arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Mantas, Mintė, Remigijus, Benigna

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2016-10-01, Nr. 113
Istorinei Kurnėnų mokyklai ieškoma investuotojų
Aly­taus ra­jo­no Kur­nė­nų kai­me esan­ti mo­kyk­la ke­lia ne­ma­žai dis­ku­si­jų tarp gy­ven­to­jų, sa­vi­val­dy­bės, kul­tū­ros pa­vel­do, is­to­ri­jos spe­cia­lis­tų. Iš­skir­ti­nės sta­ty­bos pa­sta­tas ir ša­lia jo esan­ti vė­jo jė­gai­nė yra Ne­kil­no­ja­mų­jų kul­tū­ros ver­ty­bių re­gist­re. Šiais me­tais mo­kyk­la, ku­rios sta­ty­bą pra­ėju­sio am­žiaus pra­džio­je fi­nan­sa­vo čia gi­męs ir au­gęs Lau­ry­nas Ra­dziu­ky­nas, mi­nės 80 me­tų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Atleista Alytaus apygardos rinkimų komisijos narė
Šią sa­vai­tę Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja iš Aly­taus apy­gar­dos Nr. 30 rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­rių at­lei­do Lie­tu­vos tei­si­nin­kų drau­gi­jos pa­siū­ly­tą at­sto­vę Dia­ną Vait­ke­vi­čie­nę. Nu­spręs­ta, kad ji pa­žei­dė Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mą so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ da­ly­da­ma­si kan­di­da­tų po­li­ti­ne re­kla­ma.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Policijos pareigūnų veiklos grupės budės prie mokyklų, sankryžų miesto ir miestelių erdvėse
Vyks­ta po­li­ci­jos re­for­ma, su­lau­ku­si di­de­lio dė­me­sio, prieš­ta­rin­gų ver­ti­ni­mų. Apie jos vyks­mą spren­džia­ma pa­gal tai, ar gy­ven­to­jai pa­ten­kin­ti, ar dir­ba­ma ge­riau, ar tu­ri­mos są­ly­gos dirb­ti. Ne vis­kas su­sty­guo­ta, bet re­for­mos stab­dy­ti ne­si­ruo­šia­ma. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai pa­li­ko dar­bą ka­bi­ne­tuo­se ir šiuo me­tu yra ar­čiau žmo­gaus, kad jam pa­dė­tų, at­lik­tų pre­ven­ci­nį dar­bą. Į „Aly­taus nau­jie­nų“ ko­res­pon­den­to Jur­gio KO­CHANS­KO klau­si­mus apie vi­sa tai at­sa­ko Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Čes­lo­vas MUL­MA.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Alytaus parkai” taps „Alytaus infrastruktūra”
Ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pri­ėmė spren­di­mą dėl vie­šo­sios įstai­gos „Aly­taus par­kai“ įsta­tų pa­kei­ti­mo. Jai bus su­teik­tas nau­jas pa­va­di­ni­mas – „Aly­taus in­fra­struk­tū­ra“, ši vie­šo­ji įstai­ga vyk­dys dau­giau funk­ci­jų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[6]
Finišavo pirmasis Alytaus sporto ir poilsio olimpiados („ALYmpiados“) sezonas

„ALYmpiniai metai baigėsi“, - informuoja Alytaus mieste šiemet pradėta, olimpiniams ir bendruomenių metams skirta alternatyvaus sporto ir poilsio olimpiada. „ALYmpiada“ (ALY), gegužę startavusi turistiniu žygiu - dviračių traukiniu „Olita-Orany“ (Alytus-Varėna) - finišavo taip pat daugiau dėmesio skirdama rekreacijai, nei sportui. Sveikatos tako pašonėje buvo sužymėtos trasos pėstiesiems ir dviratininkams.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Pa­gai­lė­kim Sei­mo var­guo­lių

 

Gin­tau­to Alek­nos fo­to­gra­fi­jo­se – lie­tu­vių trem­ties vie­tos

 

Kas va­do­vaus lop­še­liui-dar­že­liui „Gi­ri­nu­kas” ir miesto savivaldybės Vie­šų­jų pir­ki­mų sky­riui?

 

Mo­ky­ma­sis vi­są gy­ve­ni­mą – ga­li­my­bė iš­lik­ti rei­ka­lin­gam

 

At­si­ras kon­tei­ne­rių mais­to at­lie­koms

 

Vie­na Aly­taus vai­kų glo­bos na­mų šei­my­na įsi­kurs at­ski­ro­se pa­tal­po­se

 

Ir vėl nė­ra už ką bal­suo­ti… Tai kad yra!

 

An­ta­nas Guo­ga: su #SWITCH! už­prog­ra­ma­vo­me sėk­mę Lie­tu­vai

 

Ge­ra ži­nia žiū­ro­vams: mies­to te­at­ro bi­lie­tai ne­brangs­ta

 

Pa­tvir­tin­ta nau­ja Kul­tū­ros ir me­no ta­ry­bos na­rė

 

Mi­ni­me Bib­lio­te­kų me­tus: ne­tra­di­ci­nė pa­mo­ka pi­lie­ti­nei ak­ci­jai

 

Mie­li Rin­kė­jai, Žem­dir­biai ir Kai­mo gy­ven­to­jai,

 

Rotušės žinios


7 prie­žas­tys bal­suo­ti už at­ei­tį ir li­be­ra­lus

 

Po vie­nu sto­gu su­si­tiks tau­to­dai­lė ir li­te­ra­tū­ra

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100