arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Almantas, Danutė, Urbonas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2016-05-24, Nr. 59
Verslininko sumanymus stabdo valdininkų apribojimai
Ant Lie­tu­vos re­kor­du pri­pa­žin­to aukš­čiau­sio ša­ly­je pės­čių­jų ir dvi­ra­čių til­to per Ne­mu­ną da­bar gau­su lan­ky­to­jų. Ne vien aly­tiš­kių. Pa­sig­ro­žė­ti Dzū­ki­jos sos­ti­nės vaiz­dais nuo Bal­to­sios ro­žės til­to at­vyks­ta ir daug sve­čių. Ne vie­nam už­kliū­va ap­leis­ta so­dy­ba pa­ne­mu­nė­je, jau Pir­mo­jo Aly­taus te­ri­to­ri­jo­je. Ap­griu­vę pa­sta­tai iš­plėš­tais lan­gais ne­de­ra prie mo­der­naus, lan­ky­to­jų pa­mėg­to til­to. So­dy­bą įsi­gi­jęs ver­sli­nin­kas taip pat ne­pa­ten­kin­tas to­kia sa­vo tur­to iš­vaiz­da, bet šian­dien ne­gau­na sa­vi­val­dy­bės lei­di­mo tvar­ky­tis šio­je te­ri­to­ri­jo­je dėl jai kaip vals­ty­bės sau­go­mo kul­tū­ros pa­min­klo – Aly­taus pi­lia­kal­nio su gy­ven­vie­te te­ri­to­ri­jai tai­ko­mų ap­ri­bo­ji­mų. Jo su­ma­ny­mus ri­bo­ja ir mies­to ben­dro­jo pla­no spren­di­niai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[14]
Teikti kandidatus Kultūros premijoms – vos aštuonios dienos
Lie­ka sa­vai­tė ir vie­na die­na, kai dar ga­li­ma spė­ti teik­ti kan­di­da­tus Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės Kul­tū­ros pre­mi­joms. Lau­re­a­tai bus pa­skelb­ti Aly­taus mies­to die­nų ati­da­ry­mo me­tu bir­že­lio 17 die­ną 18 val. Ro­tu­šės aikš­tės di­džio­jo­je sce­no­je. Ski­ria­mos ke­tu­rios 32 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų dy­džio (1 tūkst. 216 eu­rų) Kul­tū­ros pre­mi­jos: trys – už ak­ty­vią kū­ry­bi­nę ir ug­dy­mo veik­lą, reikš­min­gus kū­ry­bi­nius lai­mė­ji­mus puo­se­lė­jant Aly­taus mies­to kul­tū­rą ir gar­si­nant mies­tą ša­ly­je ir už­sie­ny­je, vie­na pre­mi­ja – už ypač svar­bią il­ga­me­tę kul­tū­ri­nę ir ak­ty­vią kū­ry­bi­nę veik­lą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Senieji tašyti akmenys įrėmino automobilių aikštelę
Ant iš­li­ku­sių se­no­jo ge­le­žin­ke­lio til­to at­ra­mų iš­ki­lu­sio nau­jo­jo til­to sta­ty­bų me­tu upė­je bu­vo ras­ta ne­ma­žai se­nų­jų ta­šy­tų ak­me­nų, ku­rie ten at­si­dū­rė po be­veik prieš šimt­me­tį įvy­ku­sio spro­gi­mo.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
„Saulučių” bendrystė augina didžiausią Lietuvos turtą
Po vi­są Lie­tu­vą iš­si­bars­tę be­veik dvi­de­šimt lop­še­lių-dar­že­lių, tu­rin­čių „Sau­lu­tės“ var­dą. Jų sam­bū­ris įkur­tas 2011 me­tais. Ta pro­ga bu­vo iš­leis­ta kny­gu­tė „Mes – Lie­tu­vos „Sau­lu­tės“. Su­si­bū­ri­mo ini­cia­to­rius ir pra­di­nin­kas – Pa­kruo­jo lop­še­lis-dar­že­lis „Sau­lu­tė“, va­do­vau­ja­mas Zi­nos Ra­de­vič. Kar­tą per me­tus sau­lu­tie­čiai su­si­ren­ka to­bu­lin­ti pe­da­go­gų kom­pe­ten­ci­jų, per­im­ti bi­čiu­lių pa­tir­ties ug­dant iki­mo­kyk­li­nu­kus ir prieš­mo­kyk­li­nio am­žiaus vai­kus, ne­nu­trūks­ta­mai tęs­ti ša­lies „Sau­lu­čių“ ben­dra­vi­mo tra­di­ci­jų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Rotušės žinios

 

Tas gu­do­be­lių žy­dė­ji­mas – nuo dan­gaus iki že­mės

 

Vai­kai pie­šė sa­vo šei­mos gy­dy­to­ją

 

Gy­dy­mas am­bu­la­to­ri­nė­mis są­ly­go­mis – nau­da pa­cien­tui ir gy­dy­mo įstai­gai

 

Aly­tu­je pa­siek­tas Lie­tu­vos lan­kų su­ki­mo re­kor­das

 

Tik­ri­na­tės as­me­ni­niu al­ko­tes­te­riu? Ne­su­klys­ki­te

 

Duš­nio­niš­kis nau­ją pa­žįs­ta­mą su­ti­ko prie „Ma­xi­mos”

 

Gir­tas va­ži­nė­jo po Alo­vę, kol bai­gė­si ben­zi­nas

 

Nuo vai­ruo­to­jų tren­kė al­ko­ho­liu

 

Su­mu­šė ir su­spar­dė prie la­žy­bų punk­to

 

Tik pa­trio­tiz­mas pa­lai­kė lais­vės no­rą mū­sų tau­tos šir­dy­se

 

Aly­taus is­to­ri­jos ka­len­do­rius

 

Vi­ta­mi­nų trū­ku­mas: kur pa­si­sem­ti ener­gi­jos?

 

Pažįstamas braižas

 

Aly­taus Dzū­ki­jos LIONS klu­bo na­riai ap­lan­kė se­ną­sias LDK pi­lis
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Rumbonyse bus tvarkomas kelias
Pro Rumbonių kapines,parapijinius senelių namus ir iki gyvenvietės pabaigos einantis kelias yra prastos būklės – nėra lyginamos žvyro dangos,stinga lietaus nubėgimo griovių. Palijus važiuojamoje dalyje stovi vanduo –kelias tampa neišvažiuojamas. Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas ėmėsi iniciatyvos spręsti šią problemą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus miesto gimtadienio šventė stebins naujovėmis!
Birželio 17–19 d. Dzūkijos sostinėje šurmuliuos bene didžiausias metų renginys – Baltosios rožės miesto gimtadienio šventė. Tris dienas alytiškius ir miesto svečius džiugins Lietuvos ir užsienio atlikėjų koncertai, parodos, mugė, šių metų šventiniai pasirodymai kelsis į naujas miesto erdves!
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prieš Johno Newmano koncertą Vilniuje – didžiausias šeimų piknikas mieste

Jau birželio 19 d. Vilniuje įspūdingą koncertą po atviru dangumi surengs britų muzikos žvaigždė Johnas Newmanas. Kartu su garsiuoju atlikėju sostinės Kalnų parke vyksiančiame vienos dienos festivalyje „Summer In The City“ taip pat pasirodys visa rinktinė geriausių mūsų šalies atlikėjų. Šiandien organizatoriai dalinasi dar viena viena puikia naujiena – festivalio programoje ne tik britų muzikos žvaigždės, ryškiausių Lietuvos atlikėjų pasirodymai, bet ir didžiausias šeimų piknikas Vilniuje.

Šiltas ir saulėtas birželio vidurys – puikiausias laikas pasitikti vasarą, todėl į Kalnų parke vyksiantį žvaigždžių koncertą „Summer in the City“ organizatoriai kviečia atvykti anksčiau – jau nuo 12 val. erdvioje parko pievoje vyks šeimų piknikas.

Susigundžiusiems poilsiu pačioje sostinės širdyje įsikūrusiame gamtos kampelyje sukti galvos dėl smulkmenų nereikės. Pledais pasirūpins renginio draugai „CityBee“, o vaišėmis – gausus festivalyje dalyvaujančių restoranų ir kavinių pasirinkimas.

Nuo 17 val. piknikaujančių ausis pasieks pirmieji muzikos garsai. Į „Summer in the City“ sceną lips rinktinė geriausių mūsų šalies atlikėjų – grupės ba., „Beissoul & Einius“, „Daddy Was A Milkman“ ir dainininkė Erica Jennings.

Po Lietuvos žvaigždžių pasirodymų scenoje sužibs vienas geidžiamiausių šiuolaikinių britų atlikėjų – „Brit Awards“ nominantas Johnas Newmanas. Tai bus pirmasis jo pasirodymas Vilniuje.

Jo debiutinis albumas „Tribute“ pakilo į pirmąją Didžiosios Britanijos „topų“ vietą, dainos „Love Me Again“ vaizdo klipas internete peržiūrėtas beveik 400 milijonų kartų, o koncertai vyksta didžiausiuose Europos festivaliuose – tokiuose kaip „V Festival“, „Sziget“ ir „Exit“. Šiuo metu Johnas Newmanas ruošiasi koncertams Didžiojoje Britanijoje kartu su Ellie Goulding – jų metu kovo mėnesį du kartus kils ir į didžiosios Londono „O2” arenos sceną.

Merginų numylėtinis, vadinamas viena ryškiausių jaunųjų britų žvaigždžių, į Vilnių atvyksta koncertų organizatoriaus „Live Nation Lietuva“ ir menų fabriko „Loftas“ iniciatyva. Organizatoriai tęsia tradiciją ir vasaros pradžią skelbia ryškaus užsienio atlikėjo koncertu Kalnų parke.

Bilietai į koncertą platinami visose „Bilietų pasaulio“ kasose ir internetu – www.bilietupasaulis.lt

Johno Newmano naujausias hitas „Give Me Your Love“ (kartu su „Sigala“): http://bit.ly/1Od1PjV

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Baikerių šventėje – išskirtinis super enduro motociklų pasirodymas

Jau šį šeštadienį Kaune įvyks vienas didžiausių motociklininkų suvažiavimų Lietuvoje „Baikerių naktys 2016“. Renginio „vinis“ – išskirtinis ir Lietuvoje nematytas, super enduro motociklų važiavimo pasirodymas specialiai įrengtoje ekstremalioje aikštelėje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Darius Cibulskas: tikiuosi, kad geriausi „Dainavos“ laikai dar priešaky
Darius Cibulskas – vienas iš Alytaus futbolo mohikanų ir Alytaus „Dainavos“ simbolių, tačiau gynėjas kurį laiką žaidė ir kituose klubuose – ne išimtis ir Kazlų Rūdos „Šilas“, su kuriuos DFK „Dainava“ susigrums jau šį šeštadienį. Jūsų dėmesiui – karštas pokalbis su vienu rezultatyviausių „Dainavos“ žaidėjų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pašto paslaugų savitarną atranda vis daugiau verslo klientų
Verslo įmonės naudotis tradicinėmis pašto paslaugomis renkasi elektroninius įrankius. Lietuvos paštas skaičiuoja, kad klientai, pasitelkdami dar pernai įdiegtą e. savitarnos sistemą, savarankiškai jau išsiuntė beveik penktadalį milijono siuntų.  
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
VDU laiko mašina „Hanzos dienose“: kvies pamatyti tarpukario Kauną
Gegužės 20-22 d. laikinojoje sostinėje vyksiančiose „Kauno Hanzos dienose“ interaktyvią ir muzikinę programą pasiūlys ir Vytauto Didžiojo universitetas (VDU). Kauniečiai ir miesto svečiai galės susipažinti su vieninteliu audiovizualiniu maršrutu Lietuvoje, dalyvauti interaktyviame ture po tarpukario Kauną su oculus akiniais, stebėti videoinstaliacijas ir muzikantų pasirodymus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuvos mokyklas pasieks daugiau nei 1000 „Misija Sibiras“ dešimtmečio knygų
Jau šią savaitę visas Lietuvos mokyklas pasieks po vieną „Misija Sibiras“ dešimtmečio knygos kopiją. Dešimt metų gyvos istorijos savyje talpinančios knygos taps prieinamos kiekvienam Lietuvos moksleiviui.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Profesorė I. Šaulienė: žiedadulkėms alergiškų žmonių tik daugės
Remiantis statistikos duomenimis, Lietuvoje žiedadulkių sukeliama alergija, dar vadinama šienlige, kamuoja iki 5 proc. gyventojų, o Europoje šis skaičius siekia 20 proc. Tačiau ir šioje srityje tampame „europietiškesni“ – pasak Šiaulių universiteto profesorės biomedicinos mokslų daktarės Ingridos Šaulienės, žiedadulkių keliama alergija lietuviams taps vis opesnė.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ anksčiau prisibijodavo dainuoti Kaune
Jau šį savaitgalį Kauno miestą nuspalvins kasmetinės „Hanzos dienos 2016“, kurių grandiozinio uždarymo koncerte pasirodys kultinė grupė „Antikvariniai kašpirovskio dantys“. Linksmi vaikinukai susitiko su viena iš šventės vedėjų Agne Juškėnaite ir aptarė, kas jiems labiausiai primena Kauną. Zoologijos sodas su žirafa? Soboras? Kauno marios, Laisvės alėja ir autobusų stotis, kur galima nusipirkti ledų?
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Mokyklos bendruomenės metų konkursonugalėtojus sveikins „X faktoriaus“ finalininkai
Švietimo ir mokslo ministerijos sudaryta komisija išrinko 10 geriausių Mokyklos bendruomenės metų konkurso projektų – po 1 iš kiekvienos apskrities.Nugalėtojai birželio 1 d. bus apdovanojami visuomenės harmonizavimo parke „Harmonypark“ vyksiančio šventinio koncerto metu.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Meras padėkojo danams už paramą

Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas ir vicemeras Arvydas Balčiūnas priėmė humanitarinę pagalbą teikiančius Danijos piliečius Solveig ir Vigo GosvigJensen ir jiems padedantį alytiškį Petrą Naviką.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Rožiniai šienainio ritiniai laukuose ragins moteris tikrintis dėl krūties vėžio

Ūkininkai kviečiami jungtis prie akcijos

Jau šią vasarą Lietuvos ūkininkų laukuose išvysime naujovę – rožinės spalvos agro plėveles. Šios neįprastos spalvos plėvelės – projekto „Nedelsk“ simbolis.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Eilėraščių ir minčių „salto“ su Aušra Kaziliūnaite
Jaunosios kartos poetė Aušra Kaziliūnaitė, jau išleidusi tris ryškias knygas ir supurčiusi šiuolaikinės lietuvių poezijos tendencijas, aplankė Alytų. Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje įvyko originalus vakaras-susitikimas su šia maištingos sielos moterimi. Renginyje skambėjo eilės ne tik iš laikinai paskutinio poezijos rinkinio „Mėnulis yra tabletė“ bet ir naujausi dar tik Facebook terpėje skaitytojams atveriami eilėraščiai. Rutuliojosi spontaniškas, neformalus netikėtų posūkių vis įgaunantis autorės ir publikos pokalbis.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100