Ali­jo­šius aly­tiš­kei pa­tei­kė staig­me­ną – pa­do­va­no­jo žie­dą (1)

Rita KRUŠINSKAITĖ
Lai­mos Mac­ke­vi­čie­nės na­muo­se pra­žy­dęs ali­jo­šius. An­ta­no Mac­ke­vi­čiaus nuotr.
Lai­mos Mac­ke­vi­čie­nės na­muo­se pra­žy­dęs ali­jo­šius. An­ta­no Mac­ke­vi­čiaus nuotr.
Ala­vi­jas, daž­nai va­di­na­mas ali­jo­šiu­mi, au­ga dau­ge­ly­je na­mų, ta­čiau tik ne­dau­ge­liui au­gin­to­jų šis ver­tin­gas au­ga­las at­si­dė­ko­ja nuo­sta­biais žie­dais. Aly­tiš­kė Lai­ma Mac­ke­vi­čie­nė vie­na iš lai­min­gų­jų, ku­rios na­muo­se ali­jo­šius pra­žy­do.

Ma­mos at­mi­ni­mas

Ali­jo­šius mo­ters na­muo­se at­si­ra­do pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je. „Po ma­mos mir­ties iš Tau­ra­gės jį į sa­vo na­mus par­si­ve­žiau kaip ma­mos at­mi­ni­mą“, – sa­kė aly­tiš­kė. Maž­daug met­ro aukš­čio ali­jo­šių, au­gan­tį de­šim­ties lit­rų va­zo­ne, iki pa­va­sa­rio lai­kė kam­ba­ry­je ir pri­žiū­rė­jo kaip ir ki­tas kam­ba­ri­nes gė­les, o at­ėjus pa­va­sa­riui ir pra­ėjus šal­nų pa­vo­jui iš­ne­šė į lau­ką.

Kie­me ali­jo­šiui L.Mac­ke­vi­čie­nė pa­rin­ko nuo vė­jų ap­sau­go­tą vie­tą, kur ne­pa­siek­da­vo tie­sio­gi­niai sau­lės spin­du­liai. „Vi­są va­sa­rą jį lais­čiau sai­kin­gai, bet ne­trę­šiau nė kar­to. Kai at­ėjo ru­duo ir nak­tys pa­si­da­rė šal­tos, per­ne­šiau į pa­tal­pas, ku­rios ne­bu­vo šil­do­mos kas­dien“, – pa­sa­ko­jo ali­jo­šiaus šei­mi­nin­kė.

Apie tai, kad jos au­gi­na­mas ali­jo­šius ga­li pra­žys­ti, mo­te­ris sa­kė net ne­pa­gal­vo­ju­si, to­dėl, spa­lio pra­džio­je pa­ste­bė­ju­si be­si­for­muo­jan­tį žie­dą, la­bai nu­ste­bo. Maž­daug po­ra sa­vai­čių pum­pu­ras pa­ma­žu di­dė­jo, kol iš­lei­do stie­bą, ku­rio vir­šū­nė­je pra­dė­jo skleis­tis gel­to­nai oran­ži­nės spal­vos žie­das.

„Žie­do gro­žiu gė­rė­jo­mės ke­lias sa­vai­tes, po to pa­ma­žu jis pra­dė­jo vys­ti. Ali­jo­šiaus pra­žy­di­mas lap­kri­tį man tu­ri ypa­tin­gą prasmę, nes bū­tent šį mė­ne­sį į am­ži­ny­bę iš­ke­lia­vo ma­ma. Tai sa­vo­tiš­kas ry­šio su ja pa­si­reiš­ki­mas per dau­ge­lį me­tų au­gin­tą au­ga­lą“, – jaut­riais pri­si­mi­ni­mais da­li­jo­si aly­tiš­kė.

Kiek tiks­liai me­tų ga­li bū­ti ali­jo­šiui, L.Mac­ke­vi­čie­nė sa­kė ne­ga­lė­tų pa­sa­ky­ti, ta­čiau tik­rai ne ma­žiau kaip de­šimt.

Ali­jo­šius – ne vie­nin­te­lė re­tai žy­din­ti gė­lė, pra­žy­du­si mo­ters na­muo­se. Prieš me­tus ją ma­lo­niai nu­ste­bi­no taip pat re­tai pra­žys­tan­tis pi­ni­gų me­dis. L.Mac­ke­vi­čie­nė juo­kau­ja, kad ge­riau­siai jai au­gin­ti se­ka­si re­tai re­tai žie­dais džiu­gi­nan­čius au­ga­lus, nors jo­kios ypa­tin­gos prie­žiū­ros jiems ir ne­ski­ria.

 

La­bai ver­tin­gas au­ga­las

Dau­gia­me­tis vis­ža­lis žo­li­nis au­ga­las ala­vi­jas pri­klau­so plė­nū­ni­nių šei­mos au­ga­lų gen­čiai. Nors daž­niau­siai jis au­gi­na­mas tarp kam­ba­ri­nių gė­lių, tai yra vais­ti­nis au­ga­las, va­di­na­mas vais­tu nuo vi­sų li­gų.

Ala­vi­jų pa­sau­ly­je yra pri­skai­čiuo­ja­ma dau­giau kaip 300 rū­šių. Na­tū­ra­liai jie gam­to­je au­ga Af­ri­ko­je, Ma­da­gas­ka­re, Ara­bi­jo­je – sa­va­no­se, pus­dy­ku­mė­se, mo­lin­guo­se ir sau­suo­se kal­vų ir kal­nų šlai­tuo­se tarp ak­me­nų, bei smė­ly­nuo­se ar re­tuo­se krū­my­nuo­se, pa­siek­da­mi net 4 met­rų aukš­tį.

Gy­do­mo­sios ala­vi­jų sa­vy­bes bu­vo ži­no­mos jau se­no­vės egip­tie­čiams, gy­ve­nu­siems ke­li tūks­tan­čius me­tų prieš mū­sų erą. Le­gen­dos pa­sa­ko­ja, kad ala­vi­jų sul­tis, no­rė­da­mos iš­sau­go­ti sa­vo gro­žį, nau­do­jo Egip­to fa­ra­o­nės – Ne­fer­ti­tė ir Kle­o­pat­ra, o di­dy­sis kar­ve­dys Alek­san­dras Ma­ke­do­nie­tis ala­vi­jų sul­ti­mis gy­dė mū­šiuo­se su­žeis­tų ka­rių žaiz­das. Ala­vi­jai bu­vo nau­do­ja­mi fa­ra­o­nų bal­za­ma­vi­mui.

Nors ala­vi­jų rū­šių yra šim­tai, me­di­ci­no­je ir kos­me­ti­ko­je nau­do­ja­mos tik ke­lios. „Tik­ruo­ju“ ala­vi­ju­mi lai­ko­mas Aloe Ve­ra (Aloe Bar­ba­den­sis Mil­ler), na­tū­ra­liai au­gan­tis karš­to­je ir sau­so­je dy­ku­mo­je. Pa­gal che­mi­nę su­dė­tį jam ar­ti­miau­sias yra Aloe Ar­bo­res­cens – me­dė­jan­tis ala­vi­jas, pla­čiai au­gi­na­mas vi­sa­me pa­sau­ly­je ir Lie­tu­vo­je na­muo­se ant pa­lan­gių. Abi šios ala­vi­jo rū­šys daž­niau­siai nau­do­ja­mos ruo­šiant įvai­rius vais­ti­nius ir kos­me­ti­kos pro­duk­tus.

Moks­li­niais ty­ri­mais nu­sta­ty­ta, kad me­dė­jan­čio ala­vi­jo sul­ty­se yra ma­žiau­siai 75 mais­ti­niai kom­po­nen­tai, taip pat gau­su vi­ta­mi­nų, ami­no rūgš­čių, mi­ne­ra­lų, mik­ro­ele­men­tų, or­ga­ni­nių rūgš­čių ir ki­tų ver­tin­gų kom­po­nen­tų. Ala­vi­jas lai­ko­mas na­tū­ra­liu an­ti­bio­ti­ku, veiks­min­gai mal­ši­na skaus­mą, tu­ri an­ti­mik­ro­bi­nių savybių, ko­vo­ja su vi­ru­sais, re­gu­liuo­ja virš­ki­na­mo­jo trak­to veik­lą, stip­ri­na plau­kus ir ska­ti­na jų au­gi­mą, pa­de­da nuo daž­no vi­du­rių už­kie­tė­ji­mo, sul­čių kom­pre­sais gy­do­mi nu­ša­li­mai, spuo­guo­ta ir rie­bi vei­do oda.

 

 

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.