arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2014
arrow Prenumerata 2015
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Vilgardas, Žygimantė, Romanas

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2015-02-28, Nr. 25
Įžūlūs piktadariai senolę dienos metu privertė atiduoti pinigus ir žiedus
Pra­ėjęs sek­ma­die­nis, va­sa­rio 22-oji, bu­vo vie­na žiau­riau­sių die­nų Aly­taus ra­jo­no Kro­kia­lau­kio se­niū­ni­jos San­tai­kos kai­mo aš­tuo­nias­de­šimt­me­tei Ja­nei Bab­riū­nie­nei. Mo­te­ris tik tru­pu­tį dau­giau kaip prieš du mė­ne­sius pa­lai­do­jo vy­rą, o tą­dien bu­vo pri­vers­ta grum­tis su pik­ta­da­riais, ku­rie tie­siog te­ro­ri­za­vo te­le­fo­ni­niais skam­bu­čiais ir rei­ka­la­vo pi­ni­gų at­seit dėl se­sers kal­tės su­kel­tos ava­ri­jos. Nors se­no­lė ne­tru­kus su­pra­to pa­te­ku­si į ap­ga­vi­kų aki­ra­tį, ta­čiau, pri­spaus­ta bai­mės, die­nos me­tu jiems ati­da­vė na­mie tu­ri­mus pi­ni­gus ir sa­vo bei vy­ro ves­tu­vi­nius auk­si­nius žie­dus.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[1]
Nuteisti alytiškiai, išniekinę protiškai neįgalią merginą
Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mas, tei­sė­ja Dan­guo­lė Ur­ba­na­vi­čie­nė, pa­skel­bė nuosp­ren­dį aly­tiš­kiams An­ta­no Jo­ny­no gat­vės gy­ven­to­jui 20 me­tų Žil­vi­nui Va­si­liaus­kui ir 22 me­tų Aud­riui Šiš­ke­vi­čiui iš Gi­ra­kal­nio gat­vės. Jie kal­ti­na­mi iš­ža­gi­ni­mu ir sek­su­a­li­niu prie­var­ta­vi­mu. Ž.Va­si­liaus­kas – ir at­vi­ra va­gys­te. Kal­ti­na­mie­ji sa­vo kal­tę pri­pa­ži­no vi­siš­kai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Konkurso „Agromedija 2014” apdovanojimai – ir „Alytaus naujienų” žurnalistams
Bai­gė­si že­mės ūkio te­mo­mis ra­šan­čių žur­na­lis­tų kū­ry­bi­nių dar­bų kon­kur­sas, ku­rį ini­ci­ja­vo Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos ag­ro­žur­na­lis­tų klu­bas. An­trą kar­tą su­reng­tas kon­kur­sas „Ag­ro­me­di­ja“ yra at­vi­ras, žur­na­lis­tai ja­me da­ly­vau­ja ne­pri­klau­so­mai nuo to, ar yra kū­ry­bi­nių ir pro­fe­si­nių or­ga­ni­za­ci­jų na­riai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Rytas STASELIS, „Verslo žinių“ apžvalgininkas
Da­bar sa­ko­ma, kad žmo­nės, reiš­kian­tys ne­pa­si­ten­ki­ni­mą Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos (VGT) spren­di­mu at­kur­ti šauk­ti­nių tar­ny­bą Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė­je, yra pras­ti pat­rio­tai. Bi­jau, kad pro­ble­ma ne to­kia pa­pras­ta, kaip aiš­ki­na­ma. Su­ju­din­tas šir­šių liz­das dėl ant­ra­die­nį pa­skelb­tos ži­nios apie at­sa­kin­gų už kraš­to gy­ny­bą pa­rei­gū­nų pri­im­tą spren­di­mą liu­di­ja ma­žiau­siai ke­lias pro­ble­mas, ku­rios su­si­ju­sios tik iš da­lies.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Pažintis su Malta – ragaujant
 

Sakoma, jog bet kurį kraštą geriausiai galima pažinti susipažįstant su jo kultūra bei ragaujant įvairių tos šalies valgių. Šįkart tokią pažintį mezgame su Malta – Viduržemio jūros sala, garsėjančia ne tik įstabia gamta, architektūra, bet ir gardžiais, dėmesio vertais patiekalais. Smagia ir įspūdžių kupina kelione Malta dar ilgai išliks ir širdyje, ir atmintyje, ir gomuryje. Švelnus Viduržemio jūros klimatas suteikia galimybę mėgautis šiuo kraštu ištisus metus. O gomurį maloninantys valgiai leidžia vieną kitą idėją parsivežti ir į namus. Taigi Maltoje savo vietą ras kiekvienas: ir povandeniniu pasauliu besidomintis nardytojas, ir istorija besižavintis keliautojas, ir kaitrios saulės bei gurmaniško maisto mėgėjas. O maisto šioje šalyje yra daug ir įvairaus – pradedant delikačia našlių sriuba baigiant egzotinių šalių virtuvės pavyzdžiais. Visai nesvarbu, ar esate įprasto maisto mėgėjas, ar gurmanas – Maltoje alkanas neliks nė vienas.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
 Šiandien „Alytaus naujienose" skaitykite:

 

Me­tai be Vla­do Kruš­nos – mums il­gu jo šyp­se­nos

 

Bus skel­bia­mas mies­to te­at­ro di­rek­to­riaus pa­rei­gų kon­kur­sas

 

Aly­taus mies­te at­si­ras se­niū­nai­ti­jos ir Vie­tos veik­los gru­pė

 

Dar­žo­vės mū­sų dar­že: ką ver­ta au­gin­ti?

 

Tas ste­buk­lin­gas žo­dis „lais­vė”

 

Ry­toj bal­sa­vi­mas nuo 7 iki 20 va­lan­dos

 

Ry­ti­nis jau­nuo­lių pa­si­va­ži­nė­ji­mas bai­gė­si krau­pia ne­lai­me

 

Gir­tas vai­ra­vęs aly­tiš­kis su­mo­kės bau­dą ir ne­te­ko au­to­mo­bi­lio

 

Gin­ti tė­vy­nę no­ri iš­mok­ti vis dau­giau aly­tiš­kių

 

„Pri­čiu­po” ke­tur­ra­ti­nin­ką... pa­gal rau­do­ną striu­kę

 

Gy­dy­to­ja aku­še­rė gi­ne­ko­lo­gė Jū­ra­tė Bu­rins­kie­nė: „Esa­me tik­ri, kad mū­sų li­go­ni­nė­je mo­te­rys gim­do joms ir jų nau­ja­gi­miams sau­gio­je ap­lin­ko­je”

 

Iš­ėjai Tu į dan­gaus erd­ves iš­da­li­jęs mei­lę po kruo­pe­lę...

 

Knygų naujienos

 

Ant­ras pa­si­brai­džio­ji­mas po pa­ru­du­sias at­min­ties pie­vas, ar­ba Il­go­ji ke­lio­nė iš bal­to­sios Lie­tu­vos į rau­do­ną­ją Lie­tu­vą

 

Drumsto vandens masalai

 

Pa­žin­tis su Mal­ta - ra­gau­jant

 

Dzū­kų su­kur­tai at­lie­kų tvar­ky­mo sis­te­mai - tik pa­gy­ros
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Internetiniai skaitiniai
FM99 žurnalistei Vidai Grišmanauskienei – „Agromedija 2014“ apdovanojimas
Apdovanoti kūrybiškiausių ir profesionaliausių Lietuvos agrožurnalistikos darbų autoriai.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Grasindamas peiliu siūlė kartu gyventi, auginti dukrą
Vasario 24 dieną ant kojų buvo sukelta Lazdijų ir Prienų policija – buvo ieškoma automobilio „Honda“, kuriuo paspruko dviejų savaičių kūdikio „pagrobėjas“.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus rajono gyventojai tikrinosi raštingumą

Alytaus rajono gyventojai šeštadienį rašyti Nacionalinį diktantą buvo pakviesti į rajono mokyklas. Iš viso vienuolika mokyklų kiekvienoje seniūnijoje suteikė šią galimybę. Savo jėgas išbandė 95 rajono gyventojai, gausiausia rašiusių – Krokialaukyje (20) ir Dauguose (18).

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Ekstremalų varžybose šėlo ir pramogų pasaulio žvaigždės, ir kunigas

 „Saugokis pats, ir Dievas saugos“, – po nusileidimo nuo 250 metrų kalno su baidare į ledinio vandens baseiną juokavo Alytaus Šv. Benedikto gimnazijos kapelionas Miroslavas Dovda. Kunigas, kaip ir dar du šimtai ekstremalų savaitgalį neatsispyrė sudalyvauti ekstremaliose varžybose „Snow Kayak 2015“.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Druskininkuose ekstremalai atidarė maudymosi sezoną

Aukščio, greičio ir nuotykių fanatikai ketvirtąjį kartą rinkosi Druskininkų „Snow Arenoje. Iššūkiu su baidare nusileisti nuo 250 metrų kalno ir nerti į ledinio vandens baseiną neatspyrė daugiau nei du šimtai ekstremalų. „Jaučiu ore tvyrantį adrenalino kvapą“, – skelbdamas „Snow Kayak 2015“ varžybų pradžią pastebėjo renginio vedėjas humoristas Vitalijus Cololo.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Marius Jampolskis ir Vitalijus Cololo teisėjaus ekstremalų varžybose

Adrenalino ir nuotykių fanatikai šeštadienį rinksis į Druskininkų „Snow Areną“, kurioje vyks tradicinės „Snow Kayak“ varžybos. Jų dalyviai turės nusileisti nuo sniego kalno ir finišuoti ledinio vandens baseine. Varžybas ves ir jose teisėjaus smagus duetas – aktorius Marius Jampolskis ir humoristas Vitalius Cololo.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Alytaus pareigūnai ieško nuo teisingumo bėgančio Aleksandro Makarovo

Varėnos policijos pareigūnai ieško nuo teisėsaugos besislapstančio Aleksandro Makarovo, gimusio 1985 m.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Lazdijai taikosi nurungti Sartus

Saulėtą, bet žvarbią Valstybės atkūrimo dieną Lazdijų hipodromo trasoje susirungė beveik keturios dešimtys žirgų iš Lietuvos, Estijos, Latvijos ir net Švedijos, Kanados bei Suomijos. Pasak renginį organizavusios Lazdijų rajono savivaldybės mero Artūro Margelio, lazdijiečių rengiama šventė sparčiai populiarėja, todėl netolimoje ateityje galėtų nurungti net ir Sartus.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
GRUPĖ THE SKYS PRISTATO JAV FILMUOTĄ VAIZDO KLIPĄ

Šie metai grupei The Skys yra ypatingi, nes ji švenčia savo veiklos dvidešimtmetį. Jau metų pradžioje grupė savo gerbėjams padovanojo už Atlanto filmuotą muzikinį vaizdo klipą – „The Pyramid“, prie kurio dirbo amerikiečių operatoriai, bei garsios grupės „Soundgarden“ garso režisierius. Daina yra iš pasaulinį pripažinimą grupei pelniusio ketvirtojo albumo „Dykumos spalvos“, įrašyto „Uriah Heep“ studijoje, kartu su Anglijos muzikos elitu: Dave Kilminster’iu – R. Waters’o (ex „Pink Floyd“) gitaristu, Snake Davis’u – saksofonistu, grojusiu su pačiu Paul’u McCartney, John’u Young’u – Bonnie Tyler klavišininku ir kitais. Sėkmingas albumas sulaukė pačių geriausių įvertinimų užsienio spaudoje. Legendinio leidinio „Kerrang!” įkūrėjas jį apibūdino lietuvišku žodžiu „Nuostabus!“, o autoritetingas žurnalas „Metal Hammer“ paskelbė jį mėnesio albumu.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
NETRADICINĖ ISTORIJOS IR PILIETINIO UGDYMO PAMOKA „VOLUNGĖS “ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE
Artėjant Vasario 16-ajai – Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai – „Volungės “ pagrindinėje mokykloje, bendradarbiaujant su VšĮ „Tautos paveldo tyrimai“, vyko netradicinio ugdymo pamoka bei edukacinės parodos „Išsaugota tiesa“ pristatymas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100