Aly­taus ae­ro­klu­bas ne­pa­si­duo­da: ae­ro­dro­mo skly­pui – lai­ki­no­sios ap­sau­gos prie­mo­nės (2)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Alytaus aerodromas
Zitos Stankevičienės nuotr.
Kai tik aso­cia­ci­ja Aly­taus ae­ro­klu­bas ne­te­ko Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­čia­me ae­ro­dro­me (nuotr.) nau­do­tų aš­tuo­nių pa­sta­tų ir pen­kio­li­kos or­lai­vių, ku­rie prieš dau­giau nei me­tus Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu bu­vo per­duo­ti mies­to sa­vi­val­dy­bei, Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Aly­taus sky­rius ba­lan­džio pra­džio­je nu­trau­kė ae­ro­dro­mo skly­po vals­ty­bi­nės že­mės pa­nau­dos su­tar­tį su ae­ro­klu­bu. Ta­čiau Aly­taus ae­ro­klu­bas su to­kiu že­mė­tvarkininkų spren­di­mu ne­su­ti­ko ir krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mus su ieš­ki­niu, ku­riuo pra­šo pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Aly­taus sky­riaus įsa­ky­mą dėl ae­ro­dro­mo skly­po pa­nau­dos su­tar­ties nu­trau­ki­mo. O kol bus iš­nag­ri­nė­tas ieš­ki­nys, pa­pra­šy­ta pri­tai­ky­ti lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes mi­nė­tu įsa­ky­mu nu­trauk­tai ae­ro­dro­mo pa­nau­dos su­tar­čiai su Aly­taus ae­ro­klu­bu.

„Jei pra­ras­tu­me ae­ro­dro­mą, ne­ga­lė­tu­me vyk­dy­ti avia­ci­nės veik­los“

Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba su Aly­taus ae­ro­klu­bu Pir­ma­ja­me Aly­tu­je esan­čio ae­ro­dro­mo dau­giau nei 100 hek­ta­rų že­mės skly­po pa­nau­dos su­tar­tį 68 me­tų lai­ko­tar­piui yra su­da­riu­si 2010 me­tų bir­že­lio vi­du­ry­je. Mi­nė­ta tar­ny­ba jau yra vie­na­ša­liš­kai nu­trau­ku­si ae­ro­dro­mo že­mės pa­nau­dos su­tar­tį su ae­ro­klu­bu, ta­čiau pas­ta­ra­jam per teis­mus pa­vy­ko pa­siek­ti, kad ae­ro­dro­mu ga­lė­tų nau­do­tis pa­nau­dos su­tar­ty­je nu­ma­ty­tą lai­ko­tar­pį.

By­li­nė­ji­mo­si dėl šios su­tar­ties nu­trau­ki­mo lai­ko­tar­piu Aly­taus ae­ro­klu­bas nau­do­jo­si ir ae­ro­dro­me esan­čiu vals­ty­bės tur­tu – aš­tuo­niais pa­sta­tais ir pen­kio­li­ka or­lai­vių. Ta­čiau jau dau­giau kaip prieš me­tus Vy­riau­sy­bė nu­ta­ri­mu šį tur­tą per­da­vė Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bei, o Aly­taus ae­ro­klu­bui per teis­mus ne­pa­vy­ko sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai už­draus­ti per­im­ti mi­nė­tą tur­tą. Tad te­ko jį ati­duo­ti sa­vi­val­dy­bei.

Kai ae­ro­klu­bas ne­te­ko vals­ty­bės nau­do­to tur­to, ba­lan­džio pra­džio­je Na­cio­na­li­nės že­mės tar­ny­bos Aly­taus sky­rius nu­trau­kė ae­ro­dro­mo skly­po pa­nau­dos su­tar­tį su ae­ro­klu­bu. Pas­ta­ra­sis ne­tru­kus krei­pė­si į Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mus su ieš­ki­niu pri­pa­žin­ti ne­tei­sė­tu že­mė­tvarkininkų įsa­ky­mą dėl ae­ro­dro­mo skly­po pa­nau­dos su­tar­ties nu­trau­ki­mo su ae­ro­klu­bu ir pa­nau­dos tei­sių iš­re­gist­ra­vi­mo iš Re­gist­rų cen­tro.

Kaip sa­kė Aly­taus ae­ro­klu­bo vir­ši­nin­kas Da­lius Sin­ke­vi­čius, ir anks­tes­niu at­ve­ju, ir da­bar­ti­niu Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba pa­nau­dos su­tar­tį nu­trau­kė vie­na­ša­liš­kai, to­dėl to­kį nu­trau­ki­mą lai­ko­me ne­tei­sė­tu: „Jei pra­ras­tu­me ae­ro­dro­mą, ne­ga­lė­tu­me vyk­dy­ti avia­ci­nės veik­los. O tam ae­ro­klu­bas ae­ro­dro­me tu­ri ir spe­cia­lią įran­gą, ir ke­tu­ris or­lai­vius. To­dėl siek­da­mi ap­gin­ti sa­vo, kaip avia­to­rių, tei­ses krei­pė­mės į teis­mą.“

 

Ieš­ki­nys pri­im­tas nag­ri­nė­ti, pri­tai­ky­tos lai­ki­no­sios ap­sau­gos prie­mo­nės

Aly­taus apy­lin­kės teis­mo Aly­taus rū­mai pri­ėmė nag­ri­nė­ti Aly­taus ae­ro­klu­bo ieš­ki­nį dėl že­mė­tvarkininkų nu­trauk­tos ae­ro­dro­mo skly­po pa­nau­dos su­tar­ties ir pri­ėmė nu­tar­tį dėl lai­ki­nų­jų ap­sau­gos prie­mo­nių tai­ky­mo pri­im­tam jų įsa­ky­mui, ku­riuo nu­trauk­ta ši su­tar­tis.

Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai už­draus­ta par­duo­ti, per­duo­ti val­dy­ti pa­ti­kė­ji­mo ar pa­nau­dos tei­se, iš­nuo­mo­ti ar ap­sun­kin­ti ki­tais įsta­ty­mų nu­sta­ty­tais bū­dais ae­ro­dro­mo vals­ty­bi­nės žemės skly­pą. Taip pat tar­ny­ba įpa­rei­go­ta iki teis­mo spren­di­mo, ku­riuo bus ap­si­spręs­ta dėl pa­nau­dos su­tar­ties nu­trau­ki­mo, įsi­tei­sė­ji­mo leis­ti Aly­taus ae­ro­klu­bui ne­truk­do­mai nau­do­tis ae­ro­dro­mo skly­pu.

Be­je, Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba ba­lan­džio pa­bai­go­je pri­ėmė spren­di­mą, ku­riuo su­ti­ko per­im­ti ae­ro­dro­mo skly­pą, ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius įga­lio­tas pa­si­ra­šy­ti šio skly­po pa­nau­dos su­tar­tį. Kaip sa­kė sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rė Ona Ba­le­vi­čiū­tė, jau yra kreip­ta­si į Na­cio­na­li­nę že­mės tar­ny­bą dėl ae­ro­dro­mo skly­po pe­rė­mi­mo, ta­čiau at­sa­ky­mo dar ne­gau­ta.

Kol vyks­ta by­li­nė­ji­ma­sis dėl su ae­ro­klu­bu nu­trauk­tos šio skly­po pa­nau­dos su­tar­ties, pa­na­šu, kad vie­ti­nė val­džia ir ne­gaus at­sa­ky­mo dėl no­ri­mo per­im­ti ae­ro­dro­mo, esan­čio ne­to­li Ne­mu­no.

 

Lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes ke­ti­na skųs­ti

Nors mies­to ta­ry­bos spren­di­mo pro­jek­to dėl su­ti­ki­mo per­im­ti mi­nė­tą skly­pą aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te bu­vo ak­cen­tuo­ta, kad jis rei­ka­lin­gas sa­va­ran­kiš­koms sa­vi­val­dy­bės funk­ci­joms vyk­dy­ti – ap­lin­kos ko­ky­bės ge­ri­ni­mui ir ap­sau­gai, kū­no kul­tū­ros ir spor­to plė­to­ji­mui, gy­ven­to­jų po­il­sio or­ga­ni­za­vi­mui, ta­čiau pa­gal sa­vi­val­dy­bės ini­cia­ty­va pa­reng­tą lais­vo­sios eko­no­mi­nės zo­nos (LEZ) stei­gi­mo mies­te ga­li­my­bių stu­di­ją ae­ro­dro­mas ver­ti­na­mas kaip la­biau­siai tam tin­kan­ti te­ri­to­ri­ja.

Aly­taus ae­ro­klu­bo vir­ši­nin­ko D.Sin­ke­vi­čiaus pa­ste­bė­ji­mu, bū­tent dėl šios prie­žas­ties ir pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to val­džia, ir da­bar­ti­nė sie­kia per­im­ti ae­ro­dro­mą, gal­būt da­rė ir da­ro spau­di­mą Na­cio­na­li­nei že­mės tar­ny­bai: „Mus ko­vo­je dėl is­to­ri­nio Aly­taus ae­ro­dro­mo iš­li­ki­mo re­mia Lie­tu­vos ae­ro­dro­mų aso­cia­ci­ja, dau­ge­lis ša­lies avia­ci­jos aso­cia­ci­jų, klu­bų, įstai­gų, fe­de­ra­ci­jų, jas vie­ny­ti sie­kian­tis Lie­tu­vos ae­ro­klu­bas, taip pat pa­vie­niai avia­to­riai, fi­zi­niai ir ju­ri­di­niai rė­mė­jai, Pir­mo­jo Aly­taus ben­druo­me­nė su tūks­tan­čiais pe­ti­ci­ją dėl ae­ro­dro­mo iš­sau­go­ji­mo pa­si­ra­šiu­sių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų bei už­sie­nio lie­tu­vių.“

Kad Aly­taus ae­ro­klu­bui dėl nu­trauk­tos ae­ro­dro­mo že­mės pa­nau­dos su­tar­ties dar teks teis­muo­se il­gai ko­vo­ti, liu­di­ja ir fak­tas, jog lai­ki­ną­sias ap­sau­gos prie­mo­nes to­kios su­tar­ties nu­trau­ki­mui Kau­no apy­gar­dos teis­mui ke­ti­na skųs­ti ir Na­cio­na­li­nė že­mės tar­ny­ba, ir kaip tre­čia­sis as­muo ci­vi­li­nė­je by­lo­je – mies­to sa­vi­val­dy­bė.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.