Ma­ta­žins­kui tuoj pat bu­vo su­teik­tas spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­sas, o tai – vie­nas žings­nis iki įta­ria­mo­jo.

Sau­sio 22-ąją iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai jam pa­reiš­kė įta­ri­mus pa­gal du Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius – dėl pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­ba ir dėl do­ku­men­tų klas­to­ji­mo. Apie tai „Aly­taus nau­jie­nas“ in­for­ma­vo šį ty­ri­mą kon­tro­liuo­jan­ti Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­ros Aly­taus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rė Li­na Evil­tie­nė.

Pa­gal vie­ną Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį gre­sia bau­da ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki pen­ke­rių me­tų, pa­gal ki­tą – bau­da ar­ba areš­tas, ar­ba lais­vės at­ėmi­mas iki tre­jų me­tų. Įta­ria­mai pa­da­ry­tas pik­tnau­džia­vi­mo tar­ny­ba nu­si­kal­ti­mas pri­ski­ria­mas prie apy­sun­kių, do­ku­men­tų klas­to­ji­mas – prie ne­sun­kių nu­si­kal­ti­mų.

Dau­giau įta­ria­mų­jų šia­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me bent kol kas nė­ra. „Vi­si pro­ce­si­niai veiks­mai bus skun­džia­mi, tai pa­da­rys ad­vo­ka­tas. Ko­kiai ins­ti­tu­ci­jai bus skun­džia­mi, ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, tai ži­no ad­vo­ka­tas“, – sa­kė M.Ma­ta­žins­kas.

Ti­kė­ti­na, kad po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų veiks­mai dėl pa­reikš­tų įta­ri­mų bus skun­džia­mi iki­teis­mi­nį ty­ri­mą kon­tro­liuo­jan­čiam pro­ku­ro­rui.

Dėl ko at­lie­ka­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas

Pro­ku­ro­rė dar per­nykš­čio spa­lio pa­bai­go­je sa­kė, kad iki­teis­mi­nis ty­ri­mas at­lie­ka­mas dėl tam tik­rų pa­tal­pų ati­da­li­ji­mo sche­mos ren­gimo, ta­čiau pa­tal­pų ne­de­ta­li­za­vo, sie­kiant ne­pa­kenk­ti iki­teis­mi­niam ty­ri­mui.

Sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas ir ta­da, ir da­bar pa­reiš­kė, kad tai „Trans­tos“ pa­tal­pos Au­dė­jų gat­vė­je, jos – to­je vie­to­je, kur no­ri­ma kur­ti mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo ga­myk­lą.

Tos apie 60 tūkst. kv. met­rų dy­džio pa­tal­pos kaž­ka­da pri­klau­sė med­vil­nės kom­bi­na­tui, po vie­nu sto­gu yra ke­lios įmo­nės ir jos pa­tal­pas no­ri at­si­da­ly­ti.

Kaip yra sa­kęs M.Ma­ta­žins­kas, jam reiš­kia­mi prie­kaiš­tai dėl ne­va blo­gai iš­duo­tos pa­žy­mos nau­do­ti pa­sta­tą pa­gal ga­my­bi­nę pa­skir­tį. Jam už vir­šy­tus įga­lio­ji­mus iš­duo­dant pa­žy­mą dėl „Trans­tos“ pa­tal­pų nau­do­ji­mo pa­gal pa­skir­tį at­sižvelgiant į pa­teik­tą jų ati­da­li­ji­mo sche­mą bu­vę sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai yra sky­rę draus­mi­nę nuo­bau­dą – pa­pei­ki­mą.

Ją sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas ap­skun­dęs Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mams, ta­čiau spren­di­mas dar ne­pri­im­tas.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja dar per­nykš­čio rug­sė­jo pra­džio­je dėl ga­li­mo do­ku­men­to klas­to­ji­mo krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos pro­ku­ra­tū­rą. At­seit „Trans­tos“ pa­tal­pų Au­dė­jų gat­vė­je ati­da­li­ji­mo sche­mą pa­ren­gęs aly­tiš­kis ar­chi­tek­tas pa­reiš­kė to ne­da­ręs, o sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas pa­žy­mą dėl ga­li­my­bės nau­do­ti pa­tal­pas pa­gal pa­skir­tį iš­da­vė va­do­vau­da­ma­sis ga­li­mai su­klas­to­ta sche­ma.

Tad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai pa­nai­ki­no vy­riau­sio­jo ar­chi­tek­to iš­duo­tą pa­žy­mą.

„Trans­tai“ gin­če su sa­vi­val­dy­be at­sto­va­vo ir ta­ry­bos na­rė

„Trans­ta“ sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vų pri­im­tą spren­di­mą dėl pa­žy­mos pa­nai­ki­ni­mo ap­skun­dė Lie­tu­vos ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jos Kau­no sky­riui. Jis per­nykš­čio rug­pjū­čio pra­džio­je skun­dą at­me­tė kaip ne­pa­grįs­tą.

„Trans­tos“ ini­cia­ty­va mi­nė­tos ko­mi­si­jos Kau­no sky­riaus spren­di­mas bu­vo ap­skųs­tas Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mams.

Ta­čiau šiai ben­dro­vei Lie­tu­vos ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jo­je pa­si­se­kė per­nykš­čio spa­lio pa­bai­go­je, jau tuo me­tu, kai sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­sis ar­chi­tek­tas M.Ma­ta­žins­kas mi­nė­ta­me iki­teis­mi­nia­me ty­ri­me tu­rė­jo spe­cia­lio­jo liu­dy­to­jo sta­tu­są.

Ko­mi­si­ja pa­nai­ki­no du mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos spren­di­mus, su­si­ju­sius su at­si­sa­ky­mu iš­duo­ti pa­žy­mą nau­jai su­for­muo­tus sta­ti­nius Au­dė­jų gat­vė­je nau­do­ti pa­gal pa­skir­tį.

Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja to­kio Lie­tu­vos ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jos spren­di­mo teis­mui ne­skun­dė.

„Trans­tai“ gin­če su sa­vi­val­dy­be at­sto­va­vo ir ta­ry­bos na­rė Lau­ra Ra­dze­vi­čiū­tė. Ji, kaip šios ben­dro­vės įga­lio­ta at­sto­vė, da­ly­va­vo ir „Trans­tai“ Re­gio­nų apy­gar­dos ad­mi­nist­ra­ci­nio teis­mo Kau­no rū­mams pa­tei­kiant pa­reiš­ki­mą, ku­riuo po įmo­nei nau­din­go mi­nė­tos ko­mi­si­jos spren­di­mo at­si­sa­ky­ta skun­do dėl ko­mi­si­jos Kau­no sky­riaus spren­di­mo.

Vi­sa ši is­to­ri­ja liu­di­ja, kad „Trans­tai“ tu­ri bū­ti ga­lio­jan­ti M.Ma­ta­žins­ko pa­si­ra­šy­ta pa­žy­ma dėl pa­tal­pų ati­da­li­ji­mo Au­dė­jų gat­vės pa­sta­te, ku­ria­me no­ri­ma kur­ti mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo ga­myk­lą.

Ją pla­nuo­ja sta­ty­ti Aly­tu­je re­gist­ruo­ta ben­dro­vė „MS LT01“, va­do­vau­ja­ma An­driaus Sta­siu­ky­no. Jis yra ir Aly­taus ra­jo­ne, Alo­vės se­niū­ni­jo­je, Ka­niū­kų kai­me, re­gist­ruo­tos ben­dro­vės „Sta­mi­ta“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius. Tuo pa­čiu ad­re­su re­gist­ruo­ta ir ben­dro­vė „Trans­ta“, ku­riai va­do­vau­ja Do­na­tas Bū­tė­nas, „Sta­mi­to­je“ dir­ban­tis in­ves­ti­ci­nių pro­jek­tų gru­pės va­do­vu.

Aki­vaiz­du, kad no­rai kur­ti mi­ne­ra­li­nių uo­lie­nų per­dir­bi­mo ga­myk­lą Aly­tu­je sa­vi­val­dy­bę, kai ku­riuos jos po­li­ti­kus ir ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jus įtrau­kė į ad­mi­nist­ra­ci­nius gin­čus, by­li­nė­ji­mą­si ir galbūt pa­rei­gų pra­ra­di­mą.

Dar ne­tu­ri ofi­cia­lių ži­nių apie pa­reikš­tus įta­ri­mus

Va­kar, sau­sio 25-ąją, iki pie­tų mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vai dar ne­tu­rė­jo ofi­cia­lių ži­nių apie Ar­chi­tek­tū­ros, ur­ba­nis­ti­kos ir že­mė­tvarkos sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jui, sa­vi­val­dy­bės vy­riau­sia­jam ar­chi­tek­tui M.Ma­ta­žins­kui pa­reikš­tus įta­ri­mus.

Po pietų savivaldybės administracija kreipėsi į ikiteisminį tyrimą kontro­liuojančią prokurorę dėl oficialiai pateikiamos infor­macijos apie įtarimus M.Matažinskui.

Jei to­kia in­for­ma­ci­ją pa­siek­tų sa­vi­val­dy­bę, bū­tų spren­džia­mas klau­si­mas dėl jo nu­ša­li­ni­mo nuo pa­rei­gų iki bau­džia­mo­jo pro­ce­so pa­bai­gos. Tai da­ry­ti sa­vi­val­dy­bę įpa­rei­go­ja Vals­­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mas.

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.