arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2015
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Butigeidas, Algmina, Eligijus, Natalija

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2015-12-01, Nr. 142
Tap­ki­te 2015 me­tų lab­da­ros va­ka­ro sve­čiu ir rė­mė­ju

Tarptautinių visuomenės organizacijų „Rotary“, „Zonta“, Alytaus Dzūkijos LIONS klubai gruodžio 4 dieną Kultūros ir komunikacijos centre organizuoja jungtinį labdaros vakarą, jau tapusį gražia alytiškių tradicija. Per šešis labdaros vakarus buvo surinkta daugiau kaip 400 tūkst. litų. Už paaukotas lėšas apmokėti konkretūs darbai, nupirkta ir paramos gavėjams perduota specialioji įranga.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kova dėl automobilių stovėjimo aikštelės dar nesibaigė
Pra­ėju­sią sa­vai­tę aly­tiš­kiai iš­vy­do už­tva­rus prie įva­žų į au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę mies­to cen­tre, tarp par­duo­tu­vės „Jot­vin­gis“ ir ban­kru­tuo­jan­čios sta­ty­bų ben­dro­vės „Skir­nu­va“ stik­li­nio pa­sta­to. Jie ne­tru­kus bu­vo nuim­ti ir pa­ka­bin­ti prie stul­pų, įkal­tų prie įva­žų. Au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lės sa­vi­nin­kai ne­at­me­ta ga­li­my­bės įva­žas ir vėl už­tver­ti.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[15]
Tas pats vairuotojas vos dviejų valandų skirtumu partrenkė dvi moteris
Pir­ma­die­nį apie 9 va­lan­dą Aly­tu­je, Tvir­to­vės gat­vė­je, ne­to­li pės­čių­jų per­ėjos prie pat Aly­taus ap­skri­ties S.Ku­dir­kos li­go­ni­nės, au­to­mo­bi­lis „Volks­wa­gen Sha­ran“, vai­ruo­ja­mas 52 me­tų aly­tiš­kio, par­tren­kė pa­gy­ve­nu­sią mo­te­rį. Pės­čio­ji, pa­si­rem­da­ma laz­de­le, ėjo per gat­vę, po smū­gio nu­kri­to už ke­lių met­rų. Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­liu at­vež­ta į li­go­ni­nę sun­kios būk­lės nu­ken­tė­jė­lė pa­gul­dy­ta į Re­a­ni­ma­ci­jos ir in­ten­sy­vio­sios te­ra­pi­jos sky­rių.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Išsivalykime savo širdį...
Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jos Ar­ciš­ko­nių kai­me, pro­se­ne­lių Jur­gio ir Ger­trū­dos Be­ru­lių so­dy­bo­je, įsi­kū­ru­si Lai­mu­tės GRA­ŽU­LIE­NĖS šei­ma vi­sa­da lai­kė­si ad­ven­to tra­di­ci­jų. „Čia au­go ma­no se­ne­lio, ma­no ma­mos, ma­no kar­tos žmo­nės. Da­bar iš čia, iš Ar­ciš­ko­nių, gy­ve­ni­mo skry­džiui ruo­šia­si mū­sų trys vai­kai“, – pa­gar­biai sa­ko Lai­mu­tė ir su­tin­ka su­pa­žin­din­ti su šei­mo­je, gi­mi­nė­je vy­rau­jan­čiais ad­ven­to pa­pro­čiais.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Vėžlių sriuba ir keptas paršelis kartais pakvipdavo varžytynėmis
Pas­ta­ruo­ju me­tu vis daž­niau ir dau­giau kal­ba­ma apie as­me­ni­nio ban­kro­to ga­li­my­bes. Ta­čiau tai nė­ra nau­jie­na Lie­tu­vo­je. Tar­pu­ka­rio Lie­tu­vo­je as­me­ni­niai ban­kro­tai bu­vo spren­džia­mi var­žy­ty­nė­mis. Ne­re­ta tuo­me­tė įžy­my­bė ne­iš­si­suk­da­vo nuo šio li­ki­mo, jei ne­ap­dai­riai elg­da­vo­si su sa­vo fi­nan­sais.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Mo­ko­mės plauk­ti ir sau­giai elg­tis van­de­ny­je

 

Rotušės žinios

 

Ka­riuo­me­nės die­nai - šau­lių šau­dy­mo var­žy­bos

 

Sėk­min­gas Aly­taus tin­kli­nin­kių star­tas čem­pio­na­te

 

Lie­tu­vos van­den­svydžio tau­rės var­žy­bo­se Aly­taus ko­man­da iš­ko­vo­jo si­dab­rą

 

Kaip pa­tiems nu­si­pin­ti ad­ven­to vai­ni­ką?

 

Il­ga­ko­tės ber­ži­nės šluo­tos lau­kia ne­su­lau­kia vė­pū­ti­nių

 

Ka­lė­dų ži­bu­riai bus įžieb­ti vie­nuo­li­ko­je se­niū­ni­jų ir prie sa­vi­val­dy­bės pa­sta­to Aly­tu­je

 

Jau­niau­siam ŽIV ne­šio­to­jui – 17 me­tų

 

Ga­li­mai ne­tei­sė­tai su­me­džio­tas brie­dis

 

1935 me­tai: Aly­taus šau­lių spor­to klu­bo „Dai­na­va” iš­ta­kos

 

Briuselyje eu­ro­par­la­men­ta­rams skam­bė­jo lie­tu­viš­kos dai­nos

 

Se­ną skry­nią at­vė­rus

 

„Ma­no ka­ra­lius”: dvie­jų pa­ry­žie­čių is­to­ri­ja

 

„Quo­rum” kvie­čia į ju­bi­lie­ji­nę ke­lio­nę po pa­sau­lį

 

Iš Vil­niaus – ne tuš­čio­mis

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Rastas būdas, kaip užkirsti kelią A. Guogai kandidatuoti į Seimą
Šiandien Europos Parlamento narys Antanas Guoga buvo informuotas, kad greičiausiai negalės kandidatuoti į LR Seimą. Tokią žinią jam pranešė Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininkas Zenonas Vaigauskas, iškvietęs A. Guogą į VRK. "Nesu oficialus kandidatas į LR Seimą, todėl toks dėmesys mano kalboms apie galimą kandidatavimą stebina. Akivaizdu, kad kažkas labai rūpinasi tuo, kad tik netapčiau kandidatu ir nesumenkinčiau kitų kandidatų galimybių", - sako A. Guoga. Jis prieš keletą savaičių išsakė savo ketinimus kandidatuoti į LR Seimą ir mesti iššūkį LR Premjerui Algirdui Butkevičiui Vilkaviškio rinkiminėje apygardoje.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Tolerancijos dieną prisiminėme Tolerancijos stovyklą
2015 m. lapkričio 16 d. minint tarptautinę Tolerancijos dieną, grįžtu prisiminimais į karštas ir saulėtas 2015 m. rugpjūčio 2-8 d. dienas, praleistas kartu su Druskininkų savivaldybės Viečiūnų pagrindinės mokyklos 7 klasės mokiniais – Aiste Marcinonyte, Akvile Lenkaite, Guoda Pronckute, Auguste Vilūnaite ir Roku Dumbliausku – bei Lietuvos, Estijos, Latvijos mokytojais ir mokiniais Tarptautinėje tolerancijos stovykloje Dvarčėnų dvare, Alytaus rajone.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Iš namų išėjo ir iki šiol negrįžo nepilnametė

Druskininkų policijos komisariate gautas pranešimas, kad lapkričio 28-ąją iš namų, esančių Druskininkų savivaldybėje, išėjo ir iki šiol negrįžo penkiolikmetė Kornelija Mačiulaitytė.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Neįgalumo lygio nustatymo kaina Alytuje

Kai kam gal bus įdomu, ką gi veikė Dzykūnas šią vasarą.  Vienas iš milžiniškų šamų, kurie anksčiau buvo užkibę ant Dzykūno meškerės, pagaliau išgaišo. Gal nuo karščio, gal nuo nusekusio vandenio. Negyva žuvis buvo rasta už 500 metrų nuo Nemunaičio miestelio. 1,6 metro šamas galėjo sverti apie 30 kilogramų. Dabar vietos gyventojai tikisi, kad jau galės ramiai maudytis ir niekas daugiau nevartys valčių. Tiesa, nedaug kas žino, kad Dzykūnui buvo užkibęs ir antras milžinas su aštriais dantimis. Dzykūnas šią didesnę už žmogų žuvį matė visai prieš save, tačiau net ir toks stipruolis nesiryžo šokti į vandenį susigrumti su šia žuvimi. Todėl besimaudantiems prie Nemunaičio dar nereikėtų labai džiaugtis. Dzykūnas nusipirko tvirtą spiningą, bet ar pavyks jam pagaut šį aštriadantį siaubūną?

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
SERGAMUMAS ŽIV IR APSAUGA NUO JO
Gruodžio 1-ąją minima Pasaulinė AIDS diena. Tuo siekiama atkreipti žmonių dėmesį į problemas, susijusias su ŽIV bei AIDS.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytiškiai išbandė kartas sujungiantį poezijos ir muzikos stebuklą

Lapkričio pabaigoje Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje įvyko antrasis ciklo „Dėmesio! Dvi kartos traukinyje“ renginys - poezijos ir muzikos vakaras. Susitikti su alytiškiais atvyko du geriausių 2015 metų poezijos knygų penketuko autoriai: Vladas Braziūnas ir Jurgita Jasponytė, bei Petras Vyšniauskas- džiazo muzikantas, saksofono ir klarneto virtuozas. Į savitą dermę susiliejo skirtingų kartų kūrėjų eilės ir talentingai atliekamos muzikos improvizacijos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Butrimonių gimnazijos Vaikų dienos centrą lankantys vaikai Alytaus miesto bendruomenės centre kūrė Tolerancijos mozaiką

Tarptautinė Tolerancijos (lot. tolerantia – kantrybė) diena minima nuo 1995 m. UNESCO sprendimu. Šią dieną  skatinama atkreipti visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių, tautybių, religijų,  kūno spalvos žmonių, sergančiųjų ar turinčių priklausomybės problemų toleranciją.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ar verta būti patriotu? Taip, verta, - atsako Alytaus Putinų gimnazijos mokiniai

Pažintinės veiklos diena, skirta Lietuvos kariuomenės dienai paminėti

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
APDOVANOTI PAVYZDINGIAUSIAI SAVO VALDAS PRIŽIŪRINTYS MIŠKO SAVININKAI
Šių metų lapkričio 5 d. Trakuose tradiciškai pagerbti ir apdovanoti pavyzdingiausiai savo valdose 2015 metais ūkininkavę miško savininkai. Konkursą „Pavyzdingai tvarkoma privati miško valda 2015“ organizavo Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA). Vertinimo komisiją sudarė Valstybinės miškų tarnybos, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistai. Konkurso metu išrinkti ir apdovanoti net 33 prizininkai: trys Lietuvos Respublikos mastu bei po tris dešimtyje apskričių. Vertingus prizus įsteigė Aplinkos ministerija.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus policija prašo atsiliepti eismo įvykio liudytojus
Alytaus policija atlieka ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi eismo įvykio aplinkybes, kuomet Lazdijų rajone žuvo moteris.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Atpažinote? Praneškite!
Alytaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto elektroninės priemonės ar jos duomenų panaudojimo.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Akcija, skirta Pasaulinei diabeto dienai paminėti
Lapkričio. 13 d. Alytaus rotušės aikštėje vyko akcija, skirta Pasaulinei diabeto dienai paminėti. Lapkričio 14 – oji yra aktuali visos žmonijos diabetologinio švietimo kampanija. Cukrinis diabetas – didėjanti pasaulinio masto grėsmė. Alytaus miesto ir rajono diabeto klubas „Viltis“ šia akcija „Vienykimės prieš diabetą“ dar kartą priminė Alytaus visuomenei, apie cukrinio diabeto priežastis, požymius, gydymą ir komplikacijas. Diabetas ir dauguma jo komplikacijų yra našta ne tik valstybės biudžetui, bet ir visai bendruomenei.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Finišavo šeštokų projektas „Susikurk poilsio zoną“!

Dar pavasarį Daugų Vlado Mirono gimnazijos Mokinių tarybos iniciatyva startavo projektas „Susikurk poilsio zoną“. Beveik visos klasės įsitraukė į šio projekto veiklą – pirmiausia popieriaus lape įgyvendino savo svajones, kokia, jų nuomone, turėtų būti poilsio zona. Braižė, skaičiavo, o vėliau savo idėjas paviešino vieni kitiems ir vertinimo komisijai. Vertinimo komisija priėmė sprendimą: finansiškai parems du projektus – nupirks didelį veidrodį ir skirs šiek tiek lėšų šeštokų idėjai. Prasidėjo darbai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
,,Košės diena“ Butrimonių gimnazijoje
Pasaulinę košės dieną Butrimonių gimnazijos pradinių klasių mokiniai pradėjo kiek neįprastai - ant mokyklinių stalų garavo košės puodeliai.  Visavertė vaikų mityba prasideda nuo sveikų pusryčių, kuriems labiausiai tinka įvairios košės. Siekdami skatinti sveikos mitybos įpročius tarp Lietuvos vaikų ir akcentuoti košės pusryčių naudą mityboje, Lietuvos Respublikos Sveikatos ministerija, bendradarbiaudama su Visuomenės sveikatos biurais bei su viena didžiausių Lietuvos grūdų perdirbimo bendrovių UAB „Malsena Plius“ dovanojo pusryčių košes vaikams.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Stovykla „Mūsų žalioji vasara“ – didžiausia LR aplinkos ministerijos dovana aktyviausiems miško bičiuliams

Jaunųjų miško bičiulių sambūriui – 40 metų

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Policijos pareigūnų kasdienybė – pasipriešinimas, grasinimai papjauti
Lapkričio 21-ąją, apie 13 val. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato budėtojas gavo pranešimą, kad Alytaus rajone, Simno seniūnijoje, Šarkiškių kaime, pavojingai manevruodami automobiliu „Audi 80“ važinėja trys jaunuoliai. Pranešėjas įtarė, kad jaunuoliai gali būti neblaivūs, jų vairuojama „Audi“ išdužusiais langais, apdaužytu kėbulu.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100