arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Mantvilas, Viskintė, Matas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2017-09-19, Nr. 105
Likiškių parke – 100 medžių Lietuvos 100-mečiui
Pra­ėju­sio penk­ta­die­nio po­pie­tę į Aly­taus Li­kiš­kių par­ką rin­ko­si tie, ku­rie at­si­lie­pė į mies­to sa­vi­val­dy­bės kvie­ti­mą pa­so­din­ti 100 me­džių ar­tė­jan­čiam Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo šimt­me­čiui. Juos so­di­no pus­šim­tis mies­tie­čių, ku­rių gi­mi­nės šak­nys Aly­tu­je sie­kia 100 ir dau­giau me­tų, ir tiek pat Dzū­ki­jos sos­ti­nės gy­ven­to­jų, no­rė­ju­sių Li­kiš­kių par­ke tu­rė­ti var­di­nius me­džius. Aly­taus mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius, taip pat pa­so­di­nęs var­di­nį me­dį, par­ko so­di­ni­mą Lie­tu­vos 100-me­čiui pa­va­di­no is­to­ri­ne aki­mir­ka, ku­rios me­tu aly­tiš­kių kar­tos su­tei­kė nau­jos gy­vy­bės šiam par­kui ir mies­tas ta­po dar ža­les­nis.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Darbas kepyklėlėje neįgaliesiems – tarsi antrasis kvėpavimas
Nors ban­do­ma­sis Aly­taus pro­fe­si­nio ren­gi­mo cen­tro ke­pyk­lė­lės pro­jek­to lai­ko­tar­pis pa­si­bai­gė, sal­dus ke­pi­nių aro­ma­tas te­besk­lin­da iš vir­tu­vė­lės, ku­rio­je kruopš­čiai plu­ša ke­tu­ri ne­įga­lie­ji. „Pro­jek­tas la­bai pa­si­tei­si­no, ne­įga­lie­siems ga­li­my­bė čia dirb­ti ta­po tar­si ant­ruo­ju kvė­pa­vi­mu. Aly­tiš­kiai pa­mė­go ke­pyk­lė­lės ga­mi­nius, iki šiol gau­na­me po ke­lis šim­tus ban­de­lių už­sa­ky­mų sa­vait­ga­liams ir ne tik“, – pa­sa­ko­jo pro­jek­to va­do­vė Edi­ta Šid­laus­kai­tė.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Nedeklaravusių gyvenamosios vietos gyventojų laukia problemos
Po nau­jų­jų me­tų gy­ve­na­mo­sios vie­tos ne­bus ga­li­ma de­kla­ruo­ti prie sa­vi­val­dy­bių, to­dėl gy­ven­to­jai, ne­su­spė­ję to pa­da­ry­ti iki nu­sta­ty­to ter­mi­no, su­si­durs su dau­gy­be pro­ble­mų. Prie Aly­taus mies­to ir ra­jo­no sa­vi­val­dy­bių šiuo me­tu gy­ve­na­mą­ją vie­tą yra de­kla­ra­vę 1 tūkst. 011 gy­ven­to­jų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pasprukęs gaidelis korespondento uošvei į puodą įkrito!
Pra­ėju­sio šeš­ta­die­nio ry­tas, sau­lės spin­du­liais su­vil­gy­tas, Ka­niū­kų tur­gu­je ri­kia­vo dar­bin­gą die­ną: no­ri, kirsk už­si­li­ku­sius ja­vus, no­ri, kask bul­ves ar sėk žiem­ken­čius.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Bul­via­ka­sio lai­mi­kis – bul­vė bež­džio­nė­lė

 

„Pa­si­ti­kė­ji­mo” ka­bi­ne­tas kvie­čia gyventojus iš­si­tir­ti

 

Su­kur­tos būs­to šil­dy­mo iš­lai­dų kom­pen­sa­ci­jos ir so­cia­li­nės pa­šal­pos skai­čiuok­lės

 

Dau­gų se­niū­nės pri­ori­te­tai: nuo­šir­dus ben­dra­vi­mas ir ko­mu­na­li­niai dar­bai

 

Luks­nė­niš­kis su­kū­rė uni­ver­sa­lų lau­ko kep­tu­vą

 

Masinio futbolo entuziastus subūrė penkių dienų kursai

 

Pa­ti­ki­miau­sia ap­sau­ga nuo dif­te­ri­jos ir stab­li­gės – skie­pai

 

Bū­re­liuo­se ga­li­ma iš­mok­ti ne tik šok­ti ar dai­nuo­ti

 

Garbingiausia išeitis atvykus žvejoti antru numeriu – priimti iššūkį

 

Knygų naujienos

 

Sta­tiš­kės miš­ko ka­ra­lius

 

Iš­rink­ti „Ap­skri­to­jo sta­lo” val­dy­bos na­riai

 

Aly­taus mies­to so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras vyk­do pro­jek­tą „Vai­kys­tės vai­vo­rykš­tė 3”

 

Kaip ap­skai­čiuo­ti sto­go ver­tę?
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100