„Ali­ta“ tu­ri nau­ją ga­my­bos va­do­vą (4)

„Ali­tos“ ga­my­bos va­do­vas Vik­to­ras Mos­to­vo­jus.
„Ali­tos“ ga­my­bos va­do­vas Vik­to­ras Mos­to­vo­jus.
Ben­dro­vės „MV GROUP Pro­duc­tion“ val­do­ma „Ali­tos“ ga­myk­la tu­ri nau­ją ga­my­bos va­do­vą – nuo rug­pjū­čio 24-osios šias pa­rei­gas pra­dė­jo ei­ti Vik­to­ras Mos­to­vo­jus.

V. Mos­to­vo­jaus dar­bi­nė pa­tir­tis sie­kia ar­ti 20 me­tų. Pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus jis už­ėmė pro­ce­so va­do­vo pa­rei­gas tarp­tau­ti­nė­je įmo­nių gru­pė­je „Ne­mu­no ban­ga“, taip pat jai pri­klau­san­čio­je ga­my­bos ben­dro­vė­je „NB eco“ pa­ra­le­liai ėjo mais­to sau­gos pro­ce­sų va­do­vo pa­rei­gas.

„V. Mos­to­vo­jus į „Ali­tos“ ga­myk­lą at­si­ne­ša įvai­ria­pu­sę pa­tir­tį, ku­rią įgi­jo skir­tin­go­se veik­los sri­ty­se. Tai ne tik ku­riant nau­jus pro­duk­tus, užtik­ri­nant ga­mi­nių ko­ky­bę ir or­ga­ni­zuo­jant sklan­džius ga­my­bos pro­ce­sus, bet ir or­ga­ni­zuo­jant bei val­dant skir­tin­gus vi­di­nius įmo­nių pro­ce­sus, taip pat ska­ti­nant dar­buo­to­jų mo­ty­va­ci­ją ir įsi­trau­ki­mą. „Ali­ta“ – di­džiau­sia mū­sų ga­myk­la, ku­rio­je pa­ga­mi­na­ma reikš­min­ga da­lis vi­sos „M GROUP Pro­duc­tion“ pro­duk­ci­jos, skir­tos ne tik Lie­tu­vai, bet ir eks­por­tuo­ja­mos į skir­tin­gas pa­sau­lio ša­lis, tarp ku­rių – ir to­li­mos, eg­zo­tiš­kos rin­kos. To­dėl ti­ki­me, kad kar­tu su ko­man­da nau­ja­sis va­do­vas ne tik pa­sieks ga­myk­lai ke­lia­mus tiks­lus, bet ir sva­riai pri­si­dės prie vi­sos ben­dro­vės sėk­mės“, – sa­ko „MV GROUP Pro­duc­tion“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Al­gir­das Či­bu­rys.

Pa­sak V. Mos­to­vo­jaus, spren­di­mą pri­si­jung­ti prie „Ali­tos“ ko­man­dos lė­mė mo­der­nus ga­myk­los va­do­vų ir ko­man­dos po­žiū­ris bei am­bi­cin­gi tiks­lai.

„Ben­dro­vės „MV GROUP Pro­duc­tion“ ir „Ali­tos“ pro­gre­sas, ino­va­ty­vu­mas ir per­fek­cio­niz­mas at­si­spin­di ga­myk­los veik­lo­je, ko­man­dos pa­sie­ki­muo­se ir, ži­no­ma, pro­duk­ci­jo­je – var­to­to­jams nuo­lat pri­sta­to­mos iš­skir­ti­nės ko­ky­bės pro­duk­ti­nės nau­jie­nos, įsi­tvir­ti­nan­čios Lie­tu­vo­je ir už jos ri­bų. Tai de­šimt­me­čius sie­kian­čias tra­di­ci­jas puo­se­lė­jan­ti ga­myk­la, ku­ri sau ke­lia pa­čią aukš­čiau­sią kar­te­lę“, – sa­ko V. Mos­to­vo­jus.

Tarp svar­biau­sių sa­vo tiks­lų už­imant „Ali­tos“ ga­my­bos va­do­vo pa­rei­gas V. Mos­to­vo­jus įvar­dija ne tik tech­ni­nių ga­my­bos as­pek­tų to­bu­li­ni­mą – na­šu­mo di­di­ni­mą, pro­ce­sų op­ti­mi­za­vi­mą ir ino­va­ci­jas, bet ir pa­di­din­tą dė­me­sį ga­myk­los dar­buo­to­jams.

„Vie­nas pa­grin­di­nių tiks­lų vei­kiant ga­my­bos sri­ty­je yra dar­buo­to­jų sau­gos ir svei­ka­tos, taip pat ko­lek­ty­vo dar­nos už­tik­ri­ni­mas. Man as­me­niš­kai svar­bu, kad ko­le­gos di­džiuo­tų­si sa­vo dar­bu, jaus­tų­si įsi­trau­kę ir at­sa­kin­gi, jų po­rei­kiai bū­tų at­lie­pia­mi – vi­sa tai tu­ri di­de­lę įta­ką ne tik dar­buo­to­jų mo­ty­va­ci­jai, bet ir dar­bo na­šu­mui, ga­mi­na­mų pro­duk­tų ko­ky­bei ir ver­slo re­zul­ta­tams“, – sa­ko V. Mos­to­vo­jus.

Iš vi­so V. Mos­to­vo­jaus va­do­vau­ja­mo­je ko­man­do­je dir­ba per 180 eks­per­tų ir spe­cia­lis­tų. Tarp „Ali­tos“ ga­my­bos va­do­vo at­sa­ko­my­bių – ga­myk­los kon­ku­ren­cin­gu­mo rin­ko­je di­di­ni­mas, ino­va­ci­jų ir tech­no­lo­gi­jų pri­tai­ky­mas, pro­duk­ti­nių nau­jie­nų kū­ri­mas, nuo­sek­lus ga­myk­lo­je dir­ban­čių spe­cia­lis­tų ug­dy­mas.

 

Užs. Nr. 113

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.