arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Algirdas, Algirdė, Adolfas, Liucijus

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2016-02-09, Nr. 16
Biudžeto projektas: šunų gaudymui – 23 tūkstančiai eurų, verslumo skatinimui – 18 tūkstančių 700 eurų

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba šį ket­vir­ta­die­nį nu­ma­to svars­ty­ti ir tvir­tin­ti 2016-ųjų vie­ti­nį iž­dą. Pra­ėju­sią sa­vai­tę mies­to ta­ry­bos opo­zi­ci­jos – so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­ja ta­ry­bos ko­mi­te­tams pa­tei­kė pa­siū­ly­mus, kaip per­skirs­ty­ti ir ra­cio­na­liau pa­nau­do­ti dau­giau nei 700 tūkst. eu­rų šie­me­čio mies­to biu­dže­to lė­šų. Kur ga­li­ma su­tau­py­ti ir kam pa­nau­do­ti to­kią su­mą, kal­ba­mės su so­cial­de­mok­ra­tų frak­ci­jos at­sto­vu, ta­ry­bos In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­to na­riu Ne­ri­ju­mi CE­SIU­LIU (nuotr.). 

– Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mies­to ta­ry­bo­je bu­vo­te ta­ry­bos In­ves­ti­ci­jų, eko­no­mi­kos ir biu­dže­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas, da­bar dar­bą vėl pa­si­rin­ko­te šia­me ko­mi­te­te. Tad me­ti­nio biu­dže­to pa­ja­mų pla­na­vi­mas ir jo pa­skirs­ty­mas Jums nė­ra nau­jie­na. Siū­lo­te šie­me­čia­me mies­to biu­dže­te per­skirs­ty­ti dau­giau nei 700 tūks­tan­čių eu­rų. Ar toks Jū­sų siū­ly­mas ne­su­si­jęs su sa­vi­val­dy­bės įstai­gų re­or­ga­ni­za­vi­mu, dar­buo­to­jų skai­čiaus jo­se ma­ži­ni­mu?
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[18]
Ar simbolinės užtvaros apsaugos nuo nelaimės Žaliojoje gatvėje?
Re­konst­ruo­tas Ža­lio­sios gat­vės šlai­tas ne­lei­džia ra­miai jaus­tis Li­go­ni­nės gat­vės gy­ven­to­jui Vy­tau­tui Zu­ba­vi­čiui (nuotr.). Ma­žė­jant įša­lui įtrū­ki­mų dau­gė­ja ne tik la­bai sta­čia­me šlai­te, ku­ris su­tam­pa su jo na­mų val­da, bet ir kie­me. „La­biau­siai bi­jau liū­ties. Kiek stip­res­nė ant pės­čių­jų ta­ko kaip­mat nu­neš­tų at­ra­mi­nę ap­sau­gi­nę sie­ne­lę. Kas bū­tų, jei tuo­met juo žmo­nės ei­tų?“ – Vy­tau­tas, prie Ža­lio­sios gat­vės gi­męs, au­gęs, šian­dien di­de­lė­je ne­vil­ty­je.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[7]
Aukcione pardavė dalį nuostoliuose Alytų murkdžiusios slidinėjimo trasos
Da­lis Aly­tu­je ne­pa­si­tei­si­nu­sios ir mies­to sa­vi­val­dy­bei ne­ma­žai nuos­to­lių at­si­ė­ju­sios sli­di­nė­ji­mo tra­sos įran­gos penk­ta­die­nį pa­ga­liau bu­vo par­duo­ta de­vin­ta­me auk­cio­ne. Snie­go pa­tran­ką ir ati­tva­rus įsi­gi­jo ben­dro­vė „Sta­mi­ta“, ku­ri ją panaudos Drus­ki­nin­kų „Snow are­no­je“. Li­ku­siai sli­di­nė­ji­mo tra­sos įran­gai ne­tru­kus bus skel­bia­mas de­šim­tas auk­cio­nas. Ga­li bū­ti, kad bus siū­lo­ma šiek tiek ma­žes­nė pra­di­nė kai­na už kel­tu­vą ir ap­skai­tos val­dy­mo sis­te­mą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[4]
Sergamumo statistika ne tokia bauginanti
Ūmių vi­ru­si­nių kvė­pa­vi­mo ta­kų in­fek­ci­jų ir gri­po sta­tis­ti­ka nuo­lat kin­ta. Ši sa­vai­tė pra­si­dė­jo ge­res­nė­mis ži­nio­mis - mo­kyk­lo­se vyks­ta pa­mo­kos, iš­sky­rus pra­di­nes, ku­rių mo­ki­nu­kai atos­to­gau­ja, ma­žiau ser­gan­čių­jų lan­ko­si ir po­li­kli­ni­ko­je.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Rotušės žinios

 

Ga­na žmo­nes vy­ti į Len­ki­ją

 

Užgavėnės be sniego, bet nuotaikingos

 

Ser­ga­mu­mo sta­tis­ti­ka ne to­kia bau­gi­nan­ti

 

Pir­mo­sios pem­pės – ne­įpras­tai anks­ti

 

Žuvu­sių­jų Aly­taus re­gio­no ke­liuo­se su­ma­žė­jo treč­da­liu

 

Įžūlūs va­gys sar­gą puo­lė kas­tu­vu ir me­ta­li­niu stry­pu

 

Vi­dur­nak­tį plė­ši­kai įsi­bro­vė į se­no­lės na­mus

 

 „Lon­do­no tak­si” pri­sis­ta­tė me­rui

 

Min­tys po Bal­ta­ru­si­jos am­ba­sa­do­riaus vi­zi­to

 

„Jau­na Kau­no ta­py­ba 2016”

 

Mo­der­nus miu­zik­las vai­kams

 

Šei­mų su­si­bū­ri­mas Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je

 

But­ri­mo­nių gim­na­zi­jos mo­ki­niai „Eu­ros­co­los” ren­gi­ny­je Stras­bū­re

 

Bib­lio­te­ko­je bus pri­sta­ty­ta Aro Luk­šo kny­ga „Lais­vės is­to­ri­jos mo­zai­ka”

 

Alytaus istorijos kalendorius

 

Tė­viš­kės ke­liais ir jau už­žė­lu­siais ta­kais...

 

Do­cen­tas Ed­vi­nas Oren­tas: ge­riau­sias pri­pa­ži­ni­mas – at­ras­tų me­to­dų pri­tai­ky­mas nau­jo­se moks­lo sri­ty­se

 

„La­za­rio mo­te­rų” au­to­rė Ma­ri­na Step­no­va – iš­skir­ti­nė Vil­niaus kny­gų mu­gės vieš­nia

 

Žie­ma su va­sa­ros ko­jo­mis – ir tai iš kie­mo ge­nam!

 

Pie­šia vi­sa šei­ma – mo­čiu­tė, duk­ra ir anū­kai

 

„Dėl vaikų ateities” taurės varžėsi prie teniso ir futbolo stalo

 

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100