Aly­taus kraš­to gam­tos pa­slap­tys. I da­lis (1)

Birutė MALAŠKEVIČIŪTĖ, muziejininkė
Žvirgž­dė­nų pu­šis 2021 me­tais. Gied­riaus Ber­na­ta­vi­čiaus nuo­tr.
Žvirgž­dė­nų pu­šis 2021 me­tais. Gied­riaus Ber­na­ta­vi­čiaus nuo­tr.
Žvilg­te­rė­jus į ka­len­do­rių šian­dien pa­va­sa­ris skai­čiuo­ja 21-ąją die­ną. Ir nors gam­ta ne­le­pi­na šil­tais orais, ta­čiau nie­kas ne­truk­do po žie­mos są­stin­gio pa­si­žval­gy­ti po ją. Anks­tes­nė­se „Is­to­ri­jos mankš­to­se“ pa­sa­ko­jo­me is­to­ri­nes te­mas, šį kar­tą siū­lo­me šiek tiek at­si­pa­lai­duo­ti ir, lau­kiant pa­va­sa­rio, su­si­pa­žin­ti su tri­mis Aly­taus kraš­to me­džiais, ku­riais do­mė­ta­si ir prieš ke­lio­li­ka de­šimt­me­čių. Kaip jie at­ro­dė anuo­met, ko­kie yra šian­dien. Įpras­ta, jog ypa­tin­gi me­džiai tu­ri sa­vo is­to­ri­jas (nie­kas šian­dien jau ne­ži­no, ar tai tie­sa, ar ne), le­gen­das ir vai­du­lius.

Žvirgž­dė­nų pu­šis

Žvirgž­dė­nų pu­šį ga­li­ma ras­ti už 3 ki­lo­met­rų nuo Dau­gų mies­to, Žvirgž­dė­nų kai­me. Me­dis au­ga ša­lia ke­lio. Se­ni žmo­nės pa­sa­ko­ja, kad prie jos el­ge­tos mėg­da­vę pra­šy­ti iš­mal­dos. Pra­va­žiuo­jan­tys jiems mes­da­vo po ke­le­tą mo­ne­tų, kar­tais pi­ni­gė­lis pa­nir­da­vo dul­kė­se ir jo ne­ga­lė­da­vo su­ras­ti. Lai­min­gi ir šian­dien at­si­tik­ti­nai vis dar ga­li ras­ti anų lai­kų mo­ne­tų. Su­te­mus vie­ti­niai veng­da­vo ei­ti pro pu­šį – sa­ko, vai­de­no­si.

1960 me­tais me­dis pa­skelb­tas gam­tos pa­vel­do ob­jek­tu.

Kar­tu­vių (Pa­ka­ruok­lių) pu­šis

Ši pu­šis au­go Jur­giš­kių kai­me Ra­džiū­nų gat­vė­je, de­ši­nė­je ke­lio pu­sė­je, va­žiuo­jant iš Aly­taus į Laz­di­jus. Ga­li kil­ti klau­si­mas, ko­dėl au­go? Me­džiai tu­ri sa­vo gy­ve­ni­mo truk­mę. Šian­dien pu­šis bai­gia na­tū­ra­liai su­nyk­ti, jos bu­vu­si au­gi­mo vie­ta pa­ste­bi­ma dėl gre­ta sto­vin­čio me­di­nio kry­žiaus.

Pa­sa­ko­ja­ma, jog ka­dai­se šio­je vie­to­je au­gęs Sei­ri­jų dva­rui pri­klau­sęs miš­kas. Prieš po­rą šimt­me­čių jį kir­to, tie­sė ke­lią. Pa­li­ko tik ke­lias se­nas aukš­tas pu­šis.

Taip jau gy­ve­ni­mas su­rė­dė, kad ne­re­tai pa­ke­lės me­džiai tap­da­vo eg­ze­ku­ci­jų vie­to­mis. Kęs­tu­tis Ba­le­vi­čius 1979 me­tais ra­šė: „Ke­lias Vidz­gi­rio pa­kraš­čiu ve­da Sei­ri­jų, Laz­di­jų link. Trum­pam su­sto­ki­me ties vie­ni­ša pu­ši­mi pa­ke­lė­je, de­ši­nė­je ke­lio pu­sė­je. Ji la­bai se­na ir sau­go­ma kaip ver­giš­ko mū­sų se­no­lių gy­ve­ni­mo at­mi­ni­mas. Pa­sa­ko­ja­ma, jog ant pu­šies ša­kos bū­da­vę ka­ria­mi ne­pa­klus­nūs bau­džiau­nin­kai. Nuo tų lai­kų ji va­di­na­ma Pa­ka­ruok­lių ar­ba Kar­tu­vių pu­ši­mi.“

Dar sklan­do is­to­ri­ja, kad 1812 me­tais po šia pu­ši­mi pie­ta­vęs Na­po­le­o­nas. Pu­šy­je bu­vo ste­bė­ji­mo punk­tas, gre­ta – sto­vyk­la. Ta­čiau čia pa­sa­ko­ji­mą rei­kė­tų baig­ti, nes taip ne­bu­vo. Kaip sa­kė vie­nas Na­po­le­o­no žy­gio per Lie­tu­vą ži­no­vas, nė­ra ko puo­se­lė­ti vil­čių, kad Aly­taus apy­lin­kė­se Pran­cū­zi­jos im­pe­ra­to­rius sė­dė­jo po me­džiu bei ra­miai gro­žė­da­ma­sis gam­ta pjaus­tė deš­rą ir ne­sku­bė­da­mas ją kram­sno­jo.

1989 me­tais prie Kar­tu­vių (Pa­ka­ruok­lių) pu­šies pa­sta­ty­tas me­di­nis kry­žius.

Se­no­ji guo­ba

Prieš me­tus „Aly­taus nau­jie­nų“ pus­la­piuo­se vy­ko dis­ku­si­ja, ar šis me­dis – kal­ni­nė guo­ba ar vinkš­na. Ga­liau­siai ras­tas kom­pro­mi­sas: vinkš­na, o ši pri­klau­so guo­bi­nių me­džių šei­mai. La­pai ir me­džio la­ja pa­na­šūs tiek guo­bos, tiek vinkš­nos, sėk­los ski­ria­si – vinkš­nos sėk­lų spar­na­vai­siai plau­kuo­ti (blaks­tie­no­ti) ir ma­žes­ni nei guo­bos. Au­ga ji Aly­taus ra­jo­ne Ne­mu­nai­čio se­niū­ni­jos Geis­čiū­nų kai­mo pa­lau­kė­je, ne­to­li ke­lio Aly­tus–Ne­mu­nai­tis.

Ma­no­ma, jog šiam me­džiui dau­giau kaip 250 me­tų. Toks am­žius mū­sų kraš­te tik­ras re­kor­das, nes kal­ni­nės guo­bos gy­ve­na iki 300 me­tų. Me­džio aukš­tis – 24 m, ka­mie­no ap­im­tis – 5,50 m.

Dar ir šian­dien pa­sa­ko­ja­mos le­gen­dos, jog ka­dai­se, pa­si­bai­gus me­džiok­lėms gre­ti­muo­se miš­kuo­se, po ja puo­tau­da­vo Lie­tu­vos di­di­kai. Prieš Ant­rą­jį pa­sau­li­nį ka­rą kai­mo jau­ni­mas gre­ta reng­da­vo šo­kių va­ka­rus.

Me­dis 1960 me­tais pa­skelb­tas gam­tos pa­min­klu.

Po dvie­jų sa­vai­čių tę­si­me pa­sa­ko­ji­mą apie gam­tą: Ne­mu­nai­čio klin­ti­nių tu­fų ato­dan­gą ir Aly­taus Kle­bo­no ak­me­nį Ne­mu­ne.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.