arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Jogirdas, Rima, Augustinas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2015-05-26, Nr. 62
Komisija naujam tiltui siūlo Saulėtekio vardą

Gegužės 26 dieną Alytaus miesto savivaldybės Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams parinkimo komisija (pirmininkas Mindaugas Matažinskas, nariai: Audronė Jakunskienė, Vilma Liaukuvienė, Ona Motiekienė, Lina Navašinskienė, Algimantas Tarasevičius, Dalytė Žukaitienė) rinko vardą naujam tiltui.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[5]
Seniūnaičiai – įstatyminė prievarta ar reali valdžia?
Va­do­vau­jan­tis Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos spren­di­mu, pa­gal gy­ve­na­mą­sias te­ri­to­ri­jas mies­tas su­skirs­ty­tas į ke­tu­rio­li­ka se­niū­nai­ti­jų. Se­niū­nai­čius jau iš­si­rin­ko vie­nuo­li­ka, tri­jo­se bir­že­lio pra­džio­je bus ren­gia­mi nau­ji rin­ki­mai, nes dvie­jo­se at­ėjo bal­suo­ti vos ke­li aly­tiš­kiai, o vie­no­je net ne­at­si­ra­do no­rin­čių­jų tap­ti se­niū­nai­čiais. Iš­rink­ti se­niū­nai­čiai ga­vo vos po ke­lias de­šim­tis mies­tie­čių bal­sų, nors vi­so­se gy­ve­na dau­giau kaip po 500 aly­tiš­kių.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[8]
Laikinai sustabdyta kinų restorano veikla

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Aly­taus vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba dėl šiurkš­čių hi­gie­nos rei­ka­la­vi­mų pa­žei­di­mų lai­ki­nai su­stab­dė Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre, Ro­tu­šės aikš­tė­je, vei­kian­čio ki­nų res­to­ra­no „Jin Mei“ veik­lą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[10]
Naujo tilto vardas turėtų paaiškėti jau šiandien
De­šimt die­nų aly­tiš­kiai ga­lė­jo siū­ly­ti, ko­kiu var­du no­rė­tų pa­va­din­ti ket­vir­tą Aly­taus til­tą per Ne­mu­ną. Jis yra skir­tas pės­tie­siems ir dvi­ra­ti­nin­kams, o sta­to­mas se­no­jo ge­le­žin­ke­lio til­to vie­to­je.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[3]
Šakočių karalystėje dirba kiaušinių daužytoja, būta ir sukčiaus etato
Pa­žin­ti­nio tu­ro ir ver­slo mi­si­jos Dzū­ki­jo­je ir Su­val­ki­jo­je, ku­rią or­ga­ni­za­vo Lie­tu­vos vals­ty­bi­nis tu­riz­mo de­par­ta­men­tas, da­ly­viai įspū­džių pa­ty­rė ap­si­lan­kę ša­lia Drus­ki­nin­kų, Jas­ko­ny­se, vei­kian­čia­me res­to­ra­ne-ke­pyk­lo­je „Rom­ne­sa“. Gra­žio­je gam­to­je ir ra­my­bė­je gar­džiuo­ta­si ku­li­na­ri­nio pa­vel­do vai­šė­mis, ste­bė­ta, kaip ke­pa uni­ka­lus de­ser­tas – ša­ko­tis.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Pats lai­kas siū­ly­ti kan­di­da­tus kul­tū­ros pre­mi­joms

 

Ra­jo­no ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rei – lin­kė­ji­mai ir gė­lės gim­ta­die­nio pro­ga

 

Va­ria­ci­jos Sek­mi­nių te­ma: alks­nio ša­ka krau­ja­siur­bio nuo kar­vės šo­no ne­nu­bai­dy­si!

 

Ap­do­va­no­ti ne­pri­klau­so­my­bės gy­nė­jai

 

Grei­čio vir­ši­ji­mu kal­tin­tas sim­niš­kis iš­tei­sin­tas

 

Jau­nam žmo­gui su­tei­kė šan­są tai­sy­tis lais­vė­je

 

Į kai­my­nės bu­tą įsi­lau­žė šaukš­tu

 

Šei­mos šven­tės lin­kė­ji­mas: kad į Af­ri­ką sky­ry­bos ne­at­ei­tų, o iš Lie­tu­vos iš­ei­tų

 

Sim­no gim­na­zi­jos di­rek­to­rius Eval­das Ja­ku­ba­vi­čius: „Švie­sūs žmo­nės, ku­rian­tys Lie­tu­vos at­ei­tį, at­ei­na ir iš mies­tų, ir iš kai­mų”

 

Šun­snu­kio re­pu­ta­ci­ja svar­biau už mo­ters sau­gu­mą

 

„Te­le2” 4G ry­šys vei­kia jau 60 Lie­tu­vos mies­tų

 

„Ver­slo fa­nai”: lais­va for­ma link tiks­lo

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Netekome kunigo marijono Vaclovo Aliulio MIC
Gegužės 26-osios naktį, eidamas 95-uosius metus, mirė kunigas, tėvas marijonas Vaclovas Aliulis MIC. 1944 m. įšventintas į kunigus, V.Aliulis kunigavo Varėnoje, Marijampolėje, įvairiose Vilniaus arkivyskupijos parapijose. Vertė ir redagavo įvairius liturginius tekstus. Nuo 1965 m. rūpinosi liturgine leidyba. Parašė pastoracinės teologijos vadovėlį. Parengė Romos katalikų „Apeigyną“ Lietuvos vyskupijoms (2 t. 19661967 m.), Katalikų kalendorių-žinyną (1982–1989 m., 1991 m., 1993 m.). Redagavo Romos mišiolo vertimą (8 t. 1982–1994 m.), Č.Kavaliausko Naujojo Testamento vertimą (1972 m., 1988 m., su V.Ališausku, A.Kučinskaite), A.Liesio „Psalmyno“ vertimą (1973 m.), N.Skurkio katekizmą „Mūsų tikėjimo šviesa“ (1980 m.). Bendradarbiavo žiniasklaidoje religinio švietimo, moralės ir kt. klausimais. Išleido taip pat šias knygas: „Palūšės bažnyčia ir parapija, istorinė apybraiža“, 1954 m., išleista 1996 m., „Žvilgsniai ne tik atgal“, 1994 m., „Geroji Atpirkėjo Motina, 2001 m.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Policija ieško nuo bausmės vykdymo besislapstančio vyriškio
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ieško nuo bausmės vykdymo besislapstančio Raimondo Petrausko.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Punsko kraštui linkėta ir toliau puoselėti savivaldą, ryšius su Alytaus rajonu
Alytaus rajono savivaldybės partnerį Punsko valsčių, minint Lenkijos savivaldybių įkūrimo ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečio jubiliejus, pasveikino Alytaus rajono mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas, Kultūros ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Virginija Mačiulienė. Šventės paminėtos Punsko valsčiaus tarybos posėdyje.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Po ilgos pertraukos Verebiejai šventė Sekmines
Prieš tris dešimtmečius Verebiejuose pradėtos švęsti Sekminės praėjusį šeštadienį po daugiau kaip 10 metų  pertraukos vėl atgaivintos. „Džiaugiuosi gražia bendruomenės iniciatyva švęsti Sekmines – didžiąją piemenų šventę“, – sakė Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas. Jis susirinkusiems palinkėjo, kad atgaivinta Sekminių šventė vėl taptų tradicine. Šventė vyko Verebiejų parke, ją organizavo kaimo bendruomenė.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus pareigūnų ieškotas šešiolikmetis atsirado
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ieškojo gegužės 15-osios ryte, išėjusio iš namų, esančių Alytuje ir negrįžusio šešiolikmečio vaikino.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus rajono savivaldybės tarybos posėdžiui parengta 50 klausimų
Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas susitiko su savivaldybės tarybos komitetų pirmininkais dėl planuojamo tarybos posėdžio. Pasitarime su komitetų pirmininkais dalyvavo savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Kručkauskaitė, mero pavaduotojas Arvydas Balčiūnas ir patarėjas Ramūnas Bielevičius.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kosmetikos parduotuvių tinklo išvada: lietuvės, latvės ir estės grožio akcentus dėlioja kitaip

Šiemet Lietuvoje jau dešimtmetį švenčianti britų kosmetika „TheBodyShop“ dalinasi savo atradimais bei įžvalgomis apie kosmetikos vartojimą trijose Baltijos šalyse. Apžvelgus paklausiausias prekes paaiškėjo, jog asortimentas Baltijos šalyse smarkiai skiriasi ir rodo ne tik kitokius lietuvių, latvių ir estų kosmetikos vartojimo įpročius, bet ir skirtingai pasirenkamus grožio akcentus. Tuo tarpu rinkodarinių veiksmų analizė leido išskirti net nacionalinius lietuvių ir mūsų artimiausių kaimynų bruožus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Jei jūsų vaikas negirdi

Žmogus pasaulį pažįsta penkiais pojūčiais: lytėjimu, klausa, rega, skoniu ir uosle. Visi šie pojūčiai labai svarbūs ir atlieka sudėtingas funkcijas mūsų organizme. Šių pojūčių dėka kiekvienas iš mūsų gauna neišmatuojamą informacijos srautą iš mus supančios aplinkos – per juos mes pažįstame aplinkinį pasaulį, jame vykstančius reiškinius, ugdosi jausmai, emocijos, išgyvenimai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus pareigūnų ieškotas šešiolikmetis atsirado

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ieškojo gegužės 15-osios ryte, išėjusio iš namų, esančių Alytuje ir negrįžusio šešiolikmečio vaikino.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Atsargiai! Rytoj Alytuje bus galima apsikrėsti verslumo virusu!

Atrąjį „Verslo fanai“ renginį VšĮ „Motyvatoriai LT“ organizuoja kartu su Alytaus Europe direct informacijos centru. Šiame renginyje dalyvia galės išgirsti apie pagalbines priemonės pradedantiems verslininkams, verslininkų sėkmės istorijas, patarimus kaip pradėti verslą ir dar daugiau naudingos informacijos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Mes rūšiuojam“ surinko 1,3 tūkst. tonų elektronikos ir baterijų

Aplinkosaugos projekto „Mes rūšiuojam“ dalyviai surinko beveik 1,3 tūkst. tonų elektronikos ir baterijų atliekų. Toks kiekis surinktas per tris projekto gyvavimo sezonus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lazdijų pareigūnai ieško praėjusiais metais dingusios Linos Krauzienės
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Lazdijų rajono policijos komisariato pareigūnai ieško Linos Krauzienės.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Išėjo iš namų ir iki šiol negrįžo
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ieško Editos Remeškevičiūtės.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100