Žinu­tė sen­jo­rams: „Skie­po tei­kia­ma re­a­li ap­sau­ga nuo vi­ru­so – kar­tu su­ma­ži­na ir ben­drą ne­ri­mo bū­se­ną” (164)

Sauliaus ŽIŪROS (ELTA) nuotr.
Sauliaus ŽIŪROS (ELTA) nuotr.
65-erių ir vy­res­nių aly­tiš­kių vak­ci­na­ci­ja nuo ko­ro­na­vi­ru­so ta­po be­ne ak­tu­a­liau­sia šian­die­nos po­kal­bių te­ma. Trūks­tant in­for­ma­ci­jos, bū­si­mas vak­ci­na­ci­jos pro­ce­sas ap­au­ga gan­dais ir gan­de­liais. Vi­lia­mės, kad ko­res­pon­den­tės Al­do­nos KU­DZIE­NĖS po­kal­bis su tais spe­cia­lis­tais, ku­rie su­ka­si CO­VID-19 vak­ci­na­ci­jos sū­ku­ry­je, pa­dės su­pras­ti, kas ir kaip vyks­ta, ir ra­mes­nė­mis nuo­tai­ko­mis vyk­ti skie­py­tis.

– Sta­tis­ti­kos skai­čiai nuo­lat kei­čia­si, dau­gu­mos gy­ven­to­jų skai­čiai yra se­ka­mi, įdo­mu, kiek aly­tiš­kių jau pa­skie­py­ta vie­na do­ze ir an­tra? Nuo ka­da pra­dė­ta skie­py­ti žmo­nes, kas bu­vo pir­mie­ji, ka­da bus pra­dė­ti skie­py­ti sen­jo­rai, ku­rie jau tu­ri 65 me­tus? Kiek to­kių už­si­re­gist­ra­vo?

– Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius Ma­rius Ja­sai­tis sa­ko, kad po­li­kli­ni­ko­je vak­ci­na­ci­ja nuo CO­VID-19 in­fek­ci­jos pra­dė­ta šie­met sau­sio 13 die­ną. Skie­pi­ji­mas vyks­ta pa­gal pri­ori­te­ti­nes gru­pes. Dviem vak­ci­no­mis jau pa­skie­py­ta 360 žmo­nių, tai so­cia­li­niai dar­buo­to­jai, slau­gos ir glo­bos įstai­gų gy­ven­to­jai ir dar­buo­to­jai, sa­va­no­riai, me­di­kai. 560 žmo­nių pa­skie­py­ta vie­na vak­ci­nos do­ze, o ar­ti­miau­siu me­tu dar pla­nuo­ja­ma vak­ci­nuo­ti 270 gy­ven­to­jų pir­ma vak­ci­nos do­ze.

„Da­bar vak­ci­nuo­ja­me pe­da­go­gus ir ki­tus dar­buo­to­jus, dir­ban­čius su vai­kais. Kai baig­si­me vak­ci­nuo­ti šią pri­ori­te­ti­nę gru­pę, pra­dė­si­me skie­py­ti sen­jo­rus virš 65 me­tų am­žiaus. Ši gru­pė iš­si­skai­do dar į smul­kes­nes: pir­miau­sia vak­ci­nai bus kvie­čia­mi sen­jo­rai virš 80 me­tų, tuo­met 75–79 me­tų, dar vė­liau 70–74 me­tų ir ga­liau­siai 65–69 me­tų am­žiaus sen­jo­rai. No­rą skie­py­tis pa­reiš­kė per 5400 sen­jo­rų“, – su bū­si­ma vak­ci­na­ci­jos ei­ga su­pa­žin­di­na įstai­gos di­rek­to­rius M.Ja­sai­tis.

– Kur iki šiol vy­ko skie­pi­ji­mas ir ko­kio­se pa­tal­po­se to­liau bus skie­pi­ja­mi aly­tiš­kiai? Kiek slau­gy­to­jų, ki­tų dar­buo­to­jų yra įtrauk­ta į šį po­ce­są? – klau­sia­me po­li­kli­ni­kos slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rės Si­mo­nos Ne­dzins­kie­nės.

„Iki šiol skie­pi­jo­me Aly­taus po­li­kli­ni­kos pro­ce­dū­rų ka­bi­ne­te, bet nuo ta­da, kai pra­dė­si­me skie­py­ti sen­jo­rus, pla­nuo­ja­me per­si­kel­ti į Aly­taus spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro pa­tal­pas, esan­čias ša­lia Aly­taus po­li­kli­ni­kos. Šiuo me­tu vien tik su vak­ci­na­ci­jos pro­ce­su dir­ba 4 slau­gy­to­jos ir 2 pa­gal­bi­nio per­so­na­lo dar­buo­to­jos.

Kai pra­dė­si­me ma­si­nę vak­ci­na­ci­ją, per­so­na­lo po­rei­kis bus ge­ro­kai di­des­nis, pla­nuo­ja­ma pa­si­telk­ti ir Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos sa­va­no­rius“, – tei­gia S.Ne­dzins­kie­nė.

– Dar do­mi­ma­si, ar šis at­sa­kin­gas dar­bas iki šiol vy­ko sklan­džiai, kai­my­nų ma­ri­jam­po­lie­čių, kai vie­nam žmo­gui bu­vo su­leis­ta daug di­des­nė pre­pa­ra­to do­zė, pa­da­ry­tos klai­dos, o pas mus ar pa­na­šių įvy­kių ne­at­si­ti­ko?

– „Iki šios die­nos vi­sas pro­ce­sas, pra­de­dant nuo vak­ci­nos trans­por­ta­vi­mo, lai­ky­mo ir pa­čios vak­ci­na­ci­jos, vy­ko sklan­džiai, jo­kių nesu­si­pra­ti­mų ne­bu­vo“, – sa­ko slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rė.

– Vir­tu­a­lio­je erd­vė­je sklan­do me­la­gie­nos apie pa­ti­ria­mus įvai­rius ne­ga­la­vi­mus, net­gi ta­ria­mas mir­tis. Ko­kių at­gar­sių iš jau pa­si­skie­pi­ju­sių žmo­nių yra su­lau­kę Jū­sų įstai­gos me­di­kai? Ar daug pa­cien­tų skun­dė­si ša­lu­ti­niu, ne­ma­lo­niu po­jū­čiu?

– „Po pir­mos vak­ci­nos do­zės ša­lu­ti­nės re­ak­ci­jos dau­giau bu­vo vie­ti­nės: ran­kos skaus­mas, pa­ti­ni­mas, pa­rau­di­mas.

Po ant­ros vak­ci­nos do­zės kai ku­riems žmo­nėms pa­si­reiš­kė ir sis­te­mi­nės re­ak­ci­jos: karš­čia­vi­mas, gal­vos ir rau­me­nų skaus­mas, nuo­var­gis.

Šie ša­lu­ti­niai po­vei­kiai ir yra nu­ro­dy­ti kaip ga­li­mi po vak­ci­nos in­for­ma­ci­nia­me la­pe­ly­je, ku­ris yra duo­da­mas kiek­vie­nam gy­ven­to­jui“, – tei­gia S.Ne­dzins­kie­nė.

– Kaip sen­jo­rui pa­si­ruoš­ti skie­pui – pir­mam, o pas­kui ant­ram? „Gal aš esu aler­giš­kas tam tik­roms skie­po su­dė­ti­nėms da­lims? Kaip tai su­ži­no­ti?“ – tai ke­lia ne­ri­mą ne vie­nam sen­jo­rui.

– Aly­taus po­li­kli­ni­kos šei­mos gy­dy­to­ja Si­gi­ta Alek­nie­nė pa­aiš­ki­na, kad CO­VID-19 vak­ci­na­ci­jai ga­lio­ja to­kios pa­čios re­ko­men­da­ci­jos, kaip ir ki­toms vak­ci­noms.

„Svar­bu, kad skie­pi­ji­mo me­tu žmo­gus jaus­tų­si ge­rai, ne­karš­čiuo­tų (ne­bū­tų ki­tų in­fek­ci­jos po­žy­mių) ir ne­tu­rė­tų lė­ti­nių li­gų pa­ū­mė­ji­mo.

Jei­gu žmo­gus ži­no, kad yra aler­giš­kas tam tik­roms su­dė­ti­nėms vak­ci­nos da­lims ar­ba bu­vo anks­čiau pa­si­reiš­ku­si aler­gi­ja po skie­pi­ji­mo­si – apie tai bū­ti­na in­for­muo­ti gy­dy­to­ją ar­ba slau­gy­to­ją“, – to­kias re­ko­men­da­ci­jas pa­tei­kė gy­dy­to­ja S.Alek­nie­nė.

– Gal abe­jo­jan­čiam ver­ta pa­si­kon­sul­tuo­ti su šei­mos gy­dy­to­ju, juk kaip ir vais­tai, taip ir vak­ci­na ga­li tu­rė­ti ša­lu­ti­nį po­vei­kį? Tuo la­biau kad šei­mos gy­dy­to­jai ži­no sa­vo pa­cien­tų li­gas, var­to­ja­mus me­di­ka­men­tus, dau­ge­lio ir ty­ri­mų re­zul­ta­tus.

– Pa­sak šei­mos gy­dy­to­jos S.Alek­nie­nės, abe­jo­jan­tiems dėl skie­pi­ji­mo­si rei­kė­tų pa­si­tar­ti su sa­vo šei­mos gy­dy­to­ju.

„Taip, vak­ci­na, kaip ir vais­tai, ga­li tu­rė­ti tam tik­rą ša­lu­ti­nį po­vei­kį. Daž­niau­siai pa­si­tai­ko skaus­mas, pa­ti­ni­mas in­jek­ci­jos su­lei­di­mo vie­to­je, gal­vos, są­na­rių, rau­me­nų skaus­mas, karš­čia­vi­mas. Šiuo me­tu nė­ra duo­me­nų apie il­ga­lai­kį ša­lu­ti­nį vak­ci­nos po­vei­kį“, – ak­cen­tuo­ja gy­dy­to­ja.

– Sen­jo­rai do­mi­si, ka­da ti­kė­tis vak­ci­nos po­vei­kio. „Kai pa­si­skie­py­siu, ar jau ne­sklei­siu vi­ru­so, ne­už­krė­siu ki­tų? Ar pa­si­skie­pi­jus man vis dar rei­kės lai­ky­tis in­fek­ci­jos kon­tro­lės re­ko­men­da­ci­jų?“ – daž­niau­siai gir­di­mi klau­si­mai.

– „Ty­ri­mai ro­do, kad, pra­ėjus sa­vai­tei lai­ko po ant­ro­sios skie­po do­zės, tu­rė­tų su­si­for­muo­ti imu­ni­te­tas, ir žmo­gus jau tu­rė­tų bū­ti ap­sau­go­tas nuo CO­VID-19 li­gos. Pa­gal šiuo me­tu ga­lio­jan­čią tvar­ką, vis dar rei­kės lai­ky­tis in­fek­ci­jos kon­tro­lės re­ko­men­da­ci­jų“, – pa­ti­ki­na šei­mos gy­dy­to­ja S.Alek­nie­nė.

– Sen­jo­rai iš anks­to no­ri ži­no­ti, kas ir ko­kiu bū­du pra­neš žmo­gui, ka­da ir kur at­vyk­ti?

– „Kuo­met pra­dė­si­me vak­ci­nuo­ti sen­jo­rus, jie gaus sms ži­nu­tes su nu­ro­dy­ta vie­ta, da­ta ir lai­ku, ka­da bus at­lie­ka­ma vak­ci­na.

Jei bus to­kių žmo­nių, ku­rie ne­tu­ri mo­bi­lio­jo te­le­fo­no ir ne­ga­li gau­ti sms ži­nu­tės, mes jiems skam­bin­si­me į lai­di­nį te­le­fo­ną ir vi­sa su­sa­ky­si­me, ka­da ir kur rei­kia at­vyk­ti“, – in­for­muo­ja Aly­taus po­li­kli­ni­kos di­rek­to­rius M.Ja­sai­tis.

Di­rek­to­riui dar pa­tei­kia­me ir dau­giau sen­jo­rams rū­pi­mų klau­si­mų: Ko­dėl taip svar­bu gy­ven­to­jams lai­ky­tis nu­ro­dy­mų – su­de­rin­tu lai­ku at­vyk­ti skie­py­tis? Prieš kiek lai­ko bus pra­ne­ša­ma, kiek lai­ko žmo­gus tu­rės su­si­ruoš­ti at­vy­ki­mui? Ar jam už­teks lai­ko su­si­tar­ti su ar­ti­mai­siais, kad at­vež­tų?

„Šian­dien dar yra sun­ku pa­sa­ky­ti, prieš kiek lai­ko ži­no­si­me ir ga­lė­si­me in­for­muo­ti gy­ven­to­jus, tai pri­klau­so nuo to, ka­da gau­si­me vak­ci­ną ir kiek žmo­nių ga­lė­si­me pa­skie­py­ti.

Ka­dan­gi dėl tiks­lių skai­čių ir kie­kių in­for­ma­ci­ją gau­na­me tik prieš ke­lias die­nas, tai, ma­nau, ir žmo­nes in­for­muo­si­me li­kus po­rai die­nų iki at­vy­ki­mo vak­ci­nai gau­ti.

– Sen­jo­rai no­ri ži­no­ti, ar jiems skie­py­tis rei­kės kas­met?

– „Šiuo me­tu vyks­ta iš­sa­mūs moks­li­niai ty­ri­mai, kiek il­gai iš­lie­ka imu­ni­te­tas po vak­ci­na­ci­jos ir kaip daž­nai rei­kė­tų re­vak­ci­nuo­tis“, – pa­tiks­li­na gy­dy­to­ja S.Alek­nie­nė.

– Kai tiek pa­leis­ta gan­dų ir ne­tie­sos, gal kaž­kam pir­miau rei­ka­lin­ga emo­ci­nė ar psi­cho­lo­gi­nė pa­gal­ba. Ar ga­li­ma ją gau­ti? Kaip ją pa­siek­ti tam, ku­ris nė­ra mo­bi­lus, net kom­piu­te­rio ne­tu­ri?

– Aly­taus po­li­kli­ni­kos psi­cho­lo­gė Dai­va An­ta­na­vi­čiū­tė pa­ti­ki­na, kad vak­ci­na­vi­mas iš tie­sų api­pin­tas gan­dais, žmo­nės kar­tais su­trin­ka, iš­gir­dę ne­tei­sin­gą in­for­ma­ci­ją, ir dėl to ga­li pa­tir­ti di­des­nį ne­ri­mą pri­im­da­mi spren­di­mą skie­py­tis.

„Pa­drą­sin­ti, nu­ra­min­ti žmo­gų ga­li tiek pro­fe­sio­na­lūs psi­cho­lo­gai, tiek ki­ti žmo­nės – ar­ti­mie­ji, ko­le­gos, sa­va­no­riai. To­kiam žmo­gui ga­li pa­dė­ti tie, ku­rie jau pa­tys pa­si­skie­pi­jo – jie ga­li pa­si­da­ly­ti sa­vo pa­tir­ti­mi ir po­ty­riais.

Esant pa­di­dė­ju­siam ne­ri­mui dėl vak­ci­na­vi­mo, ver­ta pa­kal­bė­ti su pro­fe­sio­na­lu, šią pa­slau­gą tik­rai ga­li­ma gau­ti tiek ar­ti­miau­sia­me psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tre, tiek nuo­to­li­niu bū­du – skai­po pro­gra­ma ar te­le­fo­nu. Tiems, ku­rie nė­ra mo­bi­lūs ir ne­tu­ri ga­li­my­bių nau­do­tis IT prie­mo­nė­mis, emo­ci­nė pa­gal­ba pri­ei­na­ma te­le­fo­nu, vei­kia įvai­rios sa­va­no­rių pa­gal­bos li­ni­jos.

Tiek sa­va­no­rių, tiek pro­fe­sio­na­lių spe­cia­lis­tų pa­gal­bą ga­li­ma gau­ti pa­skam­bi­nus tel. 1809. Šiuo nu­me­riu pa­skam­bi­nę žmo­nės ga­li pa­si­rink­ti, ku­rios li­ni­jos pa­slau­gų no­rės – „Vil­ties li­ni­jos“ (su­au­gu­siems), „Jau­ni­mo li­ni­jos“, „Vai­kų li­ni­jos“ ar „Si­dab­ri­nės li­ni­jos“, – svar­bią in­for­ma­ci­ją pa­tei­kia psi­cho­lo­gė D.An­ta­na­vi­čiū­tė.

– Pa­skie­py­tie­ji sa­ko, kad ant­ro­ji vak­ci­na jiems su­kė­lė dau­giau ne­ri­mo, ki­tų įvai­rių po­ty­rių. Ar ne­rei­kė­tų dėl ra­mes­nių va­ka­rų re­ko­men­duo­ti ar­ti­mie­siems ke­lias die­nas pa­lai­ky­ti glau­des­nius ry­šius, bū­ti ar­čiau jų, ypač su vy­res­niais, jaut­res­niais žmo­nė­mis, vis pa­si­do­mė­ti, ste­bė­ti jų bū­se­ną, kad jie ma­žiau jau­din­tų­si? O sa­va­no­riai gal ga­lė­tų dė­me­siu ap­gaub­ti vie­ni­šus žmo­nes, ne­tu­rin­čius ar­ti­mų­jų?

– Šia­me klau­si­me iš­kart pa­teik­ti ir at­sa­ky­mai, ką rei­kė­tų da­ry­ti, sie­kiant pa­leng­vin­ti sa­vo bū­se­ną po ant­ro­jo skie­po.

Ver­tė­tų pri­dur­ti, kad, pla­nuo­jant skie­pą tą die­ną ir bent die­ną po skie­po, žmo­gus veng­tų rim­tes­nių dar­bų, kad nu­si­ma­ty­tų leng­ves­nę, ra­mes­nę die­no­tvarkę. Skir­ti dau­giau po­il­sio sau. Ne­pri­ekaiš­tau­ti sau, kad tu­ri ati­dė­ti dar­bus, ir pa­si­leng­vin­ti sa­vo die­ną. Ne­pa­bi­jo­ti pra­šy­ti pa­gal­bos iš­klau­sy­ti, pa­bū­ti kar­tu.

Kar­tu svar­bu su­vok­ti, kad iš­gy­ven­ti tam tik­rą ne­ri­mą šio­je si­tu­a­ci­jo­je yra nor­ma­lu ir kad to­kia sa­vi­jau­ta am­ži­nai ne­si­tęs. O skie­po tei­kia­ma re­a­li ap­sau­ga nuo vi­ru­so kar­tu su­ma­ži­na ir ben­drą ne­ri­mo bū­se­ną – tai pa­tvir­tin­tų žmo­nės, jau pa­skie­py­ti vi­su kur­su.

– Žmo­gui ra­miau, kai jis apie vais­tą ga­li ži­no­ti dau­giau, dė­žu­tė­je ran­da lanks­ti­nu­ką su in­for­ma­ci­ja. Ar pa­skie­py­ta­sis tik­rai gaus vak­ci­nos in­for­ma­ci­nį la­pe­lį su pre­pa­ra­to cha­rak­te­ris­ti­kos san­trau­ka? Ap­skri­tai, ko­kia in­for­ma­ci­ja jam bus su­teik­ta at­vy­kus nu­ro­dy­tu lai­ku skie­py­tis?

– „Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je yra už­re­gist­ruo­tos nau­do­ja­mas 3 rū­šių vak­ci­nos: „Ast­ra­Ze­ne­ca“, „Mo­der­na Bio­tech“, „Pfi­zer“.

Vi­sos trys jos tu­ri at­ski­rus in­for­ma­ci­nius la­pe­lius, ku­rie yra įtei­kia­mi pa­cien­tui pa­si­ra­šius su­ti­ki­mą prieš pat vak­ci­na­ci­ją.

In­for­ma­ci­niuo­se la­pe­liuo­se gy­ven­to­jai ras vi­są rei­kia­mą in­for­ma­ci­ją, su­si­ju­sią su tam tik­ra vak­ci­na“, – pa­ti­ki­na Aly­taus po­li­kli­ni­kos slau­gos ad­mi­nist­ra­to­rė S.Ne­dzins­kie­nė.

Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas Po­vi­las Ja­ge­la­vi­čius apie 65-erių ir vy­res­nių aly­tiš­kių vak­ci­na­ci­jos nuo CO­VID-19 svar­bą kal­bė­jo:

„La­bai svar­bu gy­ven­to­jams lai­ky­tis nu­ro­dy­mų: su­de­rin­tu lai­ku at­vyk­ti skie­py­tis. Pa­gal pro­gra­mą mums nu­ma­to­ma per sa­vai­tę skir­ti 3 tūks­tan­čius vak­ci­nų. Tai ati­tin­ka mū­sų pa­jė­gu­mus, kiek­vie­ną sa­vai­tę pla­nuo­ja­me pa­skie­py­ti po 600 žmo­nių. Jei siun­tos di­dės, ra­si­me spren­di­mą pa­skie­py­ti ir dau­giau.

Pra­šo­me žmo­nių at­sa­kin­gu­mo – tik nu­ro­dy­tu lai­ku at­vyk­ti skie­py­tis. Po pir­mo skie­po žmo­gui duo­da­mas in­for­ma­ci­nis la­pe­lis su vak­ci­nos, ku­ri pa­nau­do­ta skie­pui, pa­va­di­ni­mu ir an­tro skie­po da­ta.“

 

Ar vy­res­niems ir ne­tu­rin­tiems ga­li­my­bės at­vyk­ti sa­vo jė­go­mis trans­por­to pa­slau­gos ne­pla­nuo­ja su­teik­ti sa­vi­val­dy­bė?

Sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jas at­sa­kė, kad kol kas ne­pla­nuo­ja­ma, jei bus po­rei­kis, bus svars­to­mos ir ga­li­my­bės.

 

Kai ku­riems sen­jo­rams ne­ra­mu ir dėl to, ar nepa­si­skie­pi­ju­siems ne­kils at­ei­ty­je pro­ble­mų dėl gy­dy­mo­si li­go­ni­nė­je, ar ga­lės jie pri­rei­kus ap­si­gy­ven­ti glo­bos na­muo­se?

Pa­sak sa­vi­val­dy­bės gy­dy­to­jo, nė­ra nu­sta­ty­ta to­kių sank­ci­jų. Jas nu­sta­ty­ti – ne sa­vi­val­dy­bės kom­pe­ten­ci­ja.

 

* * *

Va­sa­rio 13 die­nos (šeš­ta­die­nio) „Aly­taus nau­jie­nų“ nu­me­ry­je aly­tiš­kiams nau­jau­sių ži­nių apie CO­VID-19 vak­ci­nas pa­tei­kė ir Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to In­fek­ci­nių li­gų kli­ni­kos do­cen­tė Dai­va Vė­ly­vy­tė – „CO­VID-19 vak­ci­nos ABC“

  Komentarai


  Palikite savo komentarą

  Ribotas HTML

  • Leidžiamos HTML žymės: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Linijos ir paragrafai atskiriami automatiškai
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
newspaper

Popierinė "Alytaus naujienos" laikraščio prenumerata

Norėdami užsiprenumeruoti popierinę "Alytaus naujienos" laikraščio versiją rašykite mums el. paštu: skelbimai@ana.lt ir nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriuo turėtų būti pristatomas laikraštis. Kai tik gausime jūsų laišką, informuosime Jus dėl tolimesnių žingsnių.

newspaper

Prenumeruokite „Alytaus naujienos” elektroninę versiją. Ir kas rytą laikraštį gausite į savo el. pašto dėžutę.