Aly­taus ae­ro­klu­bui sa­vi­val­dy­bė atidavė per­im­tų pa­sta­tų rak­tus

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (12)
2020 Gegužė 28
Teis­mo nu­tar­ti­mi dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių tai­ky­mo sa­vi­val­dy­bei už­draus­ta perimti dabar aeroklubo eksploatuojamo tur­to nau­do­ji­mą, jam tai­ky­ti bet ko­kias fi­zi­nės ap­sau­gos ar ki­to­kias prie­mo­nes, ri­bo­jan­čias ae­ro­klu­bui pa­tek­ti į tur­tą bei juo nau­do­tis, keis­ti šio tur­to nau­do­ji­mo pa­skir­tį. Zitos Stankevičienės nuotr.
Teis­mo nu­tar­ti­mi dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių tai­ky­mo sa­vi­val­dy­bei už­draus­ta perimti dabar aeroklubo eksploatuojamo tur­to nau­do­ji­mą, jam tai­ky­ti bet ko­kias fi­zi­nės ap­sau­gos ar ki­to­kias prie­mo­nes, ri­bo­jan­čias ae­ro­klu­bui pa­tek­ti į tur­tą bei juo nau­do­tis, keis­ti šio tur­to nau­do­ji­mo pa­skir­tį. Zitos Stankevičienės nuotr.
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, ge­gu­žės 22-ąją, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, pa­si­tel­ku­si po­li­ci­ją ir ant­sto­lį, or­ga­ni­za­vo Aly­taus ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mo, ba­lan­džio pa­bai­go­je Vy­riau­sy­bės sa­vi­val­dy­bei per­duo­to tur­to pe­rė­mi­mą. Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu mies­to sa­vi­val­dy­bei bu­vo per­duo­ti 8 pa­sta­tai ir 15 or­lai­vių, ku­rie yra Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­čia­me ae­ro­dro­me. Ae­ro­klu­bui ne­per­da­vus pa­sta­tų rak­tų bu­vo pa­keis­tos jų spy­nos. Šį pir­ma­die­nį, ge­gu­žės 25-ąją, Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pa­ten­ki­no ae­ro­klu­bo pra­šy­mą tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti­nam tur­tui, iki teis­me bus iš­nag­ri­nė­tas ae­ro­klu­bo pre­ven­ci­nis ieš­ki­nys dėl ne­tei­sė­tų sa­vi­val­dy­bės veiks­mų sie­kiant per­im­ti avia­to­rių val­do­mą ir nau­do­ja­mą tur­tą pa­gal ga­lio­jan­čią pa­nau­dos su­tar­tį ir įsi­tei­sės teis­mo spren­di­mas. Teis­mui pri­tai­kius lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes pa­gal Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą per­duo­ti­nam tur­tui, va­kar, ge­gu­žės 27-ąją, ae­ro­klu­bui sa­vi­val­dy­bė grą­ži­no per­im­tų pa­sta­tų rak­tus, Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų nu­tar­tį dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių ren­gia­ma­si skųs­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mui.

Rak­tų ne­per­da­vė ir krei­pė­si į teis­mą

Ba­lan­džio 22-ąją Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti vals­ty­bei pri­klau­san­tį ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą – 8 pa­sta­tus ir 15 or­lai­vių, ku­rie yra Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­čia­me ae­ro­dro­me.

Ka­dan­gi mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba va­sa­rio pa­bai­go­je yra pri­ėmu­si spren­di­mą dėl su­ti­ki­mo per­im­ti šį tur­tą, li­ko tik for­ma­lu­mas per­im­ti ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mą tur­tą.

Kaip pra­ne­šė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ge­gu­žės 13-ąją, da­ly­vau­jant ant­sto­liui, Lie­tu­vos spor­to cen­tro (per­duo­da­mo tur­to val­dy­to­jui, pa­val­džiam Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai – A.M.), ae­ro­klu­bo ir sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vams, tur­tas bu­vo ap­žiū­rė­tas, fik­suo­ti skai­tik­lių rod­me­nys, ta­čiau bu­vo at­si­sa­ky­ta per­duo­ti pa­sta­tų ir ki­tų pa­tal­pų rak­tus.

Ki­tą­dien sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja raš­tu krei­pė­si į ae­ro­klu­bą, pra­šy­da­ma ne­del­siant per­duo­ti rak­tus, bet jie ne­bu­vo per­duo­ti, nes ae­ro­klu­bas bu­vo ap­si­spren­dęs dėl sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos ne­tei­sė­tų veiks­mų sie­kiant per­im­ti jo nau­do­ja­mą tur­tą pa­gal ga­lio­jan­čią pa­nau­dos su­tar­tį su pre­ven­ci­niu ieš­ki­niu kreip­tis į Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mus, taip pat pra­šy­ti šio tur­to lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių.

Pra­ėju­sios sa­vai­tės vi­du­ry­je toks ae­ro­klu­bo ieš­ki­nys ir pra­šy­mas pa­sie­kė teis­mą.

Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, ge­gu­žės 22-ąją, mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai, pa­si­tel­kę po­li­ci­ją ir ant­sto­lį, or­ga­ni­za­vo Vy­riau­sy­bės tur­to iš ae­ro­klu­bo pe­rė­mi­mą: bu­vo pa­keis­tos pa­tal­pų du­rų spy­nos, o tur­to ap­sau­ga pa­ti­kė­ta pa­gal vie­šų­jų pir­ki­mų pro­ce­dū­ras pa­rink­tai sau­gos tar­ny­bai.

Kaip sa­kė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Tur­to val­dy­mo ir ver­slo sky­riaus ve­dė­ja Auk­sė Juo­nie­nė, sau­gos tar­ny­ba pa­sam­dy­ta mė­ne­siui ir tai vie­ti­niam biu­dže­tui kai­nuos dau­giau nei 2 tūkst. eu­rų.

 

Teis­mo nu­tar­tis pa­lan­ki ae­ro­klu­bui

Šį pir­ma­die­nį, ge­gu­žės 25-ąją, Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė pa­lan­kią nu­tar­tį ae­ro­klu­bui. Pa­ten­kin­tas jo pra­šy­mas tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti­nam tur­tui, iki bus iš­nag­ri­nė­tas ae­ro­klu­bo pre­ven­ci­nis ieš­ki­nys dėl ne­tei­sė­tų sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos veiks­mų sie­kiant per­im­ti jo nau­do­ja­mą tur­tą pa­gal ga­lio­jan­čią pa­nau­dos su­tar­tį ir įsi­tei­sės teis­mo spren­di­mas.

Toks ieš­ki­nys teis­me jau pri­im­tas nag­ri­nė­ti.

Nu­tar­ty­je dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių kon­sta­tuo­ja­ma, kad iš nu­sta­ty­tų ap­lin­ky­bių la­bai ti­kė­ti­na, jog tur­to pa­nau­dos su­tar­tis šiuo me­tu yra ga­lio­jan­ti iki 2026 me­tų sau­sio vi­du­rio. Apie ae­ro­klu­bo val­do­mą tur­tą yra pa­si­sa­kę Vil­niaus mies­to apy­lin­kės ir Vil­niaus apy­gar­dos teis­mai nag­ri­nė­jant ae­ro­klu­bo val­do­mo, dau­giau kaip 100 hek­ta­rų ae­ro­dro­mo že­mės klau­si­mą.

Ae­ro­klu­bui per šiuos teis­mus pa­vy­ko ap­si­gin­ti nuo Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos no­ro vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti 2010-ųjų vi­du­ry­je su­da­ry­tą 68 me­tus ga­lio­jan­čią ae­ro­dro­mo skly­po pa­nau­dos su­tar­tį.

Teis­mo nu­tar­ti­mi dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių tai­ky­mo sa­vi­val­dy­bei už­draus­ta perimti tur­to nau­do­ji­mą, jam tai­ky­ti bet ko­kias fi­zi­nės ap­sau­gos ar ki­to­kias prie­mo­nes, ri­bo­jan­čias ae­ro­klu­bui pa­tek­ti į tur­tą bei juo nau­do­tis, keis­ti šio tur­to nau­do­ji­mo pa­skir­tį.

Nu­tar­tis dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių tai­ky­mo vyk­do­ma sku­biai.

Ji per 7 die­nas nuo įtei­ki­mo sa­vi­val­dy­bei ga­li bū­ti skun­džia­ma Kau­no apy­gar­dos teis­mui.

„Teis­mo nu­tar­ti­mi bent jau lai­ki­nai yra su­kon­tro­liuo­ta ir ap­ri­bo­ta sa­vi­val­dy­bės sa­vi­va­lė, ko­kios per vi­sus ša­lies ne­pri­klau­so­my­bės at­kū­ri­mo me­tus aš ne­bu­vau ma­tęs. Ak­las ėji­mas bul­do­ze­riu tur­būt yra šios mies­to val­džios ka­den­ci­jos vi­zi­ti­nė kor­te­lė, man la­bai ap­mau­du, kad, vyk­dant po­li­ti­nę va­lią, yra pa­žei­džia­mi ele­men­ta­rūs tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­pai. Džiau­giuo­si, kad teis­mi­nė kon­tro­lė lei­do sta­bi­li­zuo­ti si­tu­a­ci­ją tol, kol bus iš­nag­ri­nė­tas gin­čas pa­gal pa­teik­tą ieš­ki­nį ir įver­tin­tas abie­jų po­zi­ci­jų pa­grįs­tu­mas. Man, kaip aly­tiš­kiui, liūd­niau­sia, kad mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­siun­tė la­bai aiš­kią ži­nu­tę tiek esa­miems mies­to gy­ven­to­jams, tiek bū­si­miems in­ves­tuo­to­jams: su­tar­čių ir tei­si­nės vals­ty­bės prin­ci­pų ne­bus lai­ko­ma­si, o bet ko­kia po­li­ti­nė va­lia bus aukš­čiau vis­ko“, – tei­gė Aly­taus ae­ro­klu­bo vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Ur­ba­na­vi­čius.

Aly­taus lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) ga­li­my­bių stu­di­jos ren­gė­jai ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­ją yra įvar­di­ję kaip pa­trauk­liau­sią šiai zo­nai dėl grei­to jos įstei­gi­mo vals­ty­bei pri­klau­san­čio­je že­mė­je.

 

Ap­sau­ga jau nuim­ta, rak­tai ati­duo­ti

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Ro­lan­do Juo­nio tvir­ti­ni­mu, Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų nu­tar­tis bus skun­džia­ma Kau­no apy­gar­dos teis­mui, ją vyk­dant bus nuim­ta ae­ro­dro­me esan­čio ir sa­vi­val­dy­bei Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu per­duo­to tur­to ap­sau­ga, taip vyk­do­ma teis­mo nu­tar­tis.

Di­rek­to­rius sa­kė, kad pa­sta­tų pa­keis­tų spy­nų rak­tai yra sa­vi­val­dy­bė­je ir, jei ae­ro­klu­bas kreip­sis, jie bus per­duo­ti, kad ga­lė­tų nau­do­tis tur­tu.

Va­kar da­ly­vau­jant ant­sto­liui ae­ro­klu­bui bu­vo per­duo­ti pa­sta­tų spy­nų rak­tai, taip pat va­kar at­si­sa­ky­ta jų ap­sau­gos.

 

 

 

  Komentaras

  Gal geriau kaip kurie politikoj nuo verslo patys viduj pirmiau išsiaiškina, ko nori iš aerodromo? O ne blaškosi sprendimuos su aerodromu susijusiuose? Ir kitus intriguoja. Gal geriau likt versle ir nesiblaškyt po politika? Miestą į bevertes intrigas veliant. Gaminantis priešų, kur jų nėra.

  Komentaras

  Tai va kaip šeškai vištide dalinasi! Normaliam miestui tas "Normandija-Nemunas'" istorinis aerodromas galėjo ir nemenką naudą užsidirbti, o šeškiniai viską vėjais,matyt, paleis...metalo laužu.

  Komentaras

  Mento gabalas Jastremskas, Ramanauskienė, Gibienė ir Matažinskas norėjo, kad Taryba balsuotų už miesto planą, kur numatyta griauti aerodromą. Klaidino Tarybą ir norėjo, kad Taryba daugiau negalėtų grįžti prie aerodromo saugojimo klausimo.

  Komentaras

  Ar turite nesusipratimų su savo meiluže, dėl kurio įvyko skyrybos, ir bandėte susitaikyti su juo, tačiau jis nesuteikia jums teigiamo atsakymo ir jaučiate, kad jūsų santykiuose kažkas vyksta ne taip, ir jums reikia greito sprendimo , susisiekite su dr. Ajayi šiandien ir įsitikinkite, kad jūsų meilės gyvenimas bus gražiausias su buvusiais žmonėmis. Dr. Ajayi padėjo man atkurti taiką mano namuose, nes mano vyras paliko mane 9 mėnesiams ir gyveno su kita moterimi ir niekada nenorėjo grįžkite namo, bet padėjęs burtų žinovui dr. Ajayi jis grįžo namo praėjus 3 dienoms po to, kai dr. Ajayi padarė galingą atkūrimo burtą. Taigi, jei jums reikia greito sprendimo jūsų santykiuose ar santuokoje pasitelkiant rašybos rašytoją, susisiekite su dr. Ajayi dabar el. Paštu: drajayi1990@gmail.com arba „Viber / Whatsapp“: +2347084887094

  Komentaras

  Alytuj tai jau dešimtmečiais vyksta. Po politika turtingų per derinius su institucijom dorot neįtinkančius ir per miesto valdymą. Net po mero kreipimosi į teisėsaugą dėl žemės sklypų skandalų viešų paaiškinimų alytiškiams virš pusmečio nėra. Vadinas net mero negina..

  Komentaras

  ALYTUJ BUS KAIP SU FUTBOLU LIETUVOJ. O FUTBOLE YRA TAIP : Man didžiausia mistika, kaip šitas nusikaltėlių klanas yra paėmęs Lietuvos futbolą į savo rankas ir visiem - Prezidentams, premjerui, visam Seimui. Dugnas. Visokie pukeliai ir kiti atmatos iš nusikalstamo pasaulio su švarkais pastatė šitą sportą ir pačius sportininkus šuniuko poza, ir drožia...

  Komentaras

  Situacija policija prieš teismą. Praktiškai teismas aukštesnė institucija ir Alytuj - teismai silpniausia tarp institucijų viešo intereso gynimo sritis. Praktiškai miesto interesų nykimas vyksta po jų priedanga. Nors jie žmonių į valdžią nerinkti ir neatskaitingi žmonėms. Kaip politikai atskaitingi žmonėms. Tad, jei politikai nesugeba patys spręst problemų valdyme ir atsakyt, tokių ne vieta politikoj. O tradicija nesugebant argumentuot, prisidengt po institucijų ypač abejotinais sprendimais, čia ne politika. Čia ne tik įtartinos kombinacijos, kurių rimtose valstybėse nebūna. Ir problema su teisėsauga, nekompetencija ūkiniuose valdymo klausimuose. Kaip ir Konstitucijos ir Vietos savivaldos įstatymuose. Kartais tiesiog nepaiso.

  Komentaras

  Vyriausybė sprendimu savivaldybei perduoda po aerodromu 100 ha žemės ir pastatai su inventorium. Reiškia savivaldybė atsakinga tampa už perduoto naudojimą. O prieit negali per įtartinus teismo l. sprendimus. Kur vietoj, kad pagal Konst. valstybės ūkinė veikla turi tarnaut Tautos bendrovės gerovės lygiui, čia po saujele..labui? Kur užkuliusį kaip kuriems net teismo salėj negalioja Konst. 22 str., kad įstatymas ir teismas gina asmens ir šeimos garbę ir orumą. Ypatingi Alytuj ..ant tablečių.

  Komentaras

  Teismai ir turi laikytis įstatymų. Sprendimai turi būt aiškūs ir įtarimų nekelt. Šiuo metu įtarimų ne viešo intereso naidai per daug. Nepanašu, kad savo valia taip...? Vienok, kaip su tokiais lygiais jie gali priimt kokybiškus sprendimus dėl padangų gaisro, galimai žemės sklypų skandalų? Jei ilgai aiškinas dėl biojėgainės konkrečios vertės, kur savivaldybė turi kompensuot Litesko perimus iš jų šilumos ūkį? O gal čia ir atsakymai, kodėl neįtartinai ilgai nesimato iš teisėsaugos paaiškūnimų šiais klausimais? Kur greiti turtingų naudai, kur miesto interesai - jau nežinomybė.

  Komentaras

  Šaunuoliai. Dėl 100 ha aerodromo žemių ir patalpų teismas stojo po aeroklubu interesų naudai. Reiškia tie interesai meta lėšas per teismus gintis. Prieš savivaldybę ir valstybę. Ne naujiena Alytuj, kaip viešas interesas prieš privatų klumpa. Todėl miestas nyksta. Būtent šis teismo laikinas sprendimas didina erzelyną ir chaosą valdyme. Dabar visi ta mato. Kita pusė, taryba nesugeba dirbt pagal kompetenciją. Viduj išdiskutuoti situaciją ir priėmus sprendimą, vykdyt. Reiškia jei meras nesugeba spręst klausimo, permeta tarybai. Pagal kompetenciją siūlymą teikt tarybos plėtros komitetui. Kurio pirmininkas taryboj iki šiol nepatvirtintas. Reiškia nepilnaverčiai komiteto siūlymai. Nes savivaldybės administracijos direktorius pagal įstatymus pavaldus tarybai, atskaitingas merui ir tarybai. O tarybos 27 nariai atsakingi. Ir už savivaldybės sistemos veiklos sukontroliavimą. Trumpiau savivaldybės veikla išsibalansavus. Vsd turėtų Alytaus valdymo užkuliusius išnarpliot. Kas kuo galimai manipuliuoja. Ir to įtaka dėl miesto interesų nykimo. Ir taškus sudėt. Na ir seimo narių kur apie Alytš sukas, brokas ar kryptinga veika. Nes teisėsaugos institucijos pavsldžios ir atskaitingos prezidentui ir seimui. Alytiškiams nieko gero nuo šios besitęsiančios erzelynės. Čia klanai dėl mažėjančių likučių erzinasi. Per ką praleidžiamas brangus laikas per savivaldą gerų darbų miestui padaryt. O kaip Vilnius užleido šį bardaką ant Alytaus, taip patys ir susidūrė. Kol kas netiesiai, bet artėja ir tiesiai.

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.