arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gailigedas, Gunda, Raimundas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2017-01-21, Nr. 9
Teisminiuose ginčuose su šilumos tiekėjais – milijoninis savivaldybės reikalavimas

Šią sa­vai­tę Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bė pa­tiks­li­no sa­vo rei­ka­la­vi­mus Kau­no apy­gar­dos teis­me nag­ri­nė­ja­mo­je by­lo­je dėl su­tar­ties nu­trau­ki­mo su ši­lu­mos tie­kė­jais – ben­dro­ve „Li­tes­ko“ ir ši­lu­mos ūkio su­sig­rą­ži­ni­mo. Sa­vi­val­dy­bė iš šios ben­dro­vės rei­ka­lau­ja at­ly­gin­ti 14 mln. eu­rų ža­lą ši­lu­mos var­to­to­jams ir sa­vi­val­dy­bės kon­tro­liuo­ja­mai ben­dro­vei „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“, per ku­rią mies­to ši­lu­mos ūkis nuo­mo­ja­mas „Li­tes­ko“. To­kia ža­la skai­čiuo­ja­ma dėl „Li­tes­ko“ veik­los lai­ko­tar­piu ga­li­mai ne­tin­ka­mai ver­tin­tų veik­los są­nau­dų ši­lu­mos kai­no­je ir ki­tų nuo­mos su­tar­ties bei tei­sės ak­tų ne­vyk­dy­mo.

Šis mies­to sa­vi­val­dy­bės teis­mi­nis gin­čas su „Li­tes­ko“ ne vie­nin­te­lis. Lie­tu­vos vy­riau­sia­ja­me ad­mi­nist­ra­ci­nia­me teis­me nag­ri­nė­ja­ma by­la dėl Kon­ku­ren­ci­jos ta­ry­bos nu­ta­ri­mo, ku­riuo va­do­vau­jan­tis sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nu­trau­kė ši­lu­mos ūkio nuo­mos pra­tę­si­mą ben­dro­vei „Li­tes­ko“ iki 2026-ųjų va­sa­ros.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[10]
Važiavimo išlaidų kompensacija – ne privilegija, tai mokinio teisė

Su­lau­kė­me skai­ty­to­jų pa­gei­da­vi­mų iš­sa­miai pa­aiš­kin­ti mo­ki­nių pa­vė­žė­ji­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­vi­mo tvar­ką. Mo­ki­nių tė­vų pa­ste­bė­ji­mu, vie­nos Aly­taus mies­to ug­dy­mo įstai­gos, kaip an­tai Dzū­ki­jos pa­grin­di­nė mo­kyk­la, jau pir­mo­mis moks­lo me­tų die­no­mis tė­vus in­for­muo­ja apie ga­li­my­bes gau­ti kom­pen­sa­ci­ją, ki­tos net ir tė­vams pa­tei­kus do­ku­men­tus il­gai svars­to sa­vi­val­dy­bės nu­sta­ty­tą tvar­ką, ne­no­ri skir­ti kom­pen­sa­ci­jos.

 

Tė­vų nuo­mo­ne, to­kia pa­ra­ma kaip va­žia­vi­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­ja ne­tu­rė­tų bū­ti lai­ko­ma pri­vi­le­gi­ja, tai mo­ki­nio tei­sė, ir mo­kyk­los tu­rė­tų ska­tin­ti tė­vus ar glo­bė­jus lai­ku pa­teik­ti rei­ka­lin­gus do­ku­men­tus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Naujų skaidrumo standartų kaip ir nepastebėta…

Šią sa­vai­tę te­ko gir­dė­ti ir skai­ty­ti apie pa­si­bai­sė­ji­mą vi­sa ži­niask­lai­da. Esą ši stai­pė­si su­ra­du­si dvi au­kas – Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) pir­mi­nin­ką Ra­mū­ną Kar­baus­kį ir jo pa­va­duo­to­ją, Sei­mo na­rę Gre­tą Kil­di­šie­nę, pra­ra­du­si bet ko­kį sai­ko jaus­mą. Ką jau kal­bė­ti apie pa­do­ru­mą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
CAPITAL Alytus – profesionalų komanda, įgyvendinanti klientų lūkesčius
„Gi­miau ir už­au­gau Aly­tu­je, esu šio mies­to pat­rio­tas. Ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (NT) agen­tū­ros CA­PI­TAL biu­ro įkū­ri­mas Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je – ga­li­my­bė šio kraš­to žmo­nėms gau­ti kom­plek­si­nes pro­fe­sio­na­lų pa­slau­gas per­kant, par­duo­dant ir iš­si­nuo­mo­jant ne­kil­no­ja­mą­jį tur­tą“, – tei­gė CA­PI­TAL Aly­tus biu­ro sa­vi­nin­kas Ne­ri­jus Čap­li­kas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Iš­da­ly­ti Me­tų ap­do­va­no­ji­mai taps gra­žia tra­di­ci­ja

 

Iš­ma­nio­ji sa­vib­le­da

 

Lai­ki­nai vyk­do funk­­ci­jas

 

Ga­bių mo­ki­nių ga­li­my­bė to­bu­lė­ti

 

Rotušės žinios

 

„Tarš­ku­čio” ka­pe­la ir so­lis­tas No­jus Ne­dzins­kas - „Links­mo­sios pol­ku­tės” lau­re­a­tai

 

Lau­kia nau­jos kul­tū­ros pa­vel­do pa­ži­ni­mo pa­tir­tys

 

Aly­tus - dau­giau­sia re­no­va­ci­jo­je pa­žen­gu­sių sa­vi­val­dy­bių de­šim­tu­ke

 

Ne­leisk šal­čiui su­ga­din­ti te­le­fo­no

 

Bal­ti­jos ša­lių elek­tros sis­te­mos ruo­šia­si izo­liuo­to dar­bo ban­dy­mui

 

Pa­žy­miai ne­at­spin­di tik­ro­jo mo­ki­nių ta­len­to ir ga­bu­mų

 

Stam­bes­nis kab­liu­kas - di­des­nis ki­bu­mas

 

Už 1 eu­rą „Om­ni­tel” duo­da dvi­gu­bai

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Vaikų ligoninėje alogeninė kaulų čiulpų transplantacija atlikta šimtajam pacientui

Vaikų ligoninės, VUL Santariškių klinikų filialo Vaikų onkohematologijos centre, kuriame jau penkiolika metų atliekamos kaulų čiulpų transplantacijos Lietuvos vaikams, alogeninį kaulų čiulpų persodinimą patyrė jau šimtasis pacientas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kviečiame teikti kandidatus „Nacionaliniams lygybės ir įvairovės apdovanojimams 2016“

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba kartu su Nacionaliniu lygybės ir įvairovės forumu ketvirtus metus organizuoja Nacionalinius lygybės ir įvairovės apdovanojimus. Jų metu bus apdovanoti asmenys, organizacijos, iniciatyvos, veiksmai ar poelgiai, kurie 2016 metais prisidėjo prie lygybės ir įvairovės idėjų skatinimo bei sklaidos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vilniaus „Laisvės“ gimnazijos mokytojas M. Janulevičius:„Pakanka nesuvaržyti žmonių, ir jie daro stebuklus“

Pastaruoju metu viešojoje erdvėje mirgėjusios istorijos apieVilniaus „Laisvės“ gimnazijos direktorės nepagrįstą lietuvių kalbos mokytojo atleidimą iš einamų pareigųpagrindinis veikėjas Marius Janulevičius – Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) absolventas. Mokytojo auklėtiniai, sužinoję, kad jų klasės auklėtojas atleistas, ėmė streikuoti ir reikalauti jį grąžinti į mokyklą.Aktyvus mokytojassako, kad gyvenime niekas nenutinka atsitiktinai. Su M. Janulevičiumi kalbėjomės ne tik apie šį įvykį, bet ir apie mokyklą nuolatinės kaitos epochoje, mokytojo darbą ir kitus dalykus. Kviečiame skaityti!

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Dėl Alytuje partrenkto pėsčiojo Seimo narys J. Sabatauskas nekaltas
Alytaus apskrities policija 20 eurų bauda nubaudė pėsčiąjį, kuris neįsitikinęs, kad saugu, įžengė į perėją ir buvo kliudytas Seimo nario J. Sabatausko vairuojamo automobilio. Policija konstatavo, kad politikas nekaltas, Kelių eismo taisykles pažeidė neblaivus pėstysis, skelbia radijo stotis "FM99".
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
10 000 žingsnių – receptas dailiai figūrai

Neatsispyrėte pagundai prie kavos paskanauti saldumynų? Nesijaudinkite, lieti prakaito sporto salėje dėl aplankiusios silpnumo akimirkos nereikės – sudeginti nepageidaujamas kalorijas galima ir einant. Amerikiečių moksliniai tyrimai rodo, kad moterys, kasdien nueinančios 10 ar daugiau tūkstančių žingsnių, gali pasigirti dailesne figūra. Sveikatingumo motyvatorė Vlada Musvydaitė sako, kad tai patvirtina ir realūs pavyzdžiai – jos suburtoje sportuojančių moterų grupėje ne viena, pasirinkusi ėjimą, smarkiai padailino savo kūno linijas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Lietuvoje nepakanka savivaldybių teikiamų teisinių paslaugų“

Nors Lietuvos gyventojai gauna nemokamą teisinę pagalbą teismo procesuose, taip pat jiems teikiamos nemokamos konsultacijos savivaldybėse, nemokamos teisinės pagalbos poreikis išlieka itin didelis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Tarptautinė turizmo paroda „Adventur“: prie kokių naujų tendencijųtaikosi kelionių organizatoriai?

Sausio 20–22 d. Lietuvos parodų ir kongresų centre „Litexpo“, Vilniuje, kelionių entuziastus sukvies jau tradicija tapusi 5-oji tarptautinė turizmo ir aktyvaus laisvalaikio paroda – „Adventur“.Tris dienas truksiančiame renginyje lankytojai turės galimybę praplėsti atostogų žemėlapį naujomis kryptimis Lietuvoje ir už jos ribų, susipažinti su karščiausiomis 2017-ųjų turizmo sektoriaus tendencijomis bei pasiklausyti vertingų patarimų tiesiaiiš ekspertų lūpų.

Vieno iš parodos dalyvių, Lietuvos turizmo rinkos senbuvio – kelionių organizatorius ir agentūros „Baltic Tours“parodos stendas šiemet orientuotas tiek į tolimas, egzotiškas atostogas mėgstančius poilsiautojus, tiek į keliautojus, kuriepirmenybę teikia trumpoms, savaitgalio išvykoms poEuropą.Atsižvelgiant į pirmųjų poreikius parodoje bus pristatyta 18 unikaliųnekasdienių kelionių maršrutųegzotinėmiskryptimis. Tuo tarpu sparčiai populiarėjančiųtrumpųjų išvykų gerbėjai bus supažindinti su šio sezono naujiena – itin patraukliaisdinaminio paketavimo pasiūlymais kelionėms į įvairius Europos miestus.Viso bus pristatya per 30 krypčių.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Sausio 14 dieną Krymo okupacijos scenarijus pakartotas Alytuje

Sausio mėn. 14 d. 12 val. Alytaus Kraštotyros muziejaus salėje buvo organizuotas viešas istorinio kultūros paveldo objekto Kurnėnų Lauryno Radziukyno mokyklos draugijos ( toliau - Draugija) steigiamasis susirinkimas. Draugijos kūrimas inicijuotas atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos valstybinės kultūros paveldo komisijos 2016 10 04 rekomendaciją "Dėl vietos bendruomenių vaidmens saugant kultūros paveldą". Draugija organizuota su tikslu visuomenės atstovams bendradarbiauti su savivaldybe ir rasti sprendimus, kad Alytaus krašto kultūros paveldo objektai tarnautų visuomenės interesams, reprezentuotų Dzūkijos regiono savitumą , tradicijas, labdario Lauryno Radziukyno pavyzdžiu skleistų kilnias rūpesčio krašto kultūra idėjas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gerb. Alytaus savivaldybės mere V. Grigaravičiau ir Gerb. Alytaus rajono mere A. Vrubliauskai,

Norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į man keliamą nuostabą ir pasipiktinimą Alytaus savivaldybe bei Alytaus rajono savivaldybe.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
„Salam, Kaimyne“ – dokumentika be sienų

JAV ambasada Lietuvoje kartu su Diversity Development Group ir JAV kino diplomatijos programa American Film Showcase pristato JAV režisierių Chriso Temple’o ir Zacho Ingrasci filmą „Salam, kaimyne” („Salam Neighbor“, 2015).

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Paskelbtas 2017 m. Alytaus miesto gimtadienio šventės idėjos ir jos organizavimo paslaugų konkursas

Alytus pradeda ruoštis miesto gimtadieniui. Alytaus miesto savivaldybė paskelbė 2017 m. Alytaus miesto gimtadienio šventės idėjos ir jos organizavimo paslaugos supaprastintą atvirą projekto konkursą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
PRASIDEDA REGISTRACIJA Į STINTŲ MEŠKERIOJIMO VARŽYBAS

Vasario 18 d., šeštadienį, vyksiančią Stintų šventę tradiciškai pradės nemokamos Stintų meškeriojimo varžybos. Komandų, dalyvausiančių šiose varžybose, registracija vyks vasario 18 d. nuo 8 val. iki 9 val. Jūratės ir Kastyčio skvere, išankstinė registracija – telefonu 8 645 03183 (varžybų vertinimo komisijos pirmininkė Živilė Mačenskienė). Varžybų dalyvių skaičius – robotas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuvoje elektros rinka atlaikė žiemos šaltį

Praėjusią savaitę, sausio 9-15 d., elektros kaina „Nord Pool“ biržos Lietuvos prekybos zonoje buvo 33 eurai už megavatvalandę (EUR/MWh). Palyginti su pirmąja metų savaite, kaina sumažėjo 3 proc., o palyginti su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu – buvo beveik per pusę mažesnė.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Aukštajame moksle vyksta tai, ko seniai laukėme

Asociacijos „Žinių ekonomikos forumas“ (ŽEF) Tarybos pirmininkas Mindaugas Glodas išreiškia palaikymą 4 Lietuvos universitetų – VU, KTU, VGTU ir LSMU – iniciatyvai, rodančiai, jog akademinėje bendruomenėje susikaupė kritinė masė suprantančių, kad pokyčiai kokybės link – būtini.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Specialistė: pažymiai neatspindi tikrojo mokinių talento ir jų gabumų

Siekti kuo aukštesnio įvertinimo šiandieninėje švietimo sistemoje jau tapo įprasta. Dešimtukas ar kitas teigiamas pažymys, daugelio nuomone, parodo ir įprasmina vaiko gabumus bei pastangas siekiant mokslo aukštumų. Vis dėlto specialistai teigia, kad tai ydingas požiūris, mat jie atspindi tik mažą dalį mūsų vaikų gabumų. Anot švietimo ekspertų, pažangos vertinimo pažymiais atsisakymas skamba naiviai, todėl reikia ieškoti kelių, kaip tikrąją mokinio pažangą perteikti kiek įmanoma tiksliau – tai labai svarbu tiek jam pačiam, tiek jo tėveliams.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Naujuose pašto ženkluose – raitelio Vyčio istorinė kelionė

Lietuvos paštas išleidžia naują 6 pašto ženklų seriją „Lietuvos herbo simbolis Vytis“. Pašto ženklai, kuriuose įamžintas skirtingais istoriniais laikotarpiais vaizduotas Lietuvos herbo simbolis – raitelis Vytis, apyvartoje pasirodys šį šeštadienį, sausio 14 dieną.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pigu.lt išplėtė atsiskaitymo galimybes – pajungė Paysera mokėjimo būdą
Didžiausia elektroninės prekybos parduotuvė Lietuvoje Pigu.lt išplėtė atsiskaitymo galimybes įdiegdama greitai populiarėjantį Paysera mokėjimo būdą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Siuntas pristatinėjantys automobiliai be vairuotojo – realybė ar fantastika?
 

Ateityje siuntas bus galima gabenti savaeigėmis transporto priemonėmis, o vartotojai, naudodami specialią mobilią programėlę, turės galimybę patys kontroliuoti šiuo būdu atkeliaujančios siuntos pristatymo vietą bei laiką. „DPD grupė“, bendradarbiaudama su Vokietijos tyrimų institutais, jau pradėjo plėtoti šį inovatyvų siuntų pristatymo projektą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100