arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Viltaras, Mingedė, Severinas, Aliodija

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
Partneriai
Skaitykite šiandien time2014-10-21, Nr. 122
Baigti darbus Žaliojoje gatvėje lapkričio pradžioje – nerealu
Aly­taus mies­to cen­tre esan­ti Ža­lio­ji gat­vė pa­gal su­tar­tį su ran­go­vais tu­rė­jo bū­ti baig­ta re­konst­ruo­ti ge­gu­žę. Ta­čiau ne­si­ma­tant dar­bų pa­bai­gos, su­de­ri­nus su Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba, gat­vės at­nau­ji­ni­mas pra­tęs­tas iki lap­kri­čio 7-osios. Pas­ta­ro­ji da­ta jau čia pat, o dar­bų pa­bai­gos ne­ma­ty­ti.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[8]
Daktarės patarimas: šildymą reikia pradėti nuo kojų!
 

Aly­tiš­kė dak­ta­rė Gra­ži­na Sa­bec­kie­nė sa­ko, kad šil­dy­mą rei­kia pra­dė­ti nuo ko­jų. Gud­ruo­lė at­ėjo su sa­vo Da­nie­liu­mi į Ri­mo Tu­mi­no „Mas­ka­ra­dą“ Aly­taus kul­tū­ros ir ko­mu­ni­ka­ci­jos cen­tre avė­da­ma au­li­nu­kus ir iki šir­dies gel­mių at­si­da­vė Mi­chai­lo Ler­mon­to­vo mei­lės is­to­ri­jos ap­ža­vams. O dau­gu­ma aly­tiš­kių po­nių, įka­li­nu­sių ko­jas va­sa­ri­niuo­se aukš­ta­kul­niuo­se, dvi va­lan­das ša­lo – vi­sos li­gos nuo su­ša­li­mo!

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus darželinukai jau mėgaujasi šiluma
Pir­ma­die­nį šil­dy­mo se­zo­nas pra­dė­tas ir Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je. Aly­tiš­kiai ne pir­mie­ji pa­skel­bė apie ofi­cia­lią šil­dy­mo se­zo­no pra­džią: Šiau­liai šil­do­si nuo ket­vir­ta­die­nio, Vil­nius – nuo sek­ma­die­nio. Nuo va­kar ši­lu­ma pra­dė­ta tiek­ti ir Kau­ne, Klai­pė­do­je, Pa­ne­vė­žy­je.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Europai svetimo skausmo nebūna?
So­li­da­ru­mas - žo­dis, ku­rio pras­mė aiš­ki ne vi­siems. Ką da­ro­me, kad mū­sų kai­my­nams, o kar­tu ir mums bū­tų ge­riau?
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Aly­taus dar­že­li­nu­kai jau mė­gau­ja­si ši­lu­ma

 

Sim­no pa­ra­pi­jos na­mai du­ris tu­rė­tų at­ver­ti dar šie­met

 

Kai­nų skel­bi­mas li­tais ir eu­rais: pa­žei­dė­jui skir­ta pir­mo­ji tūks­tan­ti­nė bau­da

 

 Va­gi­šius at­si­kra­tė „tuš­čios” ran­ki­nės, ku­rio­je bu­vo 1 tūks­tan­tis 300 li­tų

 

Gam­to­sau­gi­nin­kų ir ener­ge­ti­kų ati­du­mas iš­sau­go­jo ypač re­tas lie­tu­viš­ką­sias or­chi­dė­jas

 

Ku­ni­go Pra­no Ga­vė­no at­mi­ni­mas te­be­gy­vas

 

Kon­kur­so „Kamš­te­lių va­jus 2014” fi­na­las

 

Sve­čiuo­sis kny­gos „Mo­te­ris iš rau­do­nos Au­di” au­to­rė

 

Kaip bu­vo at­kur­ta Aly­taus šau­lių rink­ti­nė

 

Tai, ką rei­kia pri­si­min­ti, ar­ba Aly­taus pa­ži­ni­mas pa­gal Jur­gį Kun­či­ną

 

Ri­mos Le­o­nie­nės pa­ro­do­je – gė­lių ir me­džių mo­ty­vai

 

Knygų naujienos

 

Apie ak­men­li­gę įspė­ja lai­ku at­lik­tas šla­pi­mo ty­ri­mas, o inks­tus ge­riau­siai iš­va­lo ty­ras van­duo ir alus

 

Pie­tų Lie­tu­vo­je – 70 nau­jų maironiečių sambūrio narių

 

Vi­lius Ku­chals­kis: „Sten­giuo­si fo­to­gra­fuo­ti tik tai, kas pa­čiam pa­tin­ka”
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
„Tele2“ naujus ir galingus LG telefonus pasiūlė už gerą kainą

Telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ pakvietė puikiai įvertintus LG išmaniuosius telefonus įsigyti už palankią kainą. 24 mėnesių sutartį sudarančių „Tele2“ klientų laukia tikrai geri telefonai. Tai – madingieji LG L70 ir LG L90 bei geriausiu šio gamintojo telefonu laikomas ir vos prieš kelis mėnesius pasaulyje pristatytas LG G3.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Tele2“ senjorams patogius telefonus siūlo už 9 litus
Norėdama, kad senjorai bendrautų patogiai ir daugiau sutaupytų, telekomunikacijų bendrovė „Tele2“ vyresnių klientų poreikiams pritaikytus telefonus „Alcatel 20.00“ pasiūlė už dar mažesnę kainą nei anksčiau. Kartu užsisakant ryšio planą „Pigiau“ telefoną galima nusipirkti už 9 litus (2,61 euro) be jokių papildomų mokesčių.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytuje aukščiausiajai ginkluotųjų pajėgų vadovybei pristatytos naujai formuojamos Lietuvos kariuomenės greitojo reagavimo pajėgos

Spalio 14 d. Alytuje dislokuotame Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione lankėsi vyriausioji šalies ginkluotųjų pajėgų vadė Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Vizito metu Prezidentei buvo pristatyta naujai suformuota bataliono kovinė grupė - pirmosios Lietuvos kariuomenės aukštos parengties greitojo reagavimo pajėgos, kurios pradės veikti nuo šių metų lapkričio. Renginyje taip pat dalyvavo krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Lietuvos kariuomenės vadas, Jungtinio štabo viršininkas, kariuomenės pajėgų ir valdybų vadai, kiti atstovai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Literatų šventė punioje

Žilą praeitį, didvyriškas mūsų protėvių kovas menanti Punia šeštadienį, spalio 4 dieną, sulaukė svečių. Jau iš pat ryto rinkosi Alytaus apskrities literatai paminėti kaimo rašytojų dienos. Atvažiavo nemažas būrelis ir varėniškių  – tai Marija Blažulionienė, Dana Volungevičienė, Eugenija Strazdienė, Petras Miliūnas, Lidija Cichockienė, Irena Malmygienė, Ramutė Kšėtienė ir šių eilučių autorius. Sugužėjo būrys alytiškių ir, žinoma, pačių puniškių. Atbildėjo ir keletas literatų iš Suvalkijos. Svečių jau laukė arkliais kinkyta karieta. Visiems buvo malonu pasivažinėti rudenėjančio miestelio gatvėmis, akį paganyti po gražiai sutvarkytus kiemus ir šalnų dar nepakąstus gėlynus. O prie ką tik suriestos pavėsinės jau būriavosi žmonės. Atvykęs Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas ir Punios seniūnas Gintautas Laukaitis perkirpo juostelę, ir gražiu statiniu džiaugėsi miestelio svečiai ir puniškiai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pasitikėjimo telefonu 1882 aktyviausiai pranešė alytiškiai, pasyviausi - lazdijiečiai

2014 m. spalio 14 d., Alytus. Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Alytaus AVMI) informuoja, kad per 2014 metų 9 mėnesius Valstybinę mokesčių inspekciją iš Alytaus apskrities pasiekė per 200 pranešimų, gautų pasitikėjimo telefonu 1882. Apie galimus mokesčių vengimo atvejus aktyviausiai informavo Alytaus miesto gyventojai, mažiausiai galimų pažeidimų pastebėjo ir pranešė Lazdijų rajono gyventojai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Popietes „Kviečius puodelio arbatos“ pamėgtos ir laukiamos

Tęsiant gražią tradiciją, Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos proga Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas spalio mėnesį kviečia rajono senjorus į popietes „Kviečiu puodelio arbatos“. Vakar susitikimai vyko Eičiūnuose, Butrimonyse ir Raižiuose.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kainų skelbimas litais ir eurais: mažiausia pažeidėjų – Alytaus ir Tauragės apskrityse

Priežiūros institucijoms rugsėjo mėnesį atlikus 3540 patikrinimų dėl dvejopo kainų litais ir eurais nurodymo, prekybos bei paslaugų teikimo vietose užfiksuoti 265 pažeidimai. Mažiausiai Euro įvedimo įstatymo pažeidimo atvejų užfiksuota Alytaus ir Tauragės apskrityse – vos po 6 atvejus. Daugiausia – net 78 pažeidimai – nustatyti Vilniaus apskrityje.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pasaulinė krūties diena: mielos moterys, ženkite svarbų žingsnį – pasitikrinkite!

Šiandien, spalio 15 dieną, Medicinos diagnostikos ir gydymo centras prisijungia prie  Pasaulinės krūties dienos ir ragina moteris rūpintis savo sveikata.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Atsargos majoras Albertas Daugirdas: „Lietuvoje besigydantys ukrainiečiai yra tikri savo šalies patriotai“

Spalio 11 d. Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje besigydančius ukrainiečius karius savanorius aplankė Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Vilniaus apskrities skyriaus (LKKSS VAS) valdybos pirmininkas atsargos majoras Albertas Daugirdas. Susitikęs su ukrainiečiais, atsargos majoras kariuomenės kūrėjų ir karių vardu perdavė jiems už LKKSS VAS ir Afganistane tarnavusių karių lėšas nupirktas karines uniformas ir batus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Toliau didėja „Sodros“ biudžeto pajamos

Per tris šių metų ketvirčius Valstybinio socialinio draudimo fondo („Sodros“) biudžeto pajamos buvo beveik puse milijardo litų didesnės nei pernai tuo pačiu metu, rodo išankstiniai duomenys.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus rajonas – gausiausias rudens turtų
Gausiausio kiemelio vardą Alytaus rajonui atstovavę amatininkai, verslininkai, bendruomenės pelnė mugėje šventėje „Dzūkų turtai 2014“, kuri vyko spalio 11 d. Alytuje.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gyventojai atskleidė, kokios didžiausios naudos tikisi iš euro
Daugiau nei ketvirtadalis Lietuvos gyventojų tikisi, kad euras jiems atneš tiesioginės naudos – šalyje bus sukurta daugiau darbo vietų, augs darbo užmokestis, pigs skolinimasis, kils mažiau rūpesčių dėl valiutos keitimo, rodo „Aviva Lietuva“ užsakymu atliktos apklausos rezultatai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Gyvenimas mieste keičia smegenų veikimą ir reguliuoja žmonių nuotaikas
Sveiki, grįžtu į naujas diskusijas gal vertas pamąstymui arba ne. Bet noriu pasakyti ačiū ,kad diskutuojate ir dalinatės Alytaus miesto džiaugsmais ir kitais maloniais ir be abejo turbūt ne savo noru nemaloniais miesto reikalais. Diskutuoti reikia iš jų gimsta geros idėjos, auga bendravimas tarp kaimynų, tik gaila, kad ne visada jos yra realizuojamos. O ir negali viskas taip vykti, nes yra mažesnioji, vidurinioji ir aukštesnioji klasė. Turbūt visiems aišku, kad aukštesniąjai klasei yra lengviau pramušti kažkieno idėjas. Taip yra viskas surėdyta gamtos, laimi stipresni. Bet manau, kad mes esame žmogiškos esybės, kurios gali mąstyti ir padėti.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
PVM lengvatos šiluma ir šaltukas
Lig šiol buvo įprasta taip – socialdemokratai siūlo ir laimina PVM lengvatas, konservatoriai su liberalais – naikina. Dabar - viskas atvirkščiai. Socialdemokratai užsimojo naikinti lengvatą šildymui, kurios net dešinieji neišdrįso paliesti. Liberalai priešinasi ir teigia, kad tai – mokesčių naštos kėlimas. Kaip gi čia yra, ar partijos spalvas pakeitė, ar buvimas pozicijoje įpareigoja daryti nepopuliarius, bet būtinus sprendimus? Ar visa kalba tik apie biudžeto milijonus sukasi, ir jokios gilios minties lengvatos naikinime nėra ko ir ieškoti?
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100