arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gailenis, Dargailė, Klaudijus

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2015-04-25, Nr. 49
Auksinė Alytaus žuvelė nori treniruotis Alytuje
Ge­nia­lu – šį mė­ne­sį aly­tiš­kė plau­ki­kė Gre­ta Ga­ta­vec­kai­tė pa­sie­kė du mer­gai­čių iki pen­kio­li­kos me­tų re­kor­dus: at­vi­ra­me čem­pio­na­te Lat­vi­jo­je, Lie­po­jo­je, 2 se­kun­dė­mis pa­ge­ri­no Rū­tos Mei­lu­ty­tės re­kor­dą, o Bal­ti­jos ša­lių čem­pio­na­te ir jau­nių na­cio­na­li­nė­se pir­me­ny­bė­se Kau­ne, „Girs­tu­čio“ ba­sei­ne, 400 met­rų lais­vuo­ju sti­liu­mi nu­plau­kė per 4.30,79 ir vėl 2 se­kun­dė­mis pra­len­kė ki­tos Lie­tu­vos plau­ki­kės, Jū­ra­tės Ščer­bins­kai­tės, re­kor­dą. „Aš ją ma­tau plau­kian­čią olim­pia­do­je“, – apie spor­ti­nin­kės at­ei­tį sa­ko tre­ne­ris Egi­di­jus Ka­šė­ta. Per­klaus­tas, ku­rio­se žai­dy­nė­se ji bus pa­si­ren­gu­si star­tuo­ti, il­ga­me­tis plau­ki­mo tre­ne­ris ati­ta­rė, jog tai pri­klau­sys nuo plau­ki­kei su­da­ry­tų tre­ni­ra­vi­mo­si są­ly­gų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus miesto taryboje – dar nebūtos gausos frakcija

Vakar Alytaus miesto sa­vivaldybės tarybos posėdyje priesaiką davė nauja tarybos narė, sudaryti jos komitetai ir apie įsikūrimą informavo Alytaus piliečių frakcija.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[12]
Už reklamuotus ekoodos batus pinigai atgauti per inspektorius

Ša­ly­je po­pu­lia­rė­jant elek­tro­ni­nei pre­ky­bai tau­tie­čiai vis daž­niau įsi­gy­ja re­kla­mos ne­ati­tin­kan­čių pre­kių ir pas­kui ne vi­sa­da pa­vyks­ta su­tar­ti su par­da­vė­jais dėl pi­ni­gų už nu­si­pirk­tus lū­kes­čių ne­ati­tin­kan­čius daik­tus grą­ži­ni­mo. Elek­tro­ni­nės pre­ky­bos tin­kluo­se įsi­gy­tų pre­kių ko­ky­bės klau­si­mus nag­ri­nė­jan­čio Vals­ty­bi­nės ne mais­to pro­duk­tų ins­pek­ci­jos prie Ūkio mi­nis­te­ri­jos Aly­taus po­sky­rio ve­dė­jas An­ta­nas Pa­lens­kis sa­ko, kad šio­je pre­ky­bo­je, kaip ir įpras­ti­nė­je, ga­lio­ja Vy­riau­sy­bės pa­tvir­tin­tos Maž­me­ni­nės pre­ky­bos tai­syk­lės, o da­bar, ypač per pas­ta­ruo­sius tre­jus me­tus, dau­gė­ja var­to­to­jų nu­si­skun­di­mų dėl elek­tro­ni­nė­je erd­vė­je įsi­gy­tų daik­tų.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Geriau ponas Gustas visai nesirodytų

Įdo­mus sig­na­las Lie­tu­vos ūkiui iš Ry­gos. An­dris Pie­bal­gas, Lat­vi­jos pre­zi­den­to Eu­ro­pos rei­ka­lų ir eko­no­mi­kos pa­ta­rė­jas, pa­reiš­kė: „(Ūkio plėt­ros – R.S.) Kon­cep­ci­ja Lat­vi­jos, kaip til­to tarp Va­ka­rų ir Ry­tų, ne­vei­kia ir jos rei­kia at­si­sa­ky­ti – bus kaž­ko­kia rin­ka ir tran­zi­tas į Ry­tus, ta­čiau tai ne tai, kuo ga­lė­tu­me grįs­ti sa­vo ūkį.“ Po­nas Pie­bal­gas nė­ra koks nors ei­li­nis kal­bė­to­jas: jis dvi ka­den­ci­jas bu­vo Eu­ro­pos Są­jun­gos ener­ge­ti­kos ir plėt­ros rei­ka­lų ko­mi­sa­ru, to­dėl esu tik­ras, kad mąs­to glo­ba­lio­je ko­or­di­na­čių sis­te­mo­je.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Aly­taus tu­riz­mo in­for­ma­ci­jos cen­trui – pa­dė­ka

 

Deg­tin­da­riui pra­ver­tė „Gar­nio” žar­nos

 

Šiau­lių ban­ko klien­tai: „Tai ban­kas, tu­rin­tis šir­dį”

 

Da­bar gro­ži­mės sa­ku­ro­mis, vė­liau džiaugsimės fon­ta­nais

 

Is­to­ri­nė Kur­nė­nų mo­kyk­la – ak­ci­jos „Da­rom” ob­jek­tas

 

Va­gi­šiaus „žyg­dar­bio” teis­mas ne­įver­ti­no

 

Suk­čius ap­kvai­li­no ir ban­ką

 

Ieš­ko dvi­ra­čių sa­vi­nin­kų

 

Pro­ba­ci­jos tar­ny­bos įskai­ti­nin­kui – areš­to baus­mė

 

Sa­vi­val­dy­bės me­ras su­si­ti­ko su ve­žė­jais

 

Stin­ga spor­to aikš­te­lių, žai­džia­ma ant ši­lu­mos tra­sos

 

Stu­di­jų už­sie­ny­je pliu­sai ir mi­nu­sai

 

But­ri­mo­nių gim­na­zi­jo­je sve­čia­vo­si gar­bės ga­le­ri­jos na­riai

 

Va­gys­tė Mak­niū­nuo­se at­si­rū­go po še­še­rių me­tų

 

Ant­ras pa­si­brai­džio­ji­mas po pa­ru­du­sias at­min­ties pie­vas, ar­ba Il­go­ji ke­lio­nė iš bal­to­sios Lie­tu­vos į rau­do­ną­ją Lie­tu­vą

 

Edi­ta Če­kuo­lie­nė pa­kvie­tė aly­tiš­kes pa­flir­tuo­ti su ru­de­niu

 

Žemės die­nai skir­tas mė­nuo ypač tu­ri­nin­gas Pa­ne­mu­nės pa­grin­di­nės mo­kyk­los ben­druo­me­nei

 

Ly­de­kų de­biu­tas

 

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100