arrow Skaitykite šiandien
arrow Internetiniai skaitiniai
arrow Straipsnių archyvas
arrow Paieška
arrow Konsultacijos
arrow Reklama
arrow Kontaktai
arrow Prenumerata 2016
 
Paieška
Ieškoti
Laisvalaikis
Vardadieniai
Vakaris, Gedenė, Valerija, Leokadija

Reklama

Darbas Alytuje
ltkatalogas.lt

Partneriai
Skaitykite šiandien time2016-12-08, Nr. 141
Savivaldybė – žemės sklypų valdytojų bendrininkė ir įkaitė

Pas­ta­ruo­ju me­tu ne­rims­ta aist­ros tarp aly­tiš­kių, su­ži­no­ju­sių apie bū­si­mų pre­ky­bos cen­tro sta­ty­to­jų no­rą už­sta­ty­ti da­lį Svei­ka­tos ta­ko. Pre­ky­bos cen­tras pa­gal pro­jek­tą nuo šio Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės lė­šo­mis įreng­to dvi­ra­čių ir pės­čių­jų ta­ko pa­trauk­tas, ta­čiau da­lis jo iš­lie­ka bū­si­mų sta­ty­to­jų nuo­sa­vy­be, ku­rios nau­do­ji­mas pri­klau­so nuo pri­va­čios že­mės sa­vi­nin­kų. Kal­tų dėl to, kad da­lis Svei­ka­tos ta­ko pa­te­ko pri­va­ti­nin­kams, rei­kia ieš­ko­ti to­je pa­čio­je sa­vi­val­dy­bė­je.

Šią va­sa­rą pa­si­kei­tė mies­to cen­tre bu­vu­sios se­no­sios au­to­bu­sų sto­ties už­im­to že­mės skly­po sa­vi­nin­kai, ku­rie kol kas čia ne­pla­nuo­ja vyk­dy­ti jo­kios veik­los. Nors sa­vi­val­dy­bės va­do­vai, de­rė­ję­si dėl ap­leis­tos sto­ties nu­grio­vi­mo, ti­kė­jo­si, kad šia­me skly­pe at­si­ras aly­tiš­kiams pa­trauk­lus ob­jek­tas.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[6]
Daktaro disertaciją apsigynęs Alytaus miesto tarybos narys tolesnio gyvenimo su politika sieti neketina

Lap­kri­čio pa­bai­go­je Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys, juo ta­pęs pa­gal vi­suo­me­ni­nio rin­ki­mų ko­mi­te­to „Aly­taus pi­lie­čiai“ kan­di­da­tų są­ra­šą, Al­gir­das Ga­ta­vec­kas ap­si­gy­nė me­nų moks­lų dak­ta­ro di­ser­ta­ci­ją. Da­bar jis vie­nin­te­lis moks­lų dak­ta­ras mies­to ta­ry­bo­je.

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[2]
Ko tikisi profesinės sąjungos iš naujos Vyriausybės ir Seimo Ekonomikos srityje
Pro­fe­si­nės są­jun­gos de­da daug vil­čių į nau­ją Vy­riau­sy­bę ir Sei­mą. La­bai iš­gy­ve­na dėl so­cia­li­nio mo­de­lio, ku­ris orien­tuo­tas stam­baus ver­slo nau­dai, taip pat dėl Lie­tu­vo­je vy­rau­jan­čios žmo­nių at­skir­ties. At­ro­do, nau­jo­ji val­džia šiuos klau­si­mus lai­kys pri­ori­te­tu.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Bus skelbiamas konkursas surengti miesto gimtadienį
Tai „Aly­taus nau­jie­noms“ pa­tvir­ti­no me­ro pa­va­duo­to­ja Va­lė Gi­bie­nė, ku­ri sa­ko, kad kon­kur­se ti­ki­ma­si su­lauk­ti nau­jų ori­gi­na­lių idė­jų šven­tei, o gal­būt ir at­ras­ti jos sa­vi­tu­mą. Nors su­ma­ny­mas or­ga­ni­zuo­ti mies­to gim­ta­die­nį ne pa­čios sa­vi­val­dy­bės pa­jė­go­mis, o skel­biant kon­kur­są idė­jai ir jos įgy­ven­di­ni­mui, tai yra per­kant pa­slau­gą nuo iki, ore sklan­dė jau ne kar­tą, pa­na­šiam eks­pe­ri­men­tui Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je ryž­ta­si pir­mą­kart.
toliauSkaityti toliau  commKomentarai[17]

Šiandien „Alytaus naujienose“ skaitykite:

 

 Pro memoria

 

Už įkve­pian­čius pa­sie­ki­mus – na­cio­na­li­niai ap­do­va­no­ji­mai

 

„Aly­tu­pis” pui­kiai or­ga­ni­za­vo žai­dy­nes ir ge­rai jo­se pa­si­ro­dė

 

Su­skai­čia­vo, kiek ir ko­kių pa­kuo­čių at­lie­kų pa­ga­mi­na dzū­kai

 

Kaip ap­sau­go­ti sa­vo au­gin­ti­nius nuo ne­ma­lo­nu­mų žie­mą

 

Au­to­mo­bi­ly­je rū­kė žo­lę ir uos­tė ko­kai­ną

 

Stu­den­tus ir moks­lei­vius į „Sau­la­kal­nio” ko­man­dą su­bū­rė veik­lus ver­sli­nin­kas

 

Apvogė negyvenamą sodybą

 

Kvie­čia „Oli­ta-Ora­ny” prieš­ka­lė­di­nis ALYm­pi­nis žy­gis pės­čio­mis

 

Jau­no­sios kar­tos pro­ver­žis džiu­gi­na ir tei­kia vil­čių

 

Kai su­ma­ny­mai virs­ta dar­bais

 

Ka­lė­di­nių eg­lu­čių par­ką pa­pil­dė eg­lu­tė iš rė­me­lių

 

Pra­dė­ta puoš­ti eg­lė Ro­tu­šės aikš­tė­je bus spor­tiš­ka

 

Mal­tie­čiai: mei­lė au­ga, kai ja pa­si­da­li­ja­ma

 

Ir tą va­lan­dą pa­vir­to lie­tu­viš­kais ąžuo­lais, aukš­tai iš­kė­lu­siais sa­vo ša­kas

 

Tarp­tau­ti­nė­se mo­te­rų kū­no ren­gy­bos var­žy­bo­se nu­ga­lė­to­jų tau­res iš­ko­vo­jo aly­tiš­kės

 

Bri­tų ro­ke­riai iš­ju­di­no Aly­taus pub­li­ką

toliauSkaityti toliau  commKomentarai[0]
Prenumeruokite dienraščio „Alytaus naujienos“ elektroninę versiją.
Ir kas rytą galėsite skaityti elektroninio leidinio versiją internetu.
Daugiau http://prenumerata.alytausnaujienos.lt/


Apklausos
Apklausa
Ar skaitote "Alytaus naujienas"?
Taip
Ne
RezultataiRezultatai
Siulykite tema

 

commSiulyti temą
RENGINIAI
Renginių kalendorius
P A T K P Š S
 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Festivaliai ir didžiosios Šventės
Ieškoti


TOP 100