„Al­so­ta­na“ at­nau­ji­no bal­dų ga­my­bą ir pre­ky­bą

Alma MOSTEIKAITĖ, alma@ana.lt
Komentarai (0)
2020 Spalis 22
COVID-19
Nu­sta­čius ko­ro­na­vi­ru­są vie­nam Aly­tu­je re­gist­ruo­tos kie­tų­jų bal­dų ga­my­bos ir pre­ky­bos ben­dro­vės „Al­so­ta­na“ dar­buo­to­jui, šį pir­ma­die­nį, spa­lio 19-ąją, įmo­nė su­stab­dė ga­my­bą ir pre­ky­bą. Iš­ty­rus di­de­lius kon­tak­tus su už­si­krė­tu­siu as­me­niu tu­rė­ju­sius ben­dro­vės dar­buo­to­jus ir ga­vus ne­igia­mus CO­VID-19 ty­ri­mų re­zul­ta­tus, va­kar, spa­lio 21-ąją, „Al­so­ta­na“ at­nau­ji­no veik­lą. Ta­čiau mies­te už­si­krė­tu­sių­jų ko­ro­na­vi­ru­su dau­gė­ja, va­ka­rykš­čiais duo­me­ni­mis, to­kių as­me­nų jau dvy­li­ka.

Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį ko­ro­na­vi­ru­są diag­no­za­vus kie­tų­jų bal­dų ga­my­bą ir pre­ky­bą vyk­dan­čios Aly­taus ben­dro­vės „Al­so­ta­na“ vai­ruo­to­jui, pir­ma­die­nį, spa­lio 19-ąją, pa­čios ben­dro­vės ini­cia­ty­va bu­vo su­stab­dy­ta ga­my­ba, vyk­do­ma Aly­taus ra­jo­ne, Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jo­je, Bal­kū­nų kai­me, ir Aly­tu­je, Pra­mo­nės gat­vė­je, vyk­do­ma bal­dų pre­ky­ba.

35 šios ben­dro­vės dar­buo­to­jai, tu­rė­ję di­de­lius kon­tak­tus su už­si­krė­tu­siu ben­dra­dar­biu, bu­vo ti­ria­mi dėl ko­ro­na­vi­ru­so. Pa­aiš­kė­jus, kad jų vi­sų ty­ri­mų re­zul­ta­tai yra ne­igia­mi, va­kar, spa­lio 21-ąją, „Al­so­ta­na“ at­nau­ji­no ga­my­bą ir pre­ky­bą.

„Mes la­bai dė­kin­gi Aly­taus po­li­kli­ni­kos va­do­vui ir čia dir­ban­tiems me­di­kams už ope­ra­ty­viai suor­ga­ni­zuo­tus ty­ri­mus“, – sa­kė „Al­so­ta­nos“ pro­jek­tų va­do­vė Ra­mu­nė.

Ta­čiau ser­gan­čių­jų CO­VID-19 Aly­tu­je dau­gė­ja. Va­ka­rykš­čiais, spa­lio 21-osios, duo­me­ni­mis, ko­ro­na­vi­ru­su yra už­si­krė­tę dvy­li­ka mies­to gy­ven­to­jų. Pas­ta­rie­ji du at­ve­jai – dau­giau kaip 30 me­tų mo­te­ris ir pus­am­žė mo­te­ris. Pir­mo­ji dir­ba Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pa­val­džio­je įstai­go­je, ki­ta – vie­na­me iš pre­ky­bos cen­trų.

 

    Komentuoti

    Ribotas HTML

    • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
    • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
    • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.