arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Mantvydas, Mantvydė, Morta, Beatričė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2016-07-28, Nr. 86
Alytaus rajone sukauptais turtais lyderiauja meras, Alytaus mieste – penki tarybos nariai

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja prie Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos pa­skel­bė vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bių po­li­ti­kų tur­to de­kla­ra­ci­jas už pra­ėju­sius me­tus. De­kla­ra­ci­jos tu­rė­jo bū­ti pa­teik­tos iki ge­gu­žės pra­džios. Ko­kius gi tur­tus val­do iš­rink­tie­ji į Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bas?

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[10]
Pivašiūnai. Gailestingumo žmonės

Po­pie­žius Pran­ciš­kus Gai­les­tin­gu­mo ju­bi­lie­jų pra­dė­jo 2015 me­tų gruo­džio 8-ąją, tą die­ną su­ka­ko 50 me­tų, kai bu­vo už­baig­tas Va­ti­ka­no II Su­si­rin­ki­mas, pa­sau­liui no­rė­jęs tai­ky­ti ne griež­tu­mo gin­klus, bet gai­les­tin­gu­mo vais­tus.

 Pa­pras­tai ei­li­niai ju­bi­lie­jai Baž­ny­čio­je šven­čia­mi kas 25-erius me­tus. Šį­kart, mi­nint Baž­ny­čios gy­ve­ni­mą pa­kei­tu­sio Va­ti­ka­no II Su­si­rin­ki­mo už­da­ry­mo 50-me­tį ir po­pie­žiui Pran­ciš­kui nu­spren­dus, kad šian­die­nos pa­sau­lio žmo­nėms ypač rei­ka­lin­gas Die­vo gai­les­tin­gu­mas, ju­bi­lie­jus ti­tu­luo­tas Ypa­tin­guo­ju.

 Pon­ti­fi­kas vi­sus kvie­čia šiais me­tais švęs­ti Ypa­tin­gą­jį ju­bi­lie­jų: at­ras­ti ir pri­im­ti Die­vo gai­les­tin­gu­mą bei tap­ti gai­les­tin­gu­mo žmo­nė­mis.

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Finansų ministrė Rasa Budbergytė: Europos Sąjungos investicijų regionuose tikslas – mažinti socialinę atskirtį, kurti naujas darbo vietas

Nors Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) fon­dų in­ves­ti­ci­jos Lie­tu­vo­je su­da­ro apie 70 proc. vi­sų vie­šų­jų in­ves­ti­ci­jų ir šiuo me­tu yra pa­grin­di­nis in­ves­ti­ci­jų šal­ti­nis į Lie­tu­vos eko­no­mi­kos au­gi­mą bei dar­bo vie­tų kū­ri­mą, re­gio­nuo­se liū­to da­lis ES pi­ni­gų vis dar „įsi­sa­vi­na­ma“ ir tik apie 12 proc. in­ves­tuo­ja­ma į eko­no­mi­nę in­fra­struk­tū­rą bei ver­slo są­ly­gų ge­ri­ni­mą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[3]
Ar gali nešeriamos katės būti laimingos?
„Vi­sa­da su pa­gar­ba žiū­riu į žmo­nes, my­lin­čius au­gin­ti­nius. Ta­čiau šią va­sa­rą ge­rą sa­vai­tę pra­lei­du­si drau­gės kai­me, pri­si­žiū­rė­jau įvai­rių po­el­gių. Iki da­bar man abe­jo­nių ke­lia vie­nos pa­gy­ve­nu­sios ūki­nin­kės min­tys apie ka­tes. Mo­ters kie­me bė­gio­ja koks še­še­tas, bet šei­mi­nin­kė vi­siš­kai jo­mis ne­si­rū­pi­na, ka­da pri­si­mi­nu­si įpi­la pie­no. Daž­niau­sia net ne pie­no, o tik iš­rū­gų ar pa­su­kų. Ūki­nin­kė ti­ki­no, kad vi­suo­met jų se­no­vi­nia­me vien­kie­my­je bū­ta ka­čių bū­rio, bet nei jos tė­vai, nei se­ne­liai nie­ka­da šių pa­da­rė­lių nė­ra spe­cia­liai mai­ti­nę. Ka­tės, mo­ters ti­ki­ni­mu, pa­čios su­si­ran­da sau mais­to, nes yra su­kur­tos me­džio­ti.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė iš da­lies kom­pen­suo­ja škva­lo ir aud­ros pa­da­ry­tus nuos­to­lius

 

Sprog­me­nį iš­si­ve­žė iš­mi­nuo­to­jai

 

Šeš­tą va­sa­rą Bi­ru­tės ulo­nų ba­ta­lio­ne ka­ry­bos be­si­mo­kan­tys jau­nie­ji šau­liai ren­ka­si pa­rei­gą, at­sa­ko­my­bę ir mei­lę tė­vy­nei

 

Dvie­jų Wil­lia­mo Sha­kes­pe­a­re’o kū­ri­nių per­so­na­žas ka­la­vi­ju švais­tė­si Aly­tu­je

 

Tarp la­biau­siai skai­to­mų – ir Ire­nos Bui­vy­dai­tės-Kup­čins­kie­nės kny­gos

 

Iš­ties­ki­te pa­gal­bos ran­ką Aly­taus vai­kams!

 

Rug­pjū­čio prog­no­zė: ar nu­si­vy­lu­siems lie­pa dar yra ko lauk­ti?

 

Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro mo­ki­nių ir mo­ky­to­jų sta­žuo­tės Eu­ro­po­je

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100