arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Eirimas, Aistė, Simonas, Leontina

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt
Partneriai
Skaitykite šiandien time2014-04-19, Nr. 45
Velykų preliudija paukščių karalijoje
Paukš­čių ko­lek­ci­nin­kų mū­sų ša­ly­je dar nė­ra daug. Aly­taus ra­jo­ne Il­gų kai­me gau­siau­sią jų įvai­ro­vę pri­žiū­ri Vi­tas Vit­kaus­kas. Ap­si­lan­kiu­sie­ji pas šį paukš­ti­nin­ką ir pa­ma­tę jo gy­vą­jį tur­tą gal ir ne­tam­pa en­tu­zias­tin­gais ba­lan­džių ar viš­tų my­lė­to­jais, ta­čiau daž­nas sa­vo plunks­nuo­čių gar­de­lį vie­na ki­ta eg­zo­ti­nių eg­zem­plio­rių po­re­le pa­pil­do. Gra­žus pa­vyz­dys už­kre­čia, o bū­na, kad taip už­val­do, jog dėl po­ros viš­te­lių ar net ke­lių kiau­ši­nių ko­lek­cio­nie­rius lei­džia­si į Len­ki­ją, Olan­di­ją ar­ba dar to­liau. Vi­to įveis­ta viš­tų ka­ra­li­ja ža­vė­jo­mės, veis­lių stan­dar­ti­niais duo­me­ni­mis do­mė­jo­mės, šių paukš­čių drau­giš­ku­mu, dės­lu­mu, kiau­ši­nių dy­džiu ir spal­va ste­bė­jo­mės, kaip ir pri­de­ra, Ve­ly­kų iš­va­ka­rė­se.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
15 litų už tiesioginį kelialapį brandos egzaminų link
Ba­lan­džio 14 die­ną pra­si­dė­jo pir­mas ma­ra­to­no „Bran­dos ates­ta­to link“ eta­pas – lie­tu­vių kal­bos ir li­te­ra­tū­ros įskai­tos. Dau­ge­lis šį šal­tą du­šą iš­ban­dė dar be­si­mo­ky­da­mi de­šim­to­je (ar­ba ant­ro­je gim­na­zi­jos) kla­sė­je, ta­čiau vie­šo kal­bė­ji­mo bai­mė ne­din­go. Kaip lie­tu­vių kal­bos įskai­toms šie­met ruo­šė­si abi­tu­rien­tai? (Vi­sų mo­ki­nių var­dai pa­keis­ti, nes nie­kas ne­no­rė­tų ri­zi­kuo­ti blo­gu įver­ti­ni­mu per įskai­tą ar už­si­trauk­ti mo­ky­to­jos rūs­ty­bę.)
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[3]
Pirštinė vietoj graibšto
Nors ry­toj jau bus ga­li­ma gau­dy­ti ly­de­kas, ta­čiau dau­ge­lis spi­nin­gi­nin­kų pri­pa­žįs­ta, kad to­kia žūk­lė ne­pa­kan­ka­mai spor­tiš­ka, nes mar­ga­šo­nės po nerš­to dar ne­at­ga­vu­sios jė­gų, joms rei­kia dar sa­vai­tės ge­rai for­mai įgy­ti. Ki­ta ver­tus, la­bai sun­ku ly­de­kų gau­dy­mą iš­keis­ti į kuo­jų meš­ke­rio­ji­mą, to­dėl ne vie­nas spi­nin­gi­nin­kas ry­toj vyks prie van­dens ir už­mes ma­sa­lą ly­de­koms vi­lio­ti. Šian­dien spaus­di­na­ma pub­li­ka­ci­ja skir­ta tiems, ku­rie pa­tys ne­kan­triau­si, ir ti­ki­mės, kad ne vie­nas spi­nin­gi­nin­kas, ry­toj iš­trau­kęs ly­de­ką, pa­si­elgs ri­te­riš­kai – pa­gal prin­ci­pą „pa­ga­vai – pa­leisk“, o pir­mą­jį lai­mi­kį na­mo par­neš po ge­gu­žės 1-osios, kaip pa­gal tra­di­ci­ją elg­da­vo­si mū­sų se­ne­liai ir pro­se­ne­liai. Na, o čia ras rei­kia­mų prak­ti­nių pa­ta­ri­mų, kaip elg­tis su pa­lei­džia­mu lai­mi­kiu, kad ne­pa­da­ry­tų jam ža­los.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Čia dirbama tam, kad būtų daugiau spalvingesnių ir sotesnių dienų
Vie­šo­ji įstai­ga Aly­taus mies­to so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras va­sa­rį mi­nė­jo tre­jų me­tų su­kak­tį. Mo­der­nios įstai­gos ben­druo­me­nės veik­la pla­ti: su­da­ry­tos są­ly­gos įvai­rių so­cia­li­nių gru­pių as­me­nims ug­dy­ti ir stip­rin­ti ge­bė­ji­mus bei ga­li­my­bes sa­va­ran­kiš­kai spręs­ti sa­vo so­cia­li­nes pro­ble­mas, tei­kia­mos ati­tin­ka­mos pa­slau­gos ne­įga­liems, se­ny­vo am­žiaus as­me­nims, so­cia­li­nės ri­zi­kos šei­moms, gy­ve­nan­čioms Aly­tu­je. Įstai­go­je vei­kia kri­zių cen­tras. Nu­ma­ty­to­mis die­no­mis iš­duo­da­ma kom­pen­sa­ci­nė ne­įga­lių­jų tech­ni­ka.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Krepšinio klubui „Savingis” – bankroto byla
Kau­no apy­gar­dos teis­mas iš­kė­lė ban­kro­to by­lą vie­ša­jai įstai­gai Aly­taus krep­ši­nio klu­bui „Sa­vin­gis“, ku­ris val­dė vy­rų krep­ši­nio ko­man­dą „Aly­tus“. Į teis­mą dėl sko­lų krei­pė­si „Sod­ra“.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
 Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite

 

Se­na­mies­čio skve­re pra­žy­do sa­ku­ros

 

Svei­ki su­lau­kę Pri­si­kė­li­mo šven­tės

 

Zig­man­tas Bal­čy­tis: „Ma­no tiks­las - lais­vi, iš skur­do iš­si­va­da­vę žmo­nės”

 

Aly­taus ve­žė­jai ra­do bū­dą dirb­ti kon­ku­ren­cin­giau

 

Pra­mu­šę si­dab­rą ra­si­te auk­są...

 

Ba­jo­riš­ka ly­de­ka su pas­nin­ko spir­gu­čiais

 

Proginei duonai - aukso medalis

 

Re­zo­nan­si­nė­je by­lo­je – ir Aly­taus teis­mo nuosp­ren­dis

 

Laz­di­jų po­li­ci­jo­je – nau­ji vė­jai
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Internetiniai skaitiniai
A lygos rungtynės FK „Dainava“ – FK „Trakai“ – nemokamai!

Balandžio 22-ąją, antradienį, 19 val. Alytaus miesto stadione - paskutinės Lietuvos futbolo federacijos A lygos čempionato pirmojo rato rungtynės: Alytaus „Dainava“ – „Trakai“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytiškiai kviečiami į nemokamą edukacinę parodą – ekspediciją „Povandeninis pasaulis“

Vandenyno gelmės, koraliniai rifai, jūrų pabaisos ir nuskendę laivai – visa tai laukia tėvelių su vaikais apsilankius edukacinėje interaktyvioje parodoje „Povandeninis pasaulis“. Pirma tokia Lietuvoje, nemokama paroda – ekspedicija lauks Vilniuje, prekybos ir laisvalaikio centre „Panorama“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Nuoširdžiausiai sveikinu visus drauge besidžiaugiančius Kristaus Prisikėlimu.
Šias Velykas švenčiame Šeimos metais. Šeima, kaip kantrios, nesavanaudiškos ir atsakingos meilės mokykla, daug prisideda prie amžinybės lūkesčių išsipildymo, jei tik tampa tikėjimo bendruomene. Todėl tebūna šių metų šventosios Velykos papildytos gilesniu supratimu, jog į išganymą keliaujame ne vieni, bet palaikomi to paties tikėjimo bendrakeleivių. Esame atsakingi ne tik už save, bet ir tuos, su kuriais gyvenimo kelionėje buvome, esame ar dar būsime arčiausiai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Humoristas A.Orlauskas: „Mes už rusus juokaujame ne prasčiau“

Humoristas Artūras Orlauskas iš tradicinio, vienuoliktojo tarptautinio humoro festivalio Volgograde (Rusija) grįžo su diplomu. Jam, kaip geriausiai pasirodžiusiam šnekamojo humoro kategorijoje, skirta antroji vieta. Pirmoji konkurse neatiteko niekam.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lietuva pasiruošusi priimti turistus iš Kaliningrado ištisus metus

Balandžio 11 d. Kaliningrade Valstybinis turizmo departamentas (VTD) ir Lietuvos Respublikos Generalinis konsulatas Kaliningrade surengė Lietuvos turizmo sektoriaus naujienų pristatymą Kaliningrado išvykstamojo turizmo operatoriams ir žiniasklaidai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Palangoje duris atveria Velykų bobutės trobelė

Šv. Velykoms besirengiančioje Palangoje duris atveria Velykų bobutės trobelė, kurioje mažieji bus mokomi ne tik pasirinkti margučiams dažyti tinkamų žolelių bei marginti kiaušinius, bet ir savo rankomis pasigaminti velykinių suvenyrų. Šventinę nuotaiką skleis ir Botanikos parko darbuotojų rengiama puokščių paroda-pardavimas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prognozė : kovo sąskaitos už šildymą bus perpus mažesnės nei pernai

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) prognozuoja, kad kovo  mėnesio sąskaitos už centralizuotai tiekiamą šilumą bus 50 procentų mažesnės nei prieš metus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
R.Paulauskas: „Nėra blogų specialybių – viską lemia žmogus, kurispagal ją dirba“

„Švietėjas besimokančioje visuomenėje: misionierius ir verslininkas?“ Į šį klausimąsusitikime su būsimaisiais studentais bandė atsakyti Lietuvos edukologijos universiteto (LEU) absolventai, savo sričių profesionalai. Tarp jų ir sporto srities atstovas, krepšinio treneris Rūtenis Paulauskas. „Geras kūno kultūros mokytojas turi mokėti daug“, –teigia jis, patikslindamas, kad geras kūno kultūros mokytojas turi išmanyti ir krepšinio metodologiją, ir kalnų slidinėjimą.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Tarptautinio rizikos kapitalo fondo partneris: lietuviai turi entreprenerystės geną
Lietuvos startuolių idėjomis kartą patikėję užsienio investuotojai kitą savaitę į mūsų šalį vėl atvyksta ieškoti naujų talentų. Šiemet į renginį „LOGIN Startup Fair“, kurį organizuoja VšĮ „Versli Lietuva“ iš viso atvyksta 24 rizikos kapitalo fondų ir 7 verslo akseleratorių atstovai. Tarp investuotojų – didžiausias Izraelio rizikos kapitalo fondas „Pitango Venture Capital“ ir didžiausias rizikos kapitalo fondas Europos Sąjungoje „Balderton Capital“. Investuotojams renginyje bus iš ko rinktis – čia dalyvaus 54 atrinktos startuolių komandos iš Lietuvos, Latvijos, Lenkijos ir Baltarusijos.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Skelbiama akcija „Tylos stebuklinga versmė“

2014 m. balandžio 30 d., Tarptautinę kovos su triukšmu dieną,skelbiama akcija „Tylos stebuklinga versmė“. Tai viena iš Vaikų sveikatos metų sveikatos stiprinimo priemoniųpatvirtinta 2014 m. kovo 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėsnutarimu.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Būsimosios Kylie Minogue gastrolės griauna populiariojo britų TV šou „Balsas“ planus

Rudenį įvyksiantis dainininkės Kylie Minogue koncertų turas, kurio metu ji spalio 31-ąją pasirodys Kauno „Žalgirio“ arenoje, sukėlė bangas britų televizijoje. Mat australų dainininkė jau nebeslepia – dėl gastrolių „Kiss Me Once“ ji ketina atsisakyti darbo populiariajame TV šou „The Voice UK“ („Balsas“).

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Transparency International“ teigiamai įvertino Lietuvos darbus

Pasaulinės nevyriausybinės organizacijos, tiriančios įvairaus pobūdžio korupciją, „Transparency International“ Europos Sąjungos (ES) biuras teigiamai įvertino Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos veiksmus srityse, kurios buvo išskirtos kaip pačios svarbiausios mažinant korupcijos rizikas visose ES šalyse.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Atokiau gyvenantiems mokesčių mokėtojams teiks konsultacijas bei padės deklaruoti pajamas ir turtą

Alytaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau ― Alytaus AVMI) informuoja, kad tradiciškai gyventojų pajamų ir turto deklaravimo laikotarpiu asociacijos „Langas į ateitį“ įsteigtuose Viešuosiuose interneto prieigos taškuose (toliau ― VIPT) mokesčių inspekcijos specialistai teiks konsultacijas mokesčių mokėtojams pajamų ir turto deklaravimo, prašymų skirti paramą klausimais bei padės teisingai užpildyti ir laiku pateikti elektronines deklaracijas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kaune suvalgyta per 100 svirplių

Šiandien, balandžio 3 dieną, duris atvėręs kenkėjų restoranas „Pestaurant“ sulaukė lankytojų antplūdžio – jau suvalgyta per 100 svirplių.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kaip vertinate darbdavių pasiruošimą pokalbiams su kandidatais?

Kuomet įmonė ieško darbuotojų, renkasi ne tik darbdavys – darbuotojai taip pat sprendžia, ar nori dirbti toje įmonėje, vertina darbdavį, su kuriuo susitinka per pokalbį dėl darbo, bando susigaudyti, ar patiktų dirbti tos įmonės aplinkoje. Dauguma darbuotojų, kuriems teko dalyvauti pokalbiuose dėl darbo, neturi priekaištų darbdaviams nei dėl pasiruošimo pokalbiams, nei dėl jų, kaip darbdavių, įvaizdžio. Tačiau ne visi. Yra dalis darbuotojų, kurie darbdavio pasiruošimą pokalbiui vertina kritiškai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prognozė : kovo sąskaitos už šildymą bus perpus mažesnės nei pernai

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija (LŠTA) prognozuoja, kad kovo  mėnesio sąskaitos už centralizuotai tiekiamą šilumą bus 50 procentų mažesnės nei prieš metus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vaikų vasaros poilsiui organizuoti Švietimo ir mokslo ministerija skyrė daugiau nei milijoną litų

 

Švietimo mainų paramos fondas skelbia konkursą vaikų vasaros poilsiui stacionariose stovyklose organizuoti. Siūlymus konkursui į fondą galima teikti iki balandžio 15 dienos. Švietimo ir mokslo ministerija vaikų vasaros poilsiui organizuoti šiemet skyrė daugiau nei milijoną litų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Karolis Sakalauskas: apie nelaimes žmonės susimąsto tik joms įvykus

Aštrias emocijas mėgstantys žiūrovai jau nuo balandžio 4 d. penktadieniais naujoje TV6 laidoje „Ugniagesiai gelbėtojai“ galės stebėti ugniagesių gelbėtojų darbą iš arti, kai jie skuba į pagalbą žmonėms gaisruose, vandenyje, avarijose, per potvynį ar kitose ekstremaliose situacijose.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Seminaras - dzūkiškai dainai ir šokiui

Alytaus rajono Daugų kultūros centre vyko seminaras „Dzūkiško folklorinio dainavimo ir tradicinės choreografijos specifika: Alytaus krašto repertuaras, atlikimas, dainavimo ir šokio tradicijos atskleidimas programose“. Seminarą, skirtą Alytaus rajono kultūros centrų, mokyklų - daugiafunkcių centrų ir bendruomenių mėgėjų meno kolektyvų vadovams, vedė entomuzikologės, Lietuvos liaudies kultūros centro Folkloro poskyrio vyriausiosios specialistės, neatrastų, nepastebėtų dainų ir melodijų amžinos ieškotojos Loreta Sungailienė ir Audronė Vakarinienė. Seminaro metu buvo kalbama apie dzūkų muzikinį dialektą, Alytaus krašto repertuarą, jo atlikimą, pridedant įvairiausių atspalvių ir paspalvinimų, dzūkų šokio tradicijų ypatumus, teikiamos konsultacijos mėgėjų meno kolektyvų vadovams artėjančios Lietuvos dainų šventės „Čia mano namai“ klausimais, vyko praktiniai užsiėmimai.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
,,Etiudas ir pjesė”

Šeštadienį, kovo 29d., vykome į VI respublikinį kanklininkų konkursą ,,Etiudas ir pjesė“, kuris vyko Alytaus muzikos mokykloje. Renginys skirtas garbaus profesoriaus, tautinės muzikos puoselėtojo, dzūkų krašto legendinio kanklininko Prano Stepulio 100-osioms gimimo metinėms paminėti.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kai norisi užkrimsti kreidos

Iškreiptas skonio pojūtis – vienas iš anemijos požymių. Tačiau kartais žmogus tai priima kaip natūralų dalyką. Štai viena pacientė reguliariai valgė kreidą, o savo gydytoją įtikinėjo, kad toks jos organizmo poreikis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kodėl svarbu kalbėti apie skirtingas aliejų paskirtis?

Vilniaus gatvėse atlikta apklausa parodė, kad moterys nežino, jog skirtingi maistiniai aliejai turi skirtingas paskirtis. Komentuodama rezultatus, gydytoja dietologė Lina Viniarskaitė atkreipė dėmesį, kad Lietuvoje vis dar mažai apie tai kalbama, o aliejaus pasirinkimą formuoja įpročiai ar mada, kas nevisada yra teisinga.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Naujame projekte Vitalijus Cololo atskleidė talentą groti lūpine armonikėle... nosimi

Mums visiems gerai pažįstamos pramogų pasaulio įžymybės netikėtai ėmė ir atskleidė savo slaptus gebėjimus. Ar žinojote, kad Vitalijus Cololo ne tik puikus humoristas, o ir puikiai moka groti lūpine armonikėle? Ir ne bet kaip, o nosimi! O kad „X Faktoriaus“ laimėtojas Žygimantas Gečas geba ne tik gerai dainuoti, o ir pripūsti balioną... ausimi!? Savo fantastinius sugebėjimus išdrįso atskleisti ir TV3 laidų vedėjas Mindaugas Rainys bei „X Faktoriaus” dalyvė Anžela Adamovič, o Saulius Prūsaitis pademonstravo, kaip galima atlikti neįtikėtinus dalykus lūpomis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kaliningradiečiams – kvietimas atostogauti Lietuvoje

Balandžio 11 d. Valstybinis turizmo departamentas (toliau – VTD) kartu su Lietuvos Generaliniu konsulatu Kaliningrade organizuoja Lietuvos turizmo galimybių pristatymo renginį Kaliningrado srities kelionių operatoriams ir žiniasklaidos atstovams.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Naujasis “Dainavos “ prezidentas padėkojo merui J. Krasnickui, sirgaliams ir visam miestui

 “Savo ir kolegų vardu norėčiau padėkoti Jums, gerbiamas mere bei savivaldybės administracijai už parodytą supratingumą ir dėmesį bei etikos ir moralės vertybes remiant sportą, kuris skatina tobulėti jaunimą”, - sakoma padėkos rašte Alytaus miesto savivaldybės merui Jurgiui Krasnickui, kurį pasirašė naujasis miesto futbolo klubo “Dainava” prezidentas Giuseppe Greco.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Informacija apie naujus Lietuvoje užregistruotus ir iš Veterinarinių vaistų registro išbrauktus veterinarinius vaistus

Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (NMVRVI) specialistai informuoja, kad 2014 metų pirmame ketvirtyje Lietuvoje užregistruoti ir į Veterinarinių vaistų registrą įrašyti 15 veterinarinių vaistų (3 antibiotikai, 6 veterinariniai vaistai nuo parazitų, 3 vakcinos, 1 skausmą malšinantis veterinarinis vaistas, 1 imuninę sistemą slopinantis veterinarinis vaistas ir 1 gyvūnų eutanazijai skirtas veterinarinis vaistas) ir vienas veterinarinis vaistas išbrauktas iš Veterinarinių vaistų registro.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Palanga kviečia į universalaus sporto komplekso atidarymo šventę

Palanga savaitgalį kviečia į sporto šventę – šeštadienį, balandžio 12 d., 14 val. kurorte duris atves universalus sporto kompleksas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
“Tamstoje” grosiantis Raul Midon: “nėra nieko neįmanomo”

Balandžio 14d. „Tamsta worldwide“ renginių ciklas „Tamsta“ gyvos muzikos klube Vilniuje pristato gitaros virtuozą iš Niujorko - Raul Midon. Pasak „New York Times“, šis atlikėjas gitarą paverčia ištisu orkestru, o savo balsą – choru. Iš Naujosios Meksikos kilęs Raul Midon vaikystėje dažnai girdėdavo, kad būdamas aklas, jis nieko nepasieks ir kad daugelis dalykų jam yra tiesiog neįmanomi. Tačiau jam pavyko paneigti šiuos stereotipus, tapti žinomu muzikantu ir bendradarbiauti su tokiais scenos meistrais kaip Stevie Wonder, Herbie Hancock, Snoop Dog, Queen Latifah, kt.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100