arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gatigintas, Vismantė, Alfonsas, Akvilė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2018-03-24, Nr. 34
Kas politikoje nuvilia premjerą? Ar jis dalyvaus šalies prezidento rinkimuose?

Va­kar Aly­tu­je vie­šė­jęs mi­nist­ras pir­mi­nin­kas Sau­lius Skver­ne­lis su­si­ti­ko su Pie­tų Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių va­do­vais, ver­slo at­sto­vais, lan­kė­si Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tre, pra­mo­nės įmo­nė­se. Per prem­je­ra­vi­mo lai­ko­tar­pį – me­tus ir ke­tu­ris mė­ne­sius – jis jau vie­šė­jo treč­da­ly­je ša­lies sa­vi­val­dy­bių, ku­rio­se pri­sta­tė Vy­riau­sy­bės nu­veik­tus dar­bus, su­si­pa­ži­no su si­tu­a­ci­ja sa­vi­val­dy­bė­se, jos ver­slo įmo­nė­se, at­sa­kė į jų at­sto­vams rū­pi­mus klau­si­mus.

Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je lan­kę­sis prem­je­ras sve­čia­vo­si ir „Aly­taus nau­jie­nų“ re­dak­ci­jo­je, kur da­vė iš­skir­ti­nį in­ter­viu.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Dvidešimties eurų istorija

De­šimt me­tų Kau­ne gy­ve­nan­tį ir dir­ban­tį Mo­des­tą ga­li­ma va­din­ti ir aly­tiš­kiu. Jis daž­nai dar­bo rei­ka­lais su­grįž­ta į Aly­tų, be to, čia jo šak­nys. Šios sa­vai­tės vi­du­ry­je rei­ka­lai jį at­ve­dė į mies­to cen­trą. Aikš­te­lė­je prie­šais Ro­tu­šę pa­si­sta­tęs au­to­mo­bi­lį ir iš­li­pęs iš jo pa­ma­tė ant grin­di­nio 20 eu­rų ban­kno­tą. Pa­kė­lęs jį dar ku­rį lai­ką dai­rė­si žmo­gaus, ku­ris ga­lė­jo pi­ni­gą pa­mes­ti. Jau­nam vy­rui, kaip jis vė­liau tei­gė, net min­ties ne­ki­lo ra­di­nį į sa­vą pi­ni­gi­nę įsi­dė­ti. Gal jie bu­vo pas­ku­ti­niai žmo­gaus tu­rė­ti eu­rai. Be to, di­džiau­sios me­tų šven­tės, Ve­ly­kos, jau taip ar­ti, gvieš­tis į sve­ti­mą pi­ni­gą bū­tų pa­pras­čiau­siai ne­pa­do­ru. Pa­ma­nęs, kad ge­riau­sia iš­ei­tis yra kreip­tis į po­li­ci­ją, tą ir pa­da­rė.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Aš nemačiau jo dirbančio, tik stebintį, arba „Literatūrinis darbas su rinkėjais”...

Pra­ėju­sio šeš­ta­die­nio „Aly­taus nau­jie­no­se“ (Nr. 31) per­skai­čiau LR Sei­mo na­rio, pri­klau­san­čio Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jai, Ro­ber­to Šar­knic­ko už­sa­ko­mą­jį straips­nį „Aš ne­ma­čiau jų dir­ban­čių, ma­tau tik puo­lan­čius be per­sto­jo, ar­ba „Sie­los vir­tu­vė” ir dar kar­tą aki­vaiz­džiai įsi­ti­ki­nau, kad da­bar­ti­nis Sei­mas tu­ri sa­ve pa­si­leis­ti ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Lietuva 2118 metais: žmonės, kokybė ir po šešis vaikus kiekvienoje šeimoje

Šimt­me­tį at­šven­tėm pui­kiai. Tik­rai! La­bai nuo­šir­džiai taip ma­nau. Tiek vie­ny­bės ir pa­si­di­džia­vi­mo sa­vo vals­ty­be šio­je ša­ly­je jau se­niai ne­su ma­tęs. Ir nors la­biau pri­ta­riu min­čiai, kad Lie­tu­va ne šim­tais, o tūks­tan­čiais me­tų sa­vo am­žių skai­čiuo­ja, šiuo­lai­ki­nio vals­ty­bin­gu­mo šimt­me­tis mums yra tik­rai svar­bus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Geopolitinių kuolų klausimas

„Sprendžiant iš visko, [savivaldos] valdžios tokiu būdu nustato mechanizmą ir kitų paminklų Lietuvoje nukėlimui, kaip pretekstą pateikdamos, kad gelbsti juos nuo vandalizmo. Neabejotinai, šis incidentas bus įvertintas koreguojant mūsų požiūrį į plačiai paplitusias Lietuvos veiklas, įamžinant represijas patyrusių lietuvių atminimą Rusijos teritorijoje“, – pažymima [Rusijos] ambasados pranešime, kurį cituoja interneto portalas 15min.lt, remdamasis agentūros BNS informacija.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

„Kau­no grū­dų” Aly­taus pa­da­li­ny­je ki­lęs gais­ras nuos­to­lių ne­at­ne­šė

 

„Ne­drums­kit mums Ana­pi­lio ty­los”

 

Sek­ma­die­nį įve­da­mas va­sa­ros lai­kas

 

Aly­taus li­go­nių mai­ti­ni­mas - tarp ge­riau­sių­jų

 

Jė­gas su­jun­gę ūki­nin­kai tam­pa part­ne­riais

 

Į Aly­tų at­vyks­ta Ame­ri­kos džia­zo vir­tuo­zai „The Myr­na Cla­y­ton Ex­pe­rien­ce”

  

Ar­tė­ja in­for­ma­ci­nė apo­ka­lip­sė: ar ga­li­me ap­si­sau­go­ti?

 

„Nuo­šir­du­mas daž­niau­siai pa­si­reiš­kia po­kal­by­je be tar­pi­nin­kų, o raš­tai ga­li ir me­luo­ti. Gal dėl to ne­ga­li­ma at­lik­ti iš­pa­žin­ties per at­stu­mą ar mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu”

 

Ben­driems dar­bams Aly­tu­je su­si­tel­kė ver­slo, moks­lo ir ben­druo­me­nės at­sto­vai

 

Ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gos stu­di­jos Aly­taus ko­le­gi­jo­je

 

 

 

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Minint Tarptautinę teatro dieną Alytuje išdalinti „Teatrakmeniai“

Tarptautinės teatro dienos proga Alytaus miesto teatre trečią kartą išdalinti „Teatrakmeniai“. Tradiciškai įteikiami du apdovanojimai, tačiau šiemet jų būta daugiau.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100