arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Bartautas, Bartautė, Almeda

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2015-08-01, Nr. 91
Miesto meras sudarė komisiją poliklinikos direktoriaus smurtiniams veiksmams ištirti
Va­kar Aly­taus mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius po­tvar­kiu su­da­rė ko­mi­si­ją sa­vi­val­dy­bei pa­val­džios po­li­kli­ni­kos di­rek­to­riaus Vi­ta­li­jaus Ko­va­lio­vo (nuotr.) smur­ta­vi­mo prieš mo­te­rį veiks­mams iš­tir­ti. Po­li­kli­ni­kos va­do­vas pra­ėju­sią sa­vai­tę, lie­pos 23-iąją, apie 14 val. 30 min. Dzū­ki­jos sos­ti­nės cen­tre, S.Da­riaus ir S.Gi­rė­no gat­vė­je, jam pri­klau­san­čia­me au­to­mo­bi­ly­je BMW X5 ma­ža­me­čio vai­ko aki­vaiz­do­je su­da­vė smū­gį per vei­dą sa­vo gy­ve­ni­mo drau­gei.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[5]
Pirma medžioklė – lyg pirmas pasimatymas
Vi­sa­da sa­kau, kad man pa­tin­ka gam­ta, ta­čiau tie­sa yra to­kia: mėgs­tu par­kus, bet ne miš­ką, na­mi­nius gy­vū­nus, bet ne lau­ki­nius, nu­šie­nau­tas pie­vas, o ne juos­me­nį sie­kian­čius brūz­gy­nus… Toks bu­vo ma­no gam­tos su­vo­ki­mas, kol va­ka­ras me­džiok­lė­je pri­ver­tė su­si­dur­ti su vi­sai ki­to­kia gam­ta – to­kia, ko­kios dar ne­bu­vau pa­ži­nu­si. Ne­ga­liu sa­ky­ti, kad ji man pa­ti­ko ma­žiau.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Alytaus miesto savivaldybės tarybos ir mero sekretoriatas liko be vadovo
Lie­pos 31-oji bu­vo pas­ku­ti­nė dar­bo die­na Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos ir me­ro sek­re­to­ria­to va­do­vei Re­na­tai Vai­čiu­ky­nai­tei. Ji iš šių pa­rei­gų pa­si­trau­kia ša­lių su­si­ta­ri­mu su mies­to me­ru Vy­tau­tu Gri­ga­ra­vi­čiu­mi.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[11]
Netvarkomas gėlynas miesto centre – privati verslininko Edvardo Griškelio nuosavybė
 Ket­vir­ta­die­nį „Aly­taus nau­jie­nų“ (Nr. 90) skil­ty­je „Be re­dak­to­riaus ži­nios“ ra­šy­ta apie ap­leis­tą gė­ly­ną mies­to cen­tre, Nau­jo­sios, Jot­vin­gių ir Rū­tų gat­vių san­kry­žo­je, ku­ria­me ve­ši pik­tžo­lės. Tai pik­ti­na mies­to gro­žiui ne­abe­jin­gus aly­tiš­kius. O pa­va­sa­rį čia dar žy­dė­jo tul­pės ir per­nai ja­me ne­sti­go gė­lių. Kel­tas klau­si­mas, kas gi ap­lei­do gė­ly­ną rep­re­zen­ta­ci­nė­je mies­to vie­to­je.

 

 Į tai sku­biai re­a­ga­vo mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja iš­pla­tin­da­ma in­for­ma­ci­ją apie šį gė­ly­ną.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]

 

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

Vi­ce­me­rai ne­be­dirbs dvie­juo­se ta­ry­bos ko­mi­te­tuo­se

 

Ru­da­gal­vis su rau­don­gal­viu gro­žiu var­žė­si

 

Po­li­ci­ja pra­šo piliečių pa­gal­bos

 

Į „Spąs­tus” po­li­ci­ją iš­kvie­tu­si mer­gi­na pa­ti įkliu­vo į spąs­tus

 

Nu­teis­ta­sis gai­li­si pra­lei­dęs pro­gą

 

Nak­tį gir­tas sū­nus deg­tu­kų pra­šė kumš­čiais

 

Pa­tai­sos na­mai suk­čių auk­lės try­li­ka me­tų

 

Ne vie­to­je iš­mes­ta stik­lo šu­kė – blo­giau nei šaukš­tas de­gu­to

 

Pie­ni­nin­kai su­pa­žin­din­ti su rei­ka­la­vi­mais

 

Sa­va sa­vuos na­muos: do­va­na ne sve­ti­miems

 

Kai­my­nų ber­niu­kas

 

„Lie­tu­vos jū­rų lai­vi­nin­kys­tę” pra­žu­dė 2008–2011 me­tų kri­zė

 

Šim­tu­ki­nin­kams lin­kė­ta gy­ve­ni­mo šim­tu­kų

 

Pa­sau­lio čem­pio­nas Lu­kas Lau­ri­nai­tis: „Krep­ši­nis – at­sva­ra ma­no fi­zi­nei ne­ga­liai”

 

Vė­ri­nu­kai, vi­lio­jan­tys stam­bias žu­vis

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Policija prašo piliečių pagalbos
Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūnai ragina atsiliepti asmenis, atpažinusius vyriškius nuotraukose bei vaizdo medžiagoje. Liepos 7-ąją apie 11.37 val. du nuotraukose užfiksuoti vyriškiai iš prekybos centro Alytuje pavogė 63 eurų vertės loterijos bilietų .
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Šiandien Druskininkai laukia visų, kurie myli UKRAINĄ ir nori pamatyti iš Kijevo atvykusį unikalų ŠEŠĖLIŲ teatrą
Tęsiasi tarptautinis teatro festivalis „Vasara Druskininkuose 2015“. Jau šiandien Druskininkuose – savo spektaklį unikalus šešėlių teatras iš Ukrainos.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Motociklininkai kviečia: “Pažink, suvienyk, būk kaip Vytis"
Rugpjūčio 22 dieną vyks vienas svarbiausių motociklinių renginių po visą Lietuvą – Mototurizmo ralis. Didelio susidomėjimo sulaukiantis renginys kviečia šūkiu – “Pažink, suvienyk, būk kaip Vytis". Jo metu motociklų vairuotojai startuoja iš savo namų kartu su komandomis iš visos Lietuvos, per vieną dieną keliauja po ją, lankydami kultūrinius paveldo ir kitus objektus, bendrauja su vietinėmis bendruomenėmis bei taip simboliškai suvienija krašto žmones.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100