Aly­taus mies­to kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tai: kaip tvar­ko­mi ir kiek ski­ria­ma pi­ni­gų (9)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Ne­ri­jus Ab­ro­mai­tis
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ne­ri­jus Ab­ro­mai­tis sa­kė, kad už da­bar savivaldybės skir­tus pi­ni­gus ren­gia­mas An­zel­mo Ma­tu­čio me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus pa­pras­to­jo re­mon­to dar­bų pro­jek­tas, taip pat bus at­lik­tos šio pro­jek­to ben­dro­ji ir spe­cia­lio­ji pa­vel­do­sau­gos eks­per­ti­zės.
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je yra 55 ne­kil­no­ja­mo­sios kul­tū­ros ver­ty­bės, su jų kom­plek­sų da­li­mis – 67. Jos re­gist­ruo­tos ša­lies Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re kaip įvai­raus sta­tu­so kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tai. Pas­ta­rie­siems tvar­ky­ti šie­me­čia­me mies­to biu­dže­te pla­nuo­ja­mi 9 tūkst. eu­rų, kai anks­tes­niais me­tais – maž­daug tri­gu­bai dau­giau, apie 30 tūkst. eu­rų per me­tus.

Per pas­ta­ruo­sius sep­ty­ne­rius me­tus su­tvar­ky­ti du stam­būs ob­jek­tai

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Ne­ri­jus Ab­ro­mai­tis, at­sa­kin­gas už kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ap­sau­gą bei prie­žiū­rą, sa­kė, kad per pas­ta­ruo­sius sep­ty­ne­rius me­tus šiems ob­jek­tams tvar­ky­ti iš mies­to biu­dže­to skir­ta 1 mln. 140 tūkst. eu­rų. Di­džio­ji jų da­lis – apie 1 mln. eu­rų pa­nau­do­ta dviem stam­biems ob­jek­tams su­tvar­ky­ti.

Prieš dve­jus me­tus baig­tas įgy­ven­din­ti nuo pro­jek­ta­vi­mo dar­bų še­še­rius me­tus tru­kęs Aly­taus si­na­go­gos pa­sta­to Kau­no gat­vė­je rekonstrukcijos pro­jek­tas. Jo ver­tė bu­vo per 1 mln. eu­rų, iš jų 408 tūkst. eu­rų sky­rė sa­vi­val­dy­bė, ki­ta da­lis lė­šų gau­ta iš vals­ty­bės biu­dže­to ir eu­ro­pi­nių struk­tū­ri­nių fon­dų.

N.Ab­ro­mai­čio tei­gi­mu, vyk­dant šį pro­jek­tą su­tvar­ky­tas ne tik si­na­go­gos pa­sta­tas, bet ir įsi­gy­ta kul­tū­ri­nėms pa­slau­goms teik­ti bū­ti­na įran­ga, bal­dai. Bu­vu­sio­je si­na­go­go­je įreng­tas Aly­taus kraš­to­ty­ros mu­zie­jaus pa­da­li­nys – Au­dio­vi­zu­a­lių­jų me­nų cen­tras.

Prieš še­še­rius me­tus mies­to sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va įvyk­dy­tas Pir­mo­jo Aly­taus Pi­lia­kal­nio gat­vės re­konst­ruk­ci­jos ir Aly­taus pi­lia­kal­nio te­ri­to­ri­jos pri­tai­ky­mo rek­re­a­ci­jai pro­jek­tas. Tam iš vie­ti­nio iž­do skir­ta apie 600 tūkst. eu­rų.

„Pri­tai­kant pi­lia­kal­nio te­ri­to­ri­ją rek­re­a­ci­jai ne­to­li jo, prie Ne­mu­no, įreng­ta po­il­sio zo­na su pa­vė­si­nė­mis, lau­ža­vie­tė­mis, vai­kų žai­di­mo aikš­te­lė­mis ir pa­si­vaikš­čio­ji­mo ta­kais. Ne­to­li pi­lia­kal­nio yra aukš­čiau­sias Lie­tu­vo­je Bal­to­sios ro­žės pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­tas, pa­sta­ty­tas ant iš­li­ku­sių se­no­jo ge­le­žin­ke­lio til­to tau­rų. Nuo pi­lia­kal­nio ir jo py­li­mo at­si­ve­ria pui­ki kai­rio­jo Ne­mu­no kran­to mies­to pa­no­ra­ma. Tad šio­je Aly­taus vie­to­je, ypač šil­tuo­ju me­tų lai­ko­tar­piu, ap­si­lan­ko daug mies­tie­čių ir jų sve­čių. Prie pi­lia­kal­nio – mū­sų is­to­ri­jos ir kul­tū­ros pa­min­klo – daž­nai vyks­ta įvai­rūs ren­gi­niai. Pa­vyz­džiui, Ka­ra­liaus Min­dau­go ka­rū­na­vi­mo die­nos, Bal­tų vie­ny­bės die­nos pa­mi­nė­ji­mas“, – pa­sa­ko­jo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas.

 

Be­veik 30 tūkst. eu­rų kai­na­vo „Au­dė­jų“ res­tau­ra­vi­mas ir kon­ser­va­vi­mas

Be­veik prieš pus­tre­čių me­tų baig­tas res­tau­ruo­ti ir kon­ser­vuo­ti mo­nu­men­ta­lio­sios dai­lės pa­vel­do ob­jek­tas – ta­py­bos kū­ri­nys „Au­dė­jos“, esan­tis Aly­taus kul­tū­ros cen­tre. Tai kar­tū­no ga­my­bą vaiz­duo­jan­tis ta­py­bos dar­bas, ku­ris šia­me cen­tre at­si­ra­do, kai jis pri­klau­sė bu­vu­siam Med­vil­nės kom­bi­na­tui.

„Au­dė­jų“ res­tau­ra­vi­mo ir kon­ser­va­vi­mo dar­bai mies­to biu­dže­tui kai­na­vo 25 tūkst. eu­rų, o šiems dar­bams at­lik­ti rei­ka­lin­gi ty­ri­mai, au­to­ri­nės prie­žiū­ros pa­slau­ga – per 4 tūkst. eu­rų. Tad iš vi­so šio ta­py­bos kū­ri­nio res­tau­ra­vi­mas ir kon­ser­va­vi­mas vie­ti­niam iž­dui at­si­ė­jo be­veik 30 tūkst. eu­rų. Dar be­veik už 1 tūkst. eu­rų įreng­ta „Au­dė­jų“ ap­sau­gi­nė tvo­re­lė.

 

Šv. An­ge­lų Sar­gų baž­ny­čios šven­to­riu­je tvar­ko­mie­ji sta­ty­bos dar­bai – už dau­giau nei 20 tūkst. eu­rų

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros sky­riaus vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas N.Ab­ro­mai­tis iš­sky­rė per pas­ta­ruo­sius me­tus at­lik­tus tvar­ko­muo­sius sta­ty­bos dar­bus Šv. An­ge­lų Sar­gų baž­ny­čios šven­to­riu­je – kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų te­ri­to­ri­jo­je.

Jo tei­gi­mu, 2020–2021 me­tais čia įreng­ti trin­ke­lių ta­kai Lie­tu­vos par­ti­za­nų, Lie­tu­vos ka­rių ir Lie­tu­vos ka­rių, sa­va­no­rių ka­pų te­ri­to­ri­jo­je, ir tai mies­to sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui kai­na­vo dau­giau nei 20 tūkst. eu­rų.

Tų pa­čių me­tų lai­ko­tar­piu, ski­riant fi­nan­sa­vi­mą iš mies­to iž­do, di­džių­jų Li­kiš­kių ka­pi­ny­ne at­lik­ti grun­to at­sta­ty­mo ir te­ri­to­ri­jos žy­mė­ji­mo dar­bai, at­nau­jin­ti pa­min­klai žy­dų žu­dy­nių me­mo­ria­le Vidz­gi­rio miš­ke. Per­nai Aly­taus pi­lia­kal­nio pu­sė­je, pa­ki­li­me į Bal­to­sios ro­žės til­tą, re­mon­tuo­ti laip­tai, šio pi­lia­kal­nio pa­pė­dė­je tvar­ky­ti du til­te­liai per Aly­tu­pio upe­lį.

Be­je, dar 2019-ai­siais Aly­taus tvir­to­vės for­to lie­ka­nų te­ri­to­ri­jo­je lik­vi­duo­tos čia bu­vu­sių se­nų ga­ra­žų lie­ka­nos ir su­tvar­ky­tas skly­pas, ir tai sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui kai­na­vo 11 tūkst. eu­rų. 2018-ai­siais ap­tver­tos se­no­sios žy­dų ka­pi­nės Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, 2020-ai­siais su­tvar­ky­tos žy­dų se­no­sios ka­pi­nės Smė­lio gat­vė­je.

Lie­tu­vos ka­rių su­ki­lė­lių ka­puo­se, esan­čiuo­se Tvir­to­vės gat­vės kai­my­nys­tė­je, įreng­ti ap­sau­gi­niai už­tva­rai, kad ne­bū­tų va­ži­nė­ja­ma per šią te­ri­to­ri­ją, res­tau­ruo­tas mies­to so­de esan­tis Sau­sio 13-osios au­koms at­min­ti pa­sta­ty­tas kry­žius.

 

Pras­čiau­sios būk­lės – du pri­va­tiems as­me­nims pri­klau­san­tys ob­jek­tai

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je yra 55 ne­kil­no­ja­mo­sios kul­tū­ros ver­ty­bės, su kom­plek­sų da­li­mis – 67, ku­rios re­gist­ruo­tos ša­lies Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re kaip įvai­raus sta­tu­so kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tai.

N.Ab­ro­mai­čio tvir­ti­ni­mu, šiuo me­tu pras­čiau­sios būk­lės yra du kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tai, ku­rie pa­skelb­ti sa­vi­val­dy­bės sau­go­mais, ir jie pri­klau­so pri­va­tiems as­me­nims. Tai se­no­sios ge­le­žin­ke­lio sto­ties ke­lei­vių na­mo Gar­di­no gat­vė­je da­lis ir se­no­sios ge­le­žin­ke­lio sto­ties siur­bli­nė, esan­ti prie Ne­mu­no.

„Sa­vi­nin­kai šiuos ob­jek­tus ga­li tvar­ky­tis gau­da­mi iki 50 pro­cen­tų kom­pen­sa­ci­ją, ta­čiau kol kas jie ne­ro­do to­kios ini­cia­ty­vos. Žmo­nės dėl ob­jek­ty­vių prie­žas­čių šiuo me­tu ne­tu­ri ga­li­my­bių in­ves­tuo­ti. Abie­jų pa­sta­tų sa­vi­nin­kai yra aly­tiš­kiai. Pas­ta­ruo­ju me­tu pa­si­kei­tė ge­le­žin­ke­lio sto­ties ke­lei­vių na­mo sa­vi­nin­kas, gal­būt jis tu­rės su­in­te­re­suo­tu­mą su­tvar­ky­ti šį ob­jek­tą“, – sa­kė N.Ab­ro­mai­tis.

Jis kaip pras­tos būk­lės įvar­di­jo ir na­mą Pir­ma­ja­me Aly­tu­je, Jiez­no g. 2, ku­ris įra­šy­tas į ša­lies Kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­rą: „Tai pa­sta­tas, ku­rio rū­sy­je įreng­tas Ar­che­o­lo­gi­jos mu­zie­jus, pri­klau­san­tis Kraš­to­ty­ros mu­zie­jui, čia vei­kia mies­to sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­tis Pir­mi­nės svei­ka­tos prie­žiū­ros cen­tras, bib­lio­te­kos fi­lia­las. Šis na­mas anksčiau tvar­ky­tas kelis kartus, ta­čiau nuo pa­ma­to ir iš­orės sie­nų tie­siog kren­ta tin­kas, di­de­lė drėg­mė rū­sy­je.“

Pa­gal pro­jek­ti­nę tvar­ky­bos dar­bų są­ma­tą šio na­mo tvar­ky­mui rei­kia be­veik 200 tūkst. eu­rų. Jau yra at­lik­ta Jiez­no g. 2 sta­ti­nio eks­per­ti­zė, sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tui kai­na­vu­si 3 tūkst. eu­rų, už 7 tūkst. 500 eu­rų pa­reng­ta šio pa­sta­to pro­jek­ti­nė do­ku­men­ta­ci­ja, taip pat už 1 tūkst. 600 eu­rų pa­da­ry­ta mi­nė­to na­mo pro­jek­to spe­cia­lio­ji – pa­vel­do­sau­gos eks­per­ti­zė bei pro­jek­to skai­čiuo­ja­mo­sios kai­nos da­li­nė eks­per­ti­zė.

Pa­sak Kul­tū­ros sky­riaus vy­riau­sio­jo spe­cia­lis­to, šio na­mo, kaip kul­tū­ri­nės pa­skir­ties ob­jek­to, tvar­ky­mui kol kas ne­pa­vy­ko gau­ti eu­ro­pi­nės pa­ra­mos dėl ne­ati­ti­ki­mo ke­lia­miems rei­ka­la­vi­mams no­rint pa­teik­ti pa­raiš­ką, – pa­sta­te vei­kia su kul­tū­ri­ne veik­la ne­su­si­ju­si įstai­ga.

 

Kas bus da­ro­ma už šį­met pla­nuo­ja­mus skir­ti 9 tūkst. eu­rų?

Iš šie­me­čio mies­to biu­dže­to kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų tvar­ky­mui ir prie­žiū­rai pla­nuo­ja­ma skir­ti 9 tūkst. eu­rų, kai anks­tes­niais me­tais maž­daug tri­gu­bai dau­giau – maž­daug 30 tūkst. eu­rų per me­tus, ne­įskai­čiuo­jant di­de­lės ap­im­ties dar­bų.

Už da­bar skir­tus pi­ni­gus šiuo me­tu ren­gia­mas An­zel­mo Ma­tu­čio me­mo­ria­li­nio mu­zie­jaus pa­pras­to­jo re­mon­to dar­bų pro­jek­tas, kai­nuo­sian­tis 5 tūkst. 200 eu­rų. Taip pat bus at­lik­tos šio pro­jek­to ben­dro­ji ir spe­cia­lio­ji pa­vel­do­sau­gos eks­per­ti­zės, ku­rios ga­li kai­nuo­ti apie 2 tūkst. 800 eu­rų.

Šio mu­zie­jaus pro­jek­ti­nė re­mon­to dar­bų są­ma­ta yra 53 tūkst. eu­rų. Jis bus tvar­ko­mas, kai bus pa­reng­tas pro­jek­tas ir gau­tas sta­ty­bos dar­bų lei­di­mas. Re­mon­to dar­bai ga­li pra­si­dė­ti ant­ro­je šių me­tų pu­sė­je ar­ba at­ei­nan­čiais me­tais.

1 tūkst. eu­rų iš da­bar nu­ma­ty­to fi­nan­sa­vi­mo kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tams bus pa­nau­do­ja­ma vi­sų šių ob­jek­tų ei­na­mie­siems prie­žiū­ros dar­bams.

 

 

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.