Aly­taus įmo­nė­je ki­lo gais­ras

Laura BALIUKONIENĖ, laura@ana.ltLau­ra BA­LIU­KO­NIE­NĖ
Komentarai (1)
2019 Vasaris 19
gaisras
Gaisras UAB ,,So­fa Brands“, ga­my­bi­nė­se pa­tal­po­se.
Pirmadienio rytą į darbą atėję įmonės „Sofa Brands“ darbuotojai patalpose pajuto aštrų nuodėgulių kvapą. Tai sekmadienio vakarą bendrovėje „Sofa Brands“ kilusio gaisro pasekmė. Laimei, suveikus priešgaisrinei sistemai, ugnies židinys buvo numalšintas, didesnių nuostolių išvengti pavyko, tačiau liepsnojęs įmonės krautuvas, nuo kurio, manoma, galėjo kilti gaisras, jau bus nebenaudojamas. Tyrėjai aiškinasi, dėl ko kilo gaisras.

Pra­ne­ši­mą apie įmo­nė­je ki­lu­sį gais­rą Ben­dra­sis pa­gal­bos cen­tras ga­vo po 18 val. sek­ma­die­nį. Įsi­jun­gus sig­na­li­za­ci­jai ir prieš­gais­ri­nės sis­te­mos si­re­noms, sau­gos tar­ny­bos dar­buo­to­jai nu­vy­ko į vie­tą pa­tik­rin­ti, kas nu­ti­ko. At­vy­kę pa­ma­tė be­si­ver­žian­čius dū­mus. Jie ir pa­skam­bi­no į Ben­drą­jį pa­gal­bos cen­trą bei pra­ne­šė, kad Aly­tu­je, Nau­jo­ji g. 132, UAB ,,So­fa Brands“, ga­my­bi­nė­se pa­tal­po­se de­ga au­di­niai ir ki­ti me­die­nos ga­mi­niai.

Į įvy­kio vie­tą at­vy­ko Aly­taus ug­nia­ge­sių pa­jė­gos, ku­rios gais­rą lik­vi­da­vo ga­lu­ti­nai. Iš įmo­nės pa­tal­pų į lau­ką bu­vo iš­temp­tas krau­tu­vas, nuo ku­rio, ma­no­ma, ga­lė­jo kil­ti gais­ras. Įren­gi­nys su­de­gė, tad nau­do­ti jau ne­tin­ka­mas.

Už­si­lieps­no­jus krau­tu­vui, iš­de­gė ka­bi­na, iš­si­ly­dė de­gio­sios de­ta­lės, iš­du­žo stik­lai. Pra­dė­jus veik­ti ge­si­ni­mo sis­te­mai, van­de­niu bu­vo su­lie­tos pa­tal­pos ir jo­je bu­vu­sios me­džia­gos. Nuos­to­liai nu­sta­ti­nė­ja­mi.

Pir­ma­die­nio ry­tą į dar­bą at­ėję dar­buo­to­jai pa­tal­po­se jau­tė ne­ma­lo­nų nuo­dė­gu­lių kva­pą. Bai­mi­nan­tis, kad tai ne­pa­kenk­tų žmo­nių svei­ka­tai, jie iš­leis­ti na­mo.

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.