Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­tis – so­cial­de­mok­ra­tas, tu­rė­jęs da­bar iš­ny­ku­sį teis­tu­mą net už sun­kius nu­si­kal­ti­mus (28)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Julius Antanas Žu­kas sa­kė ver­ti­nan­tis jam su­teik­tą Gar­bės pi­lie­čio var­dą, už tai ta­rian­tis ačiū. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Julius Antanas Žu­kas sa­kė ver­ti­nan­tis jam su­teik­tą Gar­bės pi­lie­čio var­dą, už tai ta­rian­tis ačiū. Zi­tos Stan­ke­vi­čie­nės nuotr.
Ge­gu­žės 25-ąją po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­spren­dė Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą su­teik­ti Ju­liui An­ta­nui Žu­kui už il­ga­me­tį at­sa­kin­gą dar­bą, pro­fe­sio­na­lų pa­rei­gų at­li­ki­mą, įgy­ven­di­nant svar­bius pro­jek­tus, ir sva­rų in­dė­lį, sie­kiant sta­ty­bos sek­to­riaus pa­žan­gos, už nuo­pel­nus sta­tant mies­to ga­my­bos, pra­mo­nės, vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties pa­sta­tus bei dau­gia­bu­čius gy­ve­na­muo­sius na­mus. J.A.Žu­kui Gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos bus su­teik­tos per Aly­taus mies­to gim­ta­die­nio šven­tę, bir­že­lio 16-ąją. Tai 28-as Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­tis ir vie­nin­te­lis, dėl ku­rio ap­do­va­no­ji­mo šiuo gar­bin­giau­siu mies­te ti­tu­lu pik­ti­no­si da­lis aly­tiš­kių. Jie tai pa­va­di­no po­li­ti­niu ci­niz­mu.

Gau­tas vie­nas pa­siū­ly­mas

Ge­gu­žės 25-ąją vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je pa­aiš­kė­jo, kad šiais me­tais gau­tas tik vie­nas pa­siū­ly­mas su­teik­ti Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­čio var­dą.

Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je re­gist­ruo­tos ben­dro­vės „VA Sta­ty­ba“, „Al­vis­ta“, ke­lių sta­ty­bos ben­dro­vė „Pa­ra­ma“, Lie­tu­vos sta­ty­bi­nin­kų aso­cia­ci­ja ir Aly­taus ne­for­ma­laus ver­slo klu­bas „Rak­tas“ pa­siū­lė mies­to Gar­bės pi­lie­čio var­dą su­teik­ti Aly­taus ben­dro­vės „Dzū­ki­jos sta­ty­ba“ bu­vu­siam ge­ne­ra­li­niam di­rek­to­riui J.A.Žu­kui.

Įvar­dy­ti jo nuo­pel­nai mies­tui – ga­my­bos, pra­mo­nės, vi­suo­me­ni­nės pa­skir­ties, dau­gia­bu­čių gy­ve­na­mų­jų na­mų sta­ty­ba. J.A.Žu­kui reiš­kia­ma pa­gar­ba už il­ga­me­tį at­sa­kin­gą dar­bą, pro­fe­sio­na­lų pa­rei­gų at­li­ki­mą, įgy­ven­di­nant svar­bius pro­jek­tus, sie­kiant sta­ty­bos sek­to­riaus pa­žan­gos. Nu­ro­do­ma, kad jo pro­fe­si­nė pa­tir­tis ir at­si­da­vi­mas spe­cia­ly­bei ar­ba sta­ty­bų sek­to­riui yra ne­įkai­no­ja­mas pa­vyz­dys ne tik jau­niems sta­ty­bi­nin­kams, bet ir vi­so mies­to ver­slo ben­druo­me­nei.

Aly­taus mies­to ta­ry­bos po­sė­dy­je kal­bė­jęs 2021-ųjų Dzū­ki­jos sos­ti­nės gar­bės pi­lie­tis, bu­vęs il­ga­me­tis mies­te re­gist­ruo­tos, grin­dų įren­gi­mu už­si­i­man­čios Lie­tu­vos ir Če­ki­jos ben­dro­vės „Grin­du­va“, ku­rio­je ak­ci­nin­ku yra ir J.A.Žu­kas, di­rek­to­rius An­ta­nas Jo­nas Min­ke­vi­čius siū­lė bu­vu­siam „Dzū­ki­jos sta­ty­bos“ va­do­vui su­teik­ti Gar­bės pi­lie­čio var­dą: „Ne­pa­da­ry­si­te klai­dos. Vi­si mes tu­ri­me blo­gų sa­vy­bių, bet jo ge­ro­sios sa­vy­bės len­kia blo­gas. Re­tas at­ve­jis, kad žmo­gus pen­kias­de­šimt me­tų dirb­tų sta­ty­bo­se. Te­ko su juo kar­tu dirb­ti vie­no­je val­dy­bo­je. Kai žmo­gų pa­žįs­ti pen­kias­de­šimt me­tų, daug ži­nai, ga­li kny­gą pa­ra­šy­ti. Jis pa­sta­tė sky­di­nių kom­bi­na­tą, po že­mės dre­bė­ji­mo dir­bo Ar­mė­ni­jo­je, ke­lias ka­den­ci­jas bu­vo mies­to ta­ry­bos na­riu. Tai žmo­gus – iš di­džio­sios rai­dės.“

Aly­taus mies­to ta­ry­bos na­riai dėl Gar­bės pi­lie­čio var­do su­tei­ki­mo bal­sa­vo slap­tai. Bal­sa­vi­mo re­zul­ta­tai bu­vo pa­lan­kūs J.A.Žu­kui – per birželio 16-ąją vyk­sian­čią Dzū­ki­jos sos­ti­nės gim­ta­die­nio šven­tę jam bus su­teik­tos Gar­bės pi­lie­čio re­ga­li­jos.

 

Dar­bo pra­džia – bu­vu­sia­me Aly­taus sta­ty­bos tres­te

J.A.Žu­kas gi­mė 1943 me­tais Šiau­lių ra­jo­ne, Meš­kui­čių kai­me, mo­ky­to­jo ir na­mų šei­mi­nin­kės šei­mo­je.

Bu­vu­sia­me Kau­no po­li­tech­ni­kos ins­ti­tu­te įgi­jo in­ži­nie­riaus sta­ty­bi­nin­ko spe­cia­ly­bę.

Jo dar­bas po moks­lų pra­si­dė­jo bu­vu­sia­me Aly­taus sta­ty­bos tres­te. Vie­no­je iš jo val­dy­bų dir­bo meist­ru, dar­bų vyk­dy­to­ju, aikš­te­lės vir­ši­nin­ku, ki­to­je val­dy­bo­je – vy­riau­siuo­ju in­ži­nie­riu­mi ir vir­ši­nin­ku.

Pri­va­ti­za­vus vie­ną iš tres­to val­dy­bų ir įkū­rus ben­dro­vę „Dzū­ki­jos sta­ty­ba“, J.A.Žu­kas nuo 1992 me­tų iki 2015-ųjų bu­vo šios įmo­nės ge­ne­ra­li­niu di­rek­to­riu­mi. Da­bar jis yra „Dzū­ki­jos sta­ty­bos“ val­dy­bos na­rys ir ak­ci­nin­kas.

Tris ka­den­ci­jas bu­vo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu nuo 1995 me­tų iki 2007 me­tų su ket­ve­rių me­tų per­trau­ka.

J.A.Žu­kas So­cial­de­mok­ra­tų par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­še ba­lo­ti­ra­vo­si ir į šios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bą. Į ją bū­tų pa­te­kęs, kai įsta­ty­miš­kai man­da­tų tu­rė­jo at­si­sa­ky­ti mies­to sa­vi­val­dy­bės vi­ce­me­rai. Ta­čiau J.A.Žu­kas Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai pa­tei­kė raš­tą, ku­riuo at­si­sa­kė mies­to ta­ry­bos na­rio man­da­to.

 

Tam­sio­ji Gar­bės pi­lie­čio pu­sė

J.A.Žu­kas yra 28-as Aly­taus mies­to gar­bės pi­lie­tis. Toks ti­tu­las mies­tui nu­si­pel­niu­siems žmo­nėms tei­kia­mas nuo 2000-ųjų. Ir tai vie­nin­te­lis Gar­bės pi­lie­tis, dėl ku­rio ap­do­va­no­ji­mo šiuo gar­bin­giau­siu mies­te ti­tu­lu pik­ti­no­si da­lis aly­tiš­kių, tai pa­va­din­da­mi po­li­ti­niu ci­niz­mu.

Jie pri­si­mi­nė šio Gar­bės pi­lie­čio tu­rė­tą teis­tu­mą, pa­ra­šy­ta­me laiš­ke „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jai dės­tė da­bar­ti­nius fi­nan­si­nius sun­ku­mus ben­dro­vė­je „Dzū­ki­jos sta­ty­ba“.

Pats J.A.Žu­kas, kan­di­da­tuo­da­mas į šios ka­den­ci­jos Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bą, an­ke­to­je nu­ro­dė tu­rė­tą teis­tu­mą už sun­kius nu­si­kal­ti­mus – suk­čia­vi­mą, tur­to pa­si­sa­vi­ni­mą ir apy­sun­kius nu­si­kal­ti­mus – do­ku­men­tų klas­to­ji­mą bei ap­gau­lin­gos ap­skai­tos tvar­ky­mą. Ta­čiau teis­tu­mas jau yra iš­ny­kęs prieš de­vy­ne­rius me­tus. O mi­nė­tą teis­tu­mą jis bu­vo įgi­jęs dirb­da­mas „Dzū­ki­jos sta­ty­bos“ va­do­vu.

Pats J.A.Žu­kas sa­kė ver­ti­nan­tis jam su­teik­tą Gar­bės pi­lie­čio var­dą, už tai ta­rian­tis ačiū. O pa­klaus­tas apie tu­rė­tą teis­tu­mą, pa­reiš­kė: „Prieš dvi­de­šimt me­tų apie 300 Lie­tu­vos įmo­nių ir įmo­nė­lių va­do­vų, ke­li – iš Aly­taus, bu­vo tam­po­mi dėl PVM grobs­ty­mo, de­vy­ne­rius me­tus te­ko aiš­kin­tis teis­muo­se. Aš bu­vau nu­teis­tas vie­nu teis­mo spren­di­mu, bet teis­tu­mas iš­ny­kęs ir aš jį pa­mir­šęs.“

Jis tvir­ti­no tu­rin­tis tik ne­di­de­lę ben­dro­vės „Dzū­ki­jos sta­ty­ba“ ak­ci­jų da­lį – ke­lis pro­cen­tus ir ne­ga­lin­tis pa­sa­ky­ti, ko­dėl šio­je įmo­nė­je yra at­si­ra­dę fi­nan­si­nių sun­ku­mų.

J.A.Žu­kas tei­gė, kad ne­se­niai vy­ku­sia­me šios įmo­nės ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me nu­spręs­ta skelb­ti jos ban­kro­tą, dėl to bus krei­pia­ma­si į teis­mą.

Kad „Dzū­ki­jos sta­ty­ba“ tu­ri fi­nan­si­nių sun­ku­mų, ma­ty­ti iš ofi­cia­liai skel­bia­mos in­for­ma­ci­jos. „Sod­rai“ ji tu­ri 160 tūkst. eu­rų sko­lą, Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba apie šią ben­dro­vę pra­ne­ša kaip apie ne­pa­ti­ki­mą tie­kė­ją.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.

  Komentaras

  Žmogus gal ir ne prie ko, gal ir gerų darbų yra padaręs. Bet iš kandidatūrą teikusių pusės - totalus neapsižiūrėjimas! Nes nesąmonė gi, kad garbės pilietis - su keliais teistumais.
  Kandidato vietoje tai tikrai kreipčiausi į organizatorius, kad ne svarstytų kandidatūros. Garbingiau būtų...

  Komentaras

  Rašinėja prieš ne partiniai oponentai, o per skundinėjimus liguistai susireikšminęs veikėjas, įsitikinęs kad jis tinkamiausias. Bet tik niekas jo nesiūlo ir net į šią tarybą nerinko. Alytuj laikas skirt kas yra kas.

  Komentaras

  alytus plius is viso niekam tinkamas jie nieko nesugeba na nebent tik viska uzblokuoti o rasineliai tai tai is viso nera ka skaityt geriau nieko nerasytu jei nesugeba parasyt jau net alytaus gidas aplenke ta reklamine alytusplius brosiura

  Komentaras

  Socdemų stumiamas į miesto garbės piliečius apsiverkė reportaže koks jis mielas ir pūkuotas, tai alytusplius žmonių komentarus iš karto užblokavo. Teistumo iš biografijos neištrinsi ir aš pvz. tokio "garbės" piliečio savo miestui nelinkiu.

  Komentaras

  Oficialioj turto deklaracijoj 110 tūkstančių turro, piniginės lėšos apie 60 tūkstančių. Vertinam garbaus amžiaus, pareigas neblogas užėmė, kur tie prisivogti turtai? Paviešinkit turto deklaracijas tų, kur kritikuoja prisidengdami po teisėsaugos ir bus aišku.

  Komentaras

  metų į miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus turėtų būti įrašyta, kad kandidatas turi būti bent 3 kartus teistas ir privedęs prie bankroto bent vieną įmonę.

  Komentaras

  Garbė, bet jos nėra. Tai gal keiskime titulą – tebūna Metų žmogus. Parašiau ir susimąsčiau, pastaraisiais metais šį vadovą galima tituluoti, kaip nuvarusį bendrovę, palikusį skolose darbuotojus. Ir tai netinka.

  Komentaras

  Bėda. Nepasižymi, kad buvęs politiku po privačiu ieškiniu slopindamas pinigaujas iš neįtinkančio ubago ir elitą vaizduotų. Kuo daugiau priskundžia- tuo didesnis elitas? Tokius per rinkimus alytiškiai eliminavo. Neliko kam ant teisėsaugos dirbt per tarybą.

  Komentaras

  Kas paneigs, jei paviešintų konkrečiai kas komentaruose apie savitą garbę keldamas prieštarauja esamam patvirtintam, kad minusų pasirodys daugiau nei, kurį kritikuoja? Čia Alytuj atskiri susireikšminę per žiniasklaidą pareklamuoja save manydami, kad alytiškiai neišsiaiškina ir ko neveišina, klysta. Išsiaiškina ir užkuliusius, kaip ir per teisėsaugą kas kaip vyksta. Neatsitiktinai alytiškiai per rinkimus eliminavo susireikšminusius milijonierius, kurie manė kad jų metodų nesupras.

  Komentaras

  Niekam netrukdė pasiūlyt alternatyvių kandidatų, bet. Nesiūlė, o erzintis blusinėjant mėgsta. tai gal tą negatyvią energiją buvo galima nukreipt siūlant alternatyvas, o ne? Patys geriau siūlyt nesugeba, bet pašiepinės kas sugeba. Ir gali aprimt, alytiškiai žino jo pliusus ir minusus, kur pliusų daug daugiau.

  Komentaras

  Taip, suvokia. Būt skundikas, net nesiūlo. Įdomu, kol kas garbės piliečiai kiek suteikta, skundimais teisėsaugai nepasižymi. Kur Alytuj tokių nemėgsta ir per paskutinius rinkimus eliminavo urmu. Yra dalykų, apie kuriuos Alytuj garsiai nekalba, bet žino ir reaguoja. O jei drystų Alytuj apie teisėsaugą ir jos metodus plačiau paviešint, bet.. kol kas? Alytiškiai vertina žmoniškumą, žodžio laikymąsi. Šis retas, kur tuo pasižymi tada ir dabar. ir todėl jį siūlė. O štai kitų nesiūlė... Nors siūlyt niekam neuždrausta.

  Komentaras

  Jei net siūlymų kitų nebuvo, tai? Kas trukdė siūlyt geresnių, ar šiai dienai tokių ir nėra? Vėl tradicinės emocijos iš bejėgiškumų, kai? Patys nesugeba siūlyt geriau, o po fakto lieja emocijas? Atseit toks anoks..-grynuolių mieste.

  Komentaras

  Kur čia kas save Alytuj įpatingu skaito? Jei buvusioj kadencijoj į tarybą buvo patekę visų sričių vietinės žvaigždės? Kurių intrigų neapsikentę alytiškiai per rinkimus nušlavė nerinkdami urmu? Ir dar mano gal, kad alytiškiai nesuvokia, kas kaip lig šiol Alytuj išsilaiko mandrus vaizduodami?

  Komentaras

  Kaltas, kaltaa.. kad statė Alytų. Geriau reikėjo kaž ką prichvatizuot, ar per tarybos nario išmokas nesmulkisi. Čia kuriančios energijos nepakenčia. Čia vyrauja skundinėjimų kaip nesugeba geriau,blusinėjimų.. kas kur ką darė. Parodykit gerbiamo elito pavyzdžius?

newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.