„Al­so­ta­na“ at­nau­ji­no bal­dų ga­my­bą ir pre­ky­bą (30)

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
COVID-19
Nu­sta­čius ko­ro­na­vi­ru­są vie­nam Aly­tu­je re­gist­ruo­tos kie­tų­jų bal­dų ga­my­bos ir pre­ky­bos ben­dro­vės „Al­so­ta­na“ dar­buo­to­jui, šį pir­ma­die­nį, spa­lio 19-ąją, įmo­nė su­stab­dė ga­my­bą ir pre­ky­bą. Iš­ty­rus di­de­lius kon­tak­tus su už­si­krė­tu­siu as­me­niu tu­rė­ju­sius ben­dro­vės dar­buo­to­jus ir ga­vus ne­igia­mus CO­VID-19 ty­ri­mų re­zul­ta­tus, va­kar, spa­lio 21-ąją, „Al­so­ta­na“ at­nau­ji­no veik­lą. Ta­čiau mies­te už­si­krė­tu­sių­jų ko­ro­na­vi­ru­su dau­gė­ja, va­ka­rykš­čiais duo­me­ni­mis, to­kių as­me­nų jau dvy­li­ka.

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį ko­ro­na­vi­ru­są diag­no­za­vus kie­tų­jų bal­dų ga­my­bą ir pre­ky­bą vyk­dan­čios Aly­taus ben­dro­vės „Al­so­ta­na“ vai­ruo­to­jui, pir­ma­die­nį, spa­lio 19-ąją, pa­čios ben­dro­vės ini­cia­ty­va bu­vo su­stab­dy­ta ga­my­ba, vyk­do­ma Aly­taus ra­jo­ne, Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je, Bal­kū­nų kai­me, ir Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, vyk­do­ma bal­dų pre­ky­ba.

35 šios ben­dro­vės dar­buo­to­jai, tu­rė­ję di­de­lius kon­tak­tus su už­si­krė­tu­siu ben­dra­dar­biu, bu­vo ti­ria­mi dėl ko­ro­na­vi­ru­so. Pa­aiš­kė­jus, kad jų vi­sų ty­ri­mų re­zul­ta­tai yra ne­igia­mi, va­kar, spa­lio 21-ąją, „Al­so­ta­na“ at­nau­ji­no ga­my­bą ir pre­ky­bą.

„Mes la­bai dė­kin­gi Aly­taus po­li­kli­ni­kos va­do­vui ir čia dir­ban­tiems me­di­kams už ope­ra­ty­viai suor­ga­ni­zuo­tus ty­ri­mus“, – sa­kė „Al­so­ta­nos“ pro­jek­tų va­do­vė Ra­mu­nė.

Ta­čiau ser­gan­čių­jų CO­VID-19 Aly­tu­je dau­gė­ja. Va­ka­rykš­čiais, spa­lio 21-osios, duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su yra už­si­krė­tę dvy­li­ka mies­to gy­ven­to­jų. Pas­ta­rie­ji du at­ve­jai – dau­giau kaip 30 me­tų mo­te­ris ir pus­am­žė mo­te­ris. Pir­mo­ji dir­ba Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­je įstai­go­je, ki­ta – vie­na­me iš pre­ky­bos cen­trų.

 

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.