arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Žilvinas, Vydmantė, Zigmantas, Anelė

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2016-04-30, Nr. 49
Alytaus valdžia skaičiuoja pirmuosius viščiukus
Va­kar vy­ku­sia­me Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius pa­tei­kė ta­ry­bos ir sa­vo pra­ėju­sių me­tų veik­los ata­skai­tą. Jai pri­ta­rė dau­gu­ma ta­ry­bos na­rių. Ata­skai­to­je me­ras įvar­di­jo iš­skir­ti­nius dar­bus sa­vi­val­dy­bė­je, iš­si­kel­tus už­da­vi­nius ir pa­siek­tus re­zul­ta­tus. Kaip įpras­ta, jis su­lau­kė ta­ry­bos opo­zi­ci­jos – so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vų kri­ti­kos.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[19]
Komisija
Va­kar Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dy­je, va­do­vau­jan­tis pa­keis­tu ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu, su­da­ry­ta nau­ja sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Eti­kos ko­mi­si­ja. Jos pir­mi­nin­ke, kaip pri­klau­so pa­gal Vie­tos sa­vi­val­dos įsta­ty­mą, pa­skir­ta ta­ry­bos opo­zi­ci­jos – so­cial­de­mok­ra­tų at­sto­vė Lai­ma Vin­cė Kir­kliaus­kie­nė (nuotr.). Anks­čiau šiai ko­mi­si­jai va­do­va­vo ta­ry­bos na­rė, iš­rink­ta pa­gal Dar­bo par­ti­jos kan­di­da­tų są­ra­šą, ta­ry­bos val­dan­čio­sios dau­gu­mos Aly­taus pi­lie­čių frak­ci­jai pri­klau­san­ti Da­nu­tė Re­mei­kie­nė.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Stabdys ne savus vagis, o pabėgėlius
Kas iš did­mies­čių, tai jau ne­abe­jo­ti­nai ma­tė ne tik ryš­kias Tė­vy­nės są­jun­gos nau­jais vei­dais švie­čian­čias re­kla­mas. Šią sa­vai­tę au­to­bu­sų sto­te­lė­se (aš bent pa­ste­bė­jau, kad prieš ket­ve­rius me­tus ten ka­bė­jo so­cial­de­mok­ra­tų pla­ka­tai) sa­vuo­sius iš­ka­bi­no Dar­bo par­ti­ja.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[4]
Tėviškėje viskas šventa: ir žemė dosni, ir dangus aukštai
Mi­ros­la­vo se­niū­ni­jos Bal­kū­nų kai­mo žem­dir­biui Bo­ni­fa­cui Va­lū­nui – 85-eri. Ant jo sta­lo ne tik duo­na, bet ir „Aly­taus nau­jie­nos“, kaip­gi ne­pa­svei­kin­si šio gar­baus ir iš­ti­ki­mo laik­raš­čio skai­ty­to­jo.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Iki de­kla­ra­vi­mo ter­mi­no pa­bai­gos li­ko ma­žiau nei sa­vai­tė

 

Ar­ti­mų­jų mei­lė ir dė­me­sys – iki dei­man­ti­nių ves­tu­vių

 

Su­ži­nok er­kių sil­pny­bes

 

Sim­no žemės ūkio mokyklos tin­kli­nin­kėms ir krep­ši­nin­kams – Bal­ti­jos žai­dy­nių auk­sas

 

Rotušės žinios

 

In­fra­struk­tū­rą jau su­si­kū­ru­sios Dzū­ki­jos ben­druo­me­nės šie­met ge­rins sa­vo so­cia­li­nius po­rei­kius

 

Ne­ti­kė­tos nuo­lai­dos „Pil­dyk” drau­gams - te­le­fo­nai iki 35 pro­cen­tų pi­giau

 

Iš de­ga­li­nės nu­va­žia­vo su pis­to­le­to ant­ga­liu ba­ke

 

Ap­kvai­šęs įstri­go pre­ky­bos cen­tro tu­a­le­te

 

Tė­viš­kė­je vis­kas šven­ta: ir že­mė dos­ni, ir dan­gus aukš­tai

 

„Jotvingių garbė” švenčiama jau devynioliktą kartą

 

Sos­ti­nė­je - tu­ri­nin­gos pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­kos

 

„Roc­kfis­hing”: me­to­das, įran­kiai, lai­mi­kiai

 

Aly­taus mai­ro­nie­čiai Tel­šiuo­se

 

Ge­rų emo­ci­jų su­tei­kė pa­si­bu­vi­mas kar­tu
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Kodėl susidėvėjusios padangos neturi sau vietos?
 Bundanti gamta kiekvienais metais suteikia mums begalę džiaugsmo, tačiau kartais už to džiaugsmo slypi žmonių, kurie į aplinką žiūri neatsakingai poelgiai, kurie verčia suklusti ir ieškoti sprendimų. Susidėvėjusios padangos – labai didelė problema, neskaitant aplinkos šiukšlinimo, šiai problemai spręsti į pagalbą skuba „DAROM“ akcija.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Konkursas vaikams „Per atostogas riedėk saugiai“
 Konkursu vaikams „Per atostogas riedėk saugiai“ Sveikatos apsaugos ministerija, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras bei Lietuvos savivaldybių visuomenės sveikatos biurai ragina visus paminėti Pasaulio sveikatos organizacijos (toliau-PSO) Saugaus eismo dekadą (2011−2020 m.) ir tęsti 2015 metais pasirašytos Vaikų deklaracijos dėl saugos keliuose pasižadėjimus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Vaistininkai: erkės jau kimba ne tik prie gyvūnų

Šylant orams ir dažnėjant pavasariniam lietui dažnėja atvejų, kai žmonėms įkanda erkės. Vaistininkai perspėja, kad susidomėjimas apsauga nuo vabzdžių išaugęs ir atokiose vietovėse, ir didžiuosiuose miestuose.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Kaip keitėsi lietuvių valgymo įpročiai per 25 metus?
 Keičiantis kartoms, keičiasi ir skonis. Dar neseniai retas lietuvis atpažindavo jalapeną ar karį, o šiandien mėgaujasi triufeliais ir ančiuviais, o šalia mėsos su bulvėmis prisimena ir „kažką vegetariško“. Kulinarijos specialistų teigimu, su Nepriklausomybės atkūrimu į Lietuvą plūstelėjo naujų skonių, prieskonių ir mitybos įpročių banga.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Valstybinis turizmo departamentas įspėja dėl nepatikimo turizmo paslaugų teikėjo
Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos (toliau VTD) įspėja dėl nepatikimo kelionių organizatoriaus Raimundo Michnevičiaus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100