Aly­taus li­go­ni­nė­je vėl at­si­ran­da CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rius (0)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
COVID Skyrius, Alytus
Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, at­ski­ra­me slau­gai ir pa­lai­ko­ma­jam gy­dy­mui skir­ta­me kor­pu­se, CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rius vei­kė nuo per­nykš­čio lap­kri­čio pra­džios iki šie­me­tės lie­pos pra­džios.
Šios sa­vai­tės pra­džio­je Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė iš jos veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čių San­ta­ros kli­ni­kų ga­vo raš­tą, ku­ria­me pra­šy­ta nuo rug­pjū­čio 7-osios ati­da­ry­ti 20 lo­vų CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rių ir to­kiems li­go­niams nu­ma­ty­ti 4 vie­tas re­a­ni­ma­ci­jo­je. Li­go­ni­nės stei­gė­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė krei­pė­si į San­ta­ros kli­ni­kas ter­mi­ną to­kių li­go­nių gy­dy­mui li­go­ni­nė­je ati­dė­ti iki rug­pjū­čio 16-osios. Sa­vi­val­dy­bės krei­pi­ma­sis iš­girs­tas tik iš da­lies: ko­vi­di­niai li­go­niai Aly­taus li­go­ni­nė­je bus gul­do­mi nuo rug­pjū­čio 11-osios. Nuo šios die­nos li­go­ni­nės at­ski­ra­me, slau­gai ir pa­lai­ko­ma­jam gy­dy­mui skir­ta­me kor­pu­se vėl at­si­ran­da CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rius.

CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rius li­go­ni­nė­je vei­kė aš­tuo­nis mė­ne­sius

Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je, at­ski­ra­me slau­gai ir pa­lai­ko­ma­jam gy­dy­mui skir­ta­me kor­pu­se, CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rius vei­kė nuo per­nykš­čio lap­kri­čio pra­džios iki šie­me­tės lie­pos pra­džios – aš­tuo­nis mė­ne­sius.

Ati­da­ry­tas ėmus spar­čiai plis­ti ko­ro­na­vi­ru­sui ir at­si­ra­dus di­de­liam po­rei­kiui šia in­fek­ci­ja už­si­krė­tu­sius as­me­nys gy­dy­ti sta­cio­na­riai. O už­da­ry­tas at­slū­gus pan­de­mi­jai ir li­go­ni­nės mi­nė­ta­me sky­riu­je li­kus vos ke­liems li­go­niams.

Iki lie­pos pra­džios Aly­taus li­go­ni­nė­je bu­vo ir ko­vi­di­nė re­a­ni­ma­ci­ja su tam skir­to­mis 4 lo­vo­mis.

Šio­je di­džiau­sio­je Aly­taus ap­skri­ty­je gy­dy­mo įstai­go­je CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rius ir ko­vi­di­nė re­a­ni­ma­ci­ja at­si­ra­do ga­vus jos veik­lą ko­or­di­nuo­jan­čių San­ta­ros kli­ni­kų pra­šy­mą. Taip pat ga­vus šių kli­ni­kų su­ti­ki­mą, bu­vo už­da­ry­tas ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­tiems as­me­nis skir­tas sky­rius ir pa­nai­kin­tos to­kiems li­go­niams nu­ma­ty­tos vie­tos re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Aly­taus li­go­ni­nė­je ne­li­kus mi­nė­to sky­riaus ir ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­tie­siems re­a­ni­ma­ci­jos, čia in­fek­ci­ja bu­vo tik diag­no­zuo­ja­ma, o gy­dy­mui li­go­niai ga­lė­jo bū­ti ve­ža­mi į ki­tą San­ta­ros kli­ni­kų ko­or­di­nuo­ja­mą įstai­gą – Vil­niaus mies­to kli­ni­ki­nę li­go­ni­nę ar­ba pa­čias San­ta­ros kli­ni­kas.

Šios sa­vai­tės pra­džio­je li­go­ni­nė iš San­ta­ros kli­ni­kų ga­vo raš­tą, ku­riuo pra­šy­ta nuo rug­pjū­čio 7-osios vėl ati­da­ry­ti 20 lo­vų CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­rių ir to­kiems li­go­niams nu­ma­ty­ti 4 vie­tas re­a­ni­ma­ci­jo­je.

Epi­de­mio­lo­gi­nė si­tu­a­ci­ja blo­gė­ja

Kaip sa­kė San­ta­ros kli­ni­kų di­rek­to­rė val­dy­mui Jo­li­ta Ja­ku­tie­nė, Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nė vi­su anks­tes­niu pan­de­mi­jos lai­ko­tar­piu pui­kiai at­li­ko CO­VID-19 li­go­nių gy­dy­mui skir­tos at­ra­mi­nės Aly­taus ap­skri­čiai li­go­ni­nės funk­ci­jas: „Hos­pi­ta­li­za­vo ir gy­dė ne tik sa­vo ap­skri­ties CO­VID-19 li­ga ser­gan­čius pa­cien­tus, bet ir at­vyks­tan­čius iš ki­tų re­gio­nų. Ak­ty­viai ko­or­di­na­vo pa­cien­tų srau­tus, ben­dra­dar­bia­vo su San­ta­ros kli­ni­ko­mis, CO­VID-19 pro­ce­sus or­ga­ni­zuo­jan­čio­mis Vil­niaus ir Aly­taus ap­skri­ty­se.“

J.Ja­ku­tie­nė pa­brė­žė, kad šiuo me­tu epi­de­mio­lo­gi­nė si­tu­a­ci­ja dėl ko­ro­na­vi­ru­so Lie­tu­vo­je blo­gė­ja, dau­gė­ja hos­pi­ta­li­zuo­ja­mų CO­VID-19 li­ga ser­gan­čių pa­cien­tų, lo­vų už­im­tu­mas yra la­bai di­na­miš­kas pro­ce­sas, jis kei­čia­si die­nos me­tu la­bai grei­tai. Rug­pjū­čio 5 die­nos duo­me­ni­mis, Vil­niaus mies­to kli­ni­ki­nė­je li­go­ni­nė­je įreng­ta dar 20 pa­pil­do­mų lo­vų gy­dy­ti ser­gan­čiuo­sius ko­ro­na­vi­ru­su, tu­rė­ta 40 ir šiuo me­tu už­im­tu­mas – 68,3 proc. San­ta­ros kli­ni­ko­se taip pat at­si­ra­do pa­pil­do­mų lo­vų šiems li­go­niams, jų pa­dau­gė­jo 16 ir da­bar yra 41, šiuo me­tu už­im­tu­mas – 73 proc.

„Iš­ana­li­za­vus si­tu­a­ci­ją, San­ta­ros kli­ni­kos krei­pė­si į Vil­niaus re­gio­no at­ra­mi­nes li­go­ni­nes su pra­šy­mu bū­ti pa­si­ren­gu­sioms ga­li­mam CO­VID-19 ser­gan­čių pa­cien­tų au­gi­mui. Sa­vo sky­rius ple­čia ir Vil­niaus mies­to kli­ni­ki­nė li­go­ni­nė bei San­ta­ros kli­ni­kos. Ta­čiau bū­ti­na ir ki­tų re­gio­no li­go­ni­nių pa­gal­ba. Uk­mer­gės li­go­ni­nė jau at­si­lie­pė į San­ta­ros kli­ni­kų pra­šy­mą ir yra pa­si­ren­gu­si ati­da­ry­ti ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­tiems pa­cien­tams skir­tą sky­rių. Ti­ki­mės, kad ir Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos ligoninė ar­ti­miau­siu me­tu bus pa­si­ren­gu­si gy­dy­ti sa­vo ap­skri­ties pa­cien­tus, ne­nu­kreip­da­ma jų į Vil­nių, kur įpras­tai gy­do­mi sun­kiau­sios būk­lės pa­cien­tai“, – da­bar­ti­nę si­tu­a­ci­ją dėl CO­VID-19 in­fek­ci­jos Vil­niaus re­gio­ne api­bū­di­no San­ta­ros kli­ni­kų di­rek­to­rė val­dy­mui J.Ja­ku­tie­nė.

„Steng­si­mės dirb­ti taip, kad ne­nu­ken­tė­tų ki­tos tei­kia­mos pa­slau­gos“

20 vie­tų ko­vi­di­nis sky­rius ir 4 vie­tos re­a­ni­ma­ci­jo­je ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­tiems li­go­niams rug­pjū­čio 7-ąją, kaip to pra­šė San­ta­ros kli­ni­kos, Aly­taus li­go­ni­nė­je ne­at­si­ra­do. Šios gy­dy­mo įstai­gos stei­gė­ja Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė – kon­kre­čiai ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė krei­pė­si į mi­nė­tas kli­ni­kas su pra­šy­mu tai ati­dė­ti iki rug­pjū­čio 16-osios. Pa­grin­di­nė pra­šy­mo prie­žas­tis – li­go­ni­nei, tei­kian­čiai ant­ri­nio ly­gio pla­nuo­tas pa­slau­gas, ko­vi­di­nių li­go­nių pri­ėmi­mui rei­kia pa­si­ruoš­ti, o da­bar ne­ma­ža da­lis šios gy­dy­mo įstai­gos dar­buo­to­jų atos­to­gau­ja.

Šian­dien jau aiš­ku, kad San­ta­ros kli­ni­kos sa­vi­val­dy­bės krei­pi­mą­si iš­gir­do tik iš da­lies. Kli­ni­kų Ko­mu­ni­ka­ci­jos tar­ny­bos va­do­vė Jo­lan­ta Nor­man­tie­nė in­for­ma­vo, kad su Aly­taus li­go­ni­ne jau su­de­rin­ta, jog CO­VID-19 li­ga ser­gan­čius as­me­nis ji pra­dės pri­im­ti rug­pjū­čio 11-ąją, li­go­ni­nė­je šiems li­go­niams bus 20 ak­ty­vaus gy­dy­mo lo­vų ir 4 re­a­ni­ma­ci­jos. Jau ir li­go­ni­nė ga­vo San­ta­ros kli­ni­kų raš­tą apie nuo mi­nė­tos rug­pjū­čio die­nos tu­ri­mą or­ga­ni­zuo­ti ko­vi­di­nių li­go­nių gy­dy­mą vėl ati­da­ro­ma­me CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riu­je ir re­a­ni­ma­ci­jo­je.

„Slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo kor­pu­sas, ku­ria­me su pa­lia­ty­vi­ą­ja slau­ga, šiuo me­tu yra 45 vie­tos, tu­ri bū­ti at­lais­vin­tas iki rug­pjū­čio 11-osios. Iš čia li­go­nius per­kel­si­me į Trau­ma­to­lo­gi­jos sky­riu­je tu­ri­mas lais­vas pa­tal­pas. Jei slau­go­miems li­go­niams pri­stig­tų vie­tų, tar­si­mės su šias pa­slau­gas tei­kian­čiu Aly­taus me­di­ci­ni­nės re­a­bi­li­ta­ci­jos ir spor­to cen­tru. Vėl at­si­ra­dus CO­VID-19 in­fek­ci­jos sky­riui ir ja ser­gan­tiems li­go­niams skir­toms re­a­ni­ma­ci­nėms vie­toms, steng­si­mės dirb­ti taip, kad ne­nu­ken­tė­tų ki­tos mū­sų tei­kia­mos pa­slau­gos“, – tei­gė Aly­taus ap­skri­ties S. Ku­dir­kos li­go­ni­nės di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas me­di­ci­nai Dmit­rij Ka­čiu­rin.

Per pas­ta­rą­sias dvi sa­vai­tes iki rug­pjū­čio 6-osios ry­to iš Aly­taus li­go­ni­nės gy­dy­mui į Vil­nių bu­vo iš­vež­ti še­ši ko­ro­na­vi­ru­su ser­gan­tys as­me­nys.

Rug­pjū­čio 6-osios sta­tis­ti­niais duo­me­ni­mis, CO­VID-19 in­fek­ci­ja ser­ga 52 aly­tiš­kiai ir 13 Aly­taus ra­jo­no gyven­to­jų.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.