Akor­de­o­nas – in­stru­men­tas, ku­ris yra ar­čiau­siai šir­dies, o juo gro­ti ga­li­ma net me­ta­lą (1)

Saulė Pinkevičienė
Akordeonininkai
Respublikinio akordeonistų seminaro-praktikumo koncertas Alytaus muzikos mokykloje.
Ko­kiuo­se kul­tū­ri­niuo­se že­mė­la­piuo­se yra pa­žen­klin­tas Aly­tus? Ko­vo 31 die­ną aly­tiš­kiai ga­lės įsi­ti­kin­ti, kad esa­me ma­to­mi ir kaip akor­de­o­ni­nės mu­zi­kos mies­tas. „Drau­ge su ki­tų Lie­tu­vos mu­zi­kos mo­kyk­lų akor­de­o­ni­nin­kų or­kest­rais Aly­taus šv. Be­ne­dik­to gim­na­zi­jo­je su­reng­si­me kon­cer­tą, ku­riam ruo­šė­mės vi­sus šiuos moks­lo me­tus ir ku­ria­me skam­bės dau­giau kaip pu­sės šim­to akor­de­o­nų“, – sa­ko Aly­taus akor­de­o­ni­nin­kų or­kest­ro va­do­vė, Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los akor­de­o­no mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Rū­ta Vai­čai­tie­nė. Ap­si­lan­ky­ti kon­cer­te ir iš­girs­ti, kaip skam­ba jung­ti­nis Lie­tu­vos mu­zi­kos mo­kyk­lų akor­de­o­ni­nin­kų or­kest­ras, tik­rai ver­ta, o gal ir pri­si­jung­ti – Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je gro­ti akor­de­o­nu ga­li iš­mok­ti įvairaus amžiaus žmonės. Vy­riau­sio­ji Alytaus muzikos mokyklos absolventė 80-metė žada pasirodyti šiame koncerte. Gal­būt ir žiū­ro­vų sa­lė­je at­si­ras žmo­nių, ku­rie tu­ri sva­jo­nę gro­ti vie­nu ar ki­tu mu­zi­kos in­stru­men­tu, bet jos dar ne­re­a­li­za­vo?

„Akor­de­o­nas yra tas in­stru­men­tas, ku­ris iki šiol ne­re­tai ste­re­o­ti­piš­kai įsi­vaiz­duo­ja­mas, kaip tin­ka­mas gro­ti šven­tė­se, liau­diš­kai mu­zi­kai, akom­pa­nuo­ti dai­nuo­jant, bet vis dar ten­ka ma­ty­ti nuo­sta­bą, kad juo ga­li­ma at­lik­ti net to­kius kū­ri­nius, kaip, pa­vyz­džiui, „De­ep Pur­ple“ le­gen­di­nį „Smo­ke on the Wa­ter“. Mū­sų or­kest­ras šį kū­ri­nį at­li­ko Me­tų ap­do­va­no­ji­mų ren­gi­nio me­tu, jis nu­skam­bė­jo tik­rai įspū­din­gai“, – sa­ko R.Vai­čai­tie­nė.

Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­los akor­de­o­ni­nin­kų or­kest­rui Rū­ta va­do­vau­ja jau dvi de­šim­tis me­tų. Ko­lek­ty­vo vai­rą pe­rė­mė iš sa­vo in­stru­men­to mo­ky­to­jos Da­nu­tės Ne­praus­ty­tės. „Esu pa­ti bai­gu­si Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lą, pas­kui Kau­no J.Gruo­džio kon­ser­va­to­ri­ją ir Lie­tu­vos mu­zi­kos ir teatro aka­de­mi­ją. Gal tik kar­tą bu­vau su­abe­jo­ju­si dėl pa­si­rink­to ke­lio – svars­čiau, kad gal­būt no­rė­čiau stu­di­juo­ti pran­cū­zų kal­bą, nes esu bai­gu­si fran­ko­fo­niš­ką 1-ąją Aly­taus vi­du­ri­nę mo­kyk­lą“, – pa­sa­ko­ja R.Vai­čai­tie­nė. Ma­mos pė­do­mis se­ka ir sū­nus Ąžuo­las – gro­ja sak­so­fo­nu. Jis taip pat mo­ko­si Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je.

Aly­taus akor­de­o­ni­nin­kų or­kest­re gro­ja apie dvi de­šim­tys įvai­raus am­žiaus mu­zi­kan­tų, ma­žiau­sia­jam – aš­tuo­ne­ri, vy­riau­sia­jai akor­de­o­ni­nin­kei – 80-ia­de­šimt.

Kaip pa­sa­ko­ja or­kest­ro va­do­vė Rū­ta, mu­zi­kan­tai į or­kest­rą at­ei­na pa­čiais įvai­riau­siais ke­lias. Kaž­kam tai gal­būt bu­vo vai­kys­tės sva­jo­nė, bet mo­ky­tis gro­ti pra­dė­jo su­lau­kęs bran­daus am­žiaus. Kaž­kam – eks­prom­tas. Pa­vyz­džiui, or­kest­rą lan­ko dvie­jų vai­kų ma­ma Auš­ra, ku­ri taip kan­triai lauk­da­vo po re­pe­ti­ci­jos sa­vo at­ža­lų, kad ga­lų ga­le pa­ti nu­spren­dė tap­ti su­au­gu­sių­jų kla­sės mo­ki­ne.

„Mo­ky­tis gro­ti akor­de­o­nu da­bar yra su­da­ry­tos vi­sos są­ly­gos, tai ga­li da­ry­ti ir vai­kai. Yra ga­mi­na­mi spe­cia­lūs ma­ži in­stru­men­tai, pri­tai­ky­ti 3–4 me­tų ma­žie­siems. Aly­taus mu­zi­kos mo­kyk­lo­je yra dvi­de­šimt in­stru­men­tų, ku­riais ga­li­ma mo­ky­tis gro­ti, ta­čiau akor­de­o­nų bazę la­bai rei­kė­tų at­nau­jin­ti, nes in­stru­men­tai dė­vi­si, gen­da. Ap­skri­tai tu­rė­ti pa­kan­ka­mai daug ko­ky­biš­kų akor­de­o­nų gro­ti vie­nu me­tu mo­kyk­lai yra tik­ras iš­šū­kis“, – sa­ko R.Vai­čai­tie­nė.

Akor­de­o­nas yra ga­na spe­ci­fi­nis in­stru­men­tas – jį su­de­rin­ti ga­li tik meist­ras, tai­gi in­stru­men­tai nuo­lat tu­ri ke­liau­ti į spe­cia­lis­to ran­kas. Apie 10 ki­log­ra­mų sve­rian­čio akor­de­o­no, ži­no­ma, į mo­kyk­lą vai­kai ne­si­ne­šio­ja, ta­čiau gro­jant šis svo­ris pa­to­giai gu­li ant ke­lių. Ki­tas rei­ka­las, jei sce­ni­nis su­ma­ny­mas rei­ka­lau­ja gro­ti sto­vint – bū­tent taip ren­gi­ny­je Aly­taus akor­de­o­ni­nin­kų or­kest­ras at­li­ko „Smo­ke on the Wa­ter“. Ta­da jau vi­sas krū­vis ten­ka stu­bu­rui ir il­gai taip gro­ti ne­pa­vyks.

Akor­de­o­nas ypa­tin­gas dar ir tuo, kad tai – ar­čiau­siai šir­dies fi­ziš­kai esan­tis in­stru­men­tas, mu­zi­kan­tas jį tar­si pri­glau­džia sau prie krū­ti­nės. Nors at­ro­do, kad iš­mok­ti gro­ti akor­de­o­nu tu­rė­tų bū­ti ge­ro­kai leng­viau nei, pa­vyz­džiui, smui­ku, ta­čiau ne­rei­kė­tų su­klys­ti. „Kar­tais sa­vo mo­ki­niams sa­kau, kad gro­ti akor­de­o­nu – tai tar­si kal­bė­ti dviem skir­tin­go­mis kal­bo­mis vie­nu me­tu“, – šyp­so­si Rū­ta.

Nors in­stru­men­tas at­ro­do ga­na di­de­lis ir sun­kus, jis tra­di­ciš­kai ne­lai­ko­mas iš­skir­ti­nai vy­riš­ku ar mo­te­riš­ku.

Kaip pri­si­me­na Rū­ta, jos ma­ma vis pa­juo­kau­da­vo: „Ar tau, vai­ke­li, toks in­stru­men­tas?“ Akor­de­o­nu no­rė­jo iš­mok­ti gro­ti dėl to, kad tu­rė­jo tė­tės pa­vyz­dį, jis šiuo in­stru­men­tu gro­jo įvai­riuo­se ren­gi­niuo­se.

Kal­bant apie akor­de­o­no ga­ba­ri­tus, ga­li­ma pri­si­min­ti ir juo­kin­gų nu­ti­ki­mų. Pa­vyz­džiui, prieš ge­rą de­šimt­me­tį Aly­taus kvin­te­tas vy­ko į kon­cer­ti­nę ke­lio­nę Bu­e­nos Ai­rė­se, kur gro­jo tan­go. Kad ne­rei­kė­tų pirk­ti pa­pil­do­mų bi­lie­tų ir vie­tų in­stru­men­tams, mu­zi­kan­tės… iš­ar­dė sa­vo akor­de­o­nus ir juos įsi­ne­šė ran­ki­nia­me ba­ga­že.

„Iki šiol pri­si­me­nu sa­vo pir­mą­jį kon­cer­tą su akor­de­o­ni­nin­kų or­kest­ru prieš 20 me­tų, ta­da ne­mie­go­jau vi­są nak­tį, nes ne­ži­no­jau, kaip su­si­tvar­ky­siu, tai bu­vo la­bai nau­jos pa­tir­tys. Da­bar to­kių iš­gy­ve­ni­mų nė­ra, pats ko­lek­ty­vas la­bai pa­si­kei­tė. Į re­pe­ti­ci­jas ren­ka­si no­riai, gro­ja­me įvai­rų re­per­tu­a­rą. Džiau­gia­mės, kad da­ly­vau­ja­me ben­dra­me pro­jek­te su Lie­tu­vos mu­zi­kos mo­kyk­lų akor­de­o­ni­nin­kų or­kest­rais ir at­lik­si­me ben­drą kon­cer­ti­nę pro­gra­mą, ku­ri nu­skam­bės taip pat ir Aly­tu­je“, – sa­ko R.Vai­čai­tie­nė. Ypač va­do­vei sma­gu tai, kad vai­kai at­ran­da or­kest­rą ir mie­lai ja­me gro­ja. Pa­slap­tis yra pa­pras­ta – or­kest­re mu­zi­kan­tai gro­ja akor­de­o­nais vie­na ran­ka, o tai la­bai pa­leng­vi­na at­li­ki­mą ir su­tei­kia džiaugs­mo mu­zi­kuo­ti.

„Akor­de­o­nas yra dvie­jų ran­kų in­stru­men­tas, tai­gi di­džiu­lis pa­leng­vi­ni­mas, kad or­kest­re ga­li gro­ti vie­na ran­ka. Svar­bu ir tai, kad ko­lek­ty­ve vai­kai gro­ja drau­ge su sa­vo akor­de­o­no spe­cia­ly­bės mo­ky­to­jais, o tai jiems ir­gi la­bai di­de­lė mo­ty­va­ci­ja“, – pa­ste­bi va­do­vė.

R.Vai­čai­tie­nė kvie­čia aly­tiš­kius ap­si­lan­ky­ti akor­de­o­no mu­zi­kos kon­cer­te – tu­rė­si­me re­tą pro­gą iš­girs­ti, kaip skam­ba 60 akor­de­o­nų jung­ti­nia­me Lie­tu­vos mu­zi­kos mo­kyk­lų or­kest­re, taip pat pa­lai­ky­ti Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je gy­vuo­jan­tį akor­de­o­ni­nin­kų or­kest­rą, va­do­vau­ja­mą Rū­tos, ku­ria­me gro­ja įvai­raus am­žiaus at­li­kė­jai – ma­mos, vai­kai, jų mo­ky­to­jai.

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.