arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Mantgailas, Drovydė, Jolanta, Olimpija

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2017-12-16, Nr. 142
Alytaus ligoninės medikų klaida: ligoniui nereikėjo operacijos
 Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nė­je pas­ta­ruo­ju me­tu įvy­ko skau­di klai­da dėl vie­no ope­ruo­to li­go­nio, at­vež­to iš Aly­taus ra­jo­no But­ri­mo­nių se­niū­ni­jos. 45-erių vy­rui bu­vo at­lik­ta la­pa­ro­to­mi­ja – pil­vo ope­ra­ci­ja – įta­riant skran­džio įply­ši­mą. Ta­čiau ne­tru­kus pa­aiš­kė­jo, kad to­kia ope­ra­ci­ja ne­bu­vo rei­ka­lin­ga, nes vy­ras bu­vo iš­tik­tas mio­kar­do in­fark­to.Li­go­ni­nės va­do­vai pri­pa­žįs­ta įvy­ku­sią klai­dą. Dėl šio įvy­kio li­go­ni­nė­je at­lie­ka­mas vi­daus au­di­tas. Taip pat bus ti­ria­mas grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos me­di­kų at­vy­ki­mo ope­ra­ty­vu­mas pas mi­nė­tą li­go­nį.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[10]
Sugrąžinti keturkojams bėduliams pasitikėjimą žmonėmis neužtektų ne tik Kalėdų, bet ir visų metų
Ste­buk­lų pa­si­tai­ko ne tik ar­tė­jant žie­mos šven­tėms. Kai Dai­na Sta­siu­ky­nie­nė gar­siau su­draus­mi­na pa­dy­kė­lį pran­cū­zų bul­do­gą Bu­gą, gin­ti drau­go iš ki­to kam­ba­rio iš­kart at­pūš­kuo­ja mop­sė Ponč­ka. Nors ji yra vi­siš­kai kur­čia, bet el­gia­si taip, tar­si gir­dė­tų, tuo ste­bin­da­ma ve­te­ri­na­rus. Ponč­kos gy­ve­ni­mas ne­le­pi­no: ji bu­vo iš­nau­do­ja­ma ne­le­ga­lia­me veis­ly­ne, iš kurio pateko į „Dogspoto“ organizaciją. Čia ir paaiškėjo visos bėdos - Pončka buvo ne tik luošinančiai kergta, bet ir visiškai apleista - purvina, ilgiausiais nagais, užakusiomis ausimis. Aly­tiš­kė D.Sta­siu­ky­nie­nė mop­sę pri­glau­dė lai­ki­nai, kol at­si­gaus po ope­ra­ci­jų, bet vė­liau nu­spren­dė gar­baus am­žiaus ke­tur­ko­ję pa­si­lik­ti. D.Sta­siu­ky­nie­nė dir­ba tei­sė­jo pa­dė­jė­ja Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­me, o jos sa­va­no­rys­tė Vil­niu­je įsi­kū­ru­sio­je „Dogs­po­to“ prie­glau­do­je pa­ska­ti­no prie ne­įga­lių, be­glo­bių, trau­mas pa­ty­ru­sių šu­nų gel­bė­ji­mo pri­si­dė­ti ir ko­le­gas. Šiuo me­tu Aly­taus teis­mo dar­buo­to­jų dė­ka at­si­gau­na Že­mai­ti­jo­je iš vei­sė­jų pa­im­tas pran­cū­zų bul­do­gas Ro­las, ku­ris bu­vo pa­lik­tas gat­vė­je mir­ti ba­du kaip ne­be­ne­šan­tis pel­no.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ant slenksčio – griežta prekyba alkoholiu
 Va­sa­ros pra­džio­je Sei­mas pa­kei­tė Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mą ir nuo 2018-ųjų sau­sio 1-osios įsi­ga­lios nau­ji ap­ri­bo­ji­mai pre­ky­bai svai­giai­siais gė­ri­mais, pail­gės as­me­nų, ku­riems ga­li bū­ti jie par­duo­da­mi, am­žius, taip pat at­si­ras nau­ji šių gė­ri­mų re­kla­mos rei­ka­la­vi­mai. Tad ko­kios kon­kre­čios nau­jo­vės lau­kia nuo Nau­jų­jų me­tų al­ko­ho­lio pre­ky­bo­je? Jas skel­bia Vy­riau­sy­bei pa­val­di įstai­ga Nar­ko­ti­kų, ta­ba­ko ir al­ko­ho­lio kon­tro­lės de­par­ta­men­tas, o nau­jo­vės ak­tu­a­lios ne tik pre­ky­bos, re­kla­mos įmo­nėms, bet ir vi­siems gy­ven­to­jams.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Už ką baudžia Tėvynės vardu veikianti valdžia?
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis, dės­ty­da­mas sa­vo va­do­vau­ja­mos Vy­riau­sy­bės ir vi­sos val­dan­čio­sios dau­gu­mos pri­va­lu­mus, kaž­ka­da yra pa­brė­žęs, esą jų stip­ry­bė yra ge­bė­ji­mas tar­tis ir su­si­tar­ti su so­cia­li­niais part­ne­riais. Čia ta­da, kai vy­ko dis­ku­si­jos dėl nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Kar­tais le­mia ne ūgis, o smū­gis, ar­ba Ga­li­mi ga­li­mai ga­li­mo Aly­taus eks­pe­ri­men­to re­zul­ta­tai

 

Ge­riau­sių Lie­tu­vos ne­įga­lių­jų spor­ti­nin­kų de­šim­tu­ke - aly­tiš­kis Do­na­tas Dun­dzys

 

Teis­mui pri­mi­nė ir baus­mes rykš­tė­mis

 

Et­no­lo­gė: duo­na ant šven­čių sta­lo - bū­das ir at­si­pra­šy­ti, ir pri­kvies­ti der­lin­gu­mą

 

Profesinės reabilitacijos paslaugos užtikrina aktyvesnį neįgaliųjų įsitraukimą į darbo rinką

 

Kaip pa­vo­gė Sim­no se­niū­ni­jos ūki­nin­ko trak­to­rių

 

Ka­lė­di­nės dva­sios teis­mo spren­di­mas: užuot na­mi­nė­je mir­kęs, te­gul rū­pi­na­si se­ne­liais ir ne­įga­liai­siais

 

Be ke­lių mi­nu­čių pre­zi­den­tas. Dis­ku­si­ja ir fil­mo apie Bo­ri­są Nem­co­vą prem­je­ra

 

Aly­taus me­tų ge­riau­sie­ji: ko­kios ver­slo įmo­nės pre­ten­duo­ja į ap­do­va­no­ji­mą?

 

Aly­tiš­kių vieš­na­gė Ita­li­jo­je: „Ne­pa­ti­ko tik tai, kad jie la­bai daug val­go”

 

Lė­lių te­at­ro „Ait­va­ras” prem­je­ra „Tin­gi­nių pa­sa­kos” pa­gal Vy­tau­tą V.Land­sber­gį

 

Prem­je­ra „Už­si­im­ki­me mei­le? Ačiū, su ma­lo­nu­mu!” su bū­riu pui­kių ak­to­rių Aly­taus mies­to te­at­re

 

Kro­kia­lau­ky­je su­spin­do ke­lias­de­šimt ka­lė­di­nių eg­lu­čių

 

Ka­lė­di­nis ba­le­to kon­cer­tas vi­sai šei­mai!

 

Padovanojo vaikams pramogų popietę „Tarzanijoje”
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Atėjus šalčiams lietuviai suskubo pirkti mandarinus ir persimonus
 

Žiemos šventės nuo seno asocijuojasi su mandarinais, tačiau prieš keletą metų populiarumu juos vytis ėmė ir persimonai. Nors šių metų lapkričio mėnesį persimonai viršijo mandarinų pardavimus net 46%, pirmoji gruodžio savaitė sezono tendencijas sugrąžino į vėžes – pirkėjų krepšeliuose mandarinai ir vėl dominavo, rodo lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ duomenys.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuvos ir Ukrainos sėkmės istorijos – kas bendro?
 

Prieš keletą dienų vyko Lietuvos ir Ukrainos ekonomikos forumas. Tradiciškai daug kalbėta apie ekonominio bendradarbiavimo plėtrą, ateities planus ir bendrus sąlyčio taškus. Bet artėjant Lietuvos šimtmečiui, norom nenorom imi lyginti abiejų valstybių padarytus pasirinkimus ir nueitą kelią.

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Lidl“ – už saugią aplinką vaikams: rems dienos centrus ir kvies prisidėti gyventojus
 

Artėjant didžiosioms metų šventėms, bendrovė „Lidl Lietuva“ pradeda ilgalaikį nacionalinį paramos projektą „Už saugią aplinką mūsų vaikams“. Prekybos tinklas tampa vienu didžiausių vaikų dienos centrų rėmėju ir jungiasi prie Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotos nacionalinės socialinio saugumo kampanijos„Už saugią Lietuvą“. Prisidėti prie šiandien startavusio projekto kviečiami ir gyventojai – tam prekybos tinklas siūlo patogų būdą skirti paramą per taromatus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Artėja šventės – nereikalingi žaislai gali surasti naujus namus
 

Kalėdų senelio maišas visuomet būna pilnas žaislų vaikams. Ar žinote, kad dauguma elektrinių ir elektroninių žaislų, kuriuos išmetame, yra dar geros būklės ir gali būti panaudoti dar kartą?

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vienišų Lietuvos senolių istorijos liūdina: dauguma jų prašo tik vieno
 

Senolius prižiūrintys savanoriai prieššventiniu laikotarpiu rūpinasi ne dovanomis, o globotiniais. Nenuostabu – juk kas trečias Lietuvos gyventojas yra pensinio amžiaus, daugiau nei penktadalis žmonių gyvena žemiau skurdo ribos. Šią negailestingą statistiką savo kailiu galime pajusti, kai su vienišais senoliais netikėtai susiduriame kaimynystėje, išgirstame iš artimųjų ar draugų istorijų. Maltiečiai primena – niekada nevėlu jiems dovanoti savo laiką, dėmesį ar skirti finansinę paramą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Būsimai pensijai kaupia kas šeštasLietuvos jaunuolis

Pakankamą pensijąLietuvos jaunuoliai užsitikrintų, jeipradėtųjai kaupti ankstisavoprofesinės karjeros pradžioje. Vis dėlto SEB banko atliktas Lietuvoje finansinio raštingumo tyrimas parodė, kad lėšas būsimai pensijai kaupia tik šeštadalis (16 proc.) 18–25 metų apklausoje dalyvavusių jaunuolių.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Tyrimas: 63 proc. gyventojų žino, kokiu būdu norėtų būti palaidoti

Lietuvių požiūris į kremavimą tampa vis liberalesnis –tarptautinės rinkos tyrimų bendrovės „Berent“ lapkritį atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad kremavimas jau tapo tokiu pat laidojimo pasirinkimu, kaip ir laidojimas į žemę.Per pastaruosius devynerius metus visuomenės požiūris į kremavimą reikšmingai pasikeitė:jeigu 2008 m. šis laidojimo būdas buvo priimtinas tik 24 proc. šalies gyventojų, tai šiandien – jau 78 proc.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100