Aly­taus ko­le­gi­jos In­for­ma­ci­jos ir ry­šių tech­no­lo­gi­jų fa­kul­te­to plėt­ra

2020 Rugpjūtis 28
kolegija
2020-ie­ji Aly­taus ko­le­gi­jai ypa­tin­gi me­tai. Šiais me­tais Aly­taus ko­le­gi­ja skai­čiuo­ja uni­ka­lią 60 me­tų bi­čiu­lys­tės is­to­ri­ją, tiek me­tų su­kan­ka Aly­taus ko­le­gi­jai kaip ins­ti­tu­ci­jai. Aukš­to­ji mo­kyk­la, kaip ins­ti­tu­ci­ja, šie­met mi­ni sa­vo veik­los 20-me­tį. Kau­pia­si me­tai, pa­si­pil­dan­tys nau­ja, sva­res­ne pa­tir­ti­mi ir ku­rian­tys nau­jus is­to­ri­jos pus­la­pius.

„Aly­taus ko­le­gi­jos tiks­las – pri­trauk­ti ir iš­lai­ky­ti mies­te kuo dau­giau jau­nų žmo­nių, ku­rie tu­ri aukš­tus ide­a­lus, sie­kia mo­der­nių ži­nių ir ga­lė­tų tap­ti pa­si­rink­tos pro­fe­si­jos ly­de­riais, mies­to kū­rė­jais“, – tei­gia Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rius Si­gi­tas Na­ru­še­vi­čius.

Aly­taus ko­le­gi­ja, at­si­žvelg­da­ma į mo­der­nė­jan­tį pa­sau­lį bei dar­bo rin­kos pa­klau­są ir už­tik­rin­da­ma re­gio­no po­rei­kius, ku­ria nau­jas ir at­nau­ji­na esamas stu­di­jų pro­gra­mas.

Sie­kiant už­tik­rin­ti mo­der­nią stu­di­jų ap­lin­ką, kva­li­fi­kuo­tų ir pa­klau­sių dar­bo rin­ko­je spe­cia­lis­tų ren­gi­mą, pa­reng­tas pro­jek­tas „Aly­taus ko­le­gi­jos In­for­ma­ci­jos ir ry­šių tech­no­lo­gi­jų fa­kul­te­to plėt­ra“, ku­rio tiks­las – ge­rin­ti Aly­taus ko­le­gi­jos moks­lo ir stu­di­jų ko­ky­bę di­di­nant ša­lies ir re­gio­no po­rei­kius ati­tin­kan­čių stu­den­tų pro­fe­si­nius ge­bė­ji­mus, kar­tu už­tik­ri­nant ko­ky­biš­ką moks­lo ir stu­di­jų ap­lin­ką.

Pro­jek­to veik­lo­se nu­ma­ty­ta kom­plek­siš­kai at­nau­jin­ti ko­le­gi­jos stu­di­jų in­fra­struk­tū­rą, įreng­ti uni­ver­sa­lias ir dau­gia­funk­ces la­bo­ra­to­ri­jas bei stu­den­tų ini­cia­ty­voms re­a­li­zuo­ti rei­ka­lin­gas pa­tal­pas, įsi­gy­ti in­te­rak­ty­vią stu­di­jų or­ga­ni­za­vi­mo įran­gą.

In­for­ma­ci­nių sis­te­mų tech­no­lo­gi­jų (IST), Mul­ti­me­di­jos ir vi­zu­a­li­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos stu­di­jų (MVK) pro­gra­mų stu­den­tams ir Jau­nų­jų in­for­ma­ti­kų aka­de­mi­jos moks­lei­viams įsi­gy­ta la­bo­ra­to­ri­nė gar­so ir vaiz­do, 3D, vir­tu­a­lios re­a­ly­bės, kom­piu­te­ri­nė, pro­gra­mi­nė ir kt. įran­ga leis už­tik­rin­ti aukš­tą moks­lo ir stu­di­jų ly­gį, di­din­ti stu­den­tų ir moks­lei­vių te­ori­nius bei prak­ti­nius įgū­džius, ati­tin­kan­čius dar­bo rin­kos po­rei­kius.

Bū­si­mi IT spe­cia­lis­tai ga­lės kur­ti TV pro­jek­tus, re­kla­mas, ani­muo­tus mul­ti­me­di­jos ele­men­tus, įmo­nę rep­re­zen­tuo­jan­čias eks­kur­si­jas, vir­tu­a­lias mu­zie­jų, pa­ro­dų eks­po­zi­ci­jas, jas ko­ky­biš­kai įgar­sin­ti, pro­jek­tuo­ti tri­ma­tės gra­fi­kos ele­men­tus ir juos spaus­din­ti 3D spaus­din­tu­vu.

At­lik­ti pa­tal­pų re­mon­to dar­bai ir įsi­gy­ti bal­dai leis už­tik­rin­ti kom­for­tiš­ką moks­lo ir stu­di­jų ap­lin­ką.

Mo­der­ni stu­di­jų in­fra­struk­tū­ra svar­bi ne tik stu­den­tams, bet ir aka­de­mi­niam per­so­na­lui. Tai itin svar­bu už­tik­ri­nant dės­ty­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mą, moks­li­nių ty­ri­mų ir eks­pe­ri­men­ti­nės plėt­ros (MTEP) veik­lų įgy­ven­di­ni­mą, per­so­na­lo moks­li­nio po­ten­cia­lo vys­ty­mą. In­ten­sy­viai vys­tan­tis tech­no­lo­gi­joms, tik jas ak­ty­viai nau­do­jan­tys ir ge­ban­tys pri­tai­ky­ti stu­di­jų bei MTEP veik­lų pro­ce­se dės­ty­to­jai ga­li pa­siū­ly­ti stu­den­tams ko­ky­biš­ką stu­di­jų tu­ri­nį.

Aly­taus ko­le­gi­ja džiau­gia­si pui­kiais pir­mo­jo eta­po pri­ėmi­mo stu­di­juo­ti re­zul­ta­tais, ku­rie yra daug ge­res­ni ne­gu 2019 me­tais. Pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, dau­giau nei 44 proc. iš­au­go pa­kvies­tų­jų į Aly­taus ko­le­gi­ją stu­di­juo­ti skai­čius. „Stu­di­jas Aly­taus ko­le­gi­jo­je ren­ka­si pa­žan­gūs bei mo­ty­vuo­ti stu­den­tai ir to­kiu bū­du pa­tvir­ti­na są­mo­nin­gą no­rin­čių­jų stu­di­juo­ti ap­si­spren­di­mą bei pa­si­ti­kė­ji­mą aukš­to­jo moks­lo ins­ti­tu­ci­ja“, – tei­gia Aly­taus ko­le­gi­jos di­rek­to­rius S. Na­ru­še­vi­čius.

Di­rek­to­rius džiau­gia­si, kad stu­den­tai ga­lės sa­ve re­a­li­zuo­ti at­nau­ji­na­mo­se mo­der­nio­se la­bo­ra­to­ri­jo­se bei stu­di­joms ir lais­va­lai­kiui pri­tai­ky­to­je ap­lin­ko­je.

Džiu­gi ži­nia pa­sie­kė ir Aly­taus ko­le­gi­jos In­for­ma­ci­nių sis­te­mų tech­no­lo­gi­jos, Mul­ti­me­di­ja ir vi­zu­a­li­nės ko­mu­ni­ka­ci­jos bei Au­to­mo­bi­lių trans­por­to in­ži­ne­ri­jos stu­di­jų pro­gra­mų stu­den­tus. Bus skirta po 12 skatinamųjų stipendijų (200 eurų per mėnesį) kiekvienos studijų programos studentams, šiemet įstojusiems į valstybės finansuojamas vietas. Šis spren­di­mas su­si­jęs su aukš­tos pri­dė­ti­nės ver­tės sek­to­riais ir skir­tas re­gio­nų in­ves­ti­ci­niam pa­trauk­lu­mui di­din­ti. Ska­ti­na­mo­sios sti­pen­di­jos bus mo­ka­mos vi­są stu­di­jų lai­ko­tar­pį.

 

Aly­taus ko­le­gi­ja kvie­čia pri­si­jung­ti į pir­ma­kur­sių bū­rį ir teik­ti pra­šy­mus pa­pil­do­mam pri­ėmi­mui. Tai ga­li­ma pa­da­ry­ti nuo 2020 m. rug­pjū­čio 28 d. iki rug­pjū­čio 31 d. 14 val. Mes lau­kia­me ta­vęs Aly­taus ko­le­gi­jo­je, Sei­ri­jų g. 2, 104 kab., o jei rei­kia tik kon­sul­ta­ci­jos, vi­suo­met pa­si­ren­gę pa­dė­ti tel. (8 315) 65013, 8 687 80574.

 

Aly­taus ko­le­gi­ja šiais moks­lo me­tais vėl lau­kia moks­lei­vių Jau­nų­jų in­for­ma­ti­kų aka­de­mi­jo­je (JIA). Jau 8-erius me­tus JIA kvie­čia pri­si­jung­ti ne­abe­jin­gus in­for­ma­ci­nėms tech­no­lo­gi­joms (IT), be­si­do­min­čius kom­piu­te­ri­ne kū­ry­ba.  JIA dės­ty­to­jų ko­lek­ty­vas to­liau pa­si­ren­gęs pa­dė­ti gi­lin­ti IT įgū­džius ir pro­gra­ma­vi­mo ge­bė­ji­mus, to­bu­lin­ti IT ži­nias ir lo­gi­nį mąs­ty­mą, ska­tin­ti moks­lei­vių pa­si­rin­ki­mą stu­di­juo­ti IT ir stip­rin­ti jų pa­si­ren­gi­mą to­les­niam mo­ky­mui­si aukš­to­sio­se mo­kyk­lo­se in­for­ma­ti­kos kryp­ties stu­di­jų pro­gra­mo­se. Su­tar­čių pa­si­ra­šy­mas vyks nuo 2020 m. rug­pjū­čio 31 d. Aly­taus ko­le­gi­jos In­for­ma­ci­jos ir ry­šių tech­no­lo­gi­jų fa­kul­te­te, 104a kab., nuo 11.00 iki 17.15 val., Sei­ri­jų g. 2, tel. 8 686 06206, 8 699 47446.

Aly­taus ko­le­gi­jos Kar­je­ros cen­tro ve­dė­ja

Edi­ta Kli­ma­vi­čiū­tė

Užs. Nr. 0076

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.