arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Viešvilas, Rasuolė, Baltramiejus

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2016-08-23, Nr. 96
Alytus kreipėsi į teismą dėl šilumos ūkio sugrąžinimo
Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės val­do­ma įmo­nė UAB „Aly­taus ši­lu­mos tin­klai“ pra­ėju­sią sa­vai­tę krei­pė­si į Kau­no apy­gar­dos teis­mą siek­da­ma, kad Aly­taus mies­tui bū­tų su­grą­žin­tas ši­lu­mos ūkis, ku­rį pas­ta­ruo­sius 15 me­tų val­do UAB „Li­tes­ko“.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[17]
Ruginių šiaudų namo prie Didžiulio ežero pelės nesugrauš

Rei­ka­lai pa­si­stū­mė­jo, kai Aly­taus kre­di­to uni­ja su­tei­kė pir­mą, o pas­kui an­trą pa­sko­lą, sa­ko Va­rė­nos ra­jo­no savivaldybės So­ko­nių kai­mo gy­ven­to­jas Juo­zas Sa­maus­kas, be­si­ku­rian­tis prie Dau­gų Di­džiu­lio eže­ro. Že­mė – Va­rė­nos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, mau­do­si jau Aly­taus ra­jo­ne.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Geltono medetkos žiedo galios
Kas­kart iš lie­taus vos ne kas­dien plau­na­mo dar­žo rau­da­ma iš­si­ke­ro­ju­sius me­det­kų krū­mus keiks­no­ju šią vais­ta­žo­lę, o kar­tu ir at­si­pra­ši­nė­ju, kad ma­žu­čių jų ne­iš­re­ti­nau, tad da­bar vargs­tu su di­džiu­liais krū­mais. Bū­ti­na juos iš­rau­ti, kad šie­met la­bai re­tų sau­lės spin­du­lių dau­giau gau­tų dar­žo­vės. Rau­nu ir klo­ju į tap­lys­ves. Kai sut­reš, bus ge­ro mais­to ki­tam der­liui. Ne­su­rink­ti pir­mie­ji me­det­kų žie­dai jau bars­to sėk­las, ra­sis jų šia­me dir­ba­mos že­mės skly­pe ir ki­tą­met – ne­sė­tų, ne­puo­se­lė­tų. Bet kai at­si­sto­ju šim­ta­met­ri­nio dar­žo ga­le ir pa­žvel­giu į sau­lės gel­to­nu­mu spin­din­čią me­det­kų ši­lu­mą, pa­si­džiau­giu – koks gro­žis nuo bir­že­lio iki ru­dens šal­nų! O kiek gy­do­mų­jų me­džia­gų jo­se su­kaup­ta.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Mamos skambutis nuskraidino į Milaną
Jo­kios ki­tos už­sie­nio ša­lies ne­my­liu taip stip­riai kaip Ita­li­jos. Tas jaus­mas ne­pa­aiš­ki­na­mas, ir su juo šir­dy­je gy­ve­nu maž­daug me­tus. Vis­kas pra­si­dė­jo nuo kal­bų mo­ky­mo­si pro­gra­mė­lės iš­ma­nia­ja­me te­le­fo­ne, to­liau bu­vo mu­zi­ka, ita­liš­ki fil­mai, mais­tas, o ga­liau­siai šią va­sa­rą pir­mą­kart nu­vy­kau į ma­dų sos­ti­nę, di­džiau­sią Lom­bar­di­jos sri­ties mies­tą Mi­la­ną.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Iš­taš­ky­ti mi­li­jo­nai Dau­guo­se: ES in­jek­ci­ja ir­kla­vi­mo ba­zę ne pri­kė­lė, o nu­ma­ri­no

 

Sa­va­no­rio Ar­tū­ro Sa­ka­laus­ko at­mi­ni­mą Aly­tu­je pa­ger­bė du mi­nist­rai ir dvi Por­tu­ga­li­jos ka­rių fut­bo­lo ko­man­dos

 

Tri­jų Bal­ti­jos ša­lių me­no ko­lek­ty­vų kon­cer­tas

 

Ru­de­niop – gri­kių lau­kai ir ra­žie­nų raš­tai

 

Aly­taus is­to­ri­jos ka­len­do­rius Rug­pjū­tis

 

„Aš ku­riu ir rū­šiuo­ju”

 

Lie­tu­vos me­tų me­dį rink­si­me iš dvy­li­kos kan­di­da­tų

 

Kenčia sodybos

 

12 veiksmingų būdų, kaip kovoti su skruzdėlėmis

 

Tai­syk­lė „50–20–30” ne­leis mė­ne­sio ga­le sė­dė­ti be pi­ni­gų

 

8 neįtikėtinai lengvi būdaiatkimšti virtuvės kriauklę

 

Ne­mo­ka­ma die­na (1)

 

Gru­zi­ja, ku­rio­je my­li Lie­tu­vą
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100