arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Barvydas, Gaudvydė, Sabina, Beatričė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2015-08-29, Nr. 102
Meras Algirdas Vrubliauskas: „Revoliucijų nebus, bet permainos laukia visose srityse”
Su nau­ja po­li­ti­ne ko­man­da šeš­tą kar­tą prie Aly­taus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės vai­ro sto­jęs me­ras Al­gir­das Vrub­liaus­kas kal­ba ne tik apie dar­bų tęs­ti­nu­mą, bet ir apie nau­jus ko­ky­bi­nius po­ky­čius sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos, jos įstai­gų dar­be ir ra­jo­no žmo­nių gy­ve­ni­me.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[6]
Naujų mokslo metų aritmetika Alytuje: ikimokyklinio amžiaus vaikų – 100 daugiau, išvis moksleivių – 300 mažiau
Tra­di­ci­nė šven­ti­nė švie­ti­mo ben­druo­me­nės su­ei­ga šie­met vy­ko Jot­vin­gių gim­na­zi­jo­je. Įstai­gos di­rek­to­rius ma­te­ma­ti­kas Kęs­tu­tis Mi­liaus­kas ko­le­gas pa­svei­ki­no arit­me­ti­niais lin­kė­ji­mais: pa­siū­lė da­ly­tis ge­ru­mu, dau­gin­ti džiaugs­mą, su­dė­ti ge­rą­ją pa­tir­tį, o nuos­kau­das ir pyk­tį – at­mes­ti. Po­zi­ty­vio­mis nuo­tai­ko­mis pa­si­tik­ti nau­jus moks­lo me­tus ra­gi­no ir Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Švie­ti­mo sky­riaus ve­dė­jas Vy­tuo­lis Va­lū­nas. Jo pa­ste­bė­ji­mu, pro­ble­moms spręs­ti skir­ta kas­die­ny­bė, o per šven­tes rei­kia džiaug­tis tuo, ką tu­ri­me, at­si­kra­ty­ti am­ži­no lie­tu­viš­ko pe­si­miz­mo.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Politikams užkliuvo gamtos kabineto partneriai – medžiotojai

Vidz­gi­rio pa­grin­di­nė mo­kyk­la pas­ku­ti­nia­me šios va­sa­ros mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je ne­su­lau­kė po­li­ti­kų pa­lai­ky­mo – jai ne­skir­ta 5 tūkst. 500 eu­rų, rei­ka­lin­gų gam­tos moks­lų mo­ky­mo in­for­ma­ci­nio cen­tro ka­bi­ne­to įren­gi­mui už­baig­ti.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[4]
Pasieniečių persekiotame automobilyje nušautas aštuoniolikmetis alytiškis

 Aly­taus ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas rug­pjū­čio 27-ąją ga­vo pra­ne­ši­mą apie aš­tuo­nio­li­kos me­tų aly­tiš­kio žū­tį. Ket­vir­ta­die­nio ry­tą 6.08 val. Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės Lei­pa­lin­gio mies­te­lio Ka­pų gat­vė­je Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos prie VRM Laz­di­jų rink­ti­nės pa­rei­gū­nai, per­se­kio­da­mi ne­sto­ju­sį au­to­mo­bi­lį „Peu­ge­ot 607“, pa­nau­do­jo tar­ny­bi­nį šau­na­mą­jį gin­klą. Sė­dė­jęs bėg­lių au­to­mo­bi­ly­je jau­nuo­lis bu­vo su­žeis­tas į nu­ga­rą, pri­sta­ty­tas į li­go­ni­nę, ku­rio­je 7.30 val. mi­rė. Pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl ne­at­sar­gaus gy­vy­bės at­ėmi­mo.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Tai kontrabandininkai, o ne „žali žmogeliukai“
Gal kokiais 1993 metais) vienas tuometinės kelių policijos viršininkų per labai populiarią anais laikais radijo laidą, komentuodamas tikrą, o gal ir išsigalvotą problemą, esą kai kurie policijos stabdomi vairuotojai reikalavimus ignoruoja ir keliu nudrožia sau, pabaigė keistu suasmenintu kreipiniu. „Na, gerbiami, nedrausmingi ir policijos reikalavimų nepaisantys vairuotojai, turiu jus įspėti, kad mūsų kelių patruliai labai taikliai šaudo“, - sakė jis.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[4]
Tėveliai gali naudotis lengvata mažuosius palydint į mokyklą

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Valstybinė darbo inspekcija informuoja, kad artėjant Rugsėjo 1-ajai, Mokslo ir žinių dienai, darbuotojams, auginantiems bendrojo ugdymo mokykloje besimokantį vaiką iki dvylikos metų, pirmąją mokslo metų dieną suteikiama ne mažiau kaip pusė darbo dienos laisvo nuo darbo laiko per metus, mokant darbuotojo vidutinį darbo užmokestį.

 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Stenkimės, kad kelias į mokyklą būt saugus

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos duomenimis, per 6 šių metų mėnesius Lietuvoje įvyko 260 eismo įvykių, kuriuose nukentėjo vaikai iki 18 m. amžiaus,juose 6 vaikai žuvo ir 288 buvo sužeisti. Iki 2015 m. rugpjūčio 18 d. Lietuvoje eismo įvykiuose žuvo 8 vaikai: 4 automobilių ir 2 motorolerių keleiviai, 1 dviratininkas ir 1 pėsčiasis.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Nuo šiol „Tar­za­ni­jo­je” - ir kar­tin­gų tra­sa

 

Po­li­ti­kai ne­su­ti­ko už­draus­ti al­ko­ho­lio ren­gi­nių me­tu

 

5 prie­žas­tys, dėl ku­rių atos­to­gau­ti ru­de­nį ap­si­mo­ka!

 

Krep­ši­nin­kų ap­do­va­no­ji­mai, ti­ki­ma­si, ne­si­baigs

 

Lietuvių tau­tą vie­ni­ja ir vie­nas ka­muo­lys

 

Šau­dy­mo čem­pio­na­te - ant­ras

 

Siū­lų ro­jus – „Ro­ja­na” – tre­čią veik­los de­šimt­me­tį pra­de­da ne­nu­bars­tęs ko­lek­ty­vo

 

Vė­ly­vas stri­me­lių se­zo­nas

 

An­čių me­džiok­lė, ver­ta Lie­tu­vos re­kor­dų kny­gos

 

Gra­ži­na­mi Laz­di­jų ra­jo­no mies­te­liai

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
“Alytaus piliečiai” nesutinka, kad už vaikų švietimui skirtus pinigus būtų rengiami medžiotojai

“Alytaus piliečių” frakcija miesto taryboje nesutinka, kad vienoje miesto mokyklų už švietimui skirtus pinigus būtų rengiami medžiotojai. Ketvirtadienį Alytaus miesto taryba nutarė neskirti 5500 eurų Vidzgirio mokyklai, kur įrengtas vadinamasis gamtos kabinetas. 10 tarybos narių balsavo prieš pinigų skyrimą, 8 už ir 4 susilaikė. Kai kuriems tarybos nariams praėjusią savaitę lankantis mokykloje įtarimus sukėlė kabinete eksponuojami medžioklės trofėjai, jų nuotraukos ir žvėrių iškamšos bei santykis su medžiotojų draugija “Gamta”, kurios atributika matoma klasėje. 

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Ir vėl Finansų ministras neturės plano B?
Apie vieną rimčiausių nuosmukių pasaulio akcijų rinkose dėl Kinijos situacijos kalba visas pasaulis, tik ne Lietuvos Finansų ministras. Nacionalinė žiniasklaida, finansų analitikai, įmonės operatyviai analizuoja situaciją. Tuo metu R. Šadžiaus vadovaujamos Finansų ministerijos paskutiniai pranešimai – apie politinio personalo pokyčius ir džiugiai patvirtintą sprendimą finansuoti Graikijos pensininkus ir biurokratus
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Snow Arenos“ gimtadienio šventėje varžysis snieglenčių triukų meistrai
Šiandien Druskininkų „Snow Arena“ pradeda ketvirtojo gimtadienio šventės maratoną. Geriausi snieglenčių meistrai ne tik iš Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos, Norvegijos, Lenkijos ir kitų šalių ruošiasi pirmajam šio sezono startui.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Luksnėnus aplankė sporto

Rugpjūčio 22 d. sportavo ne tik Luksnėnų kaimas, bet ir visa Alytaus seniūnija. Vyko kaimo bendruomenės „Drūtas dzūkas“ projekto „Sportas Veža!“ baigiamasis renginys „Bendruomenių varžytuvės“ ir Alytaus seniūnijos sporto šventė. Stipriausios bendruomenių komandos varžėsi dešimtyje rungčių, aidėjo sirgalių palaikymo šūksniai. Įdomius užsiėmimus šeimoms vedė bei naudingus patarimus sveikatai dalijo Alytaus rajono visuomenės sveikatos biuras. Kiekvienas šventės dalyvis galėjo rasti sau tinkamą sportinę veiklą – sporto virusas aplankė Luksnėnus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100