Aly­taus ae­ro­klu­bas teis­me pra­lai­mė­jo prieš sa­vi­val­dy­bę, bet ke­ti­na by­li­nė­tis to­liau

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (8)
2020 Spalis 16
Zitos Stankevičienės nuotr.
Zitos Stankevičienės nuotr.
Šį tre­čia­die­nį, spa­lio 14-ąją, Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė aso­cia­ci­jai Aly­taus ae­ro­klu­bui ne­pa­lan­kų spren­di­mą, ku­riuo at­mes­tas jo pre­ven­ci­nis ieš­ki­nys Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai. Ae­ro­klu­bas teis­mo pra­šė už­draus­ti sa­vi­val­dy­bei per­im­ti avia­to­rių ae­ro­dro­me nau­do­ja­mą tur­tą, ku­rį šiai vie­ti­nės val­džios ins­ti­tu­ci­jai ba­lan­džio pa­bai­go­je per­da­vė Vy­riau­sy­bė. Aso­cia­ci­ja sa­vo ieš­ki­nį ban­dė pa­grįs­ti ga­lio­jan­čia pa­nau­dos su­tar­ti­mi, o sa­vi­val­dy­bė – įro­dy­ti, kad ae­ro­klu­bas tur­tą val­do be tei­sė­to pa­grin­do. Avia­to­riai Aly­taus teis­mo spren­di­mą ke­ti­na skųs­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mui, iki by­los iš­nag­ri­nė­ji­mo ir spren­di­mo pri­ėmi­mo pas­ta­ra­ja­me teis­me lie­ka ga­lio­ti lai­ki­no­sios ap­sau­gos prie­mo­nės sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti­nam, da­bar ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mam tur­tui.

 

Sa­vi­val­dy­bė va­sa­rio pa­bai­go­je su­ti­ko per­im­ti tur­tą

Ba­lan­džio pa­bai­go­je Vy­riau­sy­bė pri­ėmė nu­ta­ri­mą, ku­riuo Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei bu­vo per­duo­tas ae­ro­dro­me esan­tis, Lie­tu­vos spor­to cen­tro pa­ti­kė­ji­mo tei­se val­dy­tas, Aly­taus ae­ro­klu­bo pa­nau­dos pa­grin­dais nau­do­tas tur­tas – 8 pa­sta­tai ir 15 or­lai­vių.

Dar va­sa­rio pa­bai­go­je mies­to ta­ry­ba bu­vo pri­ėmu­si spren­di­mą dėl su­ti­ki­mo per­im­ti šį tur­tą sa­va­ran­kiš­koms funk­ci­joms įgy­ven­din­ti – kū­no kul­tū­ros ir spor­to plė­to­ji­mui, gy­ven­to­jų po­il­sio or­ga­ni­za­vi­mui, są­ly­gų ver­slui ir tu­riz­mui su­da­ry­mui.

Po to­kio Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo sa­vi­val­dy­bei tik be­li­ko per­im­ti avia­to­rių nau­do­ja­mą tur­tą.

Ta­čiau pe­rė­mi­mas, pra­dė­tas or­ga­ni­zuo­ti ge­gu­žės vi­du­ry­je, ne­bu­vo sėk­min­gas. Ae­ro­klu­bo at­sto­vai ge­ra­no­riš­kai ne­ati­da­vė pa­sta­tų rak­tų. Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai net te­ko pa­si­telk­ti po­li­ci­jos ir ant­sto­lio pa­gal­bą sie­kiant pa­keis­ti per­im­ti­nų pa­sta­tų du­rų rak­tus.

Ne­tru­kus sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vai ae­ro­klu­bui grą­žin­o pa­sta­tų pa­keis­tų spy­nų rak­tus ir nuė-m­ė pa­sam­dy­tą ap­sau­gą, nes Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė ae­ro­klu­bui pa­lan­kią nu­tar­tį.

Pa­ten­kin­tas jo pra­šy­mas tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu sa­vi­val­dy­bei per­duo­ti­nam tur­tui, iki bus iš­nag­ri­nė­tas avia­to­rių pre­ven­ci­nis ieš­ki­nys dėl ne­tei­sė­tų sa­vi­val­dy­bės veiks­mų pe­ri­mant tur­tą ir įsi­tei­sės teis­mo spren­di­mas ci­vi­li­nė­je by­lo­je.

Nors mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja jai ne­pa­lan­kią vie­ti­nio teis­mo nu­tar­tį skun­dė Kau­no apy­gar­dos teis­mui, ta­čiau lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių pa­nai­kin­ti ne­pa­vy­ko.

 

Ieš­ki­nys grįs­tas at­seit ga­lio­jan­čia pa­nau­dos su­tar­ti­mi

Aly­taus ae­ro­klu­bas pre­ven­ci­niu ieš­ki­niu, pateiktu Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mams, sie­kė už­draus­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai per­im­ti tur­tą ir to­kį sa­vo sie­kį grin­dė prieš ket­ve­rius me­tus pa­si­ra­šy­ta tur­to pa­nau­dos su­tar­ti­mi su da­bar jau lik­vi­duo­tu Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tu, o jo funk­ci­jas pe­rė­mu­siu Lie­tu­vos spor­to cen­tru.

Mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja su to­kiu ieš­ki­nio ar­gu­men­tu ne­su­ti­ko, nes tur­to pa­nau­dos ter­mi­nas yra pa­si­bai­gęs, tai nė­ra pra­tęs­ta, to­dėl tur­tas pa­gal Vy­riau­sy­bė nu­ta­ri­mą tu­ri bū­ti per­duo­tas sa­vi­val­dy­bei.

Teis­mas nu­sta­tė, kad 2016-ųjų sau­sio vi­du­ry­je tarp Aly­taus ae­ro­klu­bo ir tuo­me­čio Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to bu­vo su­da­ry­ta tur­to pa­nau­dos su­tar­tis dėl jo nau­do­ji­mo vie­ne­riems me­tams. Prieš bai­gian­tis to­kia su­tar­čiai, 2017-ųjų sau­sio vi­du­ry­je ae­ro­klu­bas krei­pė­si dėl tur­to pa­nau­dos su­tar­ties pra­tę­si­mo, ta­čiau at­sa­ky­mas ne­bu­vo gau­tas.

Dau­giau kaip po me­tų su ana­lo­giš­ku pra­šy­mu ae­ro­klu­bas dar kar­tą krei­pė­si į bu­vu­sį Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­tą ir gau­tas at­sa­ky­mas, ku­riuo in­for­muo­ta, jog at­si­sa­ko­ma pra­tęs­ti pa­nau­dos su­tar­tį.

Vi­sa tai pa­nei­gė ae­ro­klu­bo ar­gu­men­tus, kad ne­ga­vus at­sa­ky­mo iš bu­vu­sio Kū­no kul­tū­ros ir spor­to de­par­ta­men­to dėl pa­nau­dos su­tar­ties pra­tę­si­mo ji pa­gal vals­ty­bės tur­to nau­do­ji­mą reg­la­men­tuo­jan­čius tei­sės ak­tus yra ga­lio­jan­ti de­šimt me­tų nuo jos su­da­ry­mo pra­džios – iki 2026-ųjų sau­sio vi­du­rio.

To­dėl Aly­taus apy­lin­kės teis­mas, įver­ti­nęs ae­ro­klu­bo nau­do­ja­mo tur­to tei­si­nius pa­grin­dus ir jais va­do­vau­jan­tis pri­im­tą Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą, kon­sta­ta­vo, kad sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja ta­po šio tur­to sa­vi­nin­ke ir tu­rė­jo tei­sę jį per­im­ti.

 

Spren­di­mą ke­ti­na skųs­ti, lai­ki­no­sios ap­sau­gos prie­mo­nės ga­lio­ja

Teis­mui pri­ėmus ae­ro­klu­bui ne­pa­lan­kų spren­di­mą, juo pa­nai­kin­tos ir lai­ki­no­sios ap­sau­gos prie­mo­nės sa­vi­val­dy­bės per­im­ti­nam tur­tui.

Ka­dan­gi Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mų spren­di­mą per tris­de­šimt die­nų nuo pri­ėmi­mo ga­li­ma skųs­ti Kau­no apy­gar­dos teis­mui, lai­ki­no­sios ap­sau­gos prie­mo­nės ga­lios iki ga­lu­ti­nio spren­di­mo pri­ėmi­mo ir įsi­tei­sė­ji­mo.

Kaip sa­kė Aly­taus ae­ro­klu­bo vir­ši­nin­kas Da­lius Sin­ke­vi­čius, vie­ti­nio teis­mo spren­di­mą ke­ti­na­ma skųs­ti aukš­tes­nės ins­tan­ci­jos teis­mui.

Jei ir Kau­no apy­gar­dos teis­me ae­ro­klu­bas pra­lai­mė­tų, iš­kil­tų Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­čio ae­ro­dro­mo že­mės – dau­giau kaip 100 hek­ta­rų nau­do­ji­mo klau­si­mas.

Da­bar avia­to­riai pa­gal pa­nau­dos su­tar­tį tu­ri tei­sę šį skly­pą val­dy­ti iki 2078-ųjų. Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai ne­pa­vy­ko vie­na­ša­liš­kai nu­trauk­ti že­mės pa­nau­dos su­tar­ties, Aly­taus ae­ro­klu­bas sa­vo in­te­re­sus dėl ae­ro­dro­mo skly­po ap­si­gy­nė per teis­mus.

Jei ae­ro­klu­bas ne­be­tap­tų sa­vi­val­dy­bei Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu per­duo­ti­no tur­to nau­do­to­ju, ti­kė­ti­na, kad Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba im­tų­si veiks­mų nu­trauk­ti ir ae­ro­dro­mo skly­po pa­nau­dos su­tar­tį.

Aly­taus teis­me nag­ri­nė­jant ae­ro­klu­bo ieš­ki­nį jis nu­ro­dė, kad sa­vi­val­dy­bė, siek­da­ma per­im­ti tur­tą, tu­ri po­li­ti­nių tiks­lų – iš­stum­ti avia­to­rius iš už­ima­mų pa­tal­pų ir že­mės skly­po, taip at­lais­vin­ti erd­vę ke­ti­na­mai kur­ti lais­va­jai eko­no­mi­nei zo­nai (LEZ).

Iš tie­sų pa­gal sa­vi­val­dy­bės iniciatyva pa­reng­tą to­kios zo­nos stei­gi­mo mies­te ga­li­my­bių stu­di­ją ae­ro­dro­mo te­ri­to­ri­ja ver­ti­na­ma kaip la­biau­siai tin­kan­ti LEZ dėl vien­ti­so, o svar­biau­sia – vals­ty­bei, ne pri­va­tiems as­me­nims pri­klau­san­čio skly­po.

Ta­čiau kol kas nei sa­vi­val­dy­bės, nei vals­ty­bės lyg­me­niu neap­si­spręs­ta dėl LEZ kū­ri­mo Aly­tu­je. Jei sa­vi­val­dy­bė pe­rims avia­to­rių nau­do­ja­mus pa­sta­tus ae­ro­dro­me ir or­lai­vius, teks juos pa­ti­kė­ti kaž­kam val­dy­ti.

Mies­to ta­ry­ba spren­di­me dėl su­ti­ki­mo per­im­ti tur­tą de­kla­ra­vo, kad jis bus nau­do­ja­mas kū­no kul­tū­rai, spor­tui, gy­ven­to­jų po­il­siui or­ga­ni­zuo­ti. Iš­ky­la klau­si­mas, kas su per­im­tais or­lai­viais ga­li tai or­ga­ni­zuo­ti, jei ne avia­to­riai?

 

 

 

  Komentaras

  Jūs visiškai teisus - provincijos "politikų" ir mąstymas provincionalus. Tiksliau, nėra jokio mąstymo, tik vienadieniai išskaičiavimai, t. y., tik griebk ir bėk. Griebk sau, savo šutvei ir vaidindamas kovotoją prieš klanus, su savo klanu stenkis laimėti rinkimus bei sočiai maitinantį postuką. Tokie patys ir rinkėjai, balsuojantys už "žaliąjį" ministrą, leidusį Žuvinto rezervate ešerių pasižvejoti ir spanguolių pasirinkti. Po mūsų, kad ir tvanas: "pamalonintiems" rinkėjams - "gerovės valstybė", išrinktam "žaliąjam", tiksliau, žaliam ministrui postukas - Lietuvos gamtą niokoti

  Komentaras

  Kai viso pasaulio miestai rungiasi dėl populiarumo ir minilėktuvų priėmimo, Alytaus gi česiulininkai linkę parduoti ir išsidalyti net istorinį Normandija _Nemunas aerodromėlį. Gal čia todėl ,kad dauguma iš tų valdininkų kilę iš provincijos kaimų ir jiems šliaužioti ar džipus turėti geriau ne kaip lėktuvėliais skraidyti, o tuo pačiu metu reipašiūkšlynas vis smirdina orą ir juodas vanduo požemiu slenka link Strielčių vandenvietės, o Druskininkai nevaržomai teršia Alytaus Nemuną visokiais pencilinais ,antibiotikais ir ir sanatorijų atliekomis ! Tai gal vėl į komunizmo pergales ,kur švento nieko nėra, ponai?

  Komentuoti

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.