arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Tautrimas, Liepa, Julius

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2015-06-30, Nr. 77
Alytiškio nealkoholinis kokteilis pretenduoja į šalies rekordą
Pra­ėju­sį sa­vait­ga­lį Šven­čio­nių ra­jo­ne, prie Pail­gio eže­ro, tre­či­ą­kart šalyje bu­vo su­reng­tas blai­vus fes­ti­va­lis „Va­rom! Sum­mer fest’15“, ku­ria­me da­ly­va­vo apie tūks­tan­tis pra­mo­gas be al­ko­ho­lio pa­lai­kan­čių žmo­nių. Ja­me pir­mą kar­tą or­ga­ni­za­to­rių su­ma­ny­mu siek­ta di­džiau­sio ne­al­ko­ho­li­nio kok­tei­lio ša­lies re­kor­do. Šio sie­kė aly­tiš­kis, ant­rus me­tus mo­bi­laus kok­tei­lių ba­ro ver­slu už­si­i­man­tis Ais­tis Ži­da­na­vi­čius. Ša­lies re­kor­dus re­gist­ruo­jan­čios Vil­niu­je vei­kian­čios agen­tū­ros „Fac­tum“ prie Lie­tu­vos kul­tū­ros fondo di­rek­to­rius Vy­tau­tas Na­vai­tis sa­ko, kad „Va­rom!“ or­ga­ni­za­to­riai dar ne­pa­tei­kė vi­sų rei­kia­mų do­ku­men­tų re­gist­ruo­ti ne­al­ko­ho­li­nio kok­tei­lio ša­lies re­kor­dą, juos pri­sta­čius bū­si­mą re­kor­dą svars­tys eks­per­tų ko­mi­si­ja, ta­čiau jis nu­jau­čian­tis, jog aly­tiš­kio pa­ruoš­tas kok­tei­lis bus įra­šy­tas į Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gą. Į šią pre­ten­duo­jan­tis ne­al­ko­ho­li­nis kok­tei­lis „Ipa­ne­ma by VA­ROM“ til­po į 20 lit­rų in­dą, jam pa­nau­do­ti šeši in­gre­dien­tai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Piloto žūtis Alytaus aerodrome pasikartojo po dvidešimties metų
Pra­ėju­sį penk­ta­die­nį, bir­že­lio 26-ąją, apie 19 val. 30 min. Aly­taus ae­ro­dro­me su­du­žo lėk­tu­vas JAK-55 ir žu­vo jo pi­lo­tas bu­vęs Sei­mo na­rys, fi­nan­sų vi­ce­mi­nist­ras, Anykš­čių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, par­ti­jos Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas Anykš­čių sky­riaus pir­mi­nin­kas, Lie­tu­vos ak­ro­ba­ti­nio skrai­dy­mo fe­de­ra­ci­jos pre­zi­den­tas Vy­tau­tas Gal­vo­nas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Profesorius Juozas Galdikas: „Mersedesui kol kas neuždirbau, todėl važinėjame liaudies automobiliu folksvagenu”
Po­kal­bis su pro­fe­so­riu­mi ha­bi­li­tuo­tu bio­me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ru Juo­zu GAL­DI­KU, po vieš­na­gės gim­tuo­siuo­se Drus­ki­nin­kuo­se už­su­ku­siu ir į Dzū­ki­jos sos­ti­nę.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Žmonėms ir dėl žmonių
Ma­lo­niai nu­ste­bau elek­tro­ni­nia­me TA­MO die­ny­ne ra­du­si Aly­taus mies­to vi­ce­me­rės Va­lės Gi­bie­nės krei­pi­mą­si į tė­vus dėl spor­to bū­re­lių mo­ki­niams per atos­to­gas. Tai gal pir­ma­sis val­džios ban­dy­mas su­ži­no­ti žmo­nių nuo­mo­nę. Jis tei­kia vil­čių, kad val­džia iš­ties pra­dės dirb­ti žmo­nėms ir dėl žmo­nių.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[8]

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Dzū­ki­jos pa­grin­di­nė mo­kyk­la - „In­te­lek­tu­a­lios at­ei­ties mo­kyk­los” pro­jek­te

 

Keičiasi socialinio draudimo įmokų dydžiai

 

Jau­ni­mo sto­vyk­la ,,Mes esa­me drau­gai - tu ir aš”: ar verk­si­me iš gai­les­čio ir il­ge­sio?

 

Aly­tu­je gra­žiai iš­si­sklei­dė ir su­žy­dė­jo jau­nys­tė

 

Kaip su­tau­py­ti lai­ko ruo­šiant ko­ky­biš­ką pa­ša­rą

 

„Pil­dyk” va­sa­rą kvie­čia at­nau­jin­ti ne tik gar­de­ro­bą, bet ir iš­ma­nų­jį te­le­fo­ną

 

Re­gio­ne - dė­me­sys van­dens tie­ki­mui ir nuo­te­kų tvar­ky­mui

 

Me­dia­ci­ja: kai gin­čą pa­de­da spręs­ti tar­pi­nin­kas

 

 

 

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
A. Guoga: panaikinus roamingo mokesčius piliečiai mokės mažiau, o verslas plėsis greičiau
Latvijos pirmininkavimo ES Tarybai paskutinę dieną pasiektas susitarimas nuo 2017 m. birželio 15 d. panaikinti roamingo mokesčius ir atverti prieigą prie interneto visiems operatoriams Europarlamentaro Antano Guogos nuomone, šis sprendimas užtikrins galimybę Lietuvos piliečiams skambinti, siųsti žinutes, naudotis internetu iš bet kurios ES šalies į Lietuvą tais pačiais tarifais, kaip ir Lietuvoje. Sprendimas ypatingai svarbus ir apps‘ų kūrėjams bei kitiems skaitmeninėje rinkoje dirbantiems verslams.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus policija ieško iš namų išėjusios ir dingusios Neringos Videikienės

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ieško Neringos Videikienės.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus policija ieško „etatinės“ bėglės

Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ieško šešiolikmetės Raimondos Struckutės.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100