arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Gedautas, Nijolė, Leonidas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Pakelkim-mes-taure
Partneriai
Skaitykite šiandien time2015-01-27, Nr. 11
Alytiškiai užsakovų šokolado gamybos įrenginiams turi net Saudo Arabijoje
Kaip sa­ko Aly­taus ben­dro­vės ma­ši­nų ga­myk­los „Ast­ra“ mar­ke­tin­go di­rek­to­rius Vai­das Lie­sio­nis, čia ga­mi­na­mos tal­pyk­los ir slė­gi­niai in­dai iš ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no mais­to, che­mi­jos pra­mo­nei ir kiek­vie­nas pa­gal in­di­vi­du­a­lų už­sa­ky­mą. Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je Lie­tu­vos pra­mo­ni­nin­kų kon­fe­de­ra­ci­ja kaip 2014-ųjų ga­mi­nį auk­so me­da­liu įver­ti­no „Ast­ros“ ne­rū­di­jan­čio­jo plie­no tal­pyk­lą šo­ko­la­dui su pro­gre­sy­vios kon­struk­ci­jos mai­šyk­le ir kai­ti­ni­mo sis­te­ma. Šis ga­mi­nys su iš­ma­niuo­ju kai­ti­ni­mu skir­tas vie­nai Lie­tu­vos įmo­nei. Pas­ta­ruo­ju me­tu aly­tiš­kių ben­dro­vė­je pa­ste­bi­ma dau­gė­jant už­sa­ky­mų ne tik iš pie­no per­dir­bi­mo įmo­nių, bet ir iš šo­ko­la­do pro­duk­tų ga­min­to­jų.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
„Miesto sodas – kaip... feisbukas. Jei tavęs nebuvo sode, nebuvai tu ir Alytuje”
Šeš­ta­die­nį Kraš­to­ty­ros mu­zie­ju­je su­si­bū­rė aly­tiš­kiai, ku­riems, kaip sa­kė vie­na su­si­ė­ji­mo or­ga­ni­za­to­rių Al­do­na Mar­cin­ke­vi­čie­nė, ne­rei­kia ieš­ko­ti sa­vo­jo mies­to vei­do. Ne­at­sie­ja­mi jo bruo­žai – Jur­gio Kun­či­no kū­ry­ba, Al­ber­to An­ta­na­vi­čiaus-Šeks­py­ro dai­nos ir Mies­to so­das. Su­si­ė­ji­me pri­sta­ty­ta pa­ro­da „Mies­to so­das – Aly­taus lais­vės dva­sia“, taip pat svars­ty­ta, ką rei­kė­tų da­ry­ti, kad šis ža­lias kam­pe­lis ne tik kel­tų nos­tal­giš­kus pri­si­mi­ni­mus vy­res­niems, bet ir tap­tų svar­bia jau­nų­jų aly­tiš­kių gy­ve­ni­mo da­li­mi.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[5]
Alytiškių patogumui – tiesioginis ryšys telefonu su miesto savivaldybės meru
Nuo šiol aly­tiš­kiai kiek­vie­ną ant­ra­die­nį nuo 17 iki 18 val. ga­lės te­le­fo­nu pa­skam­bin­ti Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės me­rui Jur­giui Kras­nic­kui ir iš­sa­ky­ti jam sa­vo pro­ble­mas, pa­sta­bas, pa­siū­ly­mus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[9]
Antras pasibraidžiojimas po parudusias atminties pievas, arba Ilgoji kelionė iš baltosios Lietuvos į raudonąją Lietuvą
Gru­zi­nas. Lav­ren­ti­jaus Be­ri­jos pa­ti­kė­ti­nis. 1938–1939 m. TSRS NKVD Už­sie­nio sky­riaus vir­ši­nin­kas. Nuo 1938 m. TSRS už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro pa­va­duo­to­jas. 1939 m. bir­že­lio 1 d.–1939 m. lie­pos 31 d. TSRS vy­riau­sy­bės įga­lio­ti­nis Lie­tu­vai. 1939–1941 m. TSRS pa­siun­ti­nys Vo­kie­ti­jo­je. Dėl amo­ra­laus el­ge­sio 1947 m. ko­vo mė­ne­sį at­leis­tas iš TSRS už­sie­nio rei­ka­lų mi­nist­ro pa­rei­gų. 1953 m. gruo­džio 23 d. kar­tu su L.Be­ri­ja su­šau­dy­tas Mask­vos Liub­lian­kos ka­lė­ji­me.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[6]

Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Draudimo polisas į krepšį įkrito kartu su kasdieniais pirkiniais

 

Fil­mo „Žai­bas - Dzū­ki­jos le­gen­da” prem­je­ra Aly­tu­je

 

Ka­va­lio eže­re žve­jo­jo tin­klais

 

Or­ga­ni­zuo­ja­mas ne­eta­ti­nių ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­to­rių pri­ėmi­mas

 

Mo­ki­niai nu­ste­bi­no ori­gi­na­liais kny­gų skir­tu­kais

 

Gin­ta­ras Ste­po­na­vi­čius: „Ne­ro­dy­da­mas ini­cia­ty­vos ne­si­kei­si, Aly­tus ją ro­do”

 

Lie­tu­vos me­co­sop­ra­nas Ju­di­ta Lei­tai­tė: „Su mei­le...”

 

Sa­vait­ga­lis Dzū­ki­jo­je: daž­niau­siai kal­tas al­ko­ho­lis

 

Sau­go­ki­mės gri­po – jis čia pat

 

„Čiur­lio­nio kraš­to spal­vos” – ne tik juo­dos ir bal­tos, ypač Aly­tui skir­tos

 

Bib­lio­te­ko­je su­si­tiks šiuo­lai­ki­nės lie­tu­vių pro­zos ir po­ezi­jos kū­rė­jai

 

Pu­siau­žie­my ne sau­lė ir še­šė­lis, o kan­di­da­tai į me­rus bar­su­ką iš­gąs­di­no!

 

Ava­rin­gu­mo ro­dik­lių ma­žė­ji­mas – ke­lias švie­sios ir sau­gios at­ei­ties link

 

„Drą­sos ke­lias”: ir ma­ža ki­birkš­tis už­de­ga di­de­lę vil­tį

 

Pu­ti­nų gim­na­zi­jos vie­nuo­lik­to­kas – „Lie­tu­vos tūks­tant­me­čio vai­kų” vik­to­ri­nos fi­na­li­nin­kas

 

Se­mest­ras Aly­taus ko­le­gi­jo­je Fulb­rai­to pro­gra­mos dės­ty­to­jo pa­tir­tis
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
Sezoninę skaityklą Nidoje svarstoma įkurti ant plaukiojančių pontonų
Jau šią vasarą Nida poilsiautojus žada džiuginti ne tik jūra, smėliu, bet ir puikiomis knygomis. Viena didžiausių leidyklų Lietuvoje „Baltos lankos“ inicijuoja sezoninės skaityklos projektą, kurio metu Nidos paplūdimyje planuojama įrengti vasaros skaityklą.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus miesto savivaldybėje apdovanoti Alytaus talentai
 

Sausio 19 d. Alytaus miesto savivaldybėje pasveikintos TV3 projekte „Lietuvos talentai“dalyvavusios ir į superfinalą patekusios Alytaus šokių studijos „Aušrinė“ šokėjos, jų vadovė Aušra Saulevičiūtė ir Alytaus jaunimo centro šokių studijos „Vakarė“šokėja Emilija Petuškaitė.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100